Týchto 40 skratiek pre Excel by mal poznať naozaj každý. Nesmierne uľahčia tvoju prácu

interez.sk / 11. júla 2018 / Lifehacking

zdroj: Microsoft
  • Každý z nás už pra­co­val v Exceli.
  • Tento skvelý ta­buľ­kový prog­ram po­núka plnú pa­letu fun­kcii, o kto­rých často ani ne­vieme.
  • V dneš­nom článku sa za­me­riame na rôzne klá­ve­sové skratky pre tento prog­ram, ktoré, ak pra­cu­jete v Exceli, vám ušet­ria čas a nie­kedy aj nervy pri vy­tvá­raní ta­bu­liek.

F2 :  edi­tá­cia vy­bra­nej bunky

F4 : zo­pa­kuje na bunke po­sledne vy­ko­ná­vanú úp­ravu inej bunky

F9 : zre­po­čí­ta­nie všet­kých ot­vo­re­ných pra­cov­ných zo­ši­tov

F11 : nový graf

ALT : sprí­stupní hornú lištu, ktorá sa dá po­tom ovlá­dať po­mo­cou pís­men

ALT + = : vy­tvorí do ďal­šej bunky vý­sle­dok sčí­ta­nia vy­zna­če­ných bu­niek

ALT + En­ter : ďalší ria­dok v rámci jed­nej bunky

PG UP : prejde na ďal­šiu stranu

PG DOWN : prejde na pred­chá­dza­júcu stranu

CTRL + N : ot­vorí ďalší zo­šit

CTRL + T : vy­tvo­re­nie ta­buľky

CTRL + K : vlo­žiť hy­per­tex­tový od­kaz

CTRL + Shift + & : vy­tvo­re­nie von­kaj­šieho ohra­ni­če­nia vy­bra­tých bu­niek

CTRL + B : tučné pís­mená

CTRL + I : kur­zíva

zdroj: Každý z nás už pra­co­val v Exceli. Tento skvelý ta­buľ­kový prog­ram po­núka plnú pa­letu fun­kcii, o kto­rých často ani ne­vieme. V dneš­nom článku sa za­me­riame na rôzne klá­ve­sové skratky pre tento prog­ram, ktoré, ak pra­cu­jete v Exceli, vám ušet­ria čas a nie­kedy aj nervy pri vy­tvá­raní ta­bu­liek.

CTRL + U : pod­čiark­nu­tie

CTRL + Shift + ~ : po­u­ži­tie for­mátu Vše­obecné číslo

CTRL + Shift + $ : po­u­ži­tie for­mátu Mena s dvomi de­sa­tin­nými mies­tami (zá­porné čísla v zát­vor­kách).

CTRL + Shift + % : po­u­ži­tie for­mátu Per­centá bez de­sa­tin­ných miest

CTRL + Shift + ^  : po­u­ži­tie ve­dec­kého for­mátu čísla s dvomi de­sa­tin­nými mies­tami

CTRL + Shift + # :  po­u­ži­tie for­mátu Dá­tum s dňom, me­sia­com a ro­kom.

CTRL + Shift + @ : po­u­ži­tie for­mátu Čas s ho­di­nami a mi­nú­tami a ozna­če­ním AM alebo PM

CTRL + Shift +! : po­u­ži­tie for­mátu Číslo s dvomi de­sa­tin­nými mies­tami, od­de­ľo­va­čom ti­sí­cov a zna­mien­kom mí­nus (-) pre zá­porné hod­noty

CTRL +F1 : skryje/zo­brazí pa­nel s ná­strojmi

CTRL + F12 : ot­vo­riť sú­bor

zdroj: Každý z nás už pra­co­val v Exceli. Tento skvelý ta­buľ­kový prog­ram po­núka plnú pa­letu fun­kcii, o kto­rých často ani ne­vieme. V dneš­nom článku sa za­me­riame na rôzne klá­ve­sové skratky pre tento prog­ram, ktoré, ak pra­cu­jete v Exceli, vám ušet­ria čas a nie­kedy aj nervy pri vy­tvá­raní ta­bu­liek.

CTRL + Me­dzer­ník : vy­bra­tie ce­lého stĺpca

CTRL + ; : vlo­že­nie ak­tu­ál­neho dá­tumu

CTRL + : : vlo­že­nie ak­tu­ál­neho času

Ctrl + ‘ : ko­pí­ro­va­nie vzorca z bunky nad ak­tív­nou bun­kou do ak­tív­nej bunky alebo do riadka vzor­cov

CTRL + A : vy­brať všetko

CTRL + D : sko­pí­ruje bunku na­chá­dza­júcu sa nad vy­bra­nou bun­kou

CTRL + F : hľa­dať

CTRL + H : hľa­da­nie a na­hra­de­nie

CTRL + šípka vpravo : po­hyb do­prava na ko­niec zá­zna­mov

CTRL + šípka vľavo : po­hyb do­ľava na za­čia­tok zá­zna­mov

CTRL + šípka hore : po­hyb hore na za­čia­tok zá­zna­mov

CTRL + šípka dole : po­hyb dole na ko­niec zá­zna­mov

Shift + me­dzer­ník : vy­bra­tie ce­lého riadku

Shift + F2 : pridá/upraví ko­men­tár k bunke

Shift + F3 : hľa­dať fun­kciu

zdroj: Každý z nás už pra­co­val v Exceli. Tento skvelý ta­buľ­kový prog­ram po­núka plnú pa­letu fun­kcii, o kto­rých často ani ne­vieme. V dneš­nom článku sa za­me­riame na rôzne klá­ve­sové skratky pre tento prog­ram, ktoré, ak pra­cu­jete v Exceli, vám ušet­ria čas a nie­kedy aj nervy pri vy­tvá­raní ta­bu­liek.

zdroj: in­te­rez.sk

Pridať komentár (0)