Holand­ský ume­lec vytvá­ra šia­le­né stro­je z mŕt­vych zvie­rat

Rudolf Nečas / 29. mája 2016 / Tech a inovácie

Od dro­nu z kocú­ra cez ponor­ku z jaz­ve­ca až po heli­kop­té­ru z kra­vy. A to stá­le nie je všet­ko.

Bart Jan­sen na prvý pohľad vyze­rá ako oby­čaj­ný chla­pík z Holand­ska. Má 36 rokov, deti a jeho prá­cou je mon­táž solár­nych pane­lov na stre­chy budov. A vo svo­jom voľ­nom čase robí z mŕt­vych zvie­rat diaľ­ko­vo ovlá­da­né stro­je…

orville

foto: businessinsider.com

Celé sa to zača­lo v roku 2012 keď jeho kocú­ra menom Orvil­le zra­zi­lo auto. Jan­sen si pomys­lel, že by bola ško­da iba pocho­vať svoj­ho mača­cie­ho kama­rá­ta, tak­že sa roz­ho­dol pre nie­čo úpl­ne odliš­né a inšpi­rá­ci­ou mu bol pôvod mena jeho domá­ce­ho milá­či­ka — Orvil­le Wright, jeden z bra­tov Wrigh­tov­cov, kto­rí ako prví lete­li s lie­tad­lom. Jan­sen vypit­val Orvil­la, vypre­pa­ro­val ho a násled­ne z neho vytvo­ril kvad­ro­kop­té­ru.

Odoz­va na dron bola obrov­ská. Jan­sen si na pomoc najal tech­nic­ké­ho inži­nie­ra Arje­na Belt­ma­na, kto­rý mu pomo­hol navr­hnúť jeho “mača­co-stro­jo­vý výtvor” a posta­ral sa o to, aby naozaj lie­tal. Sprá­va o dro­ne z kocú­ra rých­lo oble­te­la svet a písa­lo sa o ňom snáď vša­de.

orvillecopter-flying-cat-04

foto: news.nationalpost.com

Pod­ľa Los Ange­les Times nekon­venč­ný dron spô­so­bil “glo­bál­ne pobú­re­nie” po tom, čo sa jeho zábe­ry sta­li virál­ny­mi. “Orvil­le­cop­ter”, ako ho nazý­va Jan­sen, bol násled­ne vysta­ve­ný na ume­lec­kom fes­ti­va­le Kuns­tRai v Amster­da­me.

Po tom­to úspe­chu bol Jan­sen ambi­ci­óz­nej­ší. V roku 2013 v jeho ďal­šom pro­jek­te zno­vu využil vypre­pa­ro­va­né zvie­ra ako základ — ale ten­to­krát bolo to zvie­ra ove­ľa väč­šie. Jan­sen sa v oko­li­tých miest­nych far­mách pýtal, či majú vhod­né zvie­ra a nako­niec sa k nemu dosta­la sprá­va o nedáv­no zosnu­lom kan­di­dá­to­vi, kto­rým bol pštros.

OstrichCopter1

foto: wired.co.uk

Arjen Belt­man opäť ponú­kol svo­je služ­by ako inži­nier a pilot — “Bez Arje­na by zvie­ra­tá nelie­ta­li,” pove­dal Jan­sen v roz­ho­vo­re pre Busi­ness Insi­der. “Ja vytvo­rím báb­ku. On robí všet­ku elek­tro­ni­ku.” Pod­ľa roz­ho­vo­ru, kto­rý v tej dobe Jan­sen usku­toč­nil s Wired, ten­to pro­jekt finanč­ne pod­po­ri­la RC Tech­ni­ka.

Vytvo­re­nie toho správ­ne­ho tva­ru bolo naj­ťaž­šie,” pove­dal Jan­sen pre Wired. “Poze­ral som na stov­ky fotiek živých pštro­sov, mŕt­vych, stia­hnu­tých z kože, aby som zis­til, ako jeho telo vyze­ra­lo. Potom som oko­lo neho natia­hol kožu a zis­til, že v nie­kto­rých mies­tach som mal prí­liš veľa peny a v iných zas málo. Koža potom zača­la tro­chu ples­ni­vieť a musel som ju vziať späť k pre­pa­rá­to­ro­vi, aby ju ošet­ril.”

Ďal­ší výtvor z roku 2014 má na sve­do­mí len Belt­man. Z mŕt­ve­ho potka­na ško­lá­ka vytvo­ril dron, podob­ne ako z Orvil­la. “Keď som sa dozve­del, že má rako­vi­nu a vete­ri­nár ho musel utra­tiť, bol som veľ­mi roz­čú­le­ný,” pove­dal 13-roč­ný Pepe­ijn Bru­ins o svo­jom domá­com milá­či­ko­vi, “Rat­je­toe.” “Videl som Bar­ta, Arje­na a ich lie­ta­jú­cu mač­ku, a spý­tal som sa otec­ka, či by bolo mož­né, aby potkan lie­tal.” Belt­man bol šťast­ný, že mohol pomôcť s trans­for­má­ci­ou zosnu­lé­ho hlo­dav­ca na diaľ­ko­vo ovlá­da­ný lie­ta­jú­ci stroj.

