Holand­ský ume­lec vytvára šia­lené stroje z mŕt­vych zvie­rat

Rudolf Nečas / 29. mája 2016 / Tech a inovácie

Od dronu z kocúra cez ponorku z jaz­veca až po heli­kop­téru z kravy. A to stále nie je všetko.

Bart Jan­sen na prvý pohľad vyzerá ako oby­čajný chla­pík z Holand­ska. Má 36 rokov, deti a jeho prá­cou je mon­táž solár­nych pane­lov na stre­chy budov. A vo svo­jom voľ­nom čase robí z mŕt­vych zvie­rat diaľ­kovo ovlá­dané stroje…

orville

foto: businessinsider.com

Celé sa to začalo v roku 2012 keď jeho kocúra menom Orville zra­zilo auto. Jan­sen si pomys­lel, že by bola škoda iba pocho­vať svojho mača­cieho kama­ráta, takže sa roz­ho­dol pre niečo úplne odlišné a inšpi­rá­ciou mu bol pôvod mena jeho domá­ceho milá­čika — Orville Wright, jeden z bra­tov Wrigh­tov­cov, ktorí ako prví leteli s lie­tad­lom. Jan­sen vypit­val Orvilla, vypre­pa­ro­val ho a následne z neho vytvo­ril kvad­ro­kop­téru.

Odozva na dron bola obrov­ská. Jan­sen si na pomoc najal tech­nic­kého inži­niera Arjena Belt­mana, ktorý mu pomo­hol navr­hnúť jeho “mačaco-stro­jový výtvor” a posta­ral sa o to, aby naozaj lie­tal. Správa o drone z kocúra rýchlo oble­tela svet a písalo sa o ňom snáď všade.

orvillecopter-flying-cat-04

foto: news.nationalpost.com

Podľa Los Ange­les Times nekon­venčný dron spô­so­bil “glo­bálne pobú­re­nie” po tom, čo sa jeho zábery stali virál­nymi. “Orvil­le­cop­ter”, ako ho nazýva Jan­sen, bol následne vysta­vený na ume­lec­kom fes­ti­vale Kuns­tRai v Amster­dame.

Po tomto úspe­chu bol Jan­sen ambi­ci­óz­nejší. V roku 2013 v jeho ďal­šom pro­jekte znovu využil vypre­pa­ro­vané zviera ako základ — ale ten­to­krát bolo to zviera oveľa väč­šie. Jan­sen sa v oko­li­tých miest­nych far­mách pýtal, či majú vhodné zviera a nako­niec sa k nemu dostala správa o nedávno zosnu­lom kan­di­dá­tovi, kto­rým bol pštros.

OstrichCopter1

foto: wired.co.uk

Arjen Belt­man opäť ponú­kol svoje služby ako inži­nier a pilot — “Bez Arjena by zvie­ratá nelie­tali,” pove­dal Jan­sen v roz­ho­vore pre Busi­ness Insi­der. “Ja vytvo­rím bábku. On robí všetku elek­tro­niku.” Podľa roz­ho­voru, ktorý v tej dobe Jan­sen usku­toč­nil s Wired, tento pro­jekt finančne pod­po­rila RC Tech­nika.

Vytvo­re­nie toho správ­neho tvaru bolo naj­ťaž­šie,” pove­dal Jan­sen pre Wired. “Poze­ral som na stovky fotiek živých pštro­sov, mŕt­vych, stia­hnu­tých z kože, aby som zis­til, ako jeho telo vyze­ralo. Potom som okolo neho natia­hol kožu a zis­til, že v nie­kto­rých mies­tach som mal prí­liš veľa peny a v iných zas málo. Koža potom začala tro­chu ples­ni­vieť a musel som ju vziať späť k pre­pa­rá­to­rovi, aby ju ošet­ril.”

Ďalší výtvor z roku 2014 má na sve­domí len Belt­man. Z mŕt­veho potkana ško­láka vytvo­ril dron, podobne ako z Orvilla. “Keď som sa dozve­del, že má rako­vinu a vete­ri­nár ho musel utra­tiť, bol som veľmi roz­čú­lený,” pove­dal 13-ročný Pepe­ijn Bru­ins o svo­jom domá­com milá­či­kovi, “Rat­je­toe.” “Videl som Barta, Arjena a ich lie­ta­júcu mačku, a spý­tal som sa otecka, či by bolo možné, aby potkan lie­tal.” Belt­man bol šťastný, že mohol pomôcť s trans­for­má­ciou zosnu­lého hlo­davca na diaľ­kovo ovlá­daný lie­ta­júci stroj.

