Toto robia len úspešní ľudia pred spaním

Lýdia Repová / 10. júla 2018 / Lifehacking

zdroj: unsplash.com
  • Po­sledná vec, ktorú pred spa­ním uro­bíš, má do­pad na tvoju ná­ladu na ďalší deň.
  • Čo teda ro­bila úspešní ľu­dia pred­tým ako idú spať?

Mnoho ľudí po­cho­pilo, že ich úspech zá­visí na ich fy­zic­kej a du­šev­nej po­hode. S týmto je spo­jený aj kva­litný a poc­tivý spá­nok. Preto je dobré do­dr­žia­vať ur­čité ru­tiny pred­tým, ako sa roz­hod­neš ísť do po­stele. Týchto 13 vecí ro­bia úspešní ľu­dia pred­tým, ako idú spať:

Čí­tajú

Vedci sa zho­dujú na tom, že čí­ta­nie patrí me­dzi jednu z po­sled­ných vecí, ktoré úspešní ľu­dia ro­bia pred spa­ním. Na­prí­klad aj taký pre­zi­dent USA Ba­rack Obama či slávny Bill Ga­tes sú známi tým, že si pol ho­dinu pred spa­ním čí­tajú. Ne­musí sa jed­nať rovno o biz­nis knihy či mo­ti­vačné knihy. Zdroj in­špi­rá­cie sa dá nájsť aj v iných žán­roch.

Od­lú­čia sa od práce

Ne­treba mys­lieť na prácu od rána do ve­čera. Tak­tiež nie je dobré za­spá­vať s myš­lien­kou na to, koľko po­vin­ností máš na druhý deň. To môže viesť k ne­kva­lit­nému spánku alebo aj k ne­spa­vosti. Je lep­šie si na­plá­no­vať veci tak, aby si ho­dinku pred spa­ním ne­mu­sel rie­šiť emaily a pra­covné po­vin­nosti.

Od­poja sa od sietí

Nejde len o vy­pnu­tie upo­zor­není na emaily. Tak­tiež by si mal ob­me­dziť cel­kovo elek­tro­niku. Žiadne pre­ze­ra­nie so­ciál­nych mé­dií alebo hra­nie hier na te­le­fóne. Vedci sa zho­dujú, že sle­do­va­nie akej­koľ­vek ob­ra­zovky ne­pro­spieva tvojmu spánku. Svie­tiaca ob­ra­zovka te­le­fónu spô­so­buje, že tvoje telo ne­pro­du­kuje me­la­to­nín, hor­món, ktorý sa po­dieľa na spánku. To môže ná­sledne viesť k ne­spa­vosti či dep­re­siám a pod.

Ro­bia si to-do list

Správne za­de­lený čas na všetky po­vin­nosti po­máha pre­dísť cha­osu. Na to slúži aj to-do list. Ten ti po­môže na­plá­no­vať si celý deň a ty sa ve­čer pred spa­ním ne­mu­síš trá­piť tým, či si na niečo ne­za­bu­dol. Ak ne­vieš, ako na správny to-do list, po­zri si je­den z na­šich člán­kov ve­no­vaný práve tejto téme.

Trá­via čas s ro­di­nou

V dneš­nom svete je čo­raz ťaž­šie skĺbiť pra­covné po­vin­nosti a ro­dinu. Často práve čas, ktorý by sme mali strá­viť so svo­jimi blíz­kymi, mu­síme ve­no­vať pra­cov­ným po­vin­nos­tiam. No nie vždy tomu tak musí byť. Utu­žo­va­nie ro­din­ných vzťa­hov by mala byť pre kaž­dého pri­orita. Preto si treba vo svo­jom čase nájsť pries­tor na spo­ločné do­vo­lenky či len roz­prá­va­nie o tom, aký mal kto deň.

Pre­chádzky na ve­čer

Na­ti­onal Sleep Foun­da­tion v roku 2013 pri­šiela so zis­te­ním, že cvi­če­nie, aj vo ve­čer­ných ho­di­nách po­máha pre lepší spá­nok. Štú­die tak­tiež po­u­ka­zujú na fakt, že chô­dza zni­žuje stres a ner­vo­zitu. Takže krátka ve­černá pre­chá­dza ni­komu ne­zaš­kodí. Na­vyše, po­hľad na nebo plné hviezd stojí za to.

Za­me­ria­vajú svoju my­seľ na dobré veci, ktoré sa im stali po­čas dňa

Ľu­to­vať všetky veci, ktoré si ne­sti­hol alebo ne­uro­bil môžu vy­vo­lá­vať po­cit hnevu či úz­kosti. Preto by si sa mali za­me­rať na konci svojho dňa na to pekné, čo sa ti stalo. Po­môže ti to ostať po­zi­tívne na­la­dený.

Od­re­a­go­va­nie

Pre nie­koho to zna­mená po­čú­va­nie hudby, pre iného čí­ta­nie alebo ne­bo­daj upra­to­va­nie. Každý si vy­berá svoj spô­sob pre od­re­a­go­va­nie od ce­lého dňa. Ak si náj­deš spô­sob, ktorý ti po­môže na chvíľku za­bud­núť na po­vin­nosti, po­cí­tiš uvoľ­ne­nie, ktoré ti po­môže lep­šie za­spať.

Pred­sta­vujú si svoj úspech

Pred­sta­vo­va­nie a sú­stre­de­nie sa na svoj cieľ, ti po­môže pri jeho do­sia­hnutí. Preto si veľa úspeš­ných ľudí pred­sta­vuje seba v ne­ja­kej si­tu­ácii, ktorá je pre nich prí­jemná. Ne­musí to byť pri­tom priamo úspech v práci, pre kaž­dého toto slovo zna­mená niečo iné.

Me­di­tujú

Je­den z veľmi po­pu­lár­nych dru­hov uvoľ­ne­nia v dneš­nej dobe. Nájsť si 10 mi­nút na me­di­to­va­nie pred spa­ním je veľmi dobrý spô­sob, ako pre­čis­tiť my­seľ a zre­la­xo­vať.

Plá­nujú si spá­nok

Vy­tvo­riť si ur­čitý ri­tuál spa­nia, teda na koľko ho­dín a kedy ísť spať, ti po­máha pri zor­ga­ni­zo­vaní dňa. Mal by to byť istý ne­menný čas, ktorý by si mal ve­dieť do­dr­žať. Naj­hor­šie je po­no­co­vať a po­tom ráno po­sú­vať bu­dík o ďal­ších 5 mi­nút.

Udr­žia­vajú hy­gie­nické ná­vyky

Mal by si si sta­no­viť čas aj na osobnú hy­gienu. Aj takto dáš telu na­javo, že sa už blíži čas, kedy pôj­deš do po­stele. Na­prí­klad Step­han King si pred spa­ním umyje ruky a uistí sa, že van­kúše sú na správ­nom mieste.

Diš­tanc od al­ko­holu

Aj keď práve ten po­máha so za­spá­va­ním, zni­žuje kva­litu tvojho spánku. Al­ko­hol udr­žiava ľudí v ľah­šej fáze spánku, z kto­rej sa rých­lej­šie zo­bu­dia.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)