V tých­to 18 spo­loč­nos­tia­ch dosta­ne soft­vé­ro­vý inži­nier nadš­tan­dard­ný plat

Simona Hanzelová / 27. novembra 2016 / Zaujímavosti

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že prá­ca v tech­no­lo­gic­kom odvet­ví so sebou pri­ná­ša nie­len vyso­ký plat, ale aj veľa prí­le­ži­tos­tí. Naj­mä dopyt po prá­ci soft­vé­ro­vé­ho inži­nie­ra sa neus­tá­le zvy­šu­je a mno­hé spo­loč­nos­ti vedia svo­ji­ch zamest­nan­cov aj nadš­tan­dard­ne ohod­no­tiť. Pozri sa, v kto­rý­ch spo­loč­nos­tia­ch zaro­bí soft­vé­ro­vý inži­nier naj­viac.

eBay: 107,650€

ebay-113549

foto: businessinsider.com

Oracle: 110,460€

oracle-116514

foto: businessinsider.com

Microsoft: 110,890€

microsoft-116967

foto: businessinsider.com

KLA-Tencor: 111,08€

kla-tencor-117167

foto: businessinsider.com

Intel: 111,530€

intel-117643-1

foto: businessinsider.com

Nvidia: 111,680€

nvidia-117804

foto: businessinsider.com

Amazon: 111,980€

amazon-118121

foto: businessinsider.com

Symantec: 114,290€

symantec-120553

foto: businessinsider.com

IAC: 114,480€

iac-120755

foto: businessinsider.com

Yahoo: 118,850€

yahoo-125366

foto: businessinsider.com

Cisco: 123,460€

cisco-130221

foto: businessinsider.com

Brocade: 125,180€

brocade-132036

foto: businessinsider.com

Apple: 131,110€

apple-138300

foto: businessinsider.com

PayPal: 139,17€

paypal-146795

foto: businessinsider.com

Arista: 143,770€

arista-151648

foto: businessinsider.com

Google: 156,130€

google-164683

foto: businessinsider.com

LinkedIn: 161,960€

linkedin-170839

foto: businessinsider.com

Facebook: 167,82€

facebook-177014

foto: businessinsider.com

zdroj článku a  titulnej fotografie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)