Uni­ver­zál­ne tipy, ako sa zlep­šiť v prog­ra­mo­va­ní

Klaudia Astrabová / 19. marca 2016 / Business

Nezá­le­ží na tom, akú prá­cu robíš, aj tak sa ti vždy hodí mať aspoň zákla­dy prog­ra­mo­va­nia na svo­jom lis­te zruč­nos­ti. Ale komu by sa chce­lo vra­cať spať do ško­ly? V tom­to člán­ku sa môžeš dočí­tať, ako si zlep­šiť svo­je prog­ra­má­tor­ské schop­nos­ti pomer­ne rých­lo ale­bo aký­mi spô­sob­mi sa naučíš zákla­dy prog­ra­mo­va­nia.

Exis­tu­je mno­ho kur­zov, works­ho­pov, videí, prog­ra­mov, či kníh odkiaľ môžeš čer­pať infor­má­cie v jazy­ku, kto­rý ti je najb­liž­ší. Napriek tomu, učiť sa prog­ra­mo­vať nie je vôbec ľah­ká vec a pri štú­diu sa budeš cítiť dez­orien­to­va­ne. Môžeš si pre­čí­tať krát­ke­ho sprie­vod­cu, kto­rý ti uľah­čí roz­ho­do­va­nie a viac času môžeš veno­vať prog­ra­mo­va­niu.

Niž­šie sú uve­de­né tri povo­la­nia, v kto­rých sa väč­ši­na a prav­de­po­dob­ne aj ty náj­deš. Ak nie pres­ne, mini­mál­ne sa k tomu­to povo­la­niu a jeho popi­su pri­blí­žiš. Tak­že nezá­le­ží na tom, koľ­ko skú­se­nos­ti máš, ale­bo ako veľ­mi sa tvo­je povo­la­nie odli­šu­je. Ten­to struč­ný sprie­vod­ca ťa pove­die tým správ­nym sme­rom.

coding (1)

foto: thenextweb.com

Pod­ni­ka­teľ

Dostal si nový nápad, ale nevieš, ako by si ten­to nápad apli­ko­val do reál­ne­ho pro­jek­tu? Ak si ambi­ci­óz­ny pod­ni­ka­teľ, kto­rý však má len základ­nú zruč­nosť v prá­ci s počí­ta­čom, tak by pre teba bolo samos­tat­né uče­nie sa prog­ra­mo­va­niu naozaj ťaž­ké.

Ak si nie si istý, ako začať, mož­no by bolo dob­re uva­žo­vať o tzv. „boot­cam­pe“.

CEO vzde­lá­va­cie­ho star­tu­pu One Month Mat­tan Grif­fel pova­žu­je „boot­camp“ za skve­lý nápad, pre uče­nie sa prog­ra­mo­va­nia. Sú tam pros­tried­ky a men­to­ri, kto­rí zabez­pe­čia ply­nu­lú výuč­bu. Jedi­nou nevý­ho­dou je, že sú dra­hé a musíš sa ich zúčast­niť v pra­vi­del­nom čase od jed­né­ho do troch mesia­cov. Ale samoz­rej­me, ak penia­ze máš, je to jed­na z naj­lep­ších mož­nos­tí, ako sa naučiť prog­ra­mo­vať.

Pylyp-Matiukhin-Miami-Beach-Entrepreneur

foto: pylyp.miami.com

Naj­väč­šie boot­cam­py sa pri­ro­dze­ne kona­jú off­li­ne avšak exis­tu­jú aj mno­hé, kto­ré sú onli­ne: Hack­Re­ac­tor, Coding Dojo, Bloc a mno­ho ďal­ších.

Jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, kto­ré sa musíš naučiť, je vedieť prog­ra­mo­vať pre mobil­né zaria­de­nia. Swift je skve­lý výber na začia­tok (pre vývoj apli­ká­cií na iOS zaria­de­nia), ale mno­ho mobil­ných prog­ra­mov si vyža­du­je vývoj v jazy­ku objec­ti­ve C a ďal­ších. Grif­fel odpo­rú­ča začať s novým prog­ra­mom poma­ly, s jas­ným vysvet­le­ním a prak­tic­kým úče­lom.

Zvy­čaj­ne, čo odpo­rú­čam začia­toč­ní­kom je vývoj mobil­ných apli­ká­cií, kto­ré sa doká­žu pris­pô­so­biť mobil­ným zaria­de­niam a až neskôr vyví­jať natív­ne apli­ká­cie,” hovo­rí Grif­fel.

General-Assembly-01

foto: thenextweb.com

Skú­se­ný prog­ra­má­tor

Vskut­ku zábav­ná vec pri prog­ra­mo­va­ní je, že sa nikdy nepres­tá­vaš učiť. V prie­be­hu času spo­loč­nos­ti upred­nost­ňu­jú urči­té jazy­ky a prog­ra­má­to­rov so sil­ný­mi strán­ka­mi. Ak už máš skú­se­nos­ti v počí­ta­čo­vých vedách, ale rád by si sa špe­cia­li­zo­val, ale­bo nado­bu­dol neja­kú novú zruč­nosť, aby si bol na trhu prá­ce atrak­tív­nej­ší, tak tu sú mož­nos­ti ako to doká­zať.

Ak sa chceš učiť prog­ra­mo­vať sám pro­stred­níc­tvom kníh, ale­bo onli­ne kur­zov ale­bo ďal­ších zdro­jov Grif­fel odpo­rú­ča ske­no­vať pra­cov­né ponu­ky, sle­do­vať, kto­ré jazy­ky sú naj­žia­da­nej­šie na trhu a tiež, kto­ré budú prav­de­po­dob­ne naj­žia­da­nej­šie v blíz­kej budúc­nos­ti.

Exis­tu­je nie­koľ­ko horú­cich oblas­ti na zvá­že­nie. Pod­ľa slov Grif­fe­la:Pove­dal by som, že momen­tál­ne ľudia hľa­da­jú ľudí, kto­rí majú skú­se­nos­ti s Ama­zon Web Ser­vi­ces ale­bo prá­cou s apli­kač­ný­mi roz­hra­nia­mi. Dáta sú v teraz v kur­ze, či už uče­nie o roz­siah­lych výpoč­toch ako Hado­op, kto­rý umož­ňu­je spúš­ťať výpoč­ty dát cez tisí­ce počí­ta­čov, ale­bo zame­ra­nie sa na Big Data do budúc­nos­ti“.

foto: businessinsider.com

Hneď ako určíš svoj ďal­ší jazyk, či už je to Ruby, Pyt­hon, kto­rý je pod­ľa Grif­fe­la veľ­ké plus pre ľudí, kto­rí hľa­da­jú prá­cu vo veľ­kých spo­loč­nos­tiach ako Goog­le ale­bo tiež Djan­go. Dôle­ži­té sú aj neprog­ra­mo­vé zruč­nos­ti, kto­ré ti umož­nia zís­kať