Týchto 16 metrov štvorcových plnohodnotného bývania v Bratislave ťa dostane

Archinfo.sk / 28. decembra 2018 / Architektúra

  • Pl­no­hod­notné bý­va­nie pre mladý pár na plo­che 16 štvor­co­vých met­rov
  • Je to možné? Uka­zuje sa, že áno
zdroj: Marie Kukulová
  • Pl­no­hod­notné bý­va­nie pre mladý pár na plo­che 16 štvor­co­vých met­rov
  • Je to možné? Uka­zuje sa, že áno
Podľa článku od Šte­fana Mo­rav­číka, Ar­chinfo.sk, Au­tori: Ing.arch. Jana Tar­ta­ľová Ing. arch. Mi­chal Tar­taľ Ing. arch. Soňa Krá­li­ková, Spo­lu­práca: Ing. arch. Mo­nika Jen­drá­lová

Schop­nosti ar­chi­tekta pre­ve­ria ča­sto­krát práve drobné za­da­nia. Efek­tívne vy­rie­šiť a uspo­ria­dať malý, li­mi­to­vaný pries­tor nie je jed­no­du­ché. Je to vý­zva. Všetko by malo byť dobre uspo­ria­dané, fun­gu­júce, prak­tické… a na­viac i pekné. V ne­po­sled­nom rade ni­kto nechce aby pries­tor pô­so­bil klaus­tro­fo­bicky. Mal by na­pl­niť am­bí­ciu – ne­byť iba mies­tom na pre­spa­nie, ale podľa mož­ností aj do­mo­vom. Poďme sa po­zrieť ako to do­padlo.

Spálňa je od obyt­ného pries­toru od­de­lená preg­lej­ko­vou ste­nou s va­ria­bil­ným po­li­co­vým sys­té­mom.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: Ma­rie Ku­ku­lová

Foto: Ma­rie Ku­ku­lová

Naj­menší byt v Bra­ti­slave bol veľ­kou vý­zvou, v kto­rej sa bo­jo­valo o každý cen­ti­me­ter štvor­cový. Po­žia­dav­kou in­ves­tora bolo vy­tvo­riť ži­votný pries­tor pre dvoch do­spe­lých ľudí, úlo­hou ar­chi­tekta bolo vy­tvo­riť pl­no­hod­notné spa­nie, je­de­nie, ku­chyn­ský kút, do­sta­tok úlož­ných pries­to­rov a kú­peľňu, v kto­rej bu­dúci oby­va­te­lia ne­dos­tanú klaus­tro­fó­biu.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Pô­vodné čle­ne­nie bytu sa na­hra­dilo no­vým. Od­strá­nila sa chod­bička, kú­peľňa sa zväč­šila. Od vstupu po ľa­vej strane sa vy­tvo­rila šat­ní­ková skriňa, ktorá pred­sta­vuje do­sta­tok úlož­ného pries­toru, scho­váva v sebe chlad­ničku a pri okne vy­tvára niku na se­de­nie. Oproti nej je na­vr­hnutá ku­chyn­ská linka s de­lia­cou preg­lej­ko­vou zás­te­nou, ktorá po­núka va­ria­bilný po­li­cový sys­tém a zá­ro­veň od­de­ľuje spa­ciu časť od obyt­ného pries­toru. Po­steľ je vý­klopná a na vy­vý­še­nej plat­forme, čím sa do­cie­lil ďalší ľahko do­stupný úložný pries­tor. Plo­cha kú­peľne sa oproti pô­vod­nej hy­giene zväč­šila i keď sme sa mu­seli uspo­ko­jiť s ne­štan­dard­ným spr­cho­vým kú­tom.

Byt je do­sta­točne pre­svet­lený. Do spálne sa svetlo do­stáva po­nad preg­lej­kovú zás­tenu, do kú­peľne zas cez svet­líky pod stro­pom. Stena so vstup­nými dve­rami je na­tretá ta­bu­ľo­vou far­bou.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: Ma­rie Ku­ku­lová

Foto: Ma­rie Ku­ku­lová

Fa­rebné pre­ve­de­nie bytu je svetlé s ma­lými fa­reb­nými ak­cen­tami. Stena so vstup­nými dve­rami je na­tretá ta­bu­ľo­vou far­bou na pí­sa­nie po­zná­mok a od­ka­zov. V byte pre­vláda biela farba kom­bi­no­vaná so svet­lou preg­lej­kou. V hy­giene je po­u­žitý La­co­bel a zrkad­lová plo­cha zväč­šu­júca malý pries­tor.

Foto: ar­chinfo.sk

Pridať komentár (0)