S týmito vychy­táv­kami by boli tvoje rána doko­nalé

Henrieta Balázsová / 7. októbra 2016 / Tools a produktivita

Vraví sa, že ráno robí deň. Pokiaľ je však zvo­ne­nie budíka zvu­kom, ktorý v tebe vyvo­láva paniku, nezú­faj. Tu je zopár vychy­tá­vok, pre ktoré si rána zami­lu­ješ.

Sve­telný budík Phi­lips Wake-up light

Pred­stav si, že ťa nezo­budí zúrivé zvo­ne­nie budíka, ale svi­ta­nie. Tento inte­li­gentný model je niečo medzi budí­kom a lam­pou. Dokáže doko­nale napo­dob­niť svi­ta­nie, ktoré sa spustí pol hodinu pred tebou nasta­ve­ným časom. Keď „svi­ta­nie“ dosiahne svoje maxi­mum, pridá sa k nemu aj bude­nie tónom, ktorý sa pomaly zosil­ňuje. Na výber máš pri­tom buď svoju obľú­benú rádio sta­nicu, alebo vybraný zvuk prí­rody (od spevu vtá­kov až po zvuky afric­kej džun­gle). Jedi­ným nega­tí­vom je cena, ktorá sa pohy­buje na úrovni okolo 150€ (v závis­losti od kon­krét­neho modelu).

81r7nt95fzl-_sl1500_

Zdroj: wakeuptothesunriselight.com

Kávo­var na Blu­e­to­oth – Nespresso Pro­di­gio

Dnes už nie je nemožná ani príp­rava kávy rovno z postele. Pýtaš sa ako? Kávo­va­rom Nespresso Pro­di­gio. Tento inte­li­gentný kap­su­lový kávo­var si jed­no­du­cho pre­po­jíš so svo­jím tele­fó­nom, či tab­le­tom. Appka ťa dokonca upo­zorní aj na plný zásob­ník pou­ži­tých kap­súl, či prázdny zásob­ník na vodu (tento prob­lém však z postele žiaľ nevy­rie­šiš). Cena sa pohy­buje okolo 200€.

rosana_mcphee_hotchilliblog_nespresso-prodigio-9

Zdroj: hotandchilli.com

Spr­cha s HITO LCD časo­va­čom

Áno, dokonca aj toto už nie­komu napadlo. Tento HITO LCD časo­vač si môžeš pri­pev­niť do spr­chy a nasta­viť ho na určitý počet minút. Potom ich uply­nutí si upo­zor­nený, že tvoj čas vyhra­dený na rannú spr­chu práve uply­nul. Časo­vač ti okrem tohto pre­zradí aj presný dátum, čas a zme­ria tep­lotu vody. Tento pro­dukt je na Slo­ven­sku nedo­stupný, no jeho cena v zahra­ničí sa pohy­buje do 25€.

9074018_src_2

Zdroj: zoxoro.com

Zrkadlo Squ­e­e­gee, ktoré sa neza­hmlieva

Sku­točne čaro­vné zrkadlo. Môžeš ho polo­žiť alebo pri­pev­niť kam­koľ­vek, jeho zadnú časť jed­no­du­cho napl­níš horú­cou vodou a pokojne ho môžeš pou­žiť aj po horú­cej spr­che, nakoľko sa vôbec neza­hmlieva. Priaz­nivá je aj jeho cena, na zahra­nič­ných weboch ho náj­deš už za 25€.

maxresdefault

Zdroj: youtube.com

Čas na raňajky s Hamil­ton Beach Bre­ak­fast San­dwich Maker

S týmto send­vi­čo­va­čom spra­víš za svo­jím ránom doko­nalú bodku. Už za 5 minút môžeš mať hotový vlastný send­vič podľa svo­jej chuti – prí­stroj obsa­huje rôzne časti na zele­ninu, mäso, vajíčko, či na výrobu domá­cej žemle. Jed­not­livé časti môžeš vybe­rať a vkla­dať podľa toho, na aký send­vič máš práve chuť. Tvoj môže byť už od 25€.

maxresdefault-1

Zdroj: youtube.com

Ak by ťa ani tieto vychy­távky do nového dňa nena­kopli, nezú­faj. Máme pre teba tip na ďal­šie dve, s kto­rými vo svo­jom slad­kom spánku môžeš v práci, či v škole pokra­čo­vať.

Sto­lička Any­Chair

Trans­for­má­cia sto­ličky na posteľ za 30 sekúnd. Škoda len tej ceny — 580€.

boss_office_chair_634546246407047901_3

Zdroj: weiku.com

Posledná mož­nosť — pre­cíť pocit pštrosa s Ostrich Pil­low

Sku­točne posledná mož­nosť na záchranu. Momen­tálne v rámci akcie “back to school” za 60€.

acb56_liste-inventions-farfelues-37

Zdroj: france-rezo.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž

Pridať komentár (0)