Toto jednominútové pravidlo ťa okamžite zbaví lenivosti

Katarína Zelinková / 10. marca 2019 / Lifehacking

  • Le­ni­vosť ni­kdy ne­bude po­va­žo­vaná za jednu z ob­di­vu­hod­ných vlast­ností.
  • S touto tech­ni­kou sa s le­ni­vos­ťou mô­žeš roz­lú­čiť aj ty.
  • Po­tre­bu­ješ len dávku tr­pez­li­vosti a jednu mi­nútu denne.
zdroj: Pexels
  • Le­ni­vosť ni­kdy ne­bude po­va­žo­vaná za jednu z ob­di­vu­hod­ných vlast­ností.
  • S touto tech­ni­kou sa s le­ni­vos­ťou mô­žeš roz­lú­čiť aj ty.
  • Po­tre­bu­ješ len dávku tr­pez­li­vosti a jednu mi­nútu denne.

V na­šej kul­túre je úplne bežné, že keď za­čí­name s nie­čím no­vým, oča­ká­vame vý­sledky čo naj­skôr, naj­lep­šie hneď. A keď zis­tíme, že cesta k cieľu možno nie je taká jed­no­du­chá ako sa nám na za­čiatku zdalo, tak to vzdáme. Lebo vlastne sme spo­koj­nejší, keď sú veci po sta­rom a načo sa zby­točne na­má­hať. Je to tak preto, lebo na to ideme prí­liš rýchlo. Nie sme tr­pez­liví, na to predsa ne­máme čas, píše ser­ver www.bright­side.me.

zdroj: Pe­xels

V ja­pon­skej kul­túre však exis­tuje jed­no­du­chý spô­sob pre osvo­je­nie no­vých ná­vy­kov alebo pre­cvi­čo­va­nie no­vej zruč­nosti. Ide  o me­tódu Kai­zen, inak známu aj ako jed­no­mi­nú­tové pra­vidlo. Pod­stata tejto me­tó­dy je jed­no­du­chá – vy­ber si čin­nosť, ktorú bu­deš pre­cvi­čo­vať jednu mi­nútu, každý deň v tom is­tom čase. Je jedno, či sa roz­hod­neš čí­tať knihu v cu­dzom ja­zyku, me­di­to­vať alebo ro­biť kliky.

Pod­sta­tou tejto me­tó­dy je jej jed­no­du­chosť. Ok­rem do­dr­žia­va­nia jed­no­mi­nú­to­vého in­ter­valu ne­mu­síš do­dr­žia­vať nič iné. Ak pre­ko­náš pr­vých pár týž­dňov, vy­tvo­ríš si ná­vyk a jedna mi­núta pri tvo­jej čin­nosti ti už ne­bude sta­čiť. In­ter­val mô­žeš zvy­šo­vať podľa toho, ako to sám uznáš za vhodné. Z jed­nej mi­núty sa stane de­sať mi­nút, ne­skôr pol ho­dina, po­tom ho­dina a možno si svoju novú zá­ľubu za­mi­lu­ješ na­toľko, že sa jej bu­deš ve­no­vať aj dl­h­šie.

zdroj: Pe­xels

Úspech tejto me­tó­dy je po­sta­vený na po­stup­nosti. Pre osvo­je­nie no­vého ná­vyku ne­mu­síš uro­biť žiadne zá­sadné zmeny vo svo­jom den­nom re­žime. Sme na­učení, že zmena býva väč­ši­nou veľká a zá­sadná vec, kto­rej sa mu­síme pris­pô­so­bo­vať. Me­tóda Kai­zen je zasa dô­ka­zom, že sa to dá aj inak.

Pod­statné je byť tr­pez­livý a do­dr­žia­vať pra­vi­del­nosť. Aj z psy­cho­lo­gic­kého hľa­diska máme väč­šiu šancu zo­tr­vať pri ná­vy­koch, ktoré sme si osvo­jo­vali po­stupne. Me­tóda Kai­zen preto roz­hodne stojí za vy­skú­ša­nie.

Au­to­rom tejto me­tó­dy je Ma­sa­aki Imai. Po­me­no­va­nie je spo­je­ním dvoch slov  ‘kai’ (zmena) a ‘zen’ (múd­rosť). Me­tóda sa pô­vodne po­u­ží­vala pre zlep­šo­va­nie pra­cov­ných čin­ností vo vý­rob­ných pod­ni­koch, pre­uká­zane však fun­guje aj v ob­lasti osob­ného rastu a roz­voja.

Zdroj: bright­side.me

Pridať komentár (0)