Tých­to 14 uži­toč­ných nástro­jov zme­ní spô­sob akým využí­vaš Gmail

Dominika Kováčová / 14. júna 2016 / Lifehacking

Tých­to 14 apli­ká­cií a roz­ší­re­ní na Gmai­lei ti pomô­že skrá­tiť čas strá­ve­ný pri pre­ze­ra­ní emai­lov a zis­tíš, že exis­tu­jú veci, o kto­rých si dote­raz nemal ani len tuše­nia. Staň sa Gmail pro­fe­si­oná­lom.

Zis­ti, kto­rá webo­vá strán­ka pre­dá­va tvo­ju emai­lo­vú adre­su ostat­ným mar­ke­té­rom pri­da­ním zna­mien­ka + a špe­ci­fic­ké­ho slo­va.

find-out-which-websites-are-selling-your-email-address-to-marketers-by-adding-the--sign-and-a-specific-word-related-to-the-new-service-to-sign-up

foto: businessinsider.com

Pri­hlá­sil si sa pomo­cou svo­jej emai­lo­vej adre­sy na novú strán­ku? Skús ten­to jed­no­du­chý tip. Pri­daj k svo­jej emai­lo­vej adre­se zna­mien­ko + názov strán­ky, na kto­rú si sa zare­gis­tro­val, naprí­klad ak je tvoj email: [email protected], môžeš sa zare­gis­tro­vať na Ube­ri ako [email protected]. To zna­me­ná, že od danej spo­loč­nos­ti teraz budeš dostá­vať emai­ly na tvo­ju adre­su s ozna­če­ním marek+uber a ak ti prí­de mail z nezná­mej strán­ky pod ozna­če­ním marek+uber zis­tíš, že daná strán­ka pre­da­la tvo­ju adre­su.

Apli­ká­cia Sortd roz­de­lí tvoj Gmail do uži­toč­ných zozna­mov

sortd-turns-your-gmail-into-a-set-of-useful-lists

foto: businessinsider.com

Sortd je šikov­ná apka, kto­rá trans­for­mu­je Gmail inbox na tebou ľah­ko spra­vo­va­né zozna­my, kto­ré si uspo­ria­daš tak, ako ti vyho­vu­je. Vieš upra­vo­vať náz­vy zozna­mov, meniť ich pora­die a odpo­rú­ča sa pre jed­no­du­ché pou­ží­va­nie.

Vďa­ka apli­ká­cii Ugly Email vieš zis­tiť, či daný email zbie­ra infor­má­cie o tvo­jom sprá­va­ní pri číta­ní dané­ho emai­lu.

ugly-email-tells-you-which-of-your-emails-are-being-tracked-before-you-open-them

foto: businessinsider.com

Mož­no o tom ešte nevieš, ale exis­tu­jú soft­vé­ry, kto­ré doká­žu zazna­me­ná­vať tvo­je sprá­va­nie pri otvá­ra­ní, číta­ní a zatvá­ra­ní emai­lu. Na čo klik­neš a kde sa momen­tál­ne nachá­dzaš. Vďa­ka Ugly Email vieš roz­poz­nať tie­to emai­ly a vyhnúť sa im. V tvo­jej schrán­ke emai­lov sa pri takom­to emai­li obja­ví iko­na zobra­zu­jú­ca oko, vďa­ka čomu zis­tíš, že ten­to email sle­do­va­ný.

Apka Full­Con­tacts ti uká­že všet­ko čo potre­bu­ješ vedieť o oso­be, kto­rej píšeš email.

fullcontact-shows-everything-you-need-to-know-about-anyone-who-emails-you

foto: businessinsider.com

Toto roz­ší­re­nie pre­hlia­da­ča Goog­le Chro­me ti zobra­zí pro­fi­ly a zamest­na­nie kaž­dé­ho, od koho prij­meš email. Môžeš si prejsť jeho Twit­ter, Ins­ta­gram a Face­bo­ok-ové posty.

