Túto legen­dár­nu slo­ven­skú cuk­rá­reň nepo­lo­žil ani socia­liz­mus. V zákus­koch spá­ja ino­vá­cie s tra­dí­cia­mi

Jakub Jablonický / 29. septembra 2016 / Business

Už tak­mer 70 rokov sa rodin­ná cuk­rá­reň Wag­ner drží na špič­ke svoj­ho remes­la.

V dneš­nej dobe si pod slo­va­mi „záku­sok z cuk­rár­ne“ prav­de­po­dob­ne pred­sta­ví­me nie­čo prie­my­sel­ne vyro­be­né a plné mar­ga­rí­nu a ume­lých dochu­co­va­diel.

Na Slo­ven­sku ešte stá­le exis­tu­je fir­ma, kto­rá si pamä­tá, ako má vyze­rať poc­ti­vé cuk­rá­ren­ské remes­lo. Už v roku 1947 ju vo Veľ­kom Mede­ri zalo­žil poto­mok nemec­kých Švá­bov Ján Wag­ner.

Ako mod­ro­oký blon­diak sa v roku 1938 dostal do Ham­bur­gu v rám­ci prog­ra­mu Hit­ler­ju­gend. Keď sa po spo­je­nec­kých nále­toch prog­ram začal rúcať, vrá­til sa na Slo­ven­sko a v Topoľ­ča­noch sa u maj­stra Divi­ša vyučil za cuk­rár­ske­ho maj­stra. Násled­ne pri­šiel do Čalo­va, ako sa vte­dy volal Veľ­ký Meder a zalo­žil tu vlast­nú cuk­rá­reň s vychý­re­nou zmrz­li­nou,“ roz­prá­va prí­beh svoj­ho otca súčas­ný maji­teľ cuk­rár­ne Rudolf Wag­ner.

p1050072

Ján Wag­ner si už od začiat­ku potr­pel na kva­li­tu svo­jich výrob­kov. Jeho zákus­ky a zmrz­li­na boli také dob­ré, že aj komu­nis­ti muse­li uznať, že štát by to nedo­ká­zal lep­šie. Aj napriek tomu, že cuk­rá­reň bola dva­krát zná­rod­ne­ná, necha­li Wag­ne­ra na pozí­cii vedú­ce­ho pre­vádz­ky, kto­rú zalo­žil.

Vte­daj­ší moci­pá­ni mali radi jeho zákus­ky aj zmrz­li­nu, bolo to v ich záuj­me. Keď pri­šiel soviet­sky veľ­vys­la­nec, doviez­li ho sem ale­bo ho s naši­mi zákus­ka­mi čaka­li pria­mo na letis­ku.“

img_0166_0

Nekom­pro­mis­ný cit pre kva­li­tu všte­pil aj svo­jim deťom. Jeho dva­ja syno­via po ňom pre­bra­li pod­nik v roku 2003. Dnes Rudolf Wag­ner do pod­ni­ku zapá­ja aj svo­jich 6 detí.

Aj my sme boli mla­dí a chce­li sme si zjed­no­du­šo­vať a uľah­čo­vať prá­cu, ale otec bol tvr­dý orie­šok, bol mimo­riad­ne auto­ri­ta­tív­ny. Jeho pod­mien­kou bolo zacho­va­nie kla­sic­kých postu­pov. Dnes som za jeho tvrdo­hla­vosť vďač­ný. Vďa­ka zacho­va­niu kla­sic­kej výro­by nám dnes zákus­ky závi­dia mno­hí cuk­rá­ri, kto­rí už neve­dia pro­du­ko­vať sta­rý­mi metó­da­mi.“

p1020322

V zákus­koch cuk­rár­ne Wag­ner teda náj­deš iba kva­lit­né suro­vi­ny, kto­ré si vyrá­ba­jú sami. Polo­to­va­ry, ume­lé sta­bi­li­zá­to­ry a prí­dav­né lát­ky ráz­ne odmie­ta­jú. A ľuďom sa to páči.

Ako spoz­ná­te, že sa ľuďom v reštau­rá­cii páči? Že po nich zosta­nú prázd­ne tanie­re. A ako spoz­ná­te, že je jed­lo výbor­né? Že zosta­nú prázd­ne aj po vybe­ra­vých deťoch.“

10592726_698871500202244_6913701387170259894_n

Cuk­rá­reň ťaží z pôvod­ných postu­pov, kto­ré sa Wag­ner star­ší naučil ešte od svoj­ho maj­stra. No jej úspech na moder­nom trhu je zalo­že­ný aj na tom, že sa nebo­jí skú­šať nové veci.

Tra­dič­né“ tu teda nezna­me­ná, že v ponu­ke náj­deš iba kré­me­še a liké­ro­vé špi­ce. V ponu­ke Wag­ner sú aj paleo zákus­ky a zákus­ky vhod­né pre dia­be­ti­kov či celia­ti­kov vyrá­ba­né s bre­zo­vým siru­pom namies­to cuk­ru.

10612770_698871573535570_2324201536034426144_n

Pop­red­né mies­to na trhu so sebou nesie aj rizi­ko, že iné cuk­rár­ne odko­pí­ru­jú úspeš­né pro­duk­ty. No Wag­ne­rov­ci si z toho ťaž­kú hla­vu nero­bia.

V tom čase už máme v ponu­ke nové pro­duk­ty, kto­ré pre­dá­va­me ako prví. Sme zvyk­nu­tí na to, že naše pro­duk­ty kopí­ru­jú iné cuk­rár­ne. Je to pre nás sig­nál, že musí­me napre­do­vať ďalej. Sta­lo sa, že nám kon­ku­ren­cia pre­bra­la kli­en­ta, väč­ši­na sa k nám však vrá­ti­la späť. Čo nás však hne­vá, je, keď cuk­rár­ne pre­dá­va­jú cudzie zákus­ky a tvr­dia, že sú od nás. Sú to nedo­ká­za­teľ­né situ­ácie a pod­vá­dza­jú sa tým zákaz­ní­ci, kto­rí v dob­rej vie­re, že si kúpia náš záku­sok, zaží­va­jú skla­ma­nie.“

visnova_cierna_les

zdroj foto­gra­fií: wagner-cukraren.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wagner-cukraren.sk / Pavol Fun­tál

Pridať komentár (0)