Týchto 9 vozi­diel patrí medzi najo­ča­ká­va­nej­šie na auto­sa­lóne v Los Ange­les

Linda Cebrová / 18. november 2016 / Tech a inovácie

Toh­to­ročná auto­s­how v Kali­for­nii doka­zuje, že auto­sa­lóny nie sú pre­žit­kom.

Auto­sa­lon v Los Ange­les sa v posled­ných rokoch stal veľmi dôle­ži­tou výsta­vou, ktorú nie­ktoré auto­mo­bilky pova­žujú za dôle­ži­tej­šiu než janu­árový NAIAS v Det­ro­ite. Aj tento rok si výrob­co­via pre túto kali­forn­skú auto­s­how pri­pra­vili množ­stvo novi­niek. Toh­to­ročný auto­sa­lón v Los Ange­les otvorí svoje brány už dnes, 18. novem­bra. Prvé tri dni sú určené pre novi­ná­rov, verej­nosť si bude musieť počkať do 21. novem­bra. Na náv­štev­ní­kov bude čakať 30 sve­to­vých pre­miér, ďal­ších 30 vozi­diel bude po prvé možné vidieť v Sever­nej Ame­rike.

Mazda CX-5

1a

Najp­re­dá­va­nej­šie SUV značky v Európe, sa pred­sta­vilo so čerstvým dizaj­nom a mno­hými vylep­še­niami. Star­šie Mazdy CX-5 sa pre­dalo už viac ako 1,4 mili­óna exem­plá­rov a tvorí prak­ticky štvr­tinu v súčas­nosti pre­dá­va­ných vozi­diel značky. Inte­ri­éru dis­po­nuje 7- pal­cový doty­ková obra­zovka a nechýba ani prak­tický head-up disp­lej pre vodiča.

Alfa Romeo Stel­vio

1b

Toto vozidlo je prvým SUV mode­lom iko­nic­kej talian­skej značky. Svoj debut v LA absol­vuje v top ver­zii Quad­ri­fog­lio s 2,9 l V6 moto­rom s výko­nom 503 k, ktorý jej dáva zrých­le­nie 0 – 100 km/h za 3,9 s.

Hyun­dai Ioniq Auto­no­mous Con­cept

1c

Hyun­dai tiež pra­cuje na tech­no­ló­gii auto­pi­lota. Napo­kon pré­mi­ová diví­zia Gene­sis už využíva via­ceré sys­témy semi-auto­ma­tic­kého ria­de­nia. Lenže kon­cept Ioniq Auto­no­mous sa pozerá do vzdia­le­nej­šej budúc­nosti. Zákla­dom štú­die je elek­trický Ioniq vyba­vený lida­rom. Ten je integ­ro­vaný do náraz­níka a nie na stre­che. Hyun­dai totiž tvrdí, že nech­cel, aby jeho kon­cept pôso­bil ako výsle­dok štu­dent­ského pro­jektu.

Kia Soul Turbo

1d

Soul patrí v USA k najp­re­dá­va­nej­ším auto­mo­bi­lom značky KIA. Tamojší zákaz­níci už dlhší čas volajú po väč­šom výkone, najmä ak ich auto­mo­bilka navna­dila v pre­doš­lých rokoch ostrými kon­ceptmi Tracks­ter a Trails­ter, ktoré vzni­kali pre­važne v kali­forn­skom dizaj­no­vom štú­diu. Toto je jej séri­ová odpo­veď – Soul Turbo.

Jaguar I-Pace Con­cept

1e

Tento auto­mo­bil nemá byť ani zďa­leka posled­ným cros­so­ve­rom značky. O dva roky má prísť kon­ku­rent ame­ric­kej Tesla X. Jaguár teda chystá elek­tro­mo­bil. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že mal pôvodne vznik­núť pod Logom Land Roveru, no vede­nie kon­cernu zme­nilo plány. Upú­tav­kou na budúc­nosť je rea­lis­ticky pôso­biaci kon­cept I-Pace.

Volk­swa­gen e-Golf

1f

Vyno­vený VW Golf ešte nebol ani na výstav­nej pre­mi­ére, no v meste anje­lov je už na obdiv vysta­vená jeho elek­trická ver­zia. Vozidlu zostáva rov­naký face­lift z bež­ných mode­lov, čiže LED svetlá pre­po­jené s chró­mo­vou liš­tou a nízko situ­ovanú masku.

Aston Mar­tin Vanqu­ish S

1g

Prí­chod DB11 s 12-val­com naz­na­čil prí­chod tur­bo­bu­dúc­nosti brit­skej auto­mo­bilky Aston Mar­tin. Je zjavné, že atmo­s­fe­rická kla­sika jed­no­du­cho ustu­puje do úza­dia. Určite to platí aj v prí­pade Vanqu­ish. Motor dostane prav­de­po­dobne z dielne AMG. Ešte sa však netreba ničoho obá­vať pre­tože v kali­for­nii debu­tuje ver­zia Vani­qu­ish S. Tá ostáva verná 6-lit­ro­vému 12-valcu.

Mer­ce­des E63 AMG

1h

Mer­ce­des uká­zal, že má takisto čo ponúk­nuť a je rele­vant­nou kon­ku­ren­ciou voči modelu BMW-M5.

Mit­su­bishi ex-con­cept

mit

Mit­su­bishi tak­tiež prek­va­pilo svo­jím elek­tro­mo­bi­lom s výraz­ným agre­sív­nym vzhľa­dom a futu­ris­tic­kými dis­kami. Tento cros­so­ver má veľmi dobré výhliadky do budúcna.

zdroj:businessinsider.com zdroj obrázkov:businessinsider.com zdroj titul­nej fotografie:images.car.bauercdn.com

Pridať komentár (0)