Uni­kát­ny dizajn Bugat­ti Chi­ron: Je priam ume­ním

Dárius Polák / 29. septembra 2016 / Tech a inovácie

Nové Bugat­ti, auto­mo­bil, kto­rý sa len tak nevi­dí.

Ako násled­ník Vey­ron má Chi­ron neľah­kú úlo­hu nasle­do­vať jeho úspech. Na dizaj­ne nové­ho Bugat­ti sa podie­ľal jeden z naj­lep­ších dizaj­né­rov na sve­te — Achim Ansche­idt, vete­rán VW Group a Pors­che.

Pred Asche­id­tom a tímom stá­la neľah­ká úlo­ha — počas vývo­ja vyskú­ša­li viac ako 30 pro­to­ty­pov, kto­ré najaz­di­li 300 000 míľ (482 000 km) a ojaz­di­li 200 sád pneuma­tík.

S cenov­kou 2,6 mili­ó­nov dolá­rov bude musieť dosiah­nuť štan­dard­nú lat­ku znač­ky. Tu je bliž­ší pohľad, čo nový Chi­ron ponú­ka.

Jed­na z prvých fotiek Chi­ro­nu, kto­rý oča­ril na Ženev­skom auto­sa­ló­ne 2016.

1

Pohá­ňa ho W16 motor s obje­mom 8 lit­rov, kto­rý má 1 500 koní. V prí­pa­de, ak by si potre­bo­val pri­po­me­núť, uspo­ria­da­nie val­cov je vytla­če­né na moto­re.

2

Odha­le­ný motor napo­má­ha ochla­dzo­vať motor, spo­lu má Chi­ron mon­štru­óz­nych 10 radiá­to­rov.

3

Na dosia­hnu­tie 1 500 koní Bugat­ti vyvi­nu­lo vyso­ko výkon­né chla­di­če, kto­ré pri­vá­dza­jú vzduch do moto­ra pomo­cou dvo­j­ice tur­bo­dú­cha­diel. Čím je vzduch čis­tej­ší, tým viac mole­kúl kys­lí­ka na cm3 sa do moto­ra dostá­va.

4

Chla­dia­ci sys­tém umož­ňu­je pre­fil­tro­vať v moto­re tak­mer 3,7 mili­ó­na cm3 kys­lí­ka za minú­tu.

5

Chi­ron dosta­ne všet­ku svo­ju silu na ces­tu pomo­cou 7-rých­lost­nej spoj­ky a per­ma­nent­né­ho poho­nu na všet­ky 4 kole­sá.

6

Pod­ľa auto­mo­bil­ky auto dosiah­ne 100 km za menej ako 2,5 sekun­dy a má maxi­mál­nu rých­losť 402 km.

7

Na zabrz­de­nie auta nain­šta­lo­va­lo Bugat­ti masív­ne brz­do­vé kotú­če, kto­ré majú vpre­du dĺž­ku 16,5 cm a vza­du 15,7 cm. Stia­hnu­teľ­ný spo­iler môže takis­to fun­go­vať ako brz­da.

8

Mate­riál Chi­ro­nu pozos­tá­va z uhlí­ko­vých vlá­kien, kto­ré sa pou­ží­va­jú v autách jaz­dia­cich Le Mans.

9

Na osvet­le­nie ces­ty slú­ži 8 LED sve­tiel.

10

V súčas­nos­ti pozos­tá­va svä­tá tro­j­i­ca mili­ó­no­vých hype­rá­ut z McLa­ren P1, Pors­che 918 Spy­der a LaFer­ra­ri.

11

Pod­ľa Ansche­id­ta je na aute výni­moč­né to, akým spô­so­bom dosa­hu­je svo­ju rých­losť.

12

McLa­ren, Fer­ra­ri a Pors­che vidí ako čis­to­krv­né závod­né autá na ces­tách.

23

To však nepla­tí pre Bugat­ti. Dizaj­ner si mys­lí, že toto hyper GT auto je vytvo­re­né na zdo­lá­va­nie dlhých ciest s vyso­kou rých­los­ťou.

14

Svo­jich pasa­žie­rov roz­maz­ná­va s luxu­som a kom­for­tom.

15

Chi­ron má byť ľah­ko ovlá­da­teľ­né i počas vyso­kej rých­los­ti.

16

Inte­ri­ér spĺňa štan­dar­dy luxus­ných áut.

17

Kabí­na bola vytvo­re­ná pre šofé­ra.18

Volant sa pre­dá­va v úpl­nej koži ale­bo uhlí­ko­vých vlák­nach.19

Rých­lo­mer má vyze­rať ako švaj­čiar­ske hodin­ky Swiss.20

Bugat­ti ponú­ka i mož­nosť štan­dard­né­ho a špor­to­vé­ho sedad­la.21

V súčas­nos­ti je v ponu­ke 31 farieb pre kožu a 8 farieb pre alcan­ta­ru. Pre také luxus­né auto exis­tu­je aj mož­nosť špe­ciál­nej požia­dav­ky od zákaz­ní­kov.22

Výro­ba Chi­ron sa spúš­ťa v sep­tem­bri na základ­ni vo fran­cúz­skom Mols­he­im.23

Vyro­bí sa iba 500 ks. Od odpre­zen­to­va­nia v Žene­ve sa objed­na­la už 1/3.

24

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)