Trans­for­má­cia tohto malého bytu ti vyrazí dych

Ľudovít Nastišin / 18. januára 2016 / Zaujímavosti

Archi­tek­tovi sa poda­rilo vytvo­riť meniaci sa pries­tor, ktorý dokáže fun­go­vať rov­nako ako 3x väčší byt. Večera pre 10? Žia­den prob­lém. Dvaja kama­ráti, ktorí ostanú na víkend? Sem s nimi.

Gra­ham Hill, zakla­da­teľ archi­tek­to­nic­kej a dizaj­no­vej spo­loč­nosti Life Edi­ted, sa neus­tále sna­žil uspieť vo výzve luxusu a dostup­ného pries­toru. Jeho New York-ské štú­dio s roz­lo­hou 40m2 môže na prvý pohľad vyze­rať ako tla­če­nica, no s jeho ino­va­tív­nym dizaj­nom sa Hil­lovi poda­rilo vytvo­riť meniaci sa pries­tor, ktorý dokáže fun­go­vať rov­nako ako 3x väčší byt.

so-in-late-2010-life-edited-launched-a-crowdsourced-competition-asking-innovators-to-create-a-rendering-of-a-highly-functional-apartment

Jeho byt je preňho roz­ší­re­ním svojho života v mini­ma­lis­tic­kom štýle.

with-less-stuff-theres-not-so-much-physical-or-mental-clutter-to-take-my-focus-off-the-things-that-truly-matter-to-me--things-like-my-friends-having-great-experiences-and-doing-good-work-hill-saidŽiť s men­ším počtom vecí zna­mená, že sa môžete ľah­šie sústre­diť na dôle­ži­tej­šie veci,” dodáva Hill.

this-apartment-was-built-inside-a-100-year-old-co-op-building-in-manhattan-which-provided-its-own-set-of-unique-challenges-for-hill-and-the-design-firmthe-winners-catalin-sandu-and-adrian-iancu-designed-the-apartment-you-see-here-which-was-finally-completed-in-2013the-south-wall-between-the-couch-and-the-bathroom-houses-cabinets-that-fit-hills-wardrobe-as-well-as-the-leafs-and-chairs-for-the-extendable-dining-tablethe-bathroom-is-simple-as-well--shower-to-the-left-toilet-to-the-rightswitching-the-view-you-can-see-the-kitchen-right-and-the-bathroom-left-notice-that-the-table-that-easily-sits-10-is-tucked-away-neatly-in-the-apartments-breakfast-barsandu-and-iancu-designed-the-space-to-have-various-essential-items-tucked-away-into-the-walls-this-extension-wall-created-an-additional-room-in-the-apartmentit-should-be-noted-that-we-didnt-build-in-an-old-building-because-we-were-masochistic-hill-jokedinside-the-guest-room-is-a-storage-cabinet-for-a-bikeguest-beds-conveniently-pop-outfor-additional-support-another-set-of-legs-sits-in-the-middlefor-additional-privacy-from-the-kitchen-space-curtains-extend-from-cabinet-pockets-on-the-sides0006424-copy

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)