Uber: Prí­beh naj­kon­tro­verz­nej­šieho star­tupu na svete

Dárius Polák / 3. augusta 2016 / Startupy

Päť rokov dozadu malý star­tup menom Uber­Cab vyvo­lal v San Fran­ciscu ošiaľ. Odvtedy sa spo­loč­nosť roz­rá­stla do 50 kra­jín a má hod­notu vyše $60 miliárd dolá­rov.

Cesta však nebola ľahká. Hoci hod­nota Uberu neus­tále ras­tie a pri­ťa­huje stále viac a viac inves­to­rov, neus­tále bojuje s kon­ku­ren­ciou a regu­lá­ciami v jed­not­li­vých kra­ji­nách. Uber čelil mno­hým vyhráž­kam od taxi prie­myslu, od vlast­ných šofé­rov a otvo­re­nej vojne o Čín­sky trh s Didi Chu­xing.

Naj­väčší boj tento star­tup ešte len čaká a jeho cesta tam, kde je teraz, bola sku­točne neuve­ri­teľná.

Jún 1998 — Scour, peer-to-peer search engine star­tup, kvôli kto­rému CEO Uberu Tra­vis Kala­nick odišiel s vyso­kej školy, zís­kava svoju prvú inves­tí­ciu od býva­lého pre­zi­denta Dis­ney Micha­ela Ovitza a Rona Burkla.

1

Októ­ber 2000 — Scour vyhla­suje ban­krot po tom, čo nie­koľko spo­loč­ností voči nemu podalo žalobu a vyža­do­valo $250 miliárd dolá­rov.

2

Apríl 2007 — Kala­nick pre­dáva spo­loč­nosť Red­Swo­osh, ktorú zalo­žil v roku 2001 za sumu $23 mili­ó­nov dolá­rov a stáva sa mili­oná­rom.

3

Decem­ber 2008 — Kala­nick po prvý­krát počuje nápad o Uberi na kon­fe­ren­cii tech­no­ló­gii LeWeb. Pova­žuje ho za spô­sob ako zní­žiť náklady luxus­ných osob­ných limu­zín, tzv. black-car ser­vice, s pou­ži­tím smart­fó­nov.

4

Marec 2009 — Uber je zalo­žený pod menom Uber­Cab. Gar­rett Camp, Oscar Sala­zar a Con­rad Whe­lan vybu­do­vali prvú ver­ziu a Kala­nick sa na nej podie­ľal ako “veľký poradca”. V tej dobe rov­nako pôso­bil ako “vedúci inku­bá­tor”.

5

Január 2010 — Kala­nick v twe­ete hľadá posily do Uberu a Ryan Gra­ves, neskorší CEO spo­loč­nosti, sa pri­hlá­sil.

t

Jún 2010 — Uber sa spúšťa v San Fran­ciscu. V tom čase stál 1,5x viac ako taxík, no vďaka tomu, že sa odvoz dal vyžia­dať jed­ným stla­če­ním na smart­fóne, sa rýchlo stal hitom.

6

Októ­ber 2010 — Uber dostáva prvú väč­šiu inves­tí­ciu v hod­note $1,25 mili­óna dolá­rov od Kala­nic­kovho kama­ráta Sha­wna Fan­ninga.

7

Decem­ber 2010 — Ryan Gra­ves, v tej dobe CEO, odstú­pil zo svo­jej pozí­cie v pros­pech Kala­nicka. Gra­ves sa stal gene­rál­nym mana­žé­rom a obaja tvr­dia, že táto výmena pre­behla v pria­teľ­skom duchu.

8

Feb­ruár 2011 — Uber zís­kava inves­tí­ciu $11 mili­ó­nov dolá­rov v Series A fun­dingu, ktorá zvý­šila hod­notu spo­loč­nosti na $60 mili­ó­nov dolá­rov. Par­tner Bench­marku Bill Gur­ley sa stáva čle­nom pred­sta­ven­stva Uberu.

9

Máj 2011 — Uber sa spúšťa v meste New York, ktoré patrí medzi jeho naj­väč­šie a naj­kon­tro­verz­nej­šie trhy. V období aprí­lom 2015 a aprí­lom 2016 vyko­nal denne 170 000 jázd.

