Toto sú 4 veci, ktorými bohužiaľ v spoločnosti platíš za svoju úprimnosť

Henrieta Balázsová / 12. februára 2018 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Za­cho­vať si svoju pravú môže byť v dneš­nom svete nie­kedy na­ozaj ná­ročné. Väč­šina ľudí sa snaží pred svo­jím oko­lím pre­zen­to­vať v tom naj­lep­šom svetle. Dnes je vý­ni­močne „in“ mys­lieť len po­zi­tívne, uží­vať si lu­xus a vždy vy­ze­rať bez­chybne. Ak pre­tr­vá­va­júce hod­noty väč­ši­no­vej spo­loč­nosti po­va­žu­ješ za po­vr­chné a za­cho­vá­vaš si svoju pravú tvár, nie­kedy spre­vá­dzanú aj po­chy­be­niami a skla­ma­niami, is­tým spô­so­bom sa vy­my­káš z davu. To však pri­náša svoju daň a mu­síš za to pla­tiť. Ako? Tý­mito štyrmi ve­cami.

#1: Stra­til si nie­kto­rých pria­te­ľov

Znie to ako pa­ra­dox, ale práve úp­rim­nos­ťou do­ká­žeš na­hne­vať mnoho ľudí. Má­lo­kto je na ňu to­tiž zvyk­nutý. Keďže plá­vaš proti prúdu, ľu­dia ťa často po­va­žujú za „iného“ a keďže sa sprá­vaš inak ako oni, ne­ve­dia, čo od teba môžu ča­kať. Preto sa v tvo­jej spo­loč­nosti cí­tia ne­isto.

Ľu­dia by prav­de­po­dobne boli rad­šej, keby si na úp­rim­nosť za­bu­dol. Boli by šťast­nejší, ak by si im ne­ho­vo­ril pravdu, ktorú nechcú po­čuť. Boli by šťast­nejší, ak by si ne­ve­del, že ži­vot nie­kto­rých z nich je len pre­tvár­kou a na­fúk­nu­tou bub­li­nou. Tvoja úp­rim­nosť ich od­stra­šila a tak máš len zo­pár pra­vých pria­te­ľov – rov­nako úp­rim­ných, o kto­rých vieš, že sa na nich ke­dy­koľ­vek mô­žeš spo­ľa­hnúť.

#2: Skla­mal si nie­kto­rých ľudí okolo seba

Jed­ného dňa si sa roz­ho­dol, že svoj ži­vot ne­bu­deš žiť podľa pred­stáv ľudí okolo teba, ale podľa seba. Týmto zlo­mo­vým roz­hod­nu­tím si však skla­mal ľudí, ktorí boli zvyk­nutí na to, že svoje sprá­va­nie si pod­ria­ďo­val ich pred­sta­vám. Ty si však zis­til, že naj­dô­le­ži­tej­šie je byť úp­rim­ným sám k sebe a pri­znať si, čo od ži­vota na­ozaj chceš.

Možno si skla­mal svo­jich pria­te­ľov, keď si bol k sebe úp­rimný a vy­ho­dil si ich zo svojho ži­vota, pre­tože ťa len vy­uží­vali. Možno si skla­mal ro­di­čov, keď si si úp­rimne pri­znal, že škola ťa ne­baví a za­čal si rad­šej pod­ni­kať. Možno si skla­mal pria­teľku, keď si bol úp­rimný a pri­znal si sebe aj jej, že na­di­šiel čas váš vzťah ukon­čiť.

Sa­moz­rejme, tieto roz­hod­nu­tia nie sú jed­no­du­ché a člo­vek sa pri nich stre­táva s vý­čit­kami zo svojho oko­lia. Ľu­dia ti budú vy­ha­dzo­vať na oči, koľko času, ener­gie či pe­ňazí ti ve­no­vali. Po­vznes sa nad to a po­vedz si, že zo­pár ne­prí­jem­ných chvíľ ti stojí zato, aby si žil ži­vot podľa svo­jich pred­stáv.

#3: Nie­kedy sa cí­tiš osa­melo

Jed­ným z hlav­ných dô­vo­dov, prečo si ľu­dia na­sá­dzajú masky fa­loš­nosti a klam­stva je to, že chcú nie­kam pat­riť. Chcú nie­kam za­pad­núť aj za cenu straty svo­jej pra­vej tváre a úp­rim­nosti. Je to­tiž pravda, že byť sú­čas­ťou ne­ja­kej sku­piny je pre člo­veka pri­ro­dzené a dô­le­žité.

Ak sa nie­kedy cí­tiš osa­melo, skús sa po­ob­ze­rať po ne­ja­kých zá­uj­mo­vých krúž­koch či kur­zoch, kde by si spoz­nal no­vých ľudí s rov­na­kými ko­níč­kami, aké máš ty. Na po­zi­tívne myš­lienky ťa môže pri­viesť aj ces­to­va­nie alebo čí­ta­nie. Ni­kdy sa však pre túžbu „za­pad­núť“ ne­vzdá­vaj svo­jej úp­rim­nosti.

#4: Ľu­dia ti ne­ro­zu­mejú

Ak si sa roz­ho­dol žiť „inak“, možno si sa stre­tol s vý­sme­chom ľudí, ktorí tvoje roz­hod­nu­tie ne­do­kážu po­cho­piť. Ľu­dia sa ti môžu po­smie­vať, môžu ťa ob­vi­ňo­vať z le­ni­vosti, z ne­dos­tatku zod­po­ved­nosti, či z toho, že pri­veľa sní­vaš. Bo­hu­žiaľ, mu­síš si zvyk­núť na to, že tvoj ži­vot mnohí ne­s­chvá­lia.

Vždy si však pa­mä­taj, že ľudí zvy­čajne zlostí naj­viac to, čo sami ne­do­siahli. V hĺbke svo­jej duše veľmi dobe ve­dia, že ty vlastne ži­ješ ich sen a preto sa k tebe ni­kdy ne­budú sprá­vať práve prí­ve­tivo. Iní zas ni­kdy ne­budú ak­cep­to­vať to, že ne­uc­tie­vaš ich hod­noty a ná­zory. Nech je to tak či onak, vždy buď úp­rim­ným hlavne sám k sebe. Len tak náj­deš sku­točné šťas­tie, vďaka kto­rému po­tom mô­žeš to­muto svetu aj niečo odo­vzdať.

Na­priek tomu, čo všetko ti úp­rim­nosť môže vziať, ne­vzdá­vaj sa jej. Oveľa viac ti toho to­tiž môže dať. Slo­bodu, pravé šťas­tie, spl­nené sny, či spo­koj­nosť… A to predsa za to stojí, nie?

Zdroj: le­ar­ning-mind.com

Pridať komentár (0)