Toto sú naj­lep­šie pla­tené pozí­cie v Netf­lixe

Rudolf Nečas / 26. októbra 2015 / Tools a produktivita

Netf­lix je tak popu­lárny, že v Sever­nej Ame­rike pred­sta­vuje 35% pre­vádzky na inter­nete. A udr­ža­nie chodu takejto obrov­skej spo­loč­nosti vyža­duje veľký tím dizaj­né­rov, inži­nie­rov, mana­žé­rov a zástup­cov zákaz­níc­keho ser­visu.

V Netf­lixe sú ochotní vyso­liť veľa peňazí, aby si boli istí, že nají­majú ľudí, ktorí si vedia pora­diť s rých­lym tem­pom vývoja ich pro­duk­tov a dokážu sa roz­ví­jať v pra­cov­nom pro­stredí. Mám pre teba zoznam naj­lep­šie pla­te­ných pozí­cií v Netf­lixe, zosta­vený podľa dát zo stránky Glass­door, zora­dený od naj­niž­ších po naj­vyš­šie ohod­no­tené. Môžeš sa tak pozrieť koľko ročne zará­bajú tí naj­lep­šie pla­tení zamest­nanci.

14. Vedúci zákaz­níc­keho ser­visu

Plat: 70 937 dolá­rov (64 197 eur)

Vedúci zákaz­níc­keho ser­visu dohliada na zástup­cov tohto odde­le­nia a, ktorí sa za deň určite zaobe­rajú aspoň nie­koľ­kými nahne­va­nými ľuďmi, ktorí chcú len poze­rať film. Recen­zenti z Glass­door popi­sujú odde­le­nie slu­žieb zákaz­ní­kom ako vysoko fle­xi­bilné. Ale jeden z nich vraví, že toto odde­le­nie sa o zme­nách v spo­loč­nosti dozvedá ako posledné.

13. Mana­žér pre­vádzky

Plat: 75 072 dolá­rov (67 895 eur)

Mana­žéri pre­vádzky sa zaobe­rajú na den­no­dennú pre­vádzku v spo­loč­nosti, moni­to­rujú a ria­dia pre­vádz­kové náklady. Netf­lix je spo­loč­nosť, kto­rej pôso­be­nie sa pod­statne pre­su­nulo preč od DVD sme­rom k stre­a­mingu. Jeden recen­zent na Glass­door v roku 2009 ohľa­dom DVD napí­sal: „Kľud. Za 5 až 7 rokov budete všetci bez práce keď sa všetko bude stre­a­mo­vať online.“

12. Soft­vé­rový inži­nier

Plat: 143 846 dolá­rov (130 590 eur)

Soft­vé­roví inži­nieri navrhujú a vytvá­rajú soft­vér. V Netf­lixe to môže zahŕňať všetky rôzne odde­le­nia potrebné pre vytvo­re­nie takto kom­plex­ného pro­duktu. Jeden recen­zent na Glass­door hovorí: „Ak si váš­nivý prog­ra­má­tor, ktorý rád rieši ťažké prob­lémy, budeš milo­vať Netf­lix.“

11. Kon­tro­lór kva­lity

Plat: 146 030 dolá­rov (130 094 eur)

Kon­tro­lóri kva­lity rie­šia prob­lémy s kva­li­tou a vady v soft­véri. Jeden recen­zent na Glass­door hovorí, že táto pozí­cia v Netf­lixe ťa stále drží v strehu, pre­tože soft­vér sa vyvíja rých­lym tem­pom. Podľa ostat­ných je táto práca ťažká, ale kre­a­tívna a kole­go­via sú vraj geniálni.

10. Hlavný sys­té­mový admi­nis­trá­tor

Plat: 151 986 dolá­rov (137 456 eur)

Sys­té­mový správca je zod­po­vedný za správny chod siete a počí­ta­čo­vých sys­té­mov. Zopár recen­zen­tov na Glass­do­ori sa dom­nieva, že toto je jedna z viac stre­su­jú­cich oblastí v Netf­lixe, ale v súčas­nosti nie sú dostupné žiadne výpisy práce.

9. Mana­žér

Plat: 179 639 dolá­rov (162 465 eur)

Mana­žéri v Netf­lixe majú podľa recen­zií na Glass­door veľa voľ­nosti, ale záro­veň sa od nich veľa oča­káva. Jeden mana­žér píše o pria­mych a čest­ných roz­ho­vo­rov, ktoré mal s kole­gami a nad­ria­de­nými, ale ďalší pri­po­mína, že udr­žať rov­no­váhu medzi prá­cou a súkrom­ným živo­tom je ťažké kvôli dlhej pra­cov­nej dobe.

