Toto sa stane, keď zakla­da­te­lia 100 mili­ó­no­vej spo­loč­nosti pre­stanú pou­ží­vať emaily

Lukáš Timko / 9. december 2015 / Business

Keď vediete 100 mili­ó­novú spo­loč­nosť, ľudia chcú s vami hovo­riť.

Zakla­da­te­lia spo­loč­nosti s oble­če­ním Life is Good, ktorá je známa svo­jimi opti­mis­tic­kými trič­kami, vedia z osob­ných skú­se­ností, že je to pravda. John Jacobs (47) a jeho brat Bert Jacobs (50) začali v roku 1989 pre­dá­vať tričká na ulici a v roku 1994 zalo­žili spo­loč­nosť Life is Good. Spo­loč­nosť má teraz 250 zamest­nan­cov a je oce­nená na 100 mili­ó­nov dolá­rov. Tento rast pri­nie­sol so sebou obrov­ské množ­stvo digi­tál­nej komu­ni­ká­cie.

life is good 5

Čas, ktorí sme strá­vili nad našimi emai­lo­vými schrán­kami bol skľu­ču­júci. Keď sme šli večer do postele, mali sme pocit viny, keď sme nestihli vyrie­šiť všetky emaily. Čím viac emai­lov sme posie­lali, tým viac sa ich vra­calo spať. napí­sali vo svo­jej knihe „Life is Good“.

Najprv začali s kom­pro­mi­som: odpo­ve­dali na emaily iba v stredu. „Toto vôbec nepo­mohlo, pre­tože sme stále museli rie­šiť rov­naký počet emai­lov“ vysvet­lil John.

A tak sa roz­hodli pre radi­kálny krok. „Začalo to byť dosť šia­lené a tak sme spra­vili veľký krok a pove­dali: ‚Čo keby sme sa emai­lov kom­pletne zba­vili?‘“ pove­dal John.

life is good 4

Vo svo­jej knihe napí­sali, že v ten deň, keď sa roz­hodli pre toto radi­kálne rie­še­nie, vyšli von na ulicu a cítili sa slo­bodní. „Boli sme zve­daví, či budú ľudia naštvaní, alebo či nás príde zatknúť nejaká emai­lová polí­cia, no tá nikdy neprišla“ spo­mí­najú bra­tia.

Teraz dele­gujú všetky tech­nické veci, čo zahŕňa aj emaily. Takto sa môžu sústre­diť na kre­a­tívnu stránku ich pod­ni­ka­nia v kto­rej leží ich sila a ku kto­rej sa chceli vrá­tiť späť. Každé dva týždne im ich tím suma­ri­zuje tú naj­dô­le­ži­tej­šiu komu­ni­ká­ciu –nie je to pre nich iba efek­tívne, ale najmä oslo­bo­dzu­júce.

Life-is-Good

Toto bolo pre nich a aj pre spo­loč­nosť veľmi zdravé roz­hod­nu­tie, pre­tože im to dalo viac voľ­ného času a uvoľ­nilo myseľ pre sústre­de­nie sa na nové pro­jekty. „Dovo­lilo nám to strá­viť viac času nad kom­pli­ko­va­nej­šími otáz­kami a pro­jektmi. Okrem toho sme boli viac kre­a­tívni, pre­tože sme na to mali v hlave viac miesta.“ John pove­dal.

V knihe zdô­raz­nili, že ich pro­duk­ti­vita nará­stla a ich kon­takty začali robiť „rýchle a zdravé roz­hod­nu­tia“. S bratmi sa spo­jíte iba pomo­cou ich mobi­lov. „Prišli sme na to, že ľudia sa han­bia ťahať vás cez tele­fón do malých vecí, keďže cez email to bolo pre nich veľmi jed­no­du­ché“ vyjad­ril sa John.

Pri­znáva však, že emaily sú sil­ným nástro­jom pre tých, ktorí ich pou­ží­vajú roz­umne. Vzda­nie sa emai­lov nie je pre všet­kých – ľudia by sa mali zamys­lieť nad tým, aké majú emai­lové zvyky a poroz­mýš­ľať o tom ako ich zme­niť tak, aby boli viac efek­tív­nejší. Ľudia by mali zjed­no­du­šiť svoj život a zmen­šiť to množ­stvo kaž­do­den­ných emai­lov!

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)