10

Decem­ber 2011 — Uber sa spúšťa medzi­ná­rodne a prvou des­ti­ná­ciou je Paríž. Zís­kal $32 mili­ó­nov dolá­rov v Series B fun­dingu a medzi inves­to­rov sa zara­ďo­val aj Jeff Bezos.

11

Júl 2012 — Uber odha­ľuje níz­ko­ná­kla­dový Uber X pro­jekt. Ide o službu, ktorá je o 35% lac­nej­šia ako pôvodný black-car ser­vice a zahŕňa autá ako Prius alebo Cadil­lac Esca­lade. Kala­nic­kov výrok znel: Uber je koneč­ným spo­je­ním život­ného štýlu a logis­tiky.

12

August 2012 — Lyft, ktorý sa pova­žuje za naj­väč­šieho kon­ku­renta Uberu, sa spúšťa v San Fran­ciscu. Nasle­duje cenová vojna.

13

August 2013 — Uber sa spúšťa v Indii a Afrike, a uzat­vára Series C fun­ding, kde zís­kal neuve­ri­teľnú sumu $258 mili­ó­nov dolá­rov od Google Ven­tu­res. Odha­do­vaná hod­nota Uberu bola vtedy $3,76 miliárd dolá­rov.

14

Apríl 2014 — Uber skúša novú službu Uber­RUSH — doru­čo­va­nie pomo­cou bicyk­lov na Man­hat­tane.

15

Júl 2014 — Uber vstu­puje do Číny po narai­so­vaní $1,2 miliardy dolá­rov. Je to naj­väčší trh Uberu.

16

August 2014 — Uber spúšťa službu Uber­POOL, ktorá umož­ňuje roz­de­liť si platbu s oso­bou, ktorá ces­tuje tým istým sme­rom ako ty.

17

Decem­ber 2014 — Uber rai­suje $600 mili­ó­nov dolá­rov od Baidu — čín­skeho vyhľa­dá­va­cieho giganta. Mobilné vyhľa­dá­va­nie a mapy Baidu sa začí­najú integ­ro­vať s Ube­rom, čo pre Uber zna­me­nalo, že sa chystá na boj s čín­skymi tech­no­lo­gic­kými gigantmi.

18

Január 2015 — Uber spúšťa v Hong Kongu novú službu Uber­CARGO, ktorú defi­nuje ako “VIP doru­čo­va­nie.”

19

Marec 2015 — Uber kupuje prvý star­tup menom deCarta, čo je variá­cia Google máp.

20

Apríl 2015 — Uber spúšťa Ube­rE­ATS — doru­čo­va­ciu službu jedál. Služba bola na začiatku dostupná v šty­roch mes­tách — LA, Bar­ce­lona, Chi­cago a New York City. Dnes je dostupná v 23 mes­tách.

21

Máj 2015 — Uber zamest­nal 40 ľudí z Car­ne­gie Mel­lon Uni­ver­sity, kto­rých úlo­hou je vytvo­riť auto­nómne vozidlo. Cie­ľom je zní­žiť náklady ešte viac, pre­tože okrem cesty pla­tíš aj svojho šoféra.

22

Jún 2015 — Vo Fran­cúz­sku sa začí­najú násilné pro­testy proti Uberu — blo­kujú sa cesty, pália pneuma­tiky a útočí sa na šofé­rov Uberu.

23

Jún 2015 — Cali­forn­ská pra­covná komi­sia vydala tvr­de­nie, že šofér Uberu nie je dodá­va­teľ, ale zamest­na­nec. Kvôli tomu je biz­ni­sový model Uberu dis­ku­ta­bilný. Tvr­de­nie prišlo po tom, čo vodička Uberu Bar­bara Ann Ber­wick podala žalobu voči Uberu.

24

Sep­tem­ber 2015 — Uber rai­suje $1,2 miliardy a posil­ňuje svoju pozí­ciu v Číne. Naj­väčší kon­ku­rent v Číne, Didi Kuaidi odpo­ve­dal raist­nu­tím $3 miliárd dolá­rov.

