Toto sú top vychy­táv­ky vozi­diel Tes­la

Simona Hanzelová / 14. mája 2017 / Zaujímavosti

Na trhu sú v súčas­nos­ti tri vozid­lá auto­mo­bil­ky Tes­la — Road­ster, Model S a Model X. Ak pôj­de všet­ko pod­ľa plá­nu, v dru­hej polo­vi­ci toh­to roka by sa mal do ulíc dostať aj dlho oča­ká­va­ný Model 3. 

Prvým mode­lom spo­loč­nos­ti Tes­la, kto­rý navž­dy zme­nil pojem elek­tro­mo­bil, bol malý a prí­ťaž­li­vý dvoj­miest­ny model. Road­ster.

zdroj: sk.wikipedia.org

Prá­ve Road­ster všet­kým doká­zal, že elek­tro­mo­bil nemu­sí byť iba poma­lé gol­fo­vé autíč­ko. 

zdroj: sk.wikipedia.org

Dru­hým mode­lom, kto­rý spo­loč­nosť Tes­la pri­nies­la, bol Model S.

zdroj: sk.wikipedia.org

Tes­la uro­bi­la nie­čo, čo pred­tým nikto neuro­bil, a umiest­ni­la tak­mer všet­ky ovlá­da­cie prv­ky vozid­la na masív­nu doty­ko­vú obra­zov­ku. Revo­luč­nou sa sta­la aj kon­tro­verz­ná samo­jaz­dia­ca tech­no­ló­gia Auto­pi­lot.

zdroj: sk.wikipedia.org

Dlho­oča­ká­va­ný cros­so­ver Model X zasa ohú­ril pôso­bi­vý­mi “fal­con wing” dve­ra­mi.

zdroj: sk.wikipedia.org

Svoj naj­nov­ší Model 3, kto­rý by mal byť ceno­vo dostup­ný širo­kej verej­nos­ti, Tes­la pred­sta­vi­la začiat­kom roka 2015.

zdroj: sk.wikipedia.org

Model 3 okrem nové­ho dizaj­nu pri­ne­sie aj zme­nu v orien­tá­cii doty­ko­vej obra­zov­ky. Kým v Mode­li S je orien­to­va­ná na výš­ku, Model 3 má disp­lej umiest­ne­ný na šír­ku.

zdroj: en.wikipedia.org

zdroj člán­ku: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: sk.wikipedia.org

Pridať komentár (0)