Toto je naj­tenší note­book na svete

Timotej Vančo / 19. júla 2016 / Tech a inovácie

Kedysi boli počí­tače veľké ako celá miest­nosť, dnes pou­ží­vame note­bo­oky tenké zopár mili­met­rov.

Už dlho tu od HP nebolo niečo, čo by až takto upú­talo pozor­nosť. HP pred­sta­vilo nový note­book, ktorý pre­ko­náva Mac­Book Air od Apple a hneď sa stal aj naj­ten­ším na svete. Jeho meno je Spectre.

Spectre nie je cenovo dostupný pre kaž­dého zákaz­níka, ale to je samoz­rejme jasné, keďže nie je ani navr­hnutý pre kaž­dého. Spectre je skôr pre ľudí, kto­rým viac záleží na tom, ako ich note­book vyzerá a koľko váži, než aký má výkon. Poďme si o ňom pove­dať základné infor­má­cie.

Toto je Spectre, neuve­ri­teľne tenký note­book od HP.

this-is-the-spectre-hps-gorgeous-new-laptop

foto: businessinsider.com

Ako som už spo­me­nul, Spectre je naj­tenší note­book na svete s jeho iba 10.4 mm hrúb­kou, čo doká­zal aj v porov­naní s veľmi kva­lit­nou kon­ku­ren­ciou v podobe 11-pal­co­vého Mac­Bo­oku Air (17 mm) a 12-pal­co­vého Mac­Bo­oku (13 mm).

its-absurdly-thin-at-104mm-which-is-thinner-than-the-11-inch-macbook-air-17-mm-and-the-12-inch-macbook-13-mm

foto: businessinsider.com

S váhou 1,11kg je HP Spectre ťažší ako 11-pal­cový Mac­Book Air (1,07kg) a 12-pal­cový Mac­Book (0,92kg).

at-245-lbs-the-hp-spectre-is-heavier-than-the-11-inch-macbook-air-238-lbs-and-the-12-inch-macbook-203-lbs

foto: businessinsider.com

Napriek svojmu ele­gant­nému dizajnu a níz­kej váhe má veľmi podobné špe­ci­fi­ká­cie ako note­bo­oky, ktoré sú navr­hnuté pri­márne pre zákaz­ní­kov s vyš­šími nárokmi na výkon.

despite-its-sleek-design-and-slim-weight-it-has-similar-specs-youd-find-on-thicker-laptops

foto: businessinsider.com

Jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších špe­ci­fi­ká­cií note­bo­oku je, že celý beží na jadre od Intelu a nie na pro­ce­so­roch Core M, ktoré sú navr­hnuté pre super tenké note­bo­oky s niž­ším výko­nom.

Spectre tak­tiež pou­žíva nový a veľmi špe­ciálny typ pán­tov, ktoré odstra­ňujú zby­točnú hrúbku a váhu note­bo­okov.

Spectre pod­po­ruje 13.3 pal­cový full HD 1080p disp­lej, kto­rým sa nemôže pochvá­liť ani Mac­Book Air.

it-has-a-full-hd-1080p-133-inch-screen-which-the-macbook-air-cant-boast

foto: businessinsider.com

Spectre samoz­rejme pou­žíva nový štan­dart (USB-C) pre nabí­ja­nie a pri­po­je­nie ďal­ších zaria­dení.

the-spectre-also-exclusively-uses-the-new-usb-c-standard-for-charging-and-connecting-other-devices

foto: businessinsider.com

K pri­po­je­niu exter­ných dis­kov alebo ďal­šieho disp­leju budeš potre­bo­vať takéto adap­téry.

you-might-need-adapters-like-this-to-plug-peripherals-like-monitors-or-hard-drives-which-might-be-a-hassle-but-transitioning-to-new-better-standards-is-rarely-ea

foto: businessinsider.com

Cena základ­ného modelu Spectre sa pohy­buje od 1 050 €, čo je skoro úplne rov­naká cena ako 13-pal­co­vého Mac­Bo­oku Air.

the-base-model-of-the-hp-spectre-is-priced-at-1169-which-is-about-the-same-price-as-the-13-inch-macbook-air

foto: businessinsider.com

Spectre sa pre­dáva iba v jed­nej fareb­nej kom­bi­ná­cii, zlato-mede­nej. Je to z toho dôvodu, že HP chce u zákaz­ní­kov vyvo­lať dojem, že pri pou­ží­vaní nedr­žia v rukách len note­book ale šperk.

zdroj článku a zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)