Trhan­ce jak páran­ce pri­nies­li slo­ven­ský pokrm v chut­nej súčas­nej ver­zii

Zuzana Kaššáková / 13. júna 2017 / Rozhovory

Ak ti trhan­ce nič neho­vo­ria, tak si urči­te pre­čí­taj ten­to roz­ho­vor s rodin­ným pod­ni­kom Trhan­ce jak páran­ce, kto­rý je dôka­zom toho, že kva­lit­ný gas­tro biz­nis z poc­ti­vých suro­vín ľuďom chu­tí. Nemôž­me ti však sľú­biť, že po tom­to člán­ku sa ti nebu­dú zbie­hať slin­ky.

Na úvod nám pre­zdraď­te viac o vašom pod­ni­ku. Kedy a ako ste vznik­li? Pre­čo prá­ve trhan­ce a kto všet­ko sto­jí za tým­to nápa­dom?

Prvý­krát sme sa s páran­ca­mi stret­li na Pukan­ci, kde máme cha­lu­pu. Zača­li sme ich pri­pra­vo­vať a vylep­šo­vať pre svo­jich zná­mych, kto­rým veľ­mi chu­ti­li, a tak sme sa jed­né­ho dňa odhod­la­li páran­com veno­vať. Roz­hod­li sme sa ich pri­pra­vo­vať v rôz­nych mes­tách, aby nebo­li zná­me len v oko­lí Levíc, Ban­skej Štiav­ni­ce a Ban­skej Bys­tri­ce. Trhan­ce jak páran­ce vznik­li pred 3 rok­mi, za roz­hod­nu­tím sto­jí naša rodi­na, čiže ja s man­že­lom a deti s par­tner­mi.

V súčas­nos­ti u nás vzni­ká via­ce­ro stre­et foodo­vých pod­ni­kov. Inšpi­ro­va­li ste sa pri Trhan­coch taký­mi­to pod­nik­mi? Čím sa odli­šu­je­te od ostat­ných?

Vidí­me, že sa stre­et food pod­ni­ky roz­ras­ta­jú, no nás to nejak zvlášť neovp­lyv­ňu­je. Nepo­va­žu­je­me sa za typic­ký stre­et food, zatiaľ sme skôr ako ruža v tŕní. Odli­šu­je­me sa naj­mä tra­dič­nou kuchy­ňou, kto­rú zatiaľ ponú­ka len zopár stre­et food pre­vá­dzok.

zdroj: Face­bo­ok Trhan­ce jak párance/Daniela Ben­ko­vá

Trhan­ce jak páran­ce je pozo­ru­hod­ný názov. Ako ste k nemu priš­li?

V nie­kto­rých regi­ó­noch hovo­ria, že ces­to trhá­me, nie pára­me. Pre­to nám toto spo­je­nie priš­lo milé, vtip­né, ľah­ko zapa­mä­ta­teľ­né.

Aké trhan­ce náj­de­me vo vašej ponu­ke?

Tva­ro­ho­vé, ore­cho­vé, mako­vé a ešte páran­ce s peče­ný­mi zemiak­mi, kto­ré vylep­šu­je­me kys­lou smo­ta­nou a chrum­ka­vou sla­nin­kou.

Done­dáv­na ste pôso­bi­li len ako „putov­ný kara­van“ a ľudia vás moh­li stret­núť na rôz­nych akciách orga­ni­zo­va­ných vo via­ce­rých mes­tách Slo­ven­ska. Pred­ne­dáv­nom ste otvo­ri­li svo­ju prvú kamen­nú pre­daj­ňu v Trna­ve. Bol to nároč­ný krok – váš biz­nis do kamen­nej pre­vádz­ky? Máte v plá­ne otvo­riť aj ďal­šie také­to pre­vádz­ky?

Nad otvo­re­ním kamen­nej pre­vádz­ky sme uva­žo­va­li dlh­šie, no neve­de­li sme sa k tomu nejak odhod­lať . Čas­to sme dostá­va­li otáz­ku, či máme otvo­re­nú, res­pek­tí­ve kedy otvo­rí­me pre­vádz­ku, až nás k tomu jeden pán „dotla­čil“. Ponú­kol nám pries­tor vo veľ­mi dob­rej loka­li­te Trna­vy a tak sme sa pus­ti­li do zaria­ďo­va­nia a vyba­vo­va­nia potreb­ných dokla­dov. Zvlád­li sme to svoj­po­moc­ne za nece­lý mesiac. Výdaj­né okien­ko máme otvo­re­né iba vo vopred urče­né dni, pri­čom jaz­dí­me po rôz­nych podu­ja­tiach v našej kra­ji­ne. Mož­no sa nám raz poda­rí vytvo­riť pries­tor, kde si budú môcť zákaz­ní­ci vychut­nať páran­ce v prí­jem­nom pro­stre­dí s mies­tom na sede­nie.

zdroj: Face­bo­ok Trhan­ce jak páran­ce

Aké máte ďal­šie plá­ny do budúc­nos­ti – expan­zia do zahra­ni­čia, nový sor­ti­ment ale­bo nie­čo iné?

