Toto sú 4 dôvody, prečo by si mal spávať nahý. Vraj budeš zdravší a bohatší

Richard Vítkovský / 4. februára 2019 / Lifehacking

  • Spá­nok je zdravý, píše sa všade. Exis­tuje však ešte lep­šia al­ter­na­tíva spánku. Stačí spať nahý
  • Keď spíš nahý, spíš nie­len lep­šie, ale podľa pries­ku­mov do­konca aj chud­neš a bu­du­ješ si se­ba­ve­do­mie
zdroj: pixabay
  • Spá­nok je zdravý, píše sa všade. Exis­tuje však ešte lep­šia al­ter­na­tíva spánku. Stačí spať nahý
  • Keď spíš nahý, spíš nie­len lep­šie, ale podľa pries­ku­mov do­konca aj chud­neš a bu­du­ješ si se­ba­ve­do­mie

Každý je­den z nás dnes ur­čite vie, že spá­nok je na­ozaj pre zdra­vie člo­veka veľmi dô­le­žitý. Nie je však spá­nok ako spá­nok. Zis­tilo sa to­tiž, že ak spíš bez ob­le­če­nia, tak do­ká­žeš vy­ťa­žiť zo spánku ma­xi­mum.

1.Kva­lita spánku je vyš­šia, ak spíš nahý

Spá­nok sám o sebe je veľmi dô­le­žitý. Nie­len preto, že si tvoj or­ga­niz­mus od­dýchne, ale po­čas spánku sa od­bú­ra­vajú škod­livé pro­te­íny, ktoré sa viažu na ne­uróny v mozgu.  Ak máš ne­dos­ta­točný spá­nok, tieto to­xické pro­te­íny zo­stá­vajú v tvo­jom mozgu. Vý­sled­kom je to, že po­čas dňa mô­žeš mať prob­lémy so spra­co­va­ním in­for­má­cií, niž­šou kre­a­ti­vi­tou a vyš­šou emo­ci­onál­nou ne­sta­bi­li­tou. Spať na­ozaj treba. Ak však ne­máš toľko ho­dín na spa­nie, mô­žeš si spá­nok skva­lit­niť inak. Na toto prišli vý­skum­níci z Uni­ver­zity v Am­ster­dame. Stačí iba zní­žiť tep­lotu kože. Toto je možné do­siah­nuť tým, že bu­deš spať úplne nahý. Vý­sled­kom tohto opat­re­nia je hl­bší spá­nok a viac ener­gie.

2. Spá­nok bez zvrš­kov pris­pieva k vyš­šej re­duk­cii stresu

Spá­nok ako taký pris­pieva k zní­že­niu stresu u člo­veka. Stačí, aby si pár dní po sebe spal me­nej ako treba a okam­žite zis­tíš ne­ga­tívne do­pady ne­dos­tatku spánku sám na sebe. Bu­deš ner­vózny a ne­kon­cen­tro­vaný. Ak sa ve­čer po­be­rieš do po­stele bez ob­le­če­nia, mal by byť tvoj spá­nok hl­bší a vďaka tomu by si mal byť v o kú­sok väč­šej psy­chic­kej po­hode ako ten, čo spí ob­le­čený.

3. Ak spíš nahý, zrých­ľu­ješ si me­ta­bo­liz­mus

Toto bolo po­tvr­dené štú­diou Ná­rod­ného in­šti­tútu pre zdra­vie v Ame­rike. Zis­tilo sa, že po­kiaľ bude tep­lota tvojho tela niž­šia, zvýši sa ti rých­losť me­ta­bo­lizmu, pre­tože tvoje telo si vy­tvára hnedý tuk, ktorý člo­veka za­hrieva. Hnedý tuk tiež pris­pieva k vy­so­kému po­čtu spá­le­ných ka­ló­rií. Vý­sled­kom je viac spá­le­ných ka­ló­rií nie­len po­čas spánku, ale aj po­čas dňa. Spá­nok bez ob­le­če­nia ok­rem toho pris­pieva k lep­šej cir­ku­lá­cii krvi.

4. Zlep­šuje sa ti se­ba­ve­do­mie

Zdravé se­ba­ve­do­mie je kľú­čom k úspe­chu v kaž­dej ob­lasti ži­vota. Se­ba­ve­domí ľu­dia sa v ka­ri­ére a sú­krom­nom ži­vote do­stanú omnoho ďa­lej. Keď spíš nahý, zna­mená to, že sa cí­tiš veľmi dobre vo svo­jej koži. Ak sa cí­tiš dobre je lo­gické, že sa to od­razí aj na tvo­jom se­ba­ve­domí. Štú­dia Uni­ver­sity of Mel­bourne uká­zala, že ľu­dia, ktorí si ve­ria, za­rá­bajú viac ako ich me­nej se­ba­ve­domí ko­le­go­via.

zdroj: for­bes.com

 

Pridať komentár (0)