Toto sú tie naj­lep­šie kra­jiny pre sólo ces­to­va­te­ľov

Michaela Líšková / 6. august 2016 / Tools a produktivita

Nemáš s kým ces­to­vať? To vôbec nevadí, na svete je mnoho nesku­toč­ných miest, kam sa nemu­síš báť vyces­to­vať ani sám. Ponú­kame ti zoznam 10 naj­lep­ších kra­jín pre všet­kých, ktorí ces­tujú sami.

Občas sa stane, že hoci tvoja túžba po ces­to­vaní je obrov­ská, nemáš nikoho, kto by tvoju túžbu zdie­ľal. Alebo máš, no v spo­loč­nom ces­to­vaní vám brá­nia iné bežné veci – práca, rodina, nedos­ta­tok finan­cií a podobne.
Stále môžeš ces­to­vať sám, to je predsa naj­lepší spô­sob, ako spoz­nať čo naj­viac ľudí a medzi­tým aj sám seba.
Ak nevieš, kam ces­to­vať a nemáš par­ťáka, ktorý by sa k tebe pri­dal, tu je zoznam tých naj­lep­ších miest, kam môžeš bez obáv vyces­to­vať aj sám.

Mel­bourne, Aus­trá­lia

melbourne-city-australia-jpg-1024x560

foto: lifehack.org

Mel­bourne ako hlavné mesto Aus­trá­lie je vyhľa­dá­va­nou des­ti­ná­ciou a ponúka mnoho krás a zážit­kov.

Prečo je super:

 • Aus­trá­lia je vo vše­obec­nosti pova­žo­vaná za bez­pečnú kra­jinu, čo sa týka ces­to­va­nia (ak nerá­tame všetky nebez­pe­čen­stvá, ktoré na teba číhajú vo zvie­ra­cej ríši)
 • Hovorí sa, že anglič­tina už nie je cudzí jazyk a každý by mal ovlá­dať aspoň základy, takže tu si ju môžeš oprá­šiť a zlep­šiť
 • Mel­bo­rune je skvelé mesto, pre­tože sa pešo alebo na bicykli dosta­neš prak­ticky kam­koľ­vek

Thaj­sko

thailand-6-1024x640

foto: lifehack.org

Thaj­sko je skvelé miesto pre sólo ces­to­va­te­ľov a ponúka neko­nečné množ­stvo krás­nych miest.

Prečo je super:

 • Thaj­sko je známe svo­jou pohos­tin­nos­ťou a vzhľa­dom na to, že je vyhľa­dá­va­nou des­ti­ná­ciou, je dosť možné, že stret­neš rov­nako nala­de­ných ľudí
 • Známe níz­kymi cenami, najmä na severe, takže je to skvelý výber, pokiaľ sa chys­táš ces­to­vať za mini­mum
 • Thaj­sko ti má toho veľa čo ponúk­nuť, od cen­trál­neho Bang­koku až po nád­herné pláže a tro­pické džun­gle. Navyše, ces­to­vať po Thaj­sku je jed­no­du­ché

Bután

inhabitat com

foto: inhabitat.com

Bután je domo­vom naj­vyš­šej nez­do­la­nej hory, Gan­khar Puen­sum. Táto hora je posvätná a bután­ska vláda zaká­zala aké­koľ­vek pokusy tento vrch zdo­lať.

Prečo je super:

 • Vstup je možný iba po včas­nej rezer­vá­cií, kde ťa spre­vá­dza tvoj vlastný sprie­vodca
 • Bután je to správne miesto, kam sa vybrať, ak túžiš po nových kul­túr­nych zážit­koch. Žiadne cesty, žiadna elek­trina, žiadne moto­rové vozidlá ani telep­hony až do 60- tych rokov minu­lého sto­ro­čia. V roku 1999 sú v Butáne zaká­zané plas­tové tašky a v roku 2004 bol Bután prvou kra­ji­nou na svete, ktorá zaká­zala tabak

Kos­ta­rika

travel nationalgeographiccom

foto: travel.nationalgeographic.com

Kos­ta­rika je úžasné miesto, ak túžiš po dob­ro­druž­stve — čaká ťa sur­fo­va­nie, vul­kány či ďal­šie zábavné akti­vity. Hoci sa o nej dlho hovo­rilo ako o nevhod­nom mieste na ces­to­va­nie, Kos­ta­rika je plná milých domá­cich oby­va­te­ľov.

Prečo je super:

 • Nikdy sa nebu­deš cítiš osa­melý, pre­tože ti ponúka toľko skve­lých akti­vít, že nebu­deš mať čas na samotu
 • Kos­ta­rika nikdy nevi­dela a neza­žila žiadne poli­tické nepo­koje, dokonca nemá ani vlastnú armádu, taka je to mie­ru­mi­lovná kra­jina

Hong Kong, Čína

Hong Kong at evening

foto: lifehack.org

Hoci je Hong Kong jed­ným z naj­väč­ších miest na svete, je to aj skvelé miesto na relax, ktoré ti vďaka nád­her­ným záh­ra­dám taj či kur­zom ponúka mnoho “zen” momen­tov. Pokoj a pohoda.

