Trojdňový víkend by mal byť pravidlom. Úžitok by priniesol všetkým

Richard Vitkovský / 1. decembra 2018 / Lifehacking

Táto správa mno­hých po­teší. To, o čom sa len šuš­kalo, je dnes pod­lo­žené mno­hými ve­dec­kými vý­sku­mami. Me­nej pra­cov­ných dní, prí­padne menší po­čet pra­cov­ných ho­dín, pri­náša vyšší pra­covný vý­kon, zdra­vie a hlavne lep­šiu ná­ladu a sú­stre­de­nosť. Stane sa tento tajný sen mno­hých za­mest­nan­cov nie­kedy re­a­li­tou?

zdroj: unsplash.com

Táto správa mno­hých po­teší. To, o čom sa len šuš­kalo, je dnes pod­lo­žené mno­hými ve­dec­kými vý­sku­mami. Me­nej pra­cov­ných dní, prí­padne menší po­čet pra­cov­ných ho­dín, pri­náša vyšší pra­covný vý­kon, zdra­vie a hlavne lep­šiu ná­ladu a sú­stre­de­nosť. Stane sa tento tajný sen mno­hých za­mest­nan­cov nie­kedy re­a­li­tou?

Vý­sledky ve­dec­kého pries­kumu uro­bia ur­čite ra­dosť mno­hým za­mest­nan­com, ktorí trá­via v práci ne­ko­nečne dlhé ho­diny. Možno ne­jaký z nich nájde gu­ráž a pyšne ukáže svojmu šé­fovi údaje, ktoré ho pri­nú­tia za­mys­lieť sa nad tým, prečo sú jeho za­mest­nanci ner­vózni, bez ži­vota alebo prečo opúš­ťajú firmu rých­los­ťou blesku. Heslo „práca šľachtí“ je dnes pre­žit­kom. Mnoho ľudí sa chce ve­no­vať ro­dine, vzde­lá­va­niu a svo­jim ko­níč­kom, ale kvôli množ­stvu ho­dín v práci ne­majú na to ani čas, ani silu. Stačí však pre­dĺžiť ví­kend o je­den deň a stane sa zá­zrak.

Foto: unsp­lash.com

Dl­hší ví­kend, spo­kojní za­mest­nanci

Spo­koj­nosť za­mest­nan­cov ne­za­ručí vy­soký plat, ale viac voľ­ného času. Pri po­kuse s troj­dňo­vým ví­ken­dom sa za­mest­nanci cí­tili omnoho viac od­dýc­hnutí a pri­pra­vení po­dá­vať vý­kon. Po­čet za­mest­ná­va­te­ľov, ktorí si to za­čali uve­do­mo­vať, sa po­ma­ličky, ale isto zvy­šuje. Predsa nie je jed­no­du­ché ísť proti zau­ží­va­ným nor­mám. Na to treba od­vahu.

Foto: unsp­lash.com

V prie­behu ro­kov sa via­ceré firmy zú­čast­nili po­ku­sov so skrá­te­ným pra­cov­ným týžd­ňom. V čele pro­mi­nent­ných spo­loč­ností naj­nov­šie stojí aj ve­li­kán Ama­zon. Ten v au­guste 2016 ozná­mil, že časť jeho za­mest­nan­cov bude pra­co­vať 30 ho­dín týž­denne a do­stane 75 per­cent platu plus všetky bo­nusy a vý­hody. Ako tento test do­padne, to sa ešte uvidí.

Šty­rid­sať­ho­di­nový pra­covný týž­deň je podľa štú­dií často mr­ha­ním času za­mest­nanca aj za­mest­ná­va­teľa. Expe­ri­menty to­tiž uká­zali, že člo­vek sa do­káže plne kon­cen­tro­vať 4 až 5 ho­dín. Ná­sledne po­klesne jeho kon­cen­trá­cia tak­mer na mi­ni­mum, čo zna­mená, že sa nie­len ne­sú­stredí, ale ani ne­pra­cuje po­riadne.

Foto: unsp­lash.com

„Ak ľudí tla­číte za ča­sovú hra­nicu kon­cen­trá­cie, je dosť prav­de­po­dobné, že si vy­pes­tujú zle ná­vyky,“ po­ve­dal vý­skum­ník K. An­ders Erics­son. Tie zlé ná­vyky sa po­tom pre­ja­via všade – aj v pro­duk­tív­nych ho­di­nách, kde sa za­mest­na­nec naj­viac sú­stredí. Vý­kon tak cel­kovo po­klesne.

Ryan Car­son, šéf vzde­lá­va­cej spo­loč­nosti Tre­e­house, za­šiel vo svo­jich vy­jad­re­niach ešte ďa­lej. Jeho za­mest­nanci pra­cujú 32 ho­dín týž­denne už od roku 2006. Sám Ryan po­va­žuje nú­te­nie pra­co­vať ľudí 40 ho­dín týž­denne tak­mer za ne­hu­mánne. „Všetko je o tom, ako žiť vy­vá­že­nejší ži­vot. Jed­no­du­cho ve­nu­jeme ob­rov­skú po­zor­nosť ľu­ďom, pre­tože si mys­líme, že je to správna vec,“  do­dal.

Od­bor­ník na ľud­ské zdroje Joe Ru­bin tvrdí, že krok ta­kého obra, akým je Ama­zon, môže byť pre firmu po­zi­tívny, pre­tože pri­láka novú ge­ne­rá­ciu ši­kov­ných ľudí. Zá­ro­veň tento krok možno pri­núti mnohé spo­loč­nosti za­mys­lieť sa nad tým, ako by mohli vďaka to­muto kroku zlep­šiť spo­koj­nosť svo­jich za­mest­nan­cov. Pre­tože dobrí a spo­kojní za­mest­nanci tvo­ria dobrú a pros­pe­ru­júcu firmu.

Zdroj: fi­nance.yahoo.com , bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)