Uni­kátny dizajn Bugatti Chi­ron: Je priam ume­ním

Dárius Polák / 29. septembra 2016 / Tech a inovácie

Nové Bugatti, auto­mo­bil, ktorý sa len tak nevidí. 

Ako násled­ník Vey­ron má Chi­ron neľahkú úlohu nasle­do­vať jeho úspech. Na dizajne nového Bugatti sa podie­ľal jeden z naj­lep­ších dizaj­né­rov na svete — Achim Ansche­idt, vete­rán VW Group a Pors­che.

Pred Asche­id­tom a tímom stála neľahká úloha — počas vývoja vyskú­šali viac ako 30 pro­to­ty­pov, ktoré najaz­dili 300 000 míľ (482 000 km) a ojaz­dili 200 sád pneuma­tík.

S cenov­kou 2,6 mili­ó­nov dolá­rov bude musieť dosiah­nuť štan­dardnú latku značky. Tu je bližší pohľad, čo nový Chi­ron ponúka.

Jedna z prvých fotiek Chi­ronu, ktorý oča­ril na Ženev­skom auto­sa­lóne 2016.

1

Poháňa ho W16 motor s obje­mom 8 lit­rov, ktorý má 1 500 koní. V prí­pade, ak by si potre­bo­val pri­po­me­núť, uspo­ria­da­nie val­cov je vytla­čené na motore.

2

Odha­lený motor napo­máha ochla­dzo­vať motor, spolu má Chi­ron mon­štru­óz­nych 10 radiá­to­rov.

3

Na dosia­hnu­tie 1 500 koní Bugatti vyvi­nulo vysoko výkonné chla­diče, ktoré pri­vá­dzajú vzduch do motora pomo­cou dvo­j­ice tur­bo­dú­cha­diel. Čím je vzduch čis­tejší, tým viac mole­kúl kys­líka na cm3 sa do motora dostáva.

4

Chla­diaci sys­tém umož­ňuje pre­fil­tro­vať v motore tak­mer 3,7 mili­óna cm3 kys­líka za minútu.

5

Chi­ron dostane všetku svoju silu na cestu pomo­cou 7-rých­lost­nej spojky a per­ma­nent­ného pohonu na všetky 4 kolesá.

6

Podľa auto­mo­bilky auto dosiahne 100 km za menej ako 2,5 sekundy a má maxi­málnu rých­losť 402 km.

7

Na zabrz­de­nie auta nain­šta­lo­valo Bugatti masívne brz­dové kotúče, ktoré majú vpredu dĺžku 16,5 cm a vzadu 15,7 cm. Stia­hnu­teľný spo­iler môže takisto fun­go­vať ako brzda.

8

Mate­riál Chi­ronu pozos­táva z uhlí­ko­vých vlá­kien, ktoré sa pou­ží­vajú v autách jaz­dia­cich Le Mans.

9

Na osvet­le­nie cesty slúži 8 LED sve­tiel.

10

V súčas­nosti pozos­táva svätá tro­j­ica mili­ó­no­vých hype­ráut z McLa­ren P1, Pors­che 918 Spy­der a LaFer­rari.

11

Podľa Ansche­idta je na aute výni­močné to, akým spô­so­bom dosa­huje svoju rých­losť.

12

McLa­ren, Fer­rari a Pors­che vidí ako čis­to­krvné závodné autá na ces­tách.

23

To však neplatí pre Bugatti. Dizaj­ner si myslí, že toto hyper GT auto je vytvo­rené na zdo­lá­va­nie dlhých ciest s vyso­kou rých­los­ťou.

14

Svo­jich pasa­žie­rov roz­maz­náva s luxu­som a kom­for­tom.

15

Chi­ron má byť ľahko ovlá­da­teľné i počas vyso­kej rých­losti.

16

Inte­riér spĺňa štan­dardy luxus­ných áut.

17

Kabína bola vytvo­rená pre šoféra.18

Volant sa pre­dáva v úpl­nej koži alebo uhlí­ko­vých vlák­nach.19

Rých­lo­mer má vyze­rať ako švaj­čiar­ske hodinky Swiss.20

Bugatti ponúka i mož­nosť štan­dard­ného a špor­to­vého sedadla.21

V súčas­nosti je v ponuke 31 farieb pre kožu a 8 farieb pre alcan­taru. Pre také luxusné auto exis­tuje aj mož­nosť špe­ciál­nej požia­davky od zákaz­ní­kov.22

Výroba Chi­ron sa spúšťa v sep­tem­bri na základni vo fran­cúz­skom Mols­heim.23

Vyrobí sa iba 500 ks. Od odpre­zen­to­va­nia v Ženeve sa objed­nala už 1/3.

24

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)