Toto je najhľadanejšia fráza, ktorú zadáva viac ako polovica používateľov do Youtube

Richard Vítkovský / 8. novembra 2018 / Lifehacking

zdroj: flickr
  • Množ­stvo z nás vy­užíva You­tube len ako formu rozp­tý­le­nia, keď sa po­riadne nu­díme
  • You­tube však nie je ur­čený len na za­bí­ja­nie času. Pries­kum to­tiž uká­zal, že naj­hľa­da­nej­šou frá­zou je: „Ako niečo uro­biť?“

Ako niečo uro­biť? Toto sa pýta 51 per­cent po­u­ží­va­te­ľov po­pu­lár­neho You­tube. Je to prek­va­pivé, pre­tože z po­pu­lár­neho por­tálu si zvykne množ­stvo ľudí strie­ľať práve z dô­vodu plyt­kého ob­sahu. Sku­toč­nosť je však taká, že nie každý na týchto we­boch vy­hľa­dáva len jed­no­du­chú zá­bavu. Exis­tuje nad­po­lo­vičná časť po­u­ží­va­te­ľov, ktorí miesto po­vr­ch­ného sle­do­va­nia vi­deí hľa­dajú také, ktoré ich nie­čomu priu­čia.

V Spo­je­ných štá­toch pre­behla štú­dia na vzorke 4 594 jed­not­liv­cov. Na zá­klade tohto pries­kumu sa zis­tilo, že viac ako po­lo­vica ľudí sa spo­lieha na schop­nosti You­tube v prí­pa­doch, keď niečo ne­ve­dia. Toto platí pre „svia­toč­ných“, ale aj pra­vi­del­ných po­u­ží­va­te­ľov. Koľko ľudí však You­tube vy­užíva len na za­bi­tie času? Je ich cel­kovo 28 per­cent z vyš­šie uve­de­ného množ­stva. Ďal­ších 19 per­cent hľadá rady, v prí­pade, keď sa chys­tajú ku­po­vať novú vec.

Ako vy­ro­biť bombu?

You­Tube je dnes plné vi­deí tak­mer na každú tému. Kva­lita ob­sahu ko­líše. Náj­deš tu pro­fe­si­onálny ob­sah, ale aj úplne ne­zá­živné vi­deá. Vý­ber je len a len na tebe. Množ­stvo ľudí však You­tube vy­užíva ako aké­hosi po­radcu, keď po­treb­nujú s nie­čim po­ra­diť. V prie­behu nie­koľ­kých ro­kov to­tiž za­čali pri­bú­dať kva­litné a de­tailné tu­to­riály. Stačí za­dať frázu „how to…“ a do­pl­niť to, čo sa po­tre­bu­ješ na­učiť. Náj­deš tu na­ozaj všetko. Prav­de­po­dobne ne­exis­tuje ob­lasť, ktorá chýba.

Nejde však o pravú náh­radu kom­plex­ných on­line kur­zov, hlavne ak sa jedná o rôzne prog­ramy a soft­vér. Ak však ho­vo­ríme o jed­no­rá­zo­vých tu­to­riá­loch a ná­vo­doch, tak v tejto ob­lasti You­tube na­ozaj exce­luje. Ak sa chceš teda na­učiť niečo rýchlo a efek­tívne, náj­deš tu to, čo po­tre­bu­ješ.

Množ­stvo ľudí tiež vy­užíva vi­deo­por­tál na to, aby sa do­zve­deli, čo no­vého sa deje vo svete. You­tube však nie je orien­to­vaný na ma­sové me­diálne spra­vo­daj­stvo. Áno ob­sa­huje aj túto formu správ, av­šak pre­vláda al­ter­na­tívny po­hľad. Práve preto tu náj­deš rôzne kon­špi­račné vi­deá, ktoré môžu ľahko ovplyv­ňo­vať ná­zory ve­rej­nosti. Štú­dia sa za­me­ria­vala aj na tých najm­lad­ších. Zis­tilo sa, že 81 per­cent ro­di­čov do­vo­ľuje svo­jim de­ťom sle­do­vať vi­deá na You­tube. Až 60 per­cent ro­di­čov vi­delo na por­táli vi­deá, ktoré boli ne­vhodné pre mla­dist­vých.

zdroj: the­verge.com

Pridať komentár (0)