Toto je naj­ten­ší note­bo­ok na sve­te

Timotej Vančo / 19. júla 2016 / Tech a inovácie

Kedy­si boli počí­ta­če veľ­ké ako celá miest­nosť, dnes pou­ží­va­me note­bo­oky ten­ké zopár mili­met­rov.

Už dlho tu od HP nebo­lo nie­čo, čo by až tak­to upú­ta­lo pozor­nosť. HP pred­sta­vi­lo nový note­bo­ok, kto­rý pre­ko­ná­va Mac­Bo­ok Air od App­le a hneď sa stal aj naj­ten­ším na sve­te. Jeho meno je Spect­re.

Spect­re nie je ceno­vo dostup­ný pre kaž­dé­ho zákaz­ní­ka, ale to je samoz­rej­me jas­né, keď­že nie je ani navr­hnu­tý pre kaž­dé­ho. Spect­re je skôr pre ľudí, kto­rým viac zále­ží na tom, ako ich note­bo­ok vyze­rá a koľ­ko váži, než aký má výkon. Poď­me si o ňom pove­dať základ­né infor­má­cie.

Toto je Spect­re, neuve­ri­teľ­ne ten­ký note­bo­ok od HP.

this-is-the-spectre-hps-gorgeous-new-laptop

foto: businessinsider.com

Ako som už spo­me­nul, Spect­re je naj­ten­ší note­bo­ok na sve­te s jeho iba 10.4 mm hrúb­kou, čo doká­zal aj v porov­na­ní s veľ­mi kva­lit­nou kon­ku­ren­ci­ou v podo­be 11-pal­co­vé­ho Mac­Bo­oku Air (17 mm) a 12-pal­co­vé­ho Mac­Bo­oku (13 mm).

its-absurdly-thin-at-104mm-which-is-thinner-than-the-11-inch-macbook-air-17-mm-and-the-12-inch-macbook-13-mm

foto: businessinsider.com

S váhou 1,11kg je HP Spect­re ťaž­ší ako 11-pal­co­vý Mac­Bo­ok Air (1,07kg) a 12-pal­co­vý Mac­Bo­ok (0,92kg).

at-245-lbs-the-hp-spectre-is-heavier-than-the-11-inch-macbook-air-238-lbs-and-the-12-inch-macbook-203-lbs

foto: businessinsider.com

Napriek svoj­mu ele­gant­né­mu dizaj­nu a níz­kej váhe má veľ­mi podob­né špe­ci­fi­ká­cie ako note­bo­oky, kto­ré sú navr­hnu­té pri­már­ne pre zákaz­ní­kov s vyš­ší­mi nárok­mi na výkon.

despite-its-sleek-design-and-slim-weight-it-has-similar-specs-youd-find-on-thicker-laptops

foto: businessinsider.com

Jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších špe­ci­fi­ká­cií note­bo­oku je, že celý beží na jad­re od Inte­lu a nie na pro­ce­so­roch Core M, kto­ré sú navr­hnu­té pre super ten­ké note­bo­oky s niž­ším výko­nom.

Spect­re tak­tiež pou­ží­va nový a veľ­mi špe­ciál­ny typ pán­tov, kto­ré odstra­ňu­jú zby­toč­nú hrúb­ku a váhu note­bo­okov.

Spect­re pod­po­ru­je 13.3 pal­co­vý full HD 1080p disp­lej, kto­rým sa nemô­že pochvá­liť ani Mac­Bo­ok Air.

it-has-a-full-hd-1080p-133-inch-screen-which-the-macbook-air-cant-boast

foto: businessinsider.com

Spect­re samoz­rej­me pou­ží­va nový štan­dart (USB-C) pre nabí­ja­nie a pri­po­je­nie ďal­ších zaria­de­ní.

the-spectre-also-exclusively-uses-the-new-usb-c-standard-for-charging-and-connecting-other-devices

foto: businessinsider.com

K pri­po­je­niu exter­ných dis­kov ale­bo ďal­šie­ho disp­le­ju budeš potre­bo­vať také­to adap­té­ry.

you-might-need-adapters-like-this-to-plug-peripherals-like-monitors-or-hard-drives-which-might-be-a-hassle-but-transitioning-to-new-better-standards-is-rarely-ea

foto: businessinsider.com

Cena základ­né­ho mode­lu Spect­re sa pohy­bu­je od 1 050 €, čo je sko­ro úpl­ne rov­na­ká cena ako 13-pal­co­vé­ho Mac­Bo­oku Air.

the-base-model-of-the-hp-spectre-is-priced-at-1169-which-is-about-the-same-price-as-the-13-inch-macbook-air

foto: businessinsider.com

Spect­re sa pre­dá­va iba v jed­nej fareb­nej kom­bi­ná­cii, zla­to-mede­nej. Je to z toho dôvo­du, že HP chce u zákaz­ní­kov vyvo­lať dojem, že pri pou­ží­va­ní nedr­žia v rukách len note­bo­ok ale šperk.

zdroj člán­ku a zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)