Uber: Prí­beh naj­kon­tro­verz­nej­šie­ho star­tu­pu na sve­te

Dárius Polák / 3. augusta 2016 / Startupy

Päť rokov doza­du malý star­tup menom Uber­Cab vyvo­lal v San Fran­cis­cu ošiaľ. Odvte­dy sa spo­loč­nosť roz­rá­stla do 50 kra­jín a má hod­no­tu vyše $60 miliárd dolá­rov.

Ces­ta však nebo­la ľah­ká. Hoci hod­no­ta Ube­ru neus­tá­le ras­tie a pri­ťa­hu­je stá­le viac a viac inves­to­rov, neus­tá­le boju­je s kon­ku­ren­ci­ou a regu­lá­cia­mi v jed­not­li­vých kra­ji­nách. Uber čelil mno­hým vyhráž­kam od taxi prie­mys­lu, od vlast­ných šofé­rov a otvo­re­nej voj­ne o Čín­sky trh s Didi Chu­xing.

Naj­väč­ší boj ten­to star­tup ešte len čaká a jeho ces­ta tam, kde je teraz, bola sku­toč­ne neuve­ri­teľ­ná.

Jún 1998 — Scour, peer-to-peer search engi­ne star­tup, kvô­li kto­ré­mu CEO Ube­ru Tra­vis Kala­nick odišiel s vyso­kej ško­ly, zís­ka­va svo­ju prvú inves­tí­ciu od býva­lé­ho pre­zi­den­ta Dis­ney Micha­e­la Ovit­za a Rona Burk­la.

1

Októ­ber 2000 — Scour vyhla­su­je ban­krot po tom, čo nie­koľ­ko spo­loč­nos­tí voči nemu poda­lo žalo­bu a vyža­do­va­lo $250 miliárd dolá­rov.

2

Apríl 2007 — Kala­nick pre­dá­va spo­loč­nosť Red­Swo­osh, kto­rú zalo­žil v roku 2001 za sumu $23 mili­ó­nov dolá­rov a stá­va sa mili­oná­rom.

3

Decem­ber 2008 — Kala­nick po prvý­krát poču­je nápad o Ube­ri na kon­fe­ren­cii tech­no­ló­gii LeWeb. Pova­žu­je ho za spô­sob ako zní­žiť nákla­dy luxus­ných osob­ných limu­zín, tzv. black-car ser­vi­ce, s pou­ži­tím smart­fó­nov.

4

Marec 2009 — Uber je zalo­že­ný pod menom Uber­Cab. Gar­rett Camp, Oscar Sala­zar a Con­rad Whe­lan vybu­do­va­li prvú ver­ziu a Kala­nick sa na nej podie­ľal ako “veľ­ký porad­ca”. V tej dobe rov­na­ko pôso­bil ako “vedú­ci inku­bá­tor”.

5

Janu­ár 2010 — Kala­nick v twe­e­te hľa­dá posi­ly do Ube­ru a Ryan Gra­ves, neskor­ší CEO spo­loč­nos­ti, sa pri­hlá­sil.

t

Jún 2010 — Uber sa spúš­ťa v San Fran­cis­cu. V tom čase stál 1,5x viac ako taxík, no vďa­ka tomu, že sa odvoz dal vyžia­dať jed­ným stla­če­ním na smart­fó­ne, sa rých­lo stal hitom.

6

Októ­ber 2010 — Uber dostá­va prvú väč­šiu inves­tí­ciu v hod­no­te $1,25 mili­ó­na dolá­rov od Kala­nic­kov­ho kama­rá­ta Sha­wna Fan­nin­ga.

7

Decem­ber 2010 — Ryan Gra­ves, v tej dobe CEO, odstú­pil zo svo­jej pozí­cie v pros­pech Kala­nic­ka. Gra­ves sa stal gene­rál­nym mana­žé­rom a oba­ja tvr­dia, že táto výme­na pre­beh­la v pria­teľ­skom duchu.

8

Feb­ru­ár 2011 — Uber zís­ka­va inves­tí­ciu $11 mili­ó­nov dolá­rov v Series A fun­din­gu, kto­rá zvý­ši­la hod­no­tu spo­loč­nos­ti na $60 mili­ó­nov dolá­rov. Par­tner Bench­mar­ku Bill Gur­ley sa stá­va čle­nom pred­sta­ven­stva Ube­ru.

9

Máj 2011 — Uber sa spúš­ťa v mes­te New York, kto­ré pat­rí medzi jeho naj­väč­šie a naj­kon­tro­verz­nej­šie trhy. V obdo­bí aprí­lom 2015 a aprí­lom 2016 vyko­nal den­ne 170 000 jázd.