25

Októ­ber 2015 — Uber ofi­ciálne spúšťa svoj Uber­RUSH prog­ram, ktorý pred­tým fun­go­val iba v pilot­nom móde.

26

Január 2016 — Uber rai­suje ďal­ších $6 miliárd dolá­rov v pri­vate equ­ity fun­dingu, čo mu pomáha v medzi­ná­rod­nej expan­zii.

27

Feb­ruár 2016 — Uber zís­kal $200 mili­ó­novu inves­tí­ciu od rus­kého miliar­dára Michaila Frid­mana.

28

Feb­ruár 2016 — Spo­loč­nosť súhla­sila so zapla­te­ním sumy $28,5 mili­óna dolá­rov 25 mili­ó­nom vodi­čom v snahe pre­dísť súdu kvôli žalobe súvi­sia­cej s jeho rekla­mami. Po vyrov­naní už star­tup nemôže pou­ží­vať výrazy “líder prie­myslu” alebo “naj­lepší vo svo­jej triede.”

29

Máj 2016 — Uber a Lyft odchá­dzajú z Aus­tin, Texas potom, čo väč­šina voli­čov pod­po­rila návrh, ktorý si vyža­do­val od šofé­rov odtlačky prs­tov. Pre obe spo­loč­nosti to bola veľká strata.

30

Máj 2016 — Uber a Toy­ota pod­pí­sali memo­ran­dum, v kto­rom súhla­sili so vzá­jom­nou spo­lu­prá­cou.

31

Jún 2016 — Uber rai­suje $3,5 miliardy dolá­rov od Saudi Ara­bia Pub­lic Inves­tment Fund. Ide o dopo­siaľ naj­väč­šiu inves­tí­ciu od jed­ného inves­tora.

32

Jún 2016 — Kala­nick vyhlá­sil, že Uber bol zis­kový v stov­kách miest po celom svete. Peniaze však rein­ves­to­val vo vojne s čín­skym riva­lom Didi. Uber tvrdí, že v boji s Didi ročne stráca $1 miliardu dolá­rov.

33

Júl 2016 — Uber zís­kava ďal­ších $1,15 miliardy dolá­rov, ten­to­krát však pro­stred­níc­tvom pôžičky. Star­tup využil nízku úro­kovú mieru a peniaze plá­nuje pou­žiť v medzi­ná­rod­nej expan­zii a vo výskume a vývoji.

34

Júl 2016 — Uber sa v Maďar­sku dostal do prob­lé­mov po tom, čo mu vládna legis­la­tíva zne­mož­nila v kra­jine fun­go­vať. Ešte pred­tým tomu pred­chá­dzal nie­koľko mesačný pro­test taxi­ká­rov.

35

Júl 2016 — Uber ozná­mil, že v polo­vici júla vyko­nal 2 miliardy jázd a to iba potom, čo pred 6 mesiacmi vyko­nal 1 miliardu jázd.

36

Júl 2016 — Čín­ska vláda vydala novelu zákona, ktorá umož­ňuje Uberu a Didi pokra­čo­vať vo svo­jej vojne. Didi momen­tálne ope­ruje v Číne vo viac ako v 400 mes­tách, zatiaľ čo cie­ľom Uberu je fun­go­vať do konca roka v 100 mes­tách.

38

Júl 2016 — Nákladná vojna v Číne končí, Uber a Didi sa spo­jili v obchode, ktorý má hod­notu $35 miliárd dolá­rov. Zna­mená to, že Uber v Číne hodil ute­rák a inves­tori oboch spo­loč­ností si môžu oddých­nuť.

39

Súčas­nosť — Uber je naj­hod­not­nej­ším star­tu­pom na svete. Pokra­čuje vo svo­jej expan­zii v Ázii a Juž­nej Ame­rike, vyvíja auto­nómne vozidlá a rai­suje miliardy. Spo­loč­nosť ešte nie je na burze verejne obcho­do­va­teľná a podľa Kala­nicka sa IPO usku­toční čo naj­ne­skôr. Kvôli obchodu s Didi sa však môže usku­toč­niť už čoskoro.

40

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie:

Pridať komentár (0)