Túto legen­dárnu slo­ven­skú cuk­rá­reň nepo­lo­žil ani socia­liz­mus. V zákus­koch spája ino­vá­cie s tra­dí­ciami

Jakub Jablonický / 29. septembra 2016 / Business

Už tak­mer 70 rokov sa rodinná cuk­rá­reň Wag­ner drží na špičke svojho remesla.

V dneš­nej dobe si pod slo­vami „záku­sok z cuk­rárne“ prav­de­po­dobne pred­sta­víme niečo prie­my­selne vyro­bené a plné mar­ga­rínu a ume­lých dochu­co­va­diel.

Na Slo­ven­sku ešte stále exis­tuje firma, ktorá si pamätá, ako má vyze­rať poc­tivé cuk­rá­ren­ské remeslo. Už v roku 1947 ju vo Veľ­kom Mederi zalo­žil poto­mok nemec­kých Švá­bov Ján Wag­ner.

Ako mod­ro­oký blon­diak sa v roku 1938 dostal do Ham­burgu v rámci prog­ramu Hit­ler­ju­gend. Keď sa po spo­je­nec­kých nále­toch prog­ram začal rúcať, vrá­til sa na Slo­ven­sko a v Topoľ­ča­noch sa u maj­stra Diviša vyučil za cuk­rár­skeho maj­stra. Následne pri­šiel do Čalova, ako sa vtedy volal Veľký Meder a zalo­žil tu vlastnú cuk­rá­reň s vychý­re­nou zmrz­li­nou,“ roz­práva prí­beh svojho otca súčasný maji­teľ cuk­rárne Rudolf Wag­ner.

p1050072

Ján Wag­ner si už od začiatku potr­pel na kva­litu svo­jich výrob­kov. Jeho zákusky a zmrz­lina boli také dobré, že aj komu­nisti museli uznať, že štát by to nedo­ká­zal lep­šie. Aj napriek tomu, že cuk­rá­reň bola dva­krát zná­rod­nená, nechali Wag­nera na pozí­cii vedú­ceho pre­vádzky, ktorú zalo­žil.

Vte­dajší moci­páni mali radi jeho zákusky aj zmrz­linu, bolo to v ich záujme. Keď pri­šiel soviet­sky veľ­vys­la­nec, doviezli ho sem alebo ho s našimi zákus­kami čakali priamo na letisku.“

img_0166_0

Nekom­pro­misný cit pre kva­litu všte­pil aj svo­jim deťom. Jeho dvaja syno­via po ňom pre­brali pod­nik v roku 2003. Dnes Rudolf Wag­ner do pod­niku zapája aj svo­jich 6 detí.

Aj my sme boli mladí a chceli sme si zjed­no­du­šo­vať a uľah­čo­vať prácu, ale otec bol tvrdý orie­šok, bol mimo­riadne auto­ri­ta­tívny. Jeho pod­mien­kou bolo zacho­va­nie kla­sic­kých postu­pov. Dnes som za jeho tvrdo­hla­vosť vďačný. Vďaka zacho­va­niu kla­sic­kej výroby nám dnes zákusky závi­dia mnohí cuk­rári, ktorí už neve­dia pro­du­ko­vať sta­rými metó­dami.“

p1020322

V zákus­koch cuk­rárne Wag­ner teda náj­deš iba kva­litné suro­viny, ktoré si vyrá­bajú sami. Polo­to­vary, umelé sta­bi­li­zá­tory a prí­davné látky rázne odmie­tajú. A ľuďom sa to páči.

Ako spoz­náte, že sa ľuďom v reštau­rá­cii páči? Že po nich zostanú prázdne taniere. A ako spoz­náte, že je jedlo výborné? Že zostanú prázdne aj po vybe­ra­vých deťoch.“

10592726_698871500202244_6913701387170259894_n

Cuk­rá­reň ťaží z pôvod­ných postu­pov, ktoré sa Wag­ner starší naučil ešte od svojho maj­stra. No jej úspech na moder­nom trhu je zalo­žený aj na tom, že sa nebojí skú­šať nové veci.

Tra­dičné“ tu teda nezna­mená, že v ponuke náj­deš iba kré­meše a liké­rové špice. V ponuke Wag­ner sú aj paleo zákusky a zákusky vhodné pre dia­be­ti­kov či celia­ti­kov vyrá­bané s bre­zo­vým siru­pom namiesto cukru.

10612770_698871573535570_2324201536034426144_n

Pop­redné miesto na trhu so sebou nesie aj riziko, že iné cuk­rárne odko­pí­rujú úspešné pro­dukty. No Wag­ne­rovci si z toho ťažkú hlavu nero­bia.

V tom čase už máme v ponuke nové pro­dukty, ktoré pre­dá­vame ako prví. Sme zvyk­nutí na to, že naše pro­dukty kopí­rujú iné cuk­rárne. Je to pre nás sig­nál, že musíme napre­do­vať ďalej. Stalo sa, že nám kon­ku­ren­cia pre­brala kli­enta, väč­šina sa k nám však vrá­tila späť. Čo nás však hnevá, je, keď cuk­rárne pre­dá­vajú cudzie zákusky a tvr­dia, že sú od nás. Sú to nedo­ká­za­teľné situ­ácie a pod­vá­dzajú sa tým zákaz­níci, ktorí v dob­rej viere, že si kúpia náš záku­sok, zaží­vajú skla­ma­nie.“

visnova_cierna_les

zdroj foto­gra­fií: wagner-cukraren.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wagner-cukraren.sk / Pavol Fun­tál

Pridať komentár (0)