Týchto 15 bežných vecí zo života, ktoré môžeš nahradiť ekologickými alternatívami

interez.sk / 9. marca 2019 / Eko

  • Nie je ta­jom­stvom, že všetci z nás majú ur­čitý kom­fort ži­vota
  • Sú­čas­ťou toho sú aj kaž­do­denné ri­tu­ály či pro­dukty, ktoré po­u­ží­vame a viac-me­nej si už bez nich ne­vieme svoj ži­vot pred­sta­viť
  • Na tom nie je nič zlé, ale mnoho ta­kýchto pro­duk­tov ne­musí byť pre nás či naše oko­lie zdravé
  • Ne­raz sú priam ne­bez­pečné a ani o tom ne­mu­síme ve­dieť
  • Ak to tú­žiš zme­niť a žiť zdravší či bez­peč­nejší ži­vot, ur­čite siahni po týchto ná­pa­di­tých ve­cič­kách
zdroj: Unsplash
  • Nie je ta­jom­stvom, že všetci z nás majú ur­čitý kom­fort ži­vota
  • Sú­čas­ťou toho sú aj kaž­do­denné ri­tu­ály či pro­dukty, ktoré po­u­ží­vame a viac-me­nej si už bez nich ne­vieme svoj ži­vot pred­sta­viť
  • Na tom nie je nič zlé, ale mnoho ta­kýchto pro­duk­tov ne­musí byť pre nás či naše oko­lie zdravé
  • Ne­raz sú priam ne­bez­pečné a ani o tom ne­mu­síme ve­dieť
  • Ak to tú­žiš zme­niť a žiť zdravší či bez­peč­nejší ži­vot, ur­čite siahni po týchto ná­pa­di­tých ve­cič­kách

Po­hár na kávu

Úžasný vy­ná­lez pre ľudí, ktorí si ži­vot ve­dia vy­chut­nať pro­stred­níc­tvom dob­rej kávy. V prí­pade, že ho máš, ne­mu­síš sa báť ja­zyka po­pá­le­ného ran­nou ká­vou. Po­hodlne si ju mô­žete zo­brať so se­bou a vy­piť po ceste do práce alebo školy. Do­konca ak do­sta­neš chuť na ďal­šiu kávu po­čas dňa, po­hár už máš so se­bou a v ka­viarni ťa ne­raz po­teší aj zľava práve za to, že si si ho pri­nie­sol. Na in­ter­nete aj v ka­men­ných pre­daj­niach náj­dete veľké množ­stvo týchto po­moc­ní­kov v plas­to­vých, sk­le­ne­ných či bam­bu­so­vých pre­ve­de­niach. Stačí si už len vy­brať.

Ko­vové či sk­le­nené slamky

Plas­tové slamky sú jed­ným z naj­väč­ších prob­lé­mov, najmä oce­ánov. My ich po­u­ži­jeme a po pár mi­nú­tach vy­ho­díme s tým, že môžu ohro­ziť ne­jed­ného ži­vo­čí­cha. Síce EKO svet vie o ko­vo­vých aj sk­le­ne­ných slam­kách už ne­jaký ten čas, do po­ve­do­mia ľudí sa do­stá­vajú až te­raz. Ich vý­ho­dou je hlavne to, že nie sú jed­no­rá­zové. Po po­u­žití sa dajú vy­čis­tiť ši­kov­nou kef­kou a opä­tovne po­u­žiť. Ok­rem kla­sic­kých pev­ných ko­vo­vých sla­miek náj­deš na trhu aj „ces­tovné“, ktoré sa dajú po­s­kla­dať do kom­pakt­nej ška­tuľky. Tejto al­ter­na­tíve sú na­klo­nené do­konca už aj pod­niky.

Tuhý šam­pón

Najmä ženy, ale aj muži po­znajú ten po­cit, keď s ich vlasmi niečo nie je v po­riadku. Naj­skôr to bude mast­no­tou, ktorá sa ob­ja­vuje akoby čo­raz rých­lej­šie. Nie je to len taký ná­hodný jav. Stoja za ním sú­časti šam­pó­nov na­zý­vané fta­láty, sul­fáty a pa­ra­bény. Za­ru­čia krásny vzhľad vla­sov, ale len na ur­čitý (často veľmi krátky) čas. Al­ter­na­tí­vou je tuhý šam­pón s ob­sa­hom prí­rod­ných lá­tok. V po­rov­naní s kla­sic­kými šam­pónmi ne­ob­sa­huje spo­mí­nané zložky.

