Týchto 14 uži­toč­ných nástro­jov zmení spô­sob akým využí­vaš Gmail

Dominika Kováčová / 14. júna 2016 / Tech a inovácie

Týchto 14 apli­ká­cií a roz­ší­rení na Gmai­lei ti pomôže skrá­tiť čas strá­vený pri pre­ze­raní emai­lov a zis­tíš, že exis­tujú veci, o kto­rých si dote­raz nemal ani len tuše­nia. Staň sa Gmail pro­fe­si­oná­lom.

Zisti, ktorá webová stránka pre­dáva tvoju emai­lovú adresu ostat­ným mar­ke­té­rom pri­da­ním zna­mienka + a špe­ci­fic­kého slova.

find-out-which-websites-are-selling-your-email-address-to-marketers-by-adding-the--sign-and-a-specific-word-related-to-the-new-service-to-sign-up

foto: businessinsider.com

Pri­hlá­sil si sa pomo­cou svo­jej emai­lo­vej adresy na novú stránku? Skús tento jed­no­du­chý tip. Pri­daj k svo­jej emai­lo­vej adrese zna­mienko + názov stránky, na ktorú si sa zare­gis­tro­val, naprí­klad ak je tvoj email: marek@gmail.com, môžeš sa zare­gis­tro­vať na Uberi ako marek+uber@gmail.com. To zna­mená, že od danej spo­loč­nosti teraz budeš dostá­vať emaily na tvoju adresu s ozna­če­ním marek+uber a ak ti príde mail z nezná­mej stránky pod ozna­če­ním marek+uber zis­tíš, že daná stránka pre­dala tvoju adresu.

Apli­ká­cia Sortd roz­delí tvoj Gmail do uži­toč­ných zozna­mov

sortd-turns-your-gmail-into-a-set-of-useful-lists

foto: businessinsider.com

Sortd je šikovná apka, ktorá trans­for­muje Gmail inbox na tebou ľahko spra­vo­vané zoznamy, ktoré si uspo­ria­daš tak, ako ti vyho­vuje. Vieš upra­vo­vať názvy zozna­mov, meniť ich pora­die a odpo­rúča sa pre jed­no­du­ché pou­ží­va­nie.

Vďaka apli­ká­cii Ugly Email vieš zis­tiť, či daný email zbiera infor­má­cie o tvo­jom sprá­vaní pri čítaní daného emailu.

ugly-email-tells-you-which-of-your-emails-are-being-tracked-before-you-open-them

foto: businessinsider.com

Možno o tom ešte nevieš, ale exis­tujú soft­véry, ktoré dokážu zazna­me­ná­vať tvoje sprá­va­nie pri otvá­raní, čítaní a zatvá­raní emailu. Na čo klik­neš a kde sa momen­tálne nachá­dzaš. Vďaka Ugly Email vieš roz­poz­nať tieto emaily a vyhnúť sa im. V tvo­jej schránke emai­lov sa pri takomto emaili objaví ikona zobra­zu­júca oko, vďaka čomu zis­tíš, že tento email sle­do­vaný.

Apka Full­Con­tacts ti ukáže všetko čo potre­bu­ješ vedieť o osobe, kto­rej píšeš email.

fullcontact-shows-everything-you-need-to-know-about-anyone-who-emails-you

foto: businessinsider.com

Toto roz­ší­re­nie pre­hlia­dača Google Chrome ti zobrazí pro­fily a zamest­na­nie kaž­dého, od koho prij­meš email. Môžeš si prejsť jeho Twit­ter, Ins­ta­gram a Face­book-ové posty.

Apli­ká­cia Mixmax ti pomôže pri spra­vo­vaní tvo­jich stret­nutí

mixmax-lets-you-create-one-click-templates-and-polls-and-it-helps-you-easily-schedule-meetings

foto: businessinsider.com

Ide o Google Chrome roz­ší­re­nie, ktoré pošle ľudom pozvánku na stret­nu­tie, ktorá obsa­huje tebou navr­hnuté časy stret­nu­tia. Okrem iného zazna­me­náva či prí­jemca emailu otvo­ril email, a odpo­vie ti, ktorý čas stret­nu­tia si vybral.

iPhone apka Unsub­sc­ri­ber

unsubscriber-makes-it-easy-to-unsubscribe-from-newsletters-and-spam

foto: businessinsider.com

Vďaka tejto apli­ká­cii veľmi ľahko odstrá­niš svoju emai­lovú adresu zo zoznamu adries spo­loč­nosti, ktorá ti zasiela spamy.

MailTrack.io ti pre­zradí, či bol tvoj email pre­čí­taný

mailtrackio-shows-you-when-someone-has-read-your-message--even-in-group-emails

foto: businessinsider.com

Ide o ďal­šie roz­ší­re­nie na pre­hlia­dači Google Chrome, pomo­cou kto­rej zis­tíš, či bol tvoj email pre­čí­taný, a či ho prí­jemca odo­slal ďalej.

Snap­mail posiela samoz­ni­ču­júce sa emaily

Apli­ká­cia odošle pri­jí­ma­te­ľovi link n stránku, kde si vie pre­čí­tať tex­tovú správu, ktorá je zobra­zená len na 60 sekúnd a následne je odstrá­nená.

snapmail-sends-self-destructing-emails-for-you

foto: businessinsider.com

Gmail Off­line

Apli­ká­cia slúži na prácu s Gmai­lom aj v off-line režime, čo je dosť uži­točné, ak nemáš stály prí­stup na inter­net, a potre­bu­ješ si rýchlo pre­be­hnúť schrán­kou.

gmail-offline-is-exactly-what-it-sounds-like

foto: businessinsider.com

Plá­no­vač Boome­rang

Apli­ká­cia Boome­rang nie len že naplá­nuje odo­sla­nie tvo­jich emai­lov v tebou urče­nom čase, ale následne sle­duje celú emai­lovú kon­ver­zá­ciu.

boomerang-schedules-not-only-emails-but-also-follow-ups (1)

foto: businessinsider.com

Find Big Mail

find-big-mail-searches-for-all-the-huge-emails-eating-up-your-space-and-deletes-them

foto: businessinsider.com

Find Big Mail spätne dohľadá všetky emaily s veľ­kou kapa­ci­tou a odstráni ich.

WiseS­tamp

wisestamp-creates-a-cool-custom-signature-for-your-emails

foto: businessinsider.com

WiseS­tamp vytvorí jedi­nečný pod­pis pod tex­tom kaž­dého tvojho emailu. Môžeš si vybrať font, veľ­kosť, farbu, obrá­zok, či vlo­žiť Face­book adresu.

Send from Gmail

send-from-gmail-makes-sure-gmail-is-always-the-default

foto: businessinsider.com

Táto apka pridá ikonku Gmaila pri vyhľa­dá­va­cie okienko pre­hlia­dača, a tak si jed­no­du­cho zašleš link na stránku, ktorá ta zau­jala, bez zdĺha­vého kopí­ro­va­nia.

Gre­xIt

grexit-creates-shared-gmail-labels-and-notes

foto: businessinsider.com

Pomo­cou Gre­xIt vieš zdie­ľať ozna­če­nia emai­lov s tvo­jimi kole­gami, rodi­nou či pria­teľmi.

38F072B2D5

foto: stocksnap.io

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)