Prečo je super:

 • Údajne jedno z naj­bez­peč­nej­ších miest na svete
 • Na roz­diel od ostat­ných častí Číny, vďaka svojmu brit­skému dedič­stvu väč­šina oby­va­te­ľov Hong Kongu roz­práva po anglicky
 • Toto miesto ti ponúka snáď všetko, na čo si len spo­me­nieš.

Cusco, Peru

calloftravelcom

foto: calloftravel.com

Známe hlavné mesto sta­ro­ve­kej Inks­kej ríše už stá­ro­čia slúži ako mekka pre ces­to­va­te­ľov. Cusco je známe svo­jou kul­tú­rou a miest­nymi oby­va­teľmi, ktorí stále radi nosia tra­dičné oble­če­nie.

Prečo je super:

 • Cusco je od “stra­te­ného” mesta Incov- pre­slá­ve­ného Machu Pic­chu čo by si kame­ňom doho­dil, takže môžeš zabiť rovno dve muchy jed­nou ranou
 • Cusco je tiež domo­vom mno­hých arche­olo­gic­kých nále­získ

Aljaška

emaze com

foto: emaze.com

Tak­mer 20% náv­štev­ní­kov Aljašky ces­tuje sólo, takže Aljaška aj teba pri­víta s otvo­re­nou náru­čou.

Prečo je super:

 • Prí­rodné úkazy, fjordy, zasne­žené vrcholy hôr, nedot­knutá prí­roda, skvostné ľadovce, prí­roda, prí­roda, prí­roda
 • Pozo­ro­va­nie veľ­rýb. Treba k tomu dodať ešte niečo?

Aran­ské ostrovy

mei ie

foto: mei.ie

Aran­ské ostrovy sú tri ostrovy loka­li­zo­vané západne od Írska. Hovorí sa o nich ako o taj­nom dedič­stve Írov. Per­fektné miesto, ak túžiš unik­núť z kaž­do­den­ného rých­leho život­ného tempa.

Prečo sú super:

 • Veľmi bez­pečné ostrovy s prí­jem­nými oby­va­teľmi
 • Per­fektné miesto na cyk­lis­tiku. Bicyk­lo­va­nie je, mimo­cho­dom, naj­bež­nej­šia forma dopravy
 • Domov najim­po­zan­tnej­šej pev­nosti z doby kamen­nej v celej Európe

Malaj­zia

kuala-lumpur

foto: lifehack.org

Jedna z top des­ti­ná­cií na sólo ces­to­va­nie, čo sa týka Ázie. Bez­pečná, sta­bilná a kon­zer­va­tívna, zato nesku­točná a úchvatná.

Prečo je super:

 • Malaj­zia patrí k tech­no­lo­gicky vyspe­lej­ším kra­ji­nám Ázie, takže veci viac-menej fun­gujú tak, ako majú
 • Počas celého roka máš mož­nosť navs­tí­viť mnohé uda­losti a fes­ti­valy
 • Malaj­zia je so svo­jími divo­kými džun­glami na Bor­neu a do neba vola­jú­cimi vežami v Kuala Lum­pur ako dve kra­jiny v jed­nom

Bali, Indo­né­zia

boiloris com

foto: boiloris.com

Bali je spi­ri­tu­álne miesto, kde joga, kúpele, orga­nické pochu­tiny a pre­krásne pláže nie sú ničím nezvy­čaj­ným. A v kom­bi­ná­cií s pohos­tin­nými a prí­jem­nými oby­va­teľmi je prá­vom ozna­čo­vaná za ces­to­va­teľ­ský raj.

Prečo je super:

 • Na Bali tak­mer určite nebu­deš jediný člo­vek, ktorý ces­tuje sám. Navyše, každý je nesku­točne pria­teľ­ský, takže o skvelú spo­loč­nosť určite nebu­deš mať núdzu
 • Bali je hin­du­is­tické miesto, takže sa môžeš spo­ľa­hnúť aj na rela­xačný a spi­ri­tu­álny záži­tok
 • Ak zbož­ňu­ješ opice, Sac­red Mon­key Forest (teda Les posvät­ných opíc) v Ubude je niečo, čo sa určite oplatí vidieť (a zažiť)

Pár vše­obec­ných tipov pre sólo ces­to­va­te­ľov

 • Plá­nuj dopredu. Keď už nič iné, aspoň si zaisti uby­to­va­nie na prvú noc
 • Ak sa bojíš samoty, vyber si uby­to­va­nie, ktoré ti ponúka spo­ločné pries­tory, kde ľahko stret­neš iných ces­to­va­te­ľov
 • Nauč sa, ako sa zba­liť naľahko
 • Vždy maj poruke tele­fón s dôle­ži­tými tele­fón­nymi čís­lami
 • Povedz ľuďom, kde sa nachá­dzaš. Môže sa stať čokoľ­vek
 • Dôve­ruj svo­jim inštink­tom

Ces­to­va­nie je úžasný, oslo­bo­dzu­júci pocit, a to bez ohľadu na to, či ces­tu­ješ sám alebo nie. Osobne si mys­lím, že treba vyskú­šať obe varianty. Neboj sa občas vydať na cesty aj bez spo­loč­nosti rodiny alebo pria­te­ľov. Nikdy nebu­deš sku­točne sám, pokiaľ to tak sám nebu­deš chcieť. Svet je ti otvo­rený a čaká na teba, tak si to uži plnými dúš­kami.

zdroj: lifehack.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: euromentravel.com

Pridať komentár (0)