Tých­to 5 skve­lých prí­rod­ných „živo­ta­bu­di­čov“ ťa nakop­ne ener­gi­ou aj bez ener­ge­tic­kých drin­kov

Henrieta Balázsová / 19. mája 2017 / Lifehacking

Ako urči­te vieš, ener­ge­tic­ké drin­ky nie­ke­dy mož­no doká­žu „zachrá­niť život“, no urči­te nie sú tou naj­zdrav­šou voľ­bou. Obsa­hu­jú pri­ve­ľa kofe­ínu, v nie­kto­rých prí­pa­doch aj pri­ve­ľa cuk­ru a ďal­šie zlož­ky, kto­ré môžu tvo­je zdra­vie váž­ne poško­diť. Čím ich teda nahra­diť, ak si potre­bu­ješ zvý­šiť svo­ju hla­di­nu ener­gie? Vyskú­šaj nie­kto­rú z tých­to „prí­rod­ných“ mož­nos­tí.

#1: Naj­zá­klad­nej­ším je spá­nok

Veľa ľudí si ho nedop­ra­je toľ­ko, koľ­ko by bolo potreb­né a potom nedos­ta­tok ener­gie dohá­ňa­jú zvý­še­ním príj­mu kofe­ínu, či pre­je­da­ním sa nezdra­vým jed­la­mi s vyso­kým obsa­hom cuk­ru. Obe ti samoz­rej­me ener­giu doda­jú, no len na nie­koľ­ko minút. Dosta­tok spán­ku je však naj­dô­le­ži­tej­ším a naj­ne­vy­hnut­nej­ším „živo­ta­bu­di­čom“. Jeho mini­mál­na dĺž­ka by nema­la byť menej ako 6 hodín, v ide­ál­nom prí­pa­de 7 – 8 hodín.

#2: Uis­ti sa, že netr­píš ané­mi­ou

Ané­mia, mož­no zná­mej­šia ako chu­do­krv­nosť, je defi­no­va­ná zní­že­ním kon­cen­trá­cie hemog­lo­bí­nu v krvi. Spô­so­be­ná je nedos­tat­kom žele­za v orga­niz­me. Ak ané­mi­ou trpíš, urči­te ťa den­ne trá­pi nevys­vet­li­teľ­ná úna­va či nechuť pus­tiť sa do čoho­koľ­vek. Ak máš podoz­re­nie, že toto ocho­re­nia sa ťa môže týkať, urči­te nav­štív svoj­ho leká­ra ale­bo zvýš prí­sun žele­za do svoj­ho orga­niz­mu — či už rôz­ny­mi výži­vo­vý­mi dopl­n­ka­mi, ale­bo potra­vi­na­mi ako naprí­klad baná­ny, sezam, bul­gur či mno­ho iných.

#3: Pi dosta­tok teku­tín

Úna­va môže byť aj varov­ným sig­ná­lom toho, že tvo­je telo je dyhyd­ra­to­va­né. Orga­niz­mus totiž nie vždy na nedos­ta­tok teku­tín rea­gu­je smä­dom, pre­to si vždy ustráž, koľ­ko teku­tín den­ne prij­meš. Pod­ľa leká­rov by to malo byť mini­mál­ne 9 pohá­rov čis­tej vody den­ne. Na to, aby si na pit­ný režim neza­bú­dal, exi­tu­je jeden skve­lý trik — postav si pohár s vodou na svoj smart­fón. Vždy, keď ho budeš potre­bo­vať, najprv vypi pohár plný vody.

Zdroj: lifehack.org

#4: Vyhý­baj sa redukč­ným dié­tam

Ak by si do leta chcel zho­diť neja­ké to kilo navy­še, skús na to ísť pohy­bom a cvi­če­ním, nie dié­ta­mi. Tie hla­di­nu tvo­jej ener­gie rapíd­ne zni­žu­jú, zatiaľ čo cvi­če­nie ťa doká­že, naopak, poriad­ne nakop­núť. Zlá živo­tosprá­va je cel­ko­vo jed­nou z naj­čas­tej­ších prí­čin nedos­tat­ku ener­gie. Úna­vu však tak, ako nedos­ta­tok jed­la môže spô­so­bo­vať rov­na­ko aj jeho pre­by­tok. Vždy sa pre­to pokú­šaj o vyvá­že­né a zdra­vé stra­vo­va­nie sa.

#5: Svoj orga­niz­mus pra­vi­del­ne deto­xi­kuj

Deto­xi­ká­cia orga­niz­mu môže pomôcť nie­len rapíd­ne zvý­šiť hla­di­nu tvo­jej ener­gie, ale rov­na­ko aj zlep­šiť cel­ko­vý stav tvoj­ho zdra­via. Svo­je telo môžeš nežia­du­cich škod­li­vín zba­viť či už krát­ko­do­bou ale­bo dlho­do­bou deto­xi­ká­ci­ou, a to buď úpra­vou stra­vy ale­bo výži­vo­vý­mi dopl­n­ka­mi. Nech sa však roz­hod­neš pre aký­koľ­vek spô­sob, môžeš si byť istý, že ti pomô­že zba­viť sa nie­len úna­vy, ale naprí­klad aj boles­tí hla­vy či žalú­doč­ných prob­lé­mov.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)