Pepeijn-with-his-flying-pet-rat

foto: mirror.co.uk

Jan­se­nov ďalší pro­jekt v roku 2014, upú­tal men­šiu mediálnu pozor­nosť než ostatné, ale nebol o nič menej pôso­bivý. Nazval ho “shark­jet,” a jeho názov ho presne vysti­huje. Jan­se­novi sa poda­rilo od miest­neho akvá­ria zís­kať mla­dého žra­loka, ktorý zomrel na bak­te­riálnu infek­ciu a pod­ni­kavý Holan­ďan k zvie­raťu pri­mon­to­val krídla, prú­dový motor a tak vznikla žra­lo­čia stí­hačka.

Keď mu kama­rát ponú­kol mŕt­veho jaz­veca, okam­žite ponuku pri­jal a čoskoro mu našiel využi­tie. Spra­vil z neho ponorku. Pro­jekt sa nazýva “Das Boot,” čo je slovná hračka spá­ja­júca známy nemecký film o ponorke s holand­ským slo­vom pre jaz­veca — “das.”

Pro­jekt však nara­zil na určité prob­lémy. Jan­sen neve­del nájsť labo­ra­tó­rium ochotné ošet­riť kožu jaz­veca plas­ti­ná­ciou, aby bola vodo­tesná. Plas­ti­ná­cia je uni­kátna kon­zer­vačná metóda, kto­rou možno pre­pa­ro­vať celé telo alebo jeho jed­not­livé časti. Túto metódu vyvi­nul a nechal si ju aj paten­to­vať nemecký pato­lóg Gün­ter von Hagens. Pri plas­ti­ná­cii treba najprv odsať vodu z tka­nív. Pro­stred­níc­tvom difú­zie sa voda nahradí ace­tó­nom, potom ace­tón vys­trieda tekutá plas­tická látka, napr. sili­kó­nový kau­čuk, ktorý neskôr stvrdne a dáva pre­pa­ro­va­nému pred­metu konečnú podobu.

this-carcass-has-been-used-to-build-a-mould-for-the-engine-and-jansen-is-now-considering-forgoing-plastination-altogether-due-to-fears-about-shrinkage

foto: businessinsider.my

Stia­hnuté telo jaz­veca bolo v Jan­se­no­vej mraz­ničke po dobu nie­koľko mesia­cov. Potom bolo pou­žité na vytvo­re­nie formy pre motor a Jan­sen teraz zva­žuje, že sa plas­ti­ná­cie vzdá úplne kvôli oba­vám zo zmr­š­te­nia kože.

Ako pohon vybrali Jan­sen a Belt­man trys­kový sys­tém. “Vrtuľa nasáva vodu cez mriežku v bru­chu jaz­veca, a vytláča ju silou cez zadný koniec, kde je ser­vom ovlá­daná dýza, ktorá dokáže ria­diť prú­de­nie vody doľava a doprava, hore a dole,” pove­dal Jan­sen.

BartJansen16

foto: hntr.ru

Vzhľa­dom k tomu, že jaz­vece sú v Holand­sku chrá­ne­ným dru­hom, je vývoj jaz­ve­co­po­norky zlo­ži­tej­ším pro­ce­som, než by sa dalo oča­ká­vať. Musíš sa zare­gis­tro­vať na poli­caj­nej sta­nici a úrady sa potre­bujú ubez­pe­čiť, že jaz­vec nebol zabitý úmy­selne, čo by bol trestný čin.

Na nete je už aj video prvého testu Das Boot. Duo konečne prišlo na spô­sob, ako ošet­riť kožu proti vode a podľa Jan­sena bude pro­jekt dokon­čený “za chvíľu.”

Podľa Jan­sena sú jeho pro­jekty ume­ním. Spolu s Belt­ma­nom sa sna­žia “vynájsť prvý stroj na všetko.” “Moja práca pou­ka­zuje na situ­ácie, ktoré uka­zujú skres­lenú rov­no­váhu medzi tým, čo chceme dosiah­nuť a čo vlastne dosiah­neme pri usku­toč­ňo­vaní tohto cieľa,” vysvet­ľuje jeho web­stránka.

