Toto je dnešný zoznam 20 najbohatších ľudí sveta

Richard Vítkovský / 12. januára 2019 / Zaujímavosti

zdroj: Twitter
  • Pe­ňazí nie je ni­kdy dosť. Rok 2019 ešte len za­čína a už tu máme čerstvý reb­rí­ček naj­bo­hat­ších ľudí sveta
  • Komu sa darí? Na­stali ne­jaké zmeny na pr­vých prieč­kach? To sa do­zvieš práve te­raz

Blo­om­berg den­no­denne ak­tu­ali­zuje dáta o naj­bo­hat­ších ľu­ďoch sveta podľa toho, aký bol v uply­nu­lom dni vý­voj na trhu. Toto je ten na­jak­tu­ál­nejší zo­znam, aký sa ti dnes môže do­stať do rúk.

20. Pony Ma

Hod­nota ma­jetku: 33,9 mi­liárd do­lá­rov

Je za­kla­da­te­ľom Ten­cent Hol­dings, ktorá ma vo svo­jom port­fó­liu via­cero in­ter­ne­to­vých a ko­mu­ni­kač­ných plat­fo­riem.

19. Jack Ma

Hod­nota ma­jetku: 37,8 mi­liárd do­lá­rov

E-Com­merce gi­ganta Ali­babu ne­treba ni­komu pred­sta­vo­vať. Vznikla v roku 1999.

18. Steve Ball­mer

Hod­nota ma­jetku: 39,1 mi­liárd do­lá­rov

Je bý­va­lým šé­fom Mic­ro­softu.

17. Mu­kesh Am­bani

Hod­nota ma­jetku: 42,9 mi­liárd do­lá­rov

Má pod kon­tro­lou 40 % spo­loč­nosti Re­liance In­dus­tries.

16. Alice Wal­ton

Hod­nota ma­jetku: 43,6 mi­liárd do­lá­rov

Wal­to­novci vlast­nia sieť pre­dajní Wal­mart. Alice ak­tívne pô­sobí v ria­dení spo­loč­nosti.

15. Da­vid Koch

Hod­nota ma­jetku: 44,4 mi­liárd do­lá­rov

Da­vid je vi­cep­re­zi­den­tom Koch In­dus­tries, ktorá vy­rába a dis­tri­bu­uje ener­giu, a che­mi­ká­lie.

14. Char­les Koch

Hod­nota ma­jetku: 42,9 mi­liárd do­lá­rov

Char­les je brat Da­vida. V Koch In­dus­tries pô­sobí ako šéf a pred­seda.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (40)
zdroj: Char­les Koch Ins­ti­tute

13. Rob Wal­ton

Hod­nota ma­jetku: 44,8 mi­liárd do­lá­rov

Je naj­star­ším sy­nom za­kla­da­te­ľov spo­loč­nosti Wal­mart. Pre firmu za­čal pra­co­vať v roku 1969.

12. Jim Wal­ton

Hod­nota ma­jetku: 45 mi­liárd do­lá­rov

Je najm­lad­ším sy­nom za­kla­da­te­ľov Wal­martu. Spra­vuje ro­dinné fi­nan­cie v spo­loč­nosti Wal­ton En­ter­pri­ses.

11. Fran­co­ise Bet­ten­court Me­y­ers

Hod­nota ma­jetku: 45,1 mi­liárd do­lá­rov

Je de­dič­kou v spo­loč­nosti L’Oreal. V sú­čas­nosti kon­tro­luje 33 % spo­loč­nosti.

10. Ser­gey Brin

Hod­nota ma­jetku: 50,9 mi­liárd do­lá­rov

Je spo­lu­za­kla­da­te­ľom spo­loč­nosti Go­ogle. V sú­čas­nosti je pre­zi­den­tom dcér­skej spo­loč­nosti Alp­ha­bet.

9. Larry El­li­son

Hod­nota ma­jetku: 52,3 mi­liárd do­lá­rov

Je spo­lu­za­kla­da­te­ľov spo­loč­nosti Oracle, ktorá je dru­hým naj­väč­ším vý­rob­com soft­véru na svete.

8. Larry Page

Hod­nota ma­jetku: 52,3 mi­liárd do­lá­rov

Larry je dru­hým spo­lu­za­kla­da­te­ľom Go­oglu a šé­fom spo­loč­nosti Alp­ha­bet.

7. Mark Zuc­ker­berg

Hod­nota ma­jetku:  56,9 mi­liárd do­lá­rov

Fa­ce­book dnes ne­treba ni­komu pred­sta­vo­vať. Keby ne­bolo Zuc­ker­berga ne­máme ho.

6. Car­los Slim

Hod­nota ma­jetku: 59 mi­liárd do­lá­rov

Jeho spo­loč­nosť Grupo Carso vlastní mnohé veľké spo­loč­nosti V Me­xiku.

5. Aman­cio Or­tega

Hod­nota ma­jetku: 61,1 mi­liárd do­lá­rov

Tento muž kon­tro­luje módny gi­gant In­di­tex, ktorý vlastní via­cero zna­čiek.

4. Ber­nard Ar­nault

Hod­nota ma­jetku: 71,6 mi­liárd do­lá­rov

Pred­sedá spo­loč­nosti LVMH, ktorá je do­mo­vom pre známe lu­xusné značky. Stačí spo­me­núť Hen­nessy alebo Louis Vu­it­ton.

3. War­ren Buf­fett

Hod­nota ma­jetku: 80,6 mi­liárd do­lá­rov

Za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Berks­hire Hat­ha­way a zá­ro­veň naj­lepší in­ves­tor sveta.

2. Bill Ga­tes

Hod­nota ma­jetku: 93,3 mi­liárd do­lá­rov

Veľký fi­lan­trop a spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Mic­ro­soft.

1. Jeff Be­zos

Hod­nota ma­jetku: 136 mi­liárd do­lá­rov

Jeff Be­zos zme­nil svet ob­chodu. Ama­zon je dnes sym­bo­lom toho ako má vy­ze­rať do­ko­nalý in­ter­ne­tový ob­chod.

Na pr­vej priečke sa však už ne­musí udr­žať dlho. Po tom, ako spolu so svo­jou man­žel­kou ozná­mili, že sa budú roz­vá­dzať, môže prísť o presnú po­lo­vicu.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)