Trans­si­bír­ska magis­trála: 9288 km naprieč celým Rus­kom sa dá prejsť už od 179€. Z Bra­ti­slavy sa ňou však môžeš dostať až do Pekingu

interez.sk / 9. január 2017 / Tech a inovácie

Trans­si­bír­ska magis­trála patrí k naj­zau­jí­ma­vej­ším želez­nič­ným tra­tiam na svete a priam k epic­kým ces­tám, ktoré nie­len spá­jajú západ s výcho­dom, ale aj kra­jiny, kul­túry, tra­dí­cie a ľudí.

Dnes sa Trans­si­bír­ska magis­trála stáva omnoho dostup­nej­šou, a to vďaka jed­no­duch­šiemu vízo­vému pro­cesu, zakú­pe­niu vla­ko­vých lís­tkov a otvo­re­nosti jed­not­li­vých kra­jín. Trans­si­bír­ska magis­trála je súčas­ťou obrov­skej želez­nič­nej siete v Rusku, ktorá sa napája na čín­sku a mon­gol­skú želez­ničnú sieť, a tiež na stre­do­á­zij­skú želez­ničnú sieť. Na to, ako si vybrať správny vlak za správnu cenu, sa pod­robne pozrel Mar­tin Navrá­til na jeho ces­to­va­teľ­skom por­táli Tra­ve­lis­tan. Tam náj­dete aj mnoho iných rád, ktoré budete jed­no­značne potre­bo­vať pri vašich ces­tách naprieč sve­tom. Poďme sa však teraz už pozrieť na naj­dl­h­šiu želez­ničnú trasu sveta.

Na Trans­si­bír­skej magis­trále – a v Rusku vo vše­obec­nosti – platí, že čím niž­šie má vlak číslo (naprí­klad naj­le­gen­dár­nejší vlak č. 1 sme­rom na Mos­kvu resp. vlak č. 2 sme­rom do Vla­di­vos­toku), o to je moder­nejší, je kli­ma­ti­zo­vaný a je jed­no­značne na lep­šej úrovni ako vlaky na Slo­ven­sku. Ak sa číslo vlaku blíži k číslu 80 a vyš­šie, v tom prí­pade už ide o star­šie vagóny a je z nich cítiť opot­re­bo­va­nosť. Čiže čím niž­šie číslo, tým lepší resp. kom­for­tnejší vlak!

Kedy ces­to­vať?

Vla­ková doprava pre­máva počas celého roka. Treba sa len roz­hod­núť, či chcete vidieť Rusko počas mra­zi­vej zimy alebo počas leta, kedy tep­loty vystú­pia aj na +35°C. Drvivá časť turis­tov ide do Ruska v období od júna do sep­tem­bra. Ak sa teda roz­hod­nete ces­to­vať v lete, je dobré kúpiť si lís­tok dopredu.

Koľko stojí lís­tok a kde si ho môžem kúpiť?

Je to veľmi jed­no­du­ché. Na ofi­ciál­nej stránke rus­kých želez­níc – sa zare­gis­tru­jete a kúpite si lís­tok cez inter­net. Pozrite si nie­len číslo vlaku, ale vyberte si aj kon­krétne miesto. Pozrieť si môžete aj to, cez ktoré mestá vlak pôjde, kde bude stáť a ako dlho. A by nie­kto prí­liš neve­ril ofi­ciál­nej stránke, lís­tok si môže kúpiť aj na hlav­nej sta­nici v Bra­ti­slave. Nepo­nú­kajú tam však všetky vlaky.

Cena lís­tka sa pohy­buje v závis­losti od čísla vlaku, teda čím niž­šie číslo vlaku, tým drahší lís­tok. Čím vyš­šie číslo, tým lac­nejší lís­tok. Treba si polo­žiť otázku, aký kom­fort potre­bu­jete naprí­klad pri ceste, ktorá bude trvať 6 dní. Pri dneš­nom kurze je cena lís­tkov na Trase Mos­kva – Vla­di­vos­tok od 179 eur.