Ale Jan­sen nepra­cuje len so “sku­toč­nými” uhy­nu­tými zvie­ra­tami. Toto je jedna z jeho inšta­lá­cií, zame­raná na postavu Big Bird z prog­ramu pre deti.

img_6447

foto: bartjansen.tv

V roku 2007 Holand­sko viedlo dis­ku­siu ohľa­dom burky — odevu ktorý nosia mos­lim­ské ženy. “Bola to nafúk­nutá bub­lina, pre­tože v celej posr**** kra­jine ju nosí asi 20 ľudí” hovorí — tak sa roz­ho­dol pre poten­ciálne pobu­ru­júcu reak­ciu. “Pre celý poli­tický miš­maš som sa roz­ho­dol využiť burky pre všetky druhy prí­le­ži­tostí. Tak, aby zákaz už viac nebol potrebný.”

burka1

foto: businessinsider.my

Burka pre kaž­dého, tak by som to nazval. Exis­tuje pár ďal­ších, jedna s tuč­nou klaun­skou hla­vou alebo dvo­j­itá burka … pre dvoj­čatá, dve diev­čatá alebo aj dvoch chlap­cov. Ruka v ruke pod kapu­cou … a všetci sú šťastní.”

burka2

foto: businessinsider.my

Toto je ďal­šie z jeho kon­tro­verz­ných diel: “Posledný riad.” Jan­sen na ňom spo­lu­pra­co­val s Lar­som Rein­bou­dom a obraz vyhral verejnú cenu Sum­mer Expo v Geme­ente Museum Den Haag v Haagu.

de_laatste_afwas_web

foto: bartjansen.tv

Nový pro­jekt Jan­sena a Belt­mana má názov: “člo­ve­ko­kop­téra.” Vysvet­ľuje: “Stále sa roz­ho­du­jeme, aký tvar bude naša člo­ve­ko­kop­téra mať. Snaha vybu­do­vať lie­ta­júci moto­cy­kel bol jeden z nápa­dov, ale ten už vymys­lela iná sku­pina vyná­lez­cov. Tak sme prišli na to, že bude lep­šie keď sa budeme držať toho, čo vieme a vytvo­ríme mul­ti­kop­téru pre jed­ného člo­veka v tvare zvie­raťa,” pove­dal Jan­sen pre Busi­ness Insi­der. Už len aké zviera pou­žiť?

Do kravy sa vojde člo­vek. Takže krava je jed­nou z mož­ností. To zna­mená, že budeme naozaj pou­ží­vať kravu. Alebo aké­koľ­vek iné zviera, ku kto­rému budeme mať prí­stup a do kto­rého sa zmestí člo­vek, ale je to vo veľmi sko­rom stave vývoja, všetko je stále len v našich mys­liach.”

14628390535_503e98f8e1_b

foto: thefiscaltimes.com

Ako­náhle dokon­čia Das Boot, Jan­sen a Belt­man začanú pra­co­vať na “hovä­dzom osob­nom tran­s­por­téri.”

Obrov­ská mediálna pozor­nosť týchto pro­jek­tov sa však ešte nepre­ta­vila do komerč­ného úspe­chu. Ponuka 100 000 € za Orvil­le­cop­ter v roku 2012 sa nikdy neu­sku­toč­nila. Jan­sen pre Busi­ness Insi­der pove­dal, že by “rád pre­dal” pro­jekty, ale nikto ich nechce kúpiť.

cat-helicopter

foto: sobadsogood.com

Robíme tele­vízne prog­ramy a živé pred­sta­ve­nia, z kto­rých máme peniaze na nové pro­jekty,” pove­dal Jan­sen. Tiež roz­mýš­ľal o “reklam­nom tovare” pre extra príjmy. “Ľudia si nechcú kúpiť Orvil­le­cop­ter, ale možno by sa im páčila ako mag­netka na chlad­ničku.”

Kto­vie, čo vzíde z mysle tohto… ehm umelca a jeho kum­pána najb­liž­šie. Jedno je ale isté: Nebude to nič nor­málne.

duo

foto: businessinsider.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)