V týchto 18 spo­loč­nos­tiach dostane soft­vé­rový inži­nier nadš­tan­dardný plat

Simona Hanzelová / 27. november 2016 / Zaujímavosti

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že práca v tech­no­lo­gic­kom odvetví so sebou pri­náša nie­len vysoký plat, ale aj veľa prí­le­ži­tostí. Najmä dopyt po práci soft­vé­ro­vého inži­niera sa neus­tále zvy­šuje a mnohé spo­loč­nosti vedia svo­jich zamest­nan­cov aj nadš­tan­dardne ohod­no­tiť. Pozri sa, v kto­rých spo­loč­nos­tiach zarobí soft­vé­rový inži­nier naj­viac.

eBay: 107,650€

ebay-113549

foto: businessinsider.com

Oracle: 110,460€

oracle-116514

foto: businessinsider.com

Mic­ro­soft: 110,890€

microsoft-116967

foto: businessinsider.com

KLA-Ten­cor: 111,08€

kla-tencor-117167

foto: businessinsider.com

Intel: 111,530€

intel-117643-1

foto: businessinsider.com

Nvi­dia: 111,680€

nvidia-117804

foto: businessinsider.com

Ama­zon: 111,980€

amazon-118121

foto: businessinsider.com

Syman­tec: 114,290€

symantec-120553

foto: businessinsider.com

IAC: 114,480€

iac-120755

foto: businessinsider.com

Yahoo: 118,850€

yahoo-125366

foto: businessinsider.com

Cisco: 123,460€

cisco-130221

foto: businessinsider.com

Bro­cade: 125,180€

brocade-132036

foto: businessinsider.com

Apple: 131,110€

apple-138300

foto: businessinsider.com

Pay­Pal: 139,17€

paypal-146795

foto: businessinsider.com

Arista: 143,770€

arista-151648

foto: businessinsider.com

Google: 156,130€

google-164683

foto: businessinsider.com

Lin­ke­dIn: 161,960€

linkedin-170839

foto: businessinsider.com

Face­book: 167,82€

facebook-177014

foto: businessinsider.com

zdroj článku a titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)