Pepeijn-with-his-flying-pet-rat

foto: mirror.co.uk

Jan­se­nov ďal­ší pro­jekt v roku 2014, upú­tal men­šiu mediál­nu pozor­nosť než ostat­né, ale nebol o nič menej pôso­bi­vý. Nazval ho “shark­jet,” a jeho názov ho pres­ne vysti­hu­je. Jan­se­no­vi sa poda­ri­lo od miest­ne­ho akvá­ria zís­kať mla­dé­ho žra­lo­ka, kto­rý zomrel na bak­te­riál­nu infek­ciu a pod­ni­ka­vý Holan­ďan k zvie­ra­ťu pri­mon­to­val kríd­la, prú­do­vý motor a tak vznik­la žra­lo­čia stí­hač­ka.

Keď mu kama­rát ponú­kol mŕt­ve­ho jaz­ve­ca, okam­ži­te ponu­ku pri­jal a čosko­ro mu našiel využi­tie. Spra­vil z neho ponor­ku. Pro­jekt sa nazý­va “Das Boot,” čo je slov­ná hrač­ka spá­ja­jú­ca zná­my nemec­ký film o ponor­ke s holand­ským slo­vom pre jaz­ve­ca — “das.”

Pro­jekt však nara­zil na urči­té prob­lé­my. Jan­sen neve­del nájsť labo­ra­tó­rium ochot­né ošet­riť kožu jaz­ve­ca plas­ti­ná­ci­ou, aby bola vodo­tes­ná. Plas­ti­ná­cia je uni­kát­na kon­zer­vač­ná metó­da, kto­rou mož­no pre­pa­ro­vať celé telo ale­bo jeho jed­not­li­vé čas­ti. Túto metó­du vyvi­nul a nechal si ju aj paten­to­vať nemec­ký pato­lóg Gün­ter von Hagens. Pri plas­ti­ná­cii tre­ba najprv odsať vodu z tka­nív. Pro­stred­níc­tvom difú­zie sa voda nahra­dí ace­tó­nom, potom ace­tón vys­trie­da teku­tá plas­tic­ká lát­ka, napr. sili­kó­no­vý kau­čuk, kto­rý neskôr stvrd­ne a dáva pre­pa­ro­va­né­mu pred­me­tu koneč­nú podo­bu.

this-carcass-has-been-used-to-build-a-mould-for-the-engine-and-jansen-is-now-considering-forgoing-plastination-altogether-due-to-fears-about-shrinkage

foto: businessinsider.my

Stia­hnu­té telo jaz­ve­ca bolo v Jan­se­no­vej mraz­nič­ke po dobu nie­koľ­ko mesia­cov. Potom bolo pou­ži­té na vytvo­re­nie for­my pre motor a Jan­sen teraz zva­žu­je, že sa plas­ti­ná­cie vzdá úpl­ne kvô­li oba­vám zo zmr­š­te­nia kože.

Ako pohon vybra­li Jan­sen a Belt­man trys­ko­vý sys­tém. “Vrtu­ľa nasá­va vodu cez mriež­ku v bru­chu jaz­ve­ca, a vytlá­ča ju silou cez zadný koniec, kde je ser­vom ovlá­da­ná dýza, kto­rá doká­že ria­diť prú­de­nie vody doľa­va a dopra­va, hore a dole,” pove­dal Jan­sen.

BartJansen16

foto: hntr.ru

Vzhľa­dom k tomu, že jaz­ve­ce sú v Holand­sku chrá­ne­ným dru­hom, je vývoj jaz­ve­co­po­nor­ky zlo­ži­tej­ším pro­ce­som, než by sa dalo oča­ká­vať. Musíš sa zare­gis­tro­vať na poli­caj­nej sta­ni­ci a úra­dy sa potre­bu­jú ubez­pe­čiť, že jaz­vec nebol zabi­tý úmy­sel­ne, čo by bol trest­ný čin.

Na nete je už aj video prvé­ho tes­tu Das Boot. Duo koneč­ne priš­lo na spô­sob, ako ošet­riť kožu pro­ti vode a pod­ľa Jan­se­na bude pro­jekt dokon­če­ný “za chví­ľu.”

Pod­ľa Jan­se­na sú jeho pro­jek­ty ume­ním. Spo­lu s Belt­ma­nom sa sna­žia “vynájsť prvý stroj na všet­ko.” “Moja prá­ca pou­ka­zu­je na situ­ácie, kto­ré uka­zu­jú skres­le­nú rov­no­vá­hu medzi tým, čo chce­me dosiah­nuť a čo vlast­ne dosiah­ne­me pri usku­toč­ňo­va­ní toh­to cie­ľa,” vysvet­ľu­je jeho web­strán­ka.