Apli­ká­cia Mixmax ti pomô­že pri spra­vo­va­ní tvo­jich stret­nu­tí

mixmax-lets-you-create-one-click-templates-and-polls-and-it-helps-you-easily-schedule-meetings

foto: businessinsider.com

Ide o Goog­le Chro­me roz­ší­re­nie, kto­ré pošle ľudom pozván­ku na stret­nu­tie, kto­rá obsa­hu­je tebou navr­hnu­té časy stret­nu­tia. Okrem iné­ho zazna­me­ná­va či prí­jem­ca emai­lu otvo­ril email, a odpo­vie ti, kto­rý čas stret­nu­tia si vybral.

iPho­ne apka Unsub­sc­ri­ber

unsubscriber-makes-it-easy-to-unsubscribe-from-newsletters-and-spam

foto: businessinsider.com

Vďa­ka tej­to apli­ká­cii veľ­mi ľah­ko odstrá­niš svo­ju emai­lo­vú adre­su zo zozna­mu adries spo­loč­nos­ti, kto­rá ti zasie­la spa­my.

MailTrack.io ti pre­zra­dí, či bol tvoj email pre­čí­ta­ný

mailtrackio-shows-you-when-someone-has-read-your-message--even-in-group-emails

foto: businessinsider.com

Ide o ďal­šie roz­ší­re­nie na pre­hlia­da­či Goog­le Chro­me, pomo­cou kto­rej zis­tíš, či bol tvoj email pre­čí­ta­ný, a či ho prí­jem­ca odo­slal ďalej.

Snap­mail posie­la samoz­ni­ču­jú­ce sa emai­ly

Apli­ká­cia odoš­le pri­jí­ma­te­ľo­vi link n strán­ku, kde si vie pre­čí­tať tex­to­vú sprá­vu, kto­rá je zobra­ze­ná len na 60 sekúnd a násled­ne je odstrá­ne­ná.

snapmail-sends-self-destructing-emails-for-you

foto: businessinsider.com

Gmail Off­li­ne

Apli­ká­cia slú­ži na prá­cu s Gmai­lom aj v off-line reži­me, čo je dosť uži­toč­né, ak nemáš stá­ly prí­stup na inter­net, a potre­bu­ješ si rých­lo pre­be­hnúť schrán­kou.

gmail-offline-is-exactly-what-it-sounds-like

foto: businessinsider.com

Plá­no­vač Boome­rang

Apli­ká­cia Boome­rang nie len že naplá­nu­je odo­sla­nie tvo­jich emai­lov v tebou urče­nom čase, ale násled­ne sle­du­je celú emai­lo­vú kon­ver­zá­ciu.

boomerang-schedules-not-only-emails-but-also-follow-ups (1)

foto: businessinsider.com

Find Big Mail

find-big-mail-searches-for-all-the-huge-emails-eating-up-your-space-and-deletes-them

foto: businessinsider.com

Find Big Mail spät­ne dohľa­dá všet­ky emai­ly s veľ­kou kapa­ci­tou a odstrá­ni ich.

WiseS­tamp

wisestamp-creates-a-cool-custom-signature-for-your-emails

foto: businessinsider.com

WiseS­tamp vytvo­rí jedi­neč­ný pod­pis pod tex­tom kaž­dé­ho tvoj­ho emai­lu. Môžeš si vybrať font, veľ­kosť, far­bu, obrá­zok, či vlo­žiť Face­bo­ok adre­su.

Send from Gmail

send-from-gmail-makes-sure-gmail-is-always-the-default

foto: businessinsider.com

Táto apka pri­dá ikon­ku Gmai­la pri vyhľa­dá­va­cie okien­ko pre­hlia­da­ča, a tak si jed­no­du­cho zašleš link na strán­ku, kto­rá ta zau­ja­la, bez zdĺha­vé­ho kopí­ro­va­nia.

Gre­xIt

grexit-creates-shared-gmail-labels-and-notes

foto: businessinsider.com

Pomo­cou Gre­xIt vieš zdie­ľať ozna­če­nia emai­lov s tvo­ji­mi kole­ga­mi, rodi­nou či pria­teľ­mi.

38F072B2D5

foto: stocksnap.io

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)