Zvy­čajná dávka 60 g tu­hého šam­pónu sa pre­dáva na­miesto plastu v pa­pie­ro­vom obale a vy­stačí na pri­bližne 30 umytí. Ur­čite sa treba pri­pra­viť na pre­chodné ob­do­bie, kým si vlasy zvyknú na novú sta­rost­li­vosť, no za­ru­čene to stojí za to. Vy­brať si mô­žeš do­konca aj zo slo­ven­ských zna­čiek, me­dzi ktoré pat­ria na­prí­klad Po­nio, Na­via alebo Musk.

Vos­kové obrúsky na po­tra­viny

Po­moc­ník tak jed­no­du­chý a zá­ro­veň s ob­rov­ským po­ten­ciá­lom. Náh­rad­ník plas­to­vých sáč­kov a po­tra­vi­nár­skej fó­lie je vy­ro­bený zo 100% prí­rod­ných pro­duk­tov. Zá­kla­dom je ba­vl­nená látka, ktorá ja na­siak­nutá vče­lím vos­kom. Ten má vý­bornú an­ti­bak­te­riálnu a an­ti­my­ko­tickú fun­kciu, preto je bez­pečný v kon­takte s po­tra­vi­nami. Pruž­nosť obrúsky do­dáva pri­da­nie jo­jo­bo­vého alebo ko­ko­so­vého oleja.

Veľké množ­stvo vý­rob­cov (na­prí­klad Vče­lo­bal, o kto­rom sme pí­sali TU) po­u­žíva vo väč­šine prí­pa­dov rov­naké zlo­že­nie, ale mô­žete sa stret­núť aj s prí­me­sou ži­vice. Ak tú­žite po sku­točne ori­gi­nál­nych obrús­koch, do­ká­žete si ich jed­no­du­cho vy­ro­biť aj u seba doma.

Eko ča­po­vaná dro­gé­ria

Ob­chody s ča­po­va­nou dro­gé­riou na Slo­ven­sku vy­rástli ako huby po daždi a nájsť ich do­ká­žeme už tak­mer všade. Pod poj­mom dro­gé­ria si pred­sta­víme v pr­vom rade asi dro­gé­riu, ur­čenú na osobnú hy­gienu, ako sú spr­chové gély alebo šam­póny. Nájsť v týchto zá­zrač­ných ku­ti­ciach mô­žeme aj roz­lo­ži­teľné pros­triedky na riad, pra­cie gély, čis­tiče na pod­lahy alebo mydlá.

Naj­väč­šou vý­ho­dou kon­ceptu je zni­žo­va­nie plas­to­vého od­padu, na­koľko si svoju ob­ľú­benú avi­váž mô­žeš ča­po­vať stále do tej is­tej ná­doby. Za tento krok sa nám prí­roda ur­čite po­ďa­kuje. Ak ne­vieš, kde by si mohli nájsť ta­kúto dro­gé­riu, náj­deš ju na­prí­klad v Tr­nave, po­tra­vi­nách Yeme alebo na Mi­le­tičke (viac čí­taj TU).

View this post on Ins­ta­gram

Ča­pu­y­eme. Možno ste si už všimli, že v na­šej pre­dajni na To­má­ši­ko­vej pri­bu­dol tento sto­jan­ček s be­z­o­ba­lo­vou ekod­ro­gé­riou. Mô­žete si tu sami, alebo s po­mo­cou nášho per­so­nálu na­ča­po­vať pra­cie gély, plá­kadlo, avi­váž, uni­ver­zálny čis­tič a gél na umý­va­nie riadu od TIERRA VERDE. Mož­nosti do čoho ča­po­vať máme v zá­klade tri. Náj­dete u nás v pre­daji ko­vovú fľašu od TIERRA VERDE, mô­žete po­u­žiť akú­koľ­vek prázdnu fľašu od pred­tým za­kú­pe­ného vý­robku TIERRA VERDE (tieto ná­doby máme vo­pred na­vá­žené na po­klad­niach), alebo si sa­moz­rejme mô­žete do­niesť vlastnú ná­dobu, ale tú vás pop­ro­síme pred ča­po­va­ním najprv od­vá­žiť na po­kladni. #yeme­pl­no­chut­ne­pot­ra­viny #yeme­pot­ra­viny #sku­toc­ne­pot­ra­viny #lo­kal­ne­pot­ra­viny #ekod­ro­ge­ria #bra­ti­slava #po­tra­viny