Ale Jan­sen nepra­cu­je len so “sku­toč­ný­mi” uhy­nu­tý­mi zvie­ra­ta­mi. Toto je jed­na z jeho inšta­lá­cií, zame­ra­ná na posta­vu Big Bird z prog­ra­mu pre deti.

img_6447

foto: bartjansen.tv

V roku 2007 Holand­sko vied­lo dis­ku­siu ohľa­dom bur­ky — ode­vu kto­rý nosia mos­lim­ské ženy. “Bola to nafúk­nu­tá bub­li­na, pre­to­že v celej posr**** kra­ji­ne ju nosí asi 20 ľudí” hovo­rí — tak sa roz­ho­dol pre poten­ciál­ne pobu­ru­jú­cu reak­ciu. “Pre celý poli­tic­ký miš­maš som sa roz­ho­dol využiť bur­ky pre všet­ky dru­hy prí­le­ži­tos­tí. Tak, aby zákaz už viac nebol potreb­ný.”

burka1

foto: businessinsider.my

Bur­ka pre kaž­dé­ho, tak by som to nazval. Exis­tu­je pár ďal­ších, jed­na s tuč­nou klaun­skou hla­vou ale­bo dvo­j­itá bur­ka … pre dvoj­ča­tá, dve diev­ča­tá ale­bo aj dvoch chlap­cov. Ruka v ruke pod kapu­cou … a všet­ci sú šťast­ní.”

burka2

foto: businessinsider.my

Toto je ďal­šie z jeho kon­tro­verz­ných diel: “Posled­ný riad.” Jan­sen na ňom spo­lu­pra­co­val s Lar­som Rein­bou­dom a obraz vyhral verej­nú cenu Sum­mer Expo v Geme­en­te Muse­um Den Haag v Haa­gu.

de_laatste_afwas_web

foto: bartjansen.tv

Nový pro­jekt Jan­se­na a Belt­ma­na má názov: “člo­ve­ko­kop­té­ra.” Vysvet­ľu­je: “Stá­le sa roz­ho­du­je­me, aký tvar bude naša člo­ve­ko­kop­té­ra mať. Sna­ha vybu­do­vať lie­ta­jú­ci moto­cy­kel bol jeden z nápa­dov, ale ten už vymys­le­la iná sku­pi­na vyná­lez­cov. Tak sme priš­li na to, že bude lep­šie keď sa bude­me držať toho, čo vie­me a vytvo­rí­me mul­ti­kop­té­ru pre jed­né­ho člo­ve­ka v tva­re zvie­ra­ťa,” pove­dal Jan­sen pre Busi­ness Insi­der. Už len aké zvie­ra pou­žiť?

Do kra­vy sa voj­de člo­vek. Tak­že kra­va je jed­nou z mož­nos­tí. To zna­me­ná, že bude­me naozaj pou­ží­vať kra­vu. Ale­bo aké­koľ­vek iné zvie­ra, ku kto­ré­mu bude­me mať prí­stup a do kto­ré­ho sa zmes­tí člo­vek, ale je to vo veľ­mi sko­rom sta­ve vývo­ja, všet­ko je stá­le len v našich mys­liach.”

14628390535_503e98f8e1_b

foto: thefiscaltimes.com

Ako­náh­le dokon­čia Das Boot, Jan­sen a Belt­man zača­nú pra­co­vať na “hovä­dzom osob­nom tran­s­por­té­ri.”

Obrov­ská mediál­na pozor­nosť tých­to pro­jek­tov sa však ešte nepre­ta­vi­la do komerč­né­ho úspe­chu. Ponu­ka 100 000 € za Orvil­le­cop­ter v roku 2012 sa nikdy neu­sku­toč­ni­la. Jan­sen pre Busi­ness Insi­der pove­dal, že by “rád pre­dal” pro­jek­ty, ale nikto ich nech­ce kúpiť.

cat-helicopter

foto: sobadsogood.com

Robí­me tele­víz­ne prog­ra­my a živé pred­sta­ve­nia, z kto­rých máme penia­ze na nové pro­jek­ty,” pove­dal Jan­sen. Tiež roz­mýš­ľal o “reklam­nom tova­re” pre extra príj­my. “Ľudia si nech­cú kúpiť Orvil­le­cop­ter, ale mož­no by sa im páči­la ako mag­net­ka na chlad­nič­ku.”

Kto­vie, čo vzí­de z mys­le toh­to… ehm umel­ca a jeho kum­pá­na najb­liž­šie. Jed­no je ale isté: Nebu­de to nič nor­mál­ne.

duo

foto: businessinsider.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)