10

Decem­ber 2011 — Uber sa spúš­ťa medzi­ná­rod­ne a prvou des­ti­ná­ci­ou je Paríž. Zís­kal $32 mili­ó­nov dolá­rov v Series B fun­din­gu a medzi inves­to­rov sa zara­ďo­val aj Jeff Bez­os.

11

Júl 2012 — Uber odha­ľu­je níz­ko­ná­kla­do­vý Uber X pro­jekt. Ide o služ­bu, kto­rá je o 35% lac­nej­šia ako pôvod­ný black-car ser­vi­ce a zahŕňa autá ako Prius ale­bo Cadil­lac Esca­la­de. Kala­nic­kov výrok znel: Uber je koneč­ným spo­je­ním život­né­ho štý­lu a logis­ti­ky.

12

August 2012 — Lyft, kto­rý sa pova­žu­je za naj­väč­šie­ho kon­ku­ren­ta Ube­ru, sa spúš­ťa v San Fran­cis­cu. Nasle­du­je ceno­vá voj­na.

13

August 2013 — Uber sa spúš­ťa v Indii a Afri­ke, a uzat­vá­ra Series C fun­ding, kde zís­kal neuve­ri­teľ­nú sumu $258 mili­ó­nov dolá­rov od Goog­le Ven­tu­res. Odha­do­va­ná hod­no­ta Ube­ru bola vte­dy $3,76 miliárd dolá­rov.

14

Apríl 2014 — Uber skú­ša novú služ­bu Uber­RUSH — doru­čo­va­nie pomo­cou bicyk­lov na Man­hat­ta­ne.

15

Júl 2014 — Uber vstu­pu­je do Číny po narai­so­va­ní $1,2 miliar­dy dolá­rov. Je to naj­väč­ší trh Ube­ru.

16

August 2014 — Uber spúš­ťa služ­bu Uber­PO­OL, kto­rá umož­ňu­je roz­de­liť si plat­bu s oso­bou, kto­rá ces­tu­je tým istým sme­rom ako ty.

17

Decem­ber 2014 — Uber rai­su­je $600 mili­ó­nov dolá­rov od Bai­du — čín­ske­ho vyhľa­dá­va­cie­ho gigan­ta. Mobil­né vyhľa­dá­va­nie a mapy Bai­du sa začí­na­jú integ­ro­vať s Ube­rom, čo pre Uber zna­me­na­lo, že sa chys­tá na boj s čín­sky­mi tech­no­lo­gic­ký­mi gigant­mi.

18

Janu­ár 2015 — Uber spúš­ťa v Hong Kon­gu novú služ­bu Uber­CAR­GO, kto­rú defi­nu­je ako “VIP doru­čo­va­nie.”

19

Marec 2015 — Uber kupu­je prvý star­tup menom deCar­ta, čo je variá­cia Goog­le máp.

20

Apríl 2015 — Uber spúš­ťa Ube­rE­ATS — doru­čo­va­ciu služ­bu jedál. Služ­ba bola na začiat­ku dostup­ná v šty­roch mes­tách — LA, Bar­ce­lo­na, Chi­ca­go a New York City. Dnes je dostup­ná v 23 mes­tách.

21

Máj 2015 — Uber zamest­nal 40 ľudí z Car­ne­gie Mel­lon Uni­ver­si­ty, kto­rých úlo­hou je vytvo­riť auto­nóm­ne vozid­lo. Cie­ľom je zní­žiť nákla­dy ešte viac, pre­to­že okrem ces­ty pla­tíš aj svoj­ho šofé­ra.

22

Jún 2015 — Vo Fran­cúz­sku sa začí­na­jú násil­né pro­tes­ty pro­ti Ube­ru — blo­ku­jú sa ces­ty, pália pneuma­ti­ky a úto­čí sa na šofé­rov Ube­ru.

23

Jún 2015 — Cali­forn­ská pra­cov­ná komi­sia vyda­la tvr­de­nie, že šofér Ube­ru nie je dodá­va­teľ, ale zamest­na­nec. Kvô­li tomu je biz­ni­so­vý model Ube­ru dis­ku­ta­bil­ný. Tvr­de­nie priš­lo po tom, čo vodič­ka Ube­ru Bar­ba­ra Ann Ber­wick poda­la žalo­bu voči Ube­ru.

24

Sep­tem­ber 2015 — Uber rai­su­je $1,2 miliar­dy a posil­ňu­je svo­ju pozí­ciu v Číne. Naj­väč­ší kon­ku­rent v Číne, Didi Kuai­di odpo­ve­dal raist­nu­tím $3 miliárd dolá­rov.