Vysvet­livky k lís­tku na vlak

Travelistan
Tra­ve­lis­tan

1 – číslo vlaku
2 – dátum odchodu vlaku (deň, mesiac)
3 – čas odchodu vlaku (mos­kov­ského času)
4 – číslo vagónu
5 – trasa (odkiaľ – kam)
6 – miesto
7 – priez­visko, meno
8 – cena v RUB
9 – dátum prí­chodu vlaku
10 – čas prí­chodu vlaku (mos­kov­ského času)

Ako sa vo vlaku spí a ako vyzerá vlak?

Vlak je roz­de­lený na nie­koľko kate­gó­rií:

  1. Trieda spalny vagon – uzam­knu­teľné kupé s 2 lôž­kami, máte pocit kom­fortu
  2. Trieda kupe – uzam­knu­teľné kupé so 4 lôž­kami. Ide­álne, ak ste sku­pina šty­roch ľudí. Bude to o to zábav­nej­šie, lebo ste stále spolu.
  3. Trieda plas­tkar­tny – otvo­rené kupé, lôžka sú aj v roz­ší­re­nej uličke. Budete mať síce kon­takt s domá­cimi, ale ak nie­kto chrápe, počuje to celý vlak. Alebo keď si nie­kto otvorí sar­dinky s cibu­ľou, a verte, že to určite nie­kto urobí, budete to cítiť. Navyše, keď vlak stojí, klíma je vypnutá a otvo­rené kupé sa odrazu mení na saunu. Zvážte preto, či výška ušet­re­ných peňazí stojí za to.

Je jedno, ktorú triedu si vybe­riete, vždy dosta­nete na cestu čistú plachtu, obliečky a malý ute­rák. V kaž­dom vagóne sa nachá­dzajú spo­ločné toalety a umy­várky so stu­de­nou tečú­cou vodou. Spr­cha sa vo vlaku väč­ši­nou nena­chá­dza. Spr­cha je vo vlaku číslo 1 a 2 dostupná pre 1. triedu. Veľmi čisté spr­chy sa inak nachá­dzajú na vla­ko­vých sta­ni­ciach a keď má vlak dlh­šiu pre­stávku, môžete sa ospr­cho­vať za popla­tok okolo 200 RUB.

Travelistan
Tra­ve­lis­tan

Je to bez­pečné?

Trans­si­bír­ska magis­trála, a cel­kovo ces­to­va­nie v Rusku, patrí medzi bez­pečné zážitky a počas našich ciest sa nikdy nič nestalo, nikdy sme neboli okrad­nutí. Nezna­mená to, samoz­rejme, že sa to nemôže stať. Naj­väč­šie riziko hrozí v otvo­re­ných kupé plas­tkar­tny.

Ako často vlak zasta­vuje a ako je to s časo­vými pás­mami?

Vlak sa počas celej cesty od Mos­kvy po Vla­di­vos­tok riadi mos­kov­ským časom. Na hodi­nách na vla­ko­vých sta­ni­ciach aj vo vlaku je vždy mos­kov­ský čas! Je to z toho dôvodu, aby nevzni­kol chaos, keď vlak pre­chá­dza toľ­kými časo­vými pás­mami. Keď si teda kúpite vla­kový lís­tok naprí­klad v Irkut­sku, spý­tajte sa, či je na ňom napí­saný mos­kov­ský čas alebo miestny čas.

Vlak zasta­vuje podľa har­mo­no­gramu, ktorý je vo vlaku. Nie­kde postojí 2 minúty, inde aj 60 minút. Vlak nikdy nečaká! Vlak odchá­dza presne a nerobí kon­trolu pasa­žie­rov. Preto vždy majte pas a peniaze so sebou, keby ste náho­dou zmeš­kali vlak, aby ste sa dostali do ďal­šieho.