A post sha­red by YEME pl­no­chutné po­tra­viny (@yeme_pl­no­chutne_po­tra­viny) on

Fľaša na vodu

Ak si chceš kú­piť v ob­chode vodu, na­tra­fíš hlavne na tú, ktorá je ba­lená v plas­to­vých fľa­šiach. Ak si do­spel do mo­mentu, kedy máš už ta­ké­hoto na­ku­po­va­nia bez per­spek­tívy vody dosť, siahni po opä­tovne po­u­ži­teľ­nej fľaši. V po­nuke náj­deš di­zaj­nové sk­le­nené kúsky alebo ľa­hučké hli­ní­kové. Zá­leží už len na tebe, ktorý ma­te­riál ti bude viac vy­ho­vo­vať. Zá­ro­veň je veľ­kou vý­ho­dou Slo­ven­ska to, že máme všade pitnú vodu. Prečo to teda ne­vy­užiť?

Roz­lo­ži­teľné vre­cia na od­pad

Áno, je to tak. V sú­čas­nosti máme mož­nosť vy­uží­vať aj ta­kúto skvelú vec. Ich su­per schop­nosť je ukrytá v roz­klade. Po tom, čo ich už ne­pot­re­bu­ješ, do­kážu sa roz­lo­žiť na mo­le­kuly H20 a oxidu uhli­či­tého v prie­behu 18 až 24 me­sia­cov. Z uži­toč­ného plastu sa tak ne­skôr stáva bez­pečný pro­dukt schopný roz­lo­žiť sa.

Je v po­riadku ak ich vy­ho­díš aj do bež­ného kon­taj­nera na plasty, sú to­tiž re­cyk­lo­va­teľné s os­tat­nými plas­tmi. Po­zor si však treba dá­vať v prí­pade do­má­cich kom­pos­té­rov. Dobra roz­kladu je v ta­komto prí­pade prí­liš dlhá. No taký kom­post na záh­rade by sa mo­hol po­te­šiť.

Zubná kefa z prí­rod­ných ma­te­riá­lov

Kon­zumný trh po­núka pri­márne plas­tové va­rianty zub­ných ke­fiek a s eko náh­rad­níkmi sa v su­per­mar­ke­toch stret­neme na­ozaj len vý­ni­močne. Nájsť ich však nie je ne­možné. Be­z­o­ba­lové ob­chody či ob­cho­díky so zdra­vou vý­ži­vou vám ich rady ukážu aj po­ra­dia. Do kon­taktu prí­deš najmä s tými bam­bu­so­vými.

Za zmienku ur­čite stojí v tomto prí­pade aj ini­cia­tíva firmy Cu­rap­rox. Pro­jekt Ko­lo­kefka re­cyk­luje zubné kefky priamo od zá­kaz­ní­kov. Stačí, ak prí­deš do kto­rej­koľ­vek po­bočky Cu­rap­rox, od­štik­neš svo­jej sta­rej kefke hla­vičku a do­sta­neš zľavu 5 cen­tov na ná­kup no­vej. Rúčky sa ná­sledne po­u­žijú ako ma­te­riál pri vý­robe ko­šov na trie­de­nie od­padu. Tie sú po­tom da­ro­vané slo­ven­ským ško­lám.

View this post on Ins­ta­gram

🌱 ! Sú­ťaž ! 🌱 Naša dlho sľu­bo­vaná eko-sú­ťaž je ko­nečne tu. Vy­hrať mô­žete až 4 ceny, no po­riadne si pre­čí­tajte pod­mienky. 💚 . . . . . Pod­mienky: 1. Do ko­men­tára označ svojho ka­ma­ráta, kto­rému by sa mohla pá­čiť naša stránka alebo pro­dukty v sú­ťaži . 🌲 2. Obaja dajte fol­low na našu ins­ta­gra­movú stránku @oca­mi­pri­rody a like na túto fotku. 3. Ak sa chceš za­ra­diť do sú­ťaže o bal­zam na pery, na­píš svoj krátky prí­beh prečo si za­čal žiť eko­lo­gic­kej­šie. 💚 . . . . . VÝ­HRY • 1. Hlavná vý­hra- Ko­vová ži­letka • 2. bam­bu­sová kefka Cu­ra­na­tura • 3. Mydlo musk podľa po­nuky • 4. Bio bal­zam na pery s ar­ga­no­vým ole­jom a bam­buc­kým mas­lom. ( len ako do­pl­n­ková cena pre ko­men­táre s prí­be­hom ) PO­ZOR- Sú­ťaž ale spus­tíme len s hlav­nou vý­hrou ( ko­vo­vou ži­let­kou), no kaž­dých 25 ko­men­tá­rov pri­budne do sú­ťaže ďal­šia cena. • Vý­hercu vy­hlá­sime 17.3.• Pra­jeme vám veľa štas­tia! 💚 ♻ Pod­por nás zdie­la­ním ♻ Ta­guj #oca­mi­pri­rody #vi­di­mo­ca­mi­pri­rody . #prí­roda #save #love #eco #ra­zer #cle­a­ner #soap #musk #lips #bam­boo #win #pu­ri­ty­vi­sion #bam­bo­oto­othb­rush #cu­ra­na­tura #da­sato #tipy #ecof­tiendly #vol­ny­cas #ze­ro­waste #slo­va­kia #su­taz #lep­sis­vet #nop­la­netb #cle­a­nup #help #sle­duj #zdie­laj #mi­luj