25

Októ­ber 2015 — Uber ofi­ciál­ne spúš­ťa svoj Uber­RUSH prog­ram, kto­rý pred­tým fun­go­val iba v pilot­nom móde.

26

Janu­ár 2016 — Uber rai­su­je ďal­ších $6 miliárd dolá­rov v pri­va­te equ­ity fun­din­gu, čo mu pomá­ha v medzi­ná­rod­nej expan­zii.

27

Feb­ru­ár 2016 — Uber zís­kal $200 mili­ó­no­vu inves­tí­ciu od rus­ké­ho miliar­dá­ra Michai­la Frid­ma­na.

28

Feb­ru­ár 2016 — Spo­loč­nosť súhla­si­la so zapla­te­ním sumy $28,5 mili­ó­na dolá­rov 25 mili­ó­nom vodi­čom v sna­he pre­dísť súdu kvô­li žalo­be súvi­sia­cej s jeho rekla­ma­mi. Po vyrov­na­ní už star­tup nemô­že pou­ží­vať výra­zy “líder prie­mys­lu” ale­bo “naj­lep­ší vo svo­jej trie­de.”

29

Máj 2016 — Uber a Lyft odchá­dza­jú z Aus­tin, Texas potom, čo väč­ši­na voli­čov pod­po­ri­la návrh, kto­rý si vyža­do­val od šofé­rov odtlač­ky prs­tov. Pre obe spo­loč­nos­ti to bola veľ­ká stra­ta.

30

Máj 2016 — Uber a Toy­o­ta pod­pí­sa­li memo­ran­dum, v kto­rom súhla­si­li so vzá­jom­nou spo­lu­prá­cou.

31

Jún 2016 — Uber rai­su­je $3,5 miliar­dy dolá­rov od Sau­di Ara­bia Pub­lic Inves­tment Fund. Ide o dopo­siaľ naj­väč­šiu inves­tí­ciu od jed­né­ho inves­to­ra.

32

Jún 2016 — Kala­nick vyhlá­sil, že Uber bol zis­ko­vý v stov­kách miest po celom sve­te. Penia­ze však rein­ves­to­val vo voj­ne s čín­skym riva­lom Didi. Uber tvr­dí, že v boji s Didi roč­ne strá­ca $1 miliar­du dolá­rov.

33

Júl 2016 — Uber zís­ka­va ďal­ších $1,15 miliar­dy dolá­rov, ten­to­krát však pro­stred­níc­tvom pôžič­ky. Star­tup využil níz­ku úro­ko­vú mie­ru a penia­ze plá­nu­je pou­žiť v medzi­ná­rod­nej expan­zii a vo výsku­me a vývo­ji.

34

Júl 2016 — Uber sa v Maďar­sku dostal do prob­lé­mov po tom, čo mu vlád­na legis­la­tí­va zne­mož­ni­la v kra­ji­ne fun­go­vať. Ešte pred­tým tomu pred­chá­dzal nie­koľ­ko mesač­ný pro­test taxi­ká­rov.

35

Júl 2016 — Uber ozná­mil, že v polo­vi­ci júla vyko­nal 2 miliar­dy jázd a to iba potom, čo pred 6 mesiac­mi vyko­nal 1 miliar­du jázd.

36

Júl 2016 — Čín­ska vlá­da vyda­la nove­lu záko­na, kto­rá umož­ňu­je Ube­ru a Didi pokra­čo­vať vo svo­jej voj­ne. Didi momen­tál­ne ope­ru­je v Číne vo viac ako v 400 mes­tách, zatiaľ čo cie­ľom Ube­ru je fun­go­vať do kon­ca roka v 100 mes­tách.

38

Júl 2016 — Náklad­ná voj­na v Číne kon­čí, Uber a Didi sa spo­ji­li v obcho­de, kto­rý má hod­no­tu $35 miliárd dolá­rov. Zna­me­ná to, že Uber v Číne hodil ute­rák a inves­to­ri oboch spo­loč­nos­tí si môžu oddých­nuť.

39

Súčas­nosť — Uber je naj­hod­not­nej­ším star­tu­pom na sve­te. Pokra­ču­je vo svo­jej expan­zii v Ázii a Juž­nej Ame­ri­ke, vyví­ja auto­nóm­ne vozid­lá a rai­su­je miliar­dy. Spo­loč­nosť ešte nie je na bur­ze verej­ne obcho­do­va­teľ­ná a pod­ľa Kala­nic­ka sa IPO usku­toč­ní čo naj­ne­skôr. Kvô­li obcho­du s Didi sa však môže usku­toč­niť už čosko­ro.

40

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie:

Pridať komentár (0)