Toto je naj­lep­šia záh­radná alter­na­tíva kan­ce­lá­rie, akú náj­deš

Lýdia Repová / 26. augusta 2016 / Zaujímavosti

Home office sa stáva veľ­kým tren­dom dneš­nej doby. Ako si ale vyčle­niť pries­tor na vytvo­re­nie toho správ­neho pra­cov­ného miesta? Spo­loč­nosť Archi­pod má pre teba rie­še­nie.

Spo­loč­nosť bola zalo­žená archi­tek­tom Chri­som Sne­es­bym, ktorý bol frus­tro­vaný z dneš­ného rých­leho a stre­su­jú­ceho život­ného štýlu, preto hľa­dal spô­sob, ako si vyro­biť vlastnú home office. Tak sa zro­dil nápad na túto skvelú záh­radnú kan­ce­lá­riu. Hlav­nou myš­lien­kou bolo vytvo­re­nie tichého pokoj­ného miesta spä­tého s prí­ro­dou, umož­ňu­jú­ceho pra­co­vať ľuďom priamo z domu.

photo

foto: static1.squarespace.com

The pods”

Dizajn bol inšpi­ro­vaný záh­rad­ným dom­če­kom, v kto­rom sa ako malý hrá­val spolu zo svo­jou kama­rát­kou.

Telo bolo vyro­bené kom­bi­ná­ciu preg­lejky, lami­nátu a sad­ro­kar­tónu so zábra­nou proti pare. Z von­kaj­šej strany je oblo­žená céd­ro­vým dre­vom, ktoré je k dis­po­zí­cii v upra­ve­nom alebo neup­ra­ve­nom pre­ve­delí.

archipod-xl

foto: uncrate.com

Osvet­le­nie zabez­pe­čujú okná guľa­tého tvaru a jedno veľké strešné okno, vďaka kto­rému prúdi do pries­toru denné svetlo a ak je náho­dou vonku zamra­čené, osvet­ľuje pries­tor 6 vsta­va­ných strop­ných sve­tiel a led pás. Samoz­rejme, že sa tu nachá­dzajú aj zástrčky, inter­ne­tové pri­po­je­nie a všetko nevy­hnutné pre vytvo­re­nie skve­lého miesta pre prácu.

Pri výrobe mys­leli aj na eko­ló­giu, preto väč­šina mate­riálu je z dreva. Samotný tvar zabez­pe­čil mini­málne plyt­va­nie mate­riá­lom. Využíva sa elek­trické pane­lové vyku­ro­va­nie, veľmi efek­tívne pre malé pries­tory. Vďaka vzdu­cho­tes­ným prv­kom a izo­lá­cii je zabez­pe­čený mini­málny únik tepla.

Variá­cie pre­ve­de­nia inte­ri­é­rov sú neob­me­dzené. Od mate­riá­lov využi­tých na ste­nách a pod­la­hách až po náby­tok tak, aby zákaz­ník dostal presne to, po čom túži.

after-you-close-the-gull-wing-door-you-can-peek-out-of-the-porthole-windows-on-the-side-and-ceiling (1)

foto: techinsider.io

archipod-5

foto: cloudfront.net

archipod-6

foto: cloudfront.net

WACO-archipod_26929

foto: images.inc.com

Aktu­álne nám výrobca tohto zau­jí­ma­vého záh­rad­ného dom­čeku ponúka dve alter­na­tívy:

The archi­pod

Prie­mer: 2.9m

Výška: 2.5m

Základné cena: 15 000£

Archipod-Eco-Friendly-Garden-Office-Pod-2

foto: static1.squarespace.com

The fat­pod

Prie­mer: 3.9m

Výška: 2.5m

Základná cena: 19 000£

Cena sa zvy­šuje s nároč­nos­ťou pre­ve­de­nia inte­ri­éru.

97d4cb3fbca324f00cc802154ea51068

foto: blog.neweb.co

Táto záh­radná stavba sa samoz­rejme nemusí využí­vať len ako kan­ce­lá­ria. Môže sa stať skve­lým mies­tom pre relax alebo záh­rad­ným dom­če­kom pre deti. My len dúfame, že Archi­pod príde s mož­nos­ťou pre­po­je­nia jed­not­li­vých dom­če­kov, z kto­rých by mohol vznik­núť aj dom.

f086aa4c27_6

foto: dd.ednup.com

archipod-3

foto: cloudfront.net

Archi­pod však nieje jediný výrobca záh­rad­ných dom­če­kov, ktoré sa dajú využí­vať, ako home office. Na trhu sa obja­vuje stále viac a viac variant takýchto sta­vieb.

Green Stu­dios

Green-Studios-16

fotothegardenroomguide.co.uk 

Ate­lier Gar­den Stu­dios

Atelier-Garden-Studios-16

foto: thegardenroomguide.co.uk 

Samoz­rejme, že neza­há­ľali ani Slo­váci, ktorí vytvo­rili mobilný dom­ček s náz­vom Eco­Cap­sule.

55605379d49a9

foto: techxplore.com

Zdroj: podzook.com, archipod.com, techinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: assets.inhabitat.com

Pridať komentár (0)