8. Senior user inter­face engi­neer

Plat: 182 503 dolá­rov (165 110 eur)

Je zod­po­vedný za to, ako je pro­dukt roz­vr­hnutý. Zais­ťuje, že pou­ží­va­teľ pra­cuje s kaž­dou webo­vou strán­kou alebo apli­ká­ciou tak, ako to chceli. V Netf­lixe to zna­mená prácu s tímom zhro­maž­ďu­jú­cim skú­se­nosti pou­ží­va­te­ľov a trans­for­mo­va­nie ich nápa­dov a dizajnu na funkčný kód.

7. Senior Web UI Engi­neer

Plat: 190 485 dolá­rov (172 331 eur)

Zais­ťuje, že pou­ží­va­teľ narába s kaž­dou webo­vou strán­kou tak, ako je to navr­hnuté. Títo zamest­nanci Netf­lixu musia byť experti v JavaSc­ripte, CSS a HTTP. Okrem toho potre­bujú 5 ročnú prax s vývo­jom soft­véru a tri roky pro­fe­si­onál­neho vytvá­ra­nia front-endu.

6. Senior soft­ware engi­neer

Plat: 209 371 dolá­rov (189 417 eur)

Jed­no­du­chým vysvet­le­ním práce soft­vé­ro­vého inži­niera je návrh, vytvá­ra­nie a imple­men­tá­cia soft­vé­ro­vých rie­šení. To sa dá pou­žiť v rôz­nych čas­tiach obrov­skej plat­formy akou Netf­lix bez­po­chyby je. Ak by si mal zálusk na túto pozí­ciu, musíš byť pri­pra­vený konať rýchlo, pre­tože podľa jed­ného recen­zenta na Glass­door sa soft­vér Netf­lixu neus­tále mení.

5. Hlavný mana­žér

Plat: 221 672 dolá­rov (200 701 eur)

Každý vie, čo mana­žér robí, ale v Netf­lixe musíš byť pri­pra­vený k ino­vá­ciám. Jeden komen­tu­júci na Glass­door sa rozp­lý­val nad tým, akí sú tí, kto­rých mana­žu­ješ inte­li­gentní a pri­pra­vení na nové výzvy. Ak sa chceš dostať na takúto vyš­šiu pozí­ciu budeš prav­de­po­dobne potre­bo­vať aspoň 10 rokov praxe.

4. Senior soft­ware engi­neer in test

Plat: 222 185 dolá­rov (200 546 eur)

Pra­cov­níci na tejto pozí­cií zais­ťujú, že Netf­lix môže byť dôkladne otes­to­vaný. Vlastne píšu soft­vér na tes­to­va­nie soft­véru. Tieto testy zahŕňajú rôzne odde­le­nia a pro­dukty Netf­lixu. Na základe aktu­ál­nych ponúk zo stránky Netf­lixu, potre­bu­ješ na túto pozí­ciu aspoň 5 až 7 rokov praxe.

3. Ria­di­teľ obsahu

Plat: 226 785 dolá­rov (205 172 eur)

Fun­go­va­nie Netf­lixu závisí od obsahu a tak je táto pozí­cia zaiste jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších v spo­loč­nosti. Pre jed­ného recen­zenta z Glass­door to zna­me­nalo hľa­dať roz­umné rie­še­nia a skvelé nápady – kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek. Táto pozí­cia má vysokú mieru slo­body v spo­loč­nosti.

2. Ria­di­teľ

Plat: 258 992 dolá­rov (234 439 eur)

Ria­di­te­lia majú na sta­rosti rôzne odde­le­nia v rámci Netf­lixu a podľa jed­ného recen­zenta z Glass­door sú odhod­laní skú­šať nové veci a vymýš­ľať budúc­nosť. Ak sa ti nepá­čia zmeny, táto pozí­cia nie je pre teba. Samoz­rejme na túto pozí­ciu budeš potre­bo­vať aspoň 10 rokov praxe a ešte k tomu aj titul PhD.

1. Tech­nický ria­di­teľ

Plat: 328 767 dolá­rov (297 599 eur)

Tech­nický ria­di­teľ zais­ťuje, aby všetky pro­jekty spo­loč­nosti fun­go­vali bez­prob­lé­movo a vzhľa­dom k roz­siah­lym zna­los­tiam v tejto oblasti táto pozí­cia zvy­čajne vyža­duje mini­málne 10 rokov praxe. Recen­zent na Glass­do­ori hovorí, že je to naj­lep­šia pozí­cia akú kedy mal.

Zdroj: businessinsider.com
Pridať komentár (0)