Týchto 8 kro­kov nakopne tvoj men­tálny výkon

Henrieta Balázsová / 8. november 2016 / Tools a produktivita

Ak aj tvoja myseľ patrí k tým, ktoré začí­najú pri potrebe vyso­kého pra­cov­ného nasa­de­nia „štraj­ko­vať“, vyskú­šaj týchto 8 tipov. Dokážu nakop­núť tvoj men­tálny výkon a obno­viť zdroje tvo­jej ener­gie.

Na oble­čení záleží

Môže to znieť povr­chne, ale sku­točne mnoho výsku­mov a štú­dií doká­zalo, že oble­če­nie dokáže ovplyv­niť tvoje mys­le­nie. V pre­klade – pokiaľ pra­cu­ješ z domu, je vysoko prav­de­po­dobné, že lep­šie nápady k tebe prídu, keď sa tro­cha „poľudš­tíš“. Tielko a vyťa­hané tep­láky dnes už neo­spra­vedl­níš naozaj ničím. Platí to samoz­rejme v mno­hých situ­áciách – ako vyze­ráš, tak sa cítiš. Dress to impress.

Prejdi denne aspoň 3 kilo­metre

Samoz­rejme, pešo :-) Pre­chádz­kou na čerstvom vzdu­chu roz­hý­beš svoje telo a pomô­žeš aj svo­jej mysli zre­ge­ne­ro­vať sa. Bude sa ti tak pra­co­vať omnoho ľah­šie. Navyše, je doká­zané, že pra­vi­delný pohyb (napr. aj pre­chádzka každý deň) zni­žuje riziko demen­cie v sta­robe až o neuve­ri­teľ­ných 60%.

pexels-photo-139489

Zdroj: pexels.com

Pre­staň všetko “goog­liť”

Google pou­ží­vame denne, mno­ho­krát však aj na zís­ka­nie takých infor­má­cií, ktoré buď aj tak vieme, alebo ich vedieť nepot­re­bu­jeme. A ak ich sku­točne potre­bu­ješ, skús využiť aj iné zdroje – pre­dov­šet­kým knihy. Tiež sa môžeš na radu opý­tať nie­koho v danej oblasti zna­lého. Google je samoz­rejme dob­rým pomoc­ní­kom, ale len kým z teba nespraví leni­vého kon­zu­menta ponú­ka­ných infor­má­cií.

Uč sa cudzie jazyky

Začni sa učiť jazyk, kto­rým si vždy chcel hovo­riť. S tvo­jím mys­le­ním to dokáže spra­viť zázraky. Okrem dob­rého pocitu z toho, že na sebe pra­cu­ješ totiž akti­vu­ješ tie oblasti vo svo­jom mozgu, ktoré sú zod­po­vedné za mys­le­nie, pamäť a schop­nosť reak­cie.

Zaraď do svojho jedál­nička olivy a ore­chy

Naj­nov­šie výskumy len potvr­dzujú, že olivy a ore­chy nepro­spie­vajú len nášmu fyzic­kému zdra­viu, ale aj našej psy­chike a men­tál­nej výkon­nosti. Okrem iného totiž obsa­hujú aj vysoký podiel vita­mínu E, ktorý ti pomôže zacho­vať si „zdravý rozum“ po celý život.

Daj šancu joge

Ak si jogu ešte neskú­sil, skús to napra­viť. Jej bla­ho­darné účinky nespo­zo­ru­ješ len na svo­jom tele, keď ťa napr. zbaví dlho­trva­jú­cich bolestí chrbta, ale hlavne na svo­jej mysli, ktorá sa výrazne upo­kojí. Okrem iného sa ti zlepší pamäť a schop­nosť tvojho sústre­de­nia sa bude omnoho vyš­šia.

872084-0-workout

Zdroj: fynder.io

Dopraj si kva­litný spá­nok

Pokiaľ si nedop­ra­ješ kva­litný spá­nok, nemô­žeš od seba oča­ká­vať vysoké výkony. Tvoj mozog sa počas spánku venuje neuve­ri­teľ­ným rege­ne­rač­ným pro­ce­som, preto ho neruš zapnu­tým tele­fó­nom, či inými rušičmi pri svo­jej posteli.

Vyhý­baj sa mul­ti­tas­kingu

Čo bolo nie­kedy „in“ je dnes už z väč­šej časti zatra­co­vané. Ľudia totiž časom prišli nato, že nie je možné podať 100%-ný pra­covný výkon pri súbež­nom vyko­ná­vaní via­ce­rých pra­cov­ných úloh. Sústre­de­ním sa na viac úloh naraz totiž mätieš svoj mozog, ktorý nevie, na čo sa má sústre­diť. Začína sa preto brá­niť a ty strá­caš svoju kon­cen­trá­ciu. Sústreď sa preto len na dokon­če­nie jed­nej úlohy a keď s ňou budeš spo­kojný, pusti sa do ďal­šej.

Zdroj: brandongaille.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: dcmag.co.uk

Pridať komentár (0)