Toto je naj­lep­šia záh­rad­ná alter­na­tí­va kan­ce­lá­rie, akú náj­deš

Lýdia Repová / 26. augusta 2016 / Zaujímavosti

Home offi­ce sa stá­va veľ­kým tren­dom dneš­nej doby. Ako si ale vyčle­niť pries­tor na vytvo­re­nie toho správ­ne­ho pra­cov­né­ho mies­ta? Spo­loč­nosť Archi­pod má pre teba rie­še­nie.

Spo­loč­nosť bola zalo­že­ná archi­tek­tom Chri­som Sne­es­bym, kto­rý bol frus­tro­va­ný z dneš­né­ho rých­le­ho a stre­su­jú­ce­ho život­né­ho štý­lu, pre­to hľa­dal spô­sob, ako si vyro­biť vlast­nú home offi­ce. Tak sa zro­dil nápad na túto skve­lú záh­rad­nú kan­ce­lá­riu. Hlav­nou myš­lien­kou bolo vytvo­re­nie tiché­ho pokoj­né­ho mies­ta spä­té­ho s prí­ro­dou, umož­ňu­jú­ce­ho pra­co­vať ľuďom pria­mo z domu.

photo

foto: static1.squarespace.com

The pods”

Dizajn bol inšpi­ro­va­ný záh­rad­ným dom­če­kom, v kto­rom sa ako malý hrá­val spo­lu zo svo­jou kama­rát­kou.

Telo bolo vyro­be­né kom­bi­ná­ciu preg­lej­ky, lami­ná­tu a sad­ro­kar­tó­nu so zábra­nou pro­ti pare. Z von­kaj­šej stra­ny je oblo­že­ná céd­ro­vým dre­vom, kto­ré je k dis­po­zí­cii v upra­ve­nom ale­bo neup­ra­ve­nom pre­ve­de­lí.

archipod-xl

foto: uncrate.com

Osvet­le­nie zabez­pe­ču­jú okná guľa­té­ho tva­ru a jed­no veľ­ké streš­né okno, vďa­ka kto­ré­mu prú­di do pries­to­ru den­né svet­lo a ak je náho­dou von­ku zamra­če­né, osvet­ľu­je pries­tor 6 vsta­va­ných strop­ných sve­tiel a led pás. Samoz­rej­me, že sa tu nachá­dza­jú aj zástrč­ky, inter­ne­to­vé pri­po­je­nie a všet­ko nevy­hnut­né pre vytvo­re­nie skve­lé­ho mies­ta pre prá­cu.

Pri výro­be mys­le­li aj na eko­ló­giu, pre­to väč­ši­na mate­riá­lu je z dre­va. Samot­ný tvar zabez­pe­čil mini­mál­ne plyt­va­nie mate­riá­lom. Využí­va sa elek­tric­ké pane­lo­vé vyku­ro­va­nie, veľ­mi efek­tív­ne pre malé pries­to­ry. Vďa­ka vzdu­cho­tes­ným prv­kom a izo­lá­cii je zabez­pe­če­ný mini­mál­ny únik tep­la.

Variá­cie pre­ve­de­nia inte­ri­é­rov sú neob­me­dze­né. Od mate­riá­lov využi­tých na ste­nách a pod­la­hách až po náby­tok tak, aby zákaz­ník dostal pres­ne to, po čom túži.

after-you-close-the-gull-wing-door-you-can-peek-out-of-the-porthole-windows-on-the-side-and-ceiling (1)

foto: techinsider.io

archipod-5

foto: cloudfront.net

archipod-6

foto: cloudfront.net

WACO-archipod_26929

foto: images.inc.com

Aktu­ál­ne nám výrob­ca toh­to zau­jí­ma­vé­ho záh­rad­né­ho dom­če­ku ponú­ka dve alter­na­tí­vy:

The archi­pod

Prie­mer: 2.9m

Výš­ka: 2.5m

Základ­né cena: 15 000£

Archipod-Eco-Friendly-Garden-Office-Pod-2

foto: static1.squarespace.com

The fat­pod

Prie­mer: 3.9m

Výš­ka: 2.5m

Základ­ná cena: 19 000£

Cena sa zvy­šu­je s nároč­nos­ťou pre­ve­de­nia inte­ri­é­ru.

97d4cb3fbca324f00cc802154ea51068

foto: blog.neweb.co

Táto záh­rad­ná stav­ba sa samoz­rej­me nemu­sí využí­vať len ako kan­ce­lá­ria. Môže sa stať skve­lým mies­tom pre relax ale­bo záh­rad­ným dom­če­kom pre deti. My len dúfa­me, že Archi­pod prí­de s mož­nos­ťou pre­po­je­nia jed­not­li­vých dom­če­kov, z kto­rých by mohol vznik­núť aj dom.

f086aa4c27_6

foto: dd.ednup.com

archipod-3

foto: cloudfront.net

Archi­pod však nie­je jedi­ný výrob­ca záh­rad­ných dom­če­kov, kto­ré sa dajú využí­vať, ako home offi­ce. Na trhu sa obja­vu­je stá­le viac a viac variant takých­to sta­vieb.

Gre­en Stu­di­os

Green-Studios-16

fotothegardenroomguide.co.uk 

Ate­lier Gar­den Stu­di­os

Atelier-Garden-Studios-16

foto: thegardenroomguide.co.uk 

Samoz­rej­me, že neza­há­ľa­li ani Slo­vá­ci, kto­rí vytvo­ri­li mobil­ný dom­ček s náz­vom Eco­Cap­su­le.

55605379d49a9

foto: techxplore.com

Zdroj: podzook.com, archipod.com, techinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: assets.inhabitat.com

Pridať komentár (0)