Stra­vo­va­nie vo vlaku

Vo vla­koch sú reštau­račné vozne, kde sa platí rus­kými rub­ľami. Vo vlaku je široký výber jedál a okrem jedla kúpite aj vodu či pivo. Naj­lep­šie sa však stra­vuje, keď vlak zastaví na sta­ni­ciach. Na vla­ko­vých sta­ni­ciach totiž domáci pre­dá­vajú vlastnú stravu, ktorá síce nie je vždy lac­nej­šia ako vo vlaku, ale je chut­nej­šia. Aké jedlá sa pre­dá­vajú:

bliny – pala­cinky či už s dže­mom, tva­ro­hom, ale aj s mäsom
pirohy – plnené mäsom, zemiakmi alebo kapus­tou
rôzne druhy mäsa so zele­ni­nou, zemiakmi
čerstvo naz­be­rané čučo­riedky, maliny, ale aj uhorky – čerstvé aj kva­sené
Strava na vla­ko­vých sta­ni­ciach je dobrá, preto si vždy pozrite vo vlaku na har­mo­no­gram, kde a ako dlho vlak stojí. Ak stojí viac ako 20 minút, stih­nete si spra­viť zásoby jedla.

Každý vagón má svoju sprie­vod­kyňu, ktorá vám za ruské ruble predá kávu, čaj, slad­kosti, ale aj vodu. Vo vagóne sa nachá­dza aj horúca voda na zalie­va­nie polie­vok, kávy a čaju. Žiadne samo­vary v kupé už nie sú.

Alko­hol a faj­če­nie

Vodku kúpite v reštau­rač­nom vozni, ale ceny sú veľmi vysoké. Na želez­nič­ných sta­ni­ciach je síce zaká­zané pre­dá­vať tvrdý alko­hol, ale pivo kúpite. Faj­čiť sa dá len medzi voz­ňami, v kupé je prí­sny zákaz faj­če­nia.

Čo robiť počas cesty?

Čítať, odpo­čí­vať a hlavne poze­rať sa na oko­litú prí­rodu. Až keď prej­dete krí­žom cez Rusko, uvi­díte, že Rusko nie je len Mos­kva a Pet­roh­rad. Cesta vla­kom na trans­si­bír­skej magis­trále vám dotvorí pre­hľad o tejto naj­väč­šej kra­jine na svete.

Doho­vo­rím sa?

Pár lek­cií rus­kého jazyka nezaš­kodí, ale keďže sme v jed­nej slo­van­skej jazy­ko­vej sku­pine, doro­zu­miete sa veľmi rýchlo.

Kam sa vla­kom dá dostať?

Každý má pred­stavu, že vla­kom pôjde do Vla­di­vos­toku a koniec. Vla­kom sa dá dostať až do Viet­namu, Pekingu, Uzbe­kis­tanu, ale aj do Lhasy, a to už z Bra­ti­slavy, Buda­pešti či Prahy. Len treba mať čas.

Mos­kva – Vla­di­vos­tok

9 259 km medzi dvoma mes­tami. Cesta trvá cel­kovo 6 nocí. Naj­le­gen­dár­nej­ším vla­kom je vlak č. 2 sme­rom do Vla­di­vos­toku a vlak č. 1 sme­rom do Mos­kvy. Tento vlak patrí medzi naj­lep­šie vyba­vené, naj­čis­tej­šie a všetko v ňom fun­guje.

Vla­kom do Číny

Trans­mon­gol­ská trasa posta­vená v roku 1950 – vedie cez Rusko, Mon­gol­sko a Čínu. Vlak č. 19/20 ide každý týž­deň a pou­žíva hlavne čín­ske vagóny. Trasa je dlhá 7 621 km, vlak ide v uto­rok z Mos­kvy a cesta trvá 6 nocí. Z Pekingu ide do Mos­kvy v stredu. Spája tri veľké mestá Mos­kvu, Ulan­bá­tar a Peking.

Trans­man­džuská trasa posta­vená v roku 1900 – vedie cez Rusko a Čínu. Trasa dlhá 8 986 km a cesta trvá 6 dní. Nas­päť z Pekingu do Mos­kvy ide v sobotu.

travelistan_banner

zdroj: interez.sk, tra­ve­lis­tan, zdroj titul­nej foto: interez.sk/Travelistan

Pridať komentár (0)