S tými­to vychy­táv­ka­mi by boli tvo­je rána doko­na­lé

Henrieta Balázsová / 7. októbra 2016 / Lifehacking

Vra­ví sa, že ráno robí deň. Pokiaľ je však zvo­ne­nie budí­ka zvu­kom, kto­rý v tebe vyvo­lá­va pani­ku, nezú­faj. Tu je zopár vychy­tá­vok, pre kto­ré si rána zami­lu­ješ.

Sve­tel­ný budík Phi­lips Wake-up light

Pred­stav si, že ťa nezo­bu­dí zúri­vé zvo­ne­nie budí­ka, ale svi­ta­nie. Ten­to inte­li­gent­ný model je nie­čo medzi budí­kom a lam­pou. Doká­že doko­na­le napo­dob­niť svi­ta­nie, kto­ré sa spus­tí pol hodi­nu pred tebou nasta­ve­ným časom. Keď „svi­ta­nie“ dosiah­ne svo­je maxi­mum, pri­dá sa k nemu aj bude­nie tónom, kto­rý sa poma­ly zosil­ňu­je. Na výber máš pri­tom buď svo­ju obľú­be­nú rádio sta­ni­cu, ale­bo vybra­ný zvuk prí­ro­dy (od spe­vu vtá­kov až po zvu­ky afric­kej džun­gle). Jedi­ným nega­tí­vom je cena, kto­rá sa pohy­bu­je na úrov­ni oko­lo 150€ (v závis­los­ti od kon­krét­ne­ho mode­lu).

81r7nt95fzl-_sl1500_

Zdroj: wakeuptothesunriselight.com

Kávo­var na Blu­e­to­oth – Nespres­so Pro­di­gio

Dnes už nie je nemož­ná ani príp­ra­va kávy rov­no z poste­le. Pýtaš sa ako? Kávo­va­rom Nespres­so Pro­di­gio. Ten­to inte­li­gent­ný kap­su­lo­vý kávo­var si jed­no­du­cho pre­po­jíš so svo­jím tele­fó­nom, či tab­le­tom. App­ka ťa dokon­ca upo­zor­ní aj na plný zásob­ník pou­ži­tých kap­súl, či prázd­ny zásob­ník na vodu (ten­to prob­lém však z poste­le žiaľ nevy­rie­šiš). Cena sa pohy­bu­je oko­lo 200€.

rosana_mcphee_hotchilliblog_nespresso-prodigio-9

Zdroj: hotandchilli.com

Spr­cha s HITO LCD časo­va­čom

Áno, dokon­ca aj toto už nie­ko­mu napad­lo. Ten­to HITO LCD časo­vač si môžeš pri­pev­niť do spr­chy a nasta­viť ho na urči­tý počet minút. Potom ich uply­nu­tí si upo­zor­ne­ný, že tvoj čas vyhra­de­ný na ran­nú spr­chu prá­ve uply­nul. Časo­vač ti okrem toh­to pre­zra­dí aj pres­ný dátum, čas a zme­ria tep­lo­tu vody. Ten­to pro­dukt je na Slo­ven­sku nedo­stup­ný, no jeho cena v zahra­ni­čí sa pohy­bu­je do 25€.

9074018_src_2

Zdroj: zoxoro.com

Zrkad­lo Squ­e­e­gee, kto­ré sa neza­hmlie­va

Sku­toč­ne čaro­vné zrkad­lo. Môžeš ho polo­žiť ale­bo pri­pev­niť kam­koľ­vek, jeho zadnú časť jed­no­du­cho napl­níš horú­cou vodou a pokoj­ne ho môžeš pou­žiť aj po horú­cej spr­che, nakoľ­ko sa vôbec neza­hmlie­va. Priaz­ni­vá je aj jeho cena, na zahra­nič­ných weboch ho náj­deš už za 25€.

maxresdefault

Zdroj: youtube.com

Čas na raňaj­ky s Hamil­ton Beach Bre­ak­fast San­dwich Maker

S tým­to send­vi­čo­va­čom spra­víš za svo­jím ránom doko­na­lú bod­ku. Už za 5 minút môžeš mať hoto­vý vlast­ný send­vič pod­ľa svo­jej chu­ti – prí­stroj obsa­hu­je rôz­ne čas­ti na zele­ni­nu, mäso, vajíč­ko, či na výro­bu domá­cej žem­le. Jed­not­li­vé čas­ti môžeš vybe­rať a vkla­dať pod­ľa toho, na aký send­vič máš prá­ve chuť. Tvoj môže byť už od 25€.

maxresdefault-1

Zdroj: youtube.com

Ak by ťa ani tie­to vychy­táv­ky do nové­ho dňa nena­kop­li, nezú­faj. Máme pre teba tip na ďal­šie dve, s kto­rý­mi vo svo­jom slad­kom spán­ku môžeš v prá­ci, či v ško­le pokra­čo­vať.

Sto­lič­ka Any­Chair

Trans­for­má­cia sto­lič­ky na posteľ za 30 sekúnd. Ško­da len tej ceny — 580€.

boss_office_chair_634546246407047901_3

Zdroj: weiku.com

Posled­ná mož­nosť — pre­cíť pocit pštro­sa s Ostrich Pil­low

Sku­toč­ne posled­ná mož­nosť na záchra­nu. Momen­tál­ne v rám­ci akcie “back to scho­ol” za 60€.

acb56_liste-inventions-farfelues-37

Zdroj: france-rezo.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž

Pridať komentár (0)