Tovala: Celá kuchyňa v jedi­nom zaria­dení, ktoré varí z jed­lo­vých kap­súl

Alexandra Dulaková / 9. marca 2016 / Tech a inovácie

Keď sa spoja šikovní tech­nici a miše­li­noví kuchári, môže to dopad­núť len skvelo. Ich mul­ti­funkčné dielo, kuchyn­ské zaria­de­nie Tovala, momen­tálne úspešne zbiera pros­triedky na Kicks­tar­teri a sľu­buje všetky základné kuli­nár­ske fun­kcie od vare­nia, peče­nia, až po gri­lo­va­nie — na špič­ko­vej úrovni. 

Vraj je ide­álna pre tých, ktorí radi dobre jedia, ale nemajú čas na vare­nie, pop­rí­pade finan­cie na pra­vi­delnú náv­števu reštau­rá­cií. Dôle­žitá je vstupná inves­tí­cia a po nej už sa náklady pohy­bujú podľa toho, odkiaľ mie­nia uží­va­te­lia zhá­ňať potrebné ingre­dien­cie. Prvotná cena pár začia­toč­ných kusov bude síce pred­sta­vo­vať nece­lých 200 dolá­rov, neskôr sa však má vyšpl­hať až na vyše 700. Takže ak máš záu­jem, skú­siť to treba rad­šej skôr ako neskôr.

67258e8e8d76e35edf7124743284fb61_original

foto: Kicks­tar­ter

Ako celý tento špás vôbec fun­guje? Priam čaro­vne. Do prí­stroja stačí vlo­žiť surové oko­re­nené jedlo a — voilà! Pri nasta­vení toho správ­neho režimu je po čase na svete hotové jedlo gour­met kva­lity. Výrob­co­via — na čele s Davi­dom Rabiem — sa dušujú, že takto pri­pra­vené jedlo je najmä zdravé a čerstvé. Okrem samot­ného zaria­de­nia plá­nujú zaviesť aj donáš­kovú službu suro­vých ingre­dien­cií naaran­žo­va­ných v alo­ba­lo­vých kra­bič­kách, ktoré do Tovaly stačí vlo­žiť, pri­pra­viť podľa návodu a následne si uží­vať plno­hod­notne výživné a chutné jedlo.

Takéto bale­nia vraj nikdy nebudú mra­zené, preto sa zrejme nebudú týkať malých miest — aspoň spo­čiatku nie. A ak by si sa náho­dou obá­val, že nasta­ve­nie Tovaly podľa návodu na balení bude ako logický hla­vo­lam bez manu­álu, môžeš si vydých­nuť. Tovala totiž bude vedieť roz­poz­nať čia­rový kód na balení jedla a nasta­ve­nie zvládne cel­kom sama. Šikovná, no nie?

overall-we-were-impressed-with-the-tovala-the-taste-and-quality-of-the-food-was-surprisingly-good-every-dish-tasted-like-a-gourmet-home-cooked-meal-but-without-any-hassle-or-effort.jpg

foto: Busi­ness Insi­der

Ceny doná­šok sú v tomto štá­diu zatiaľ neznáme, ako aj bliž­šie infor­má­cie o tom, ako mie­nia výkonné mozgy rie­šiť eko­lo­gickú stránku donáš­ko­vých balení. Predsa len, pra­vi­delné objed­návky via­ce­rých kra­bi­čiek z ume­lín tento svet zrovna nespa­sia. Ak by sa im chceli zákaz­níci vyhnúť, môžu si v Tovale pri­pra­vo­vať pokrmy z vlast­ných ingre­dien­cií podľa svojho gusta. Takéto recepty budú neskôr môcť zdie­ľať s ostat­nými uží­va­teľmi a navzá­jom si tak ešte viac zjed­no­du­šo­vať život.

K zaria­de­niu bude dokonca aj apli­ká­cia, takže o nápo­mocné recepty zrejme nebude núdza. Medzi suro­viny, ktoré má Tovala vedieť spra­co­vať, patrí mäso, ces­to­viny, vajíčka, zele­nina, ovos, či oby­čajný pop­corn. Pokrýva teda chody od pra­že­nice cez ovsenú kažu až po mäso so zemiakmi, alebo ryžou. Príp­rava by pri­tom väč­ši­nou nemala trvať dlh­šie ako dvad­sať minúť. 

the-tovala-will-communicate-with-the-phone-and-find-the-recipe-for-the-food.jpg

foto: Busi­ness Insi­der

Tí, čo jedlo z Tovaly zatiaľ ochut­nali, si pochva­ľo­vali a pri­rov­ná­vali ho k solíd­nym reštau­rač­ným cho­dom. Vší­mať si ju postupne začí­najú aj inves­tori. Od Ori­gin Ven­tu­res a Moun­tain View zís­kala Tovala už 600,000 dolá­rov a minulý rok ju na chi­cags­kej uni­ver­zite poc­tili oce­ne­ním New Ven­ture Chal­lenge. Jej momen­tálna kam­paň na Kicks­tar­teri už má na konte vyše 120,000 z cie­ľo­vých 100,000 dolá­rov a do dead­linu majú ešte celý mesiac. Už teraz za nimi stojí vyše 440 pod­por­cov.

Uvi­díme teda, či sa počas najb­liž­ších rokov vo sve­to­vých domác­nos­tiach ako reak­cia na otázku, ako niečo uva­riť, etab­luje fráza: “Daj to proste do Tevaly!”

Zdroj: Busi­ness Insi­der, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Tovala

Pridať komentár (0)