Priš­lo nám nie­koľ­ko ponúk, žia­dos­tí o spo­lu­prá­cu zo zahra­ni­čia, no zatiaľ sme ich odmiet­li. Vo väč­ši­ne cho­dí­me na podu­ja­tia ako rodi­na — pria­te­lia, zná­mi a chce­me aby to naďa­lej aj tak zosta­lo. Súvi­sí to naj­mä so zacho­va­ním kva­li­ty, pri­čom je našou hlav­nou pri­ori­tou kon­takt so zákaz­ní­kom a jeho spo­koj­nosť.

Už samot­ný názov Trhan­ce nám evo­ku­je, že ide o tra­dič­ný slo­ven­ský pokrm. Vie­te, aká his­tó­ria je za trhan­ca­mi? Sú spä­té s urči­tým slo­ven­ským regi­ó­nom ale­bo sa vzťa­hu­jú k sviat­ku či obra­du?

Áno, máte prav­du, je to tra­dič­né jed­lo dre­vo­ru­ba­čov, kto­ré pochá­dza z obcí Puka­nec a Uhlis­ká (Hon­tian­sky regi­ón).

zdroj: archív Trhan­ce jak párance/Dasa Sime­ko­va

Kva­li­ta potra­vín je už zopár rokov veľ­mi dis­ku­to­va­nou témou na Slo­ven­sku. Mno­hé potra­vi­no­vé škan­dá­ly pri­nú­ti­li ľudí viac sle­do­vať, čo kon­zu­mu­jú. Cíti­te neja­ký posun v stra­vo­va­ní Slo­vá­kov? Dostá­va­te naprí­klad otáz­ky, odkiaľ dová­ža­te suro­vi­ny a aké je zlo­že­nie trhan­cov?

Áno, otáz­ky ohľa­dom recep­tú­ry, zlo­že­nia, pôvo­du suro­vín dostá­va­me od zákaz­ní­kov čas­to. Dokon­ca na vybra­ných podu­ja­tiach musí­me zdo­kla­do­vať, že väč­ši­na pou­ži­tých suro­vín pochá­dza zo Slo­ven­ska, čo samoz­rej­me nie je pre nás žiad­ny prob­lém. Naj­viac sa zákaz­ní­ci zau­jí­ma­jú, či obsa­hu­jú páran­ce aler­gé­ny mlie­ko a vaj­cia.

zdroj: archív Trhan­ce jak párance/Dasa Sime­ko­va

Vede­nie pre­vádz­ky v oblas­ti gas­tro­nó­mie je urči­te namá­ha­vé. Čo pokla­dá­te za naj­ťaž­šie? Ako by ste zhod­no­ti­li nároč­nosť pod­ni­ka­nia v tej­to oblas­ti z hľa­dis­ka legis­la­tí­vy, záko­nov a iných naria­de­ní?

Pokiaľ robí­te to čo vás napĺňa, baví a máte oko­lo seba spo­ľah­li­vý kolek­tív, tak zvlád­ne­te všet­ko bez väč­ších ťaž­kos­tí. Zatiaľ sme sa nestret­li s neja­kým váž­nym prob­lé­mom, kto­rý by nám spô­so­bi­la legis­la­tí­va, či naria­de­nia.

Mys­lí­te si, že Trhan­ce jak páran­ce sa dajú robiť aj vo veľ­kom bez toho, aby to neub­ra­lo na kva­li­te pro­duk­tov?

Trhan­ce jak páran­ce trhá­me ruč­ne, nepou­ží­va­me žiad­ne­ho kuchyn­ské­ho pomoc­ní­ka, tak­že tre­ba na kaž­dú por­ciu čas a ener­giu. Pres­ne pre­to, nás nenáj­de­te na 4 mies­tach naraz, ale­bo nevy­ro­bí­me stov­ky por­cií páran­cov za hodi­nu, ako neja­ký fast­fo­od.

zdroj: archív Trhan­ce jak párance/Daniela Ben­ko­vá

V súčas­nos­ti sa vo veľ­kom pre­zen­tu­je zdra­vý život­ný štýl. Neo­hro­zí ten­to trend váš biz­nis, nakoľ­ko trhan­ce môže­me pova­žo­vať za “kalo­ric­kú bom­bu”?

Mys­lím si, že neo­hro­zí, zákaz­ní­ci si naopak veľ­mi cenia poc­ti­vo pri­pra­ve­né, tra­dič­né jed­lo. Dokon­ca máme v ponu­ke aj zdrav­šiu varian­tu, špal­do­vé páran­ce. Zákaz­ní­ci si u nás dokon­ca môžu vybrať na dochu­te­nie cukor z koko­so­vých kve­tov, javo­ro­vý sirup, med, ško­ri­cu. Kaž­dý si u nás náj­de to svo­je. Veľ­kej obľu­be u špor­tov­cov sa tešia naprí­klad špal­do­vé tva­ro­ho­vé páran­ce.

O kto­rú prí­chuť je naj­väč­ší záu­jem? Dostá­va­te aj netra­dič­né požia­dav­ky na iné prí­chu­te?

Ťaž­ko pove­dať, záu­jem je pri­bliž­ne o všet­ky prí­chu­te rov­na­ký. Zatiaľ zákaz­ní­ci od nás iné prí­chu­te nepý­ta­li, tešia sa tým tra­dič­ným, kto­ré mno­hým pri­po­mí­na­jú det­stvo. Radi využí­va­jú mož­nosť kom­bi­ná­cie naprí­klad. polo­vi­ca mako­vých, polo­vi­ca ore­cho­vých.

Pridať komentár (0)