A post sha­red by Očami prí­rody 🌱 (@oca­mi­pri­rody) on

Ba­vl­nená hy­gie­nická vrec­kovka

Pa­pie­rové vrec­kovky sú vý­bor­ným vy­ná­le­zom, najmä v ob­dobí ví­ru­sov, kedy je sku­točne po­trebné zba­viť sa ne­bez­peč­ného od­padu a ich spot­reba je tiež zvý­šená. Ale v bež­nom, zdra­vom ži­vote ti úplne po­slúži aj ba­vl­nená vrec­kovka. Je možné, že si ju v det­stve mal aj ty. Stále sa do­konca nájdu do­spelí ľu­dia, ktorí ju po­u­ží­vajú. Ušet­ria (v opač­nom prí­pade do­slova vy­ho­dené pe­niaze) a aj stromy sa im s ra­dos­ťou po­ďa­kujú.

Prí­rodný de­odo­rant

Po­dobne ako je to so šam­pónmi, aj de­odo­ranty sú vo svo­jej ko­merč­nej forme skôr ne­bez­pečné, než pros­pešné. Hlavne tie spre­jové v sebe ukrý­vajú hli­ník ne­vy­uži­teľný a ne­bez­pečný pre ľud­ské telo, pa­ra­bény za­hrá­va­júce sa s hor­mo­nál­nou rov­no­vá­hou či fre­óny ne­pros­pešné pre ži­votné pro­stre­die. Vý­bor­ným náh­rad­ní­kom sú kré­mové de­odo­ranty.

Tvo­rené sú vý­hradne prí­rod­nými mas­lami, škrobmi a esen­ciál­nymi olejmi. Doba, kým si naň telo zvykne a príjme ho je pri­bližne 2 týždne. Nie­ktoré značky do­konca po­nú­kajú za po­pla­tok do­pl­ne­nie ná­dobky po tom, čo sa vám ob­sah ba­le­nia mi­nie. Úspeš­ným slo­ven­ským vý­rob­com v tomto prí­pade je na­prí­klad So­ap­ho­ria, Po­nio alebo čes­ko­slo­ven­ská Bo­ta­nica sla­vica.

Od­lí­čo­va­cie tam­póny

Bežná žena po­čas ve­čer­ného od­lí­čo­va­nia spot­re­buje hneď nie­koľko od­lí­čo­va­cích tam­pó­nov. V prie­behu jed­ného me­siaca to môže byť aj nie­koľko ba­lení týchto po­moc­ní­kov. Na­miesto nich ši­kovné ruky vy­mys­leli od­lí­čo­va­cie tam­póny vy­ro­bené z látky, na­prí­klad froté a bam­bu­so­vého vlákna. V pod­state ide o kú­sok látky vy­stri­hnutý do tvaru kruhu a ob­šitý tak, aby sa ne­pá­ral. Po po­u­žití ich mô­žeš po­hodlne vy­prať v práčke a opä­tovne po­u­žiť.

View this post on Ins­ta­gram

Od­li­čo­va­cie tam­pó­niky sú je­den z na­šich najp­re­dá­va­nej­ších pro­duk­tov. Od ot­vo­re­nia sme už pre­dali ti­sícky. Za tie skoro dva roky sme naz­bie­rali aj ne­jaké vy­chy­távky. -Na­prí­klad pra­nie je naj­lep­šie s pu­e­rom (ak sú od ria­senky, puer je veľký ka­ma­rát) a tiež je dô­le­žité vždy ich pre­prať myd­lom. -pri prob­le­ma­tic­kej pleti je ide­álne mať tam­pó­ni­kov viac (10-15ks) a po po­u­žití pre­prať myd­lom, dať vy­sc­hnúť a rovno do pra­nia. Ne­za­bud­nite ich po opraní dať buď do su­šičky alebo po usu­šení pre­žeh­liť. Tak si ich do­ko­nalo vy­de­zin­fi­ku­jete,čo je pri prob­le­ma­tic­kej pleti veľmi dô­le­žité. -aby ste pre­d­išli hľa­da­niu op­ra­tých tam­pó­ni­kov me­dzi os­tat­ným prád­lom, perte ich v lát­ko­vom vrecku. -dajú sa po­u­ží­vať aj ako náh­rada jed­no­rá­zo­vých tam­pó­nov pri doj­čení -pre od­la­ko­va­nie si vy­hraďte 1-2ks. Dá sa s nimi aj od­la­ko­vať nechty aku­rát už mu­sia zo­stať len pre tento účel lebo lak na nechty už ne­vy­pe­riete úplne. Aké vy­chy­távky máte vy? Po­deľte sa s os­tat­nými v ko­men­toch 🤘🏻#ze­ro­waste#triky#od­li­co­va­cie­tam­pony #udob­roz­ruta

A post sha­red by U Dob­ro­žrúta (@udob­roz­ruta) on

Pa­ličky do uší

Naj­väč­šie ne­bez­pe­čen­stvo pred­sta­vujú v mo­mente, kedy sa ocitnú na sk­ládke alebo voľne po­ho­dené nie­kde v prí­rode či vod­ných to­koch. Môžu sa kde­koľ­vek za­pic­hnúť a ub­lí­žiť, ba až usmr­tiť zviera, ktoré si ná­dejne myslí, že je to po­trava. Ak tro­chu za­lo­víš v dro­gé­riách, náj­deš ich pa­pie­ro­vých bra­tov. Stre­dová časť je v ta­komto prí­pade tvo­rená pa­pie­rom s vyš­šou gra­má­žou, aby sa zais­tila pev­nosť pro­duktu.

Mydlo na­miesto peny na ho­le­nie

Je možné, že si sa stre­tol s pe­nou na ho­le­nie ba­le­nou len v spre­jo­vých tu­bách. Pena z nich je na­dý­chaná, vo­ňavá a ne­bez­pečná. Al­ter­na­tí­vou môže byť bez­kon­ku­renčne mydlo vy­vi­nuté špe­ciálne na túto po­trebu. V po­rov­naní s kré­mami či pe­nami na ho­le­nie si mô­žeš byť istý jeho kom­pletne prí­rod­ným zlo­že­ním a ne­mu­síš sa obá­vať, že do svojho tela do­stá­vaš ne­bez­pečné látky. Po­ďa­kuje sa ti nie­len tvoja jemná po­kožka, ale aj celý or­ga­niz­mus.

Kefa na umý­va­nie ria­dov s vy­me­ni­teľ­nou hla­vič­kou

Po­moc­níčka, ktorá do­ko­nale na­hradí drô­tenku aj žinku na riad. Skladá sa z dvoch častí. Pr­vou je dre­vená rúčka, ktorú mô­žeš po­u­ží­vať opa­ko­vane dl­ho­dobo a dru­hou je kefka. Tú v prí­pade zni­če­nia mô­žeš kom­pos­to­vať a na dre­venú rúčku na­sa­diť jej novú ná­stup­kyňu.

Ná­kupná taška a vre­cúška na ze­le­ninu

Pro­dukt, ktorý v ak­tu­ál­nej dobe vy­tvo­ril naj­väč­šiu zmenu v ob­cho­doch na Slo­ven­sku. Už viac ne­dos­ta­neš ige­litku za­darmo. Ak chceš ušet­riť, ne­za­budni si pred ná­ku­pom pri­ba­liť so se­bou aj ná­kupnú tašku. Po­dobne sú na tom aj ige­li­tové sáčky. Je len otáz­kou času, kedy v ob­cho­dom už viac ne­nájdu svoje miesto. Al­ter­na­tí­vou je v ta­kom prí­pade vre­cúško na ze­le­ninu, či ovo­cie ušité zo sie­ťo­viny alebo po­dob­nej látky. Mô­žeš si ho za­kú­piť do­konca už aj u nie­kto­rých pre­da­va­čov na trž­ni­ciach, na in­ter­nete alebo jed­no­du­cho vy­ro­biť aj doma.

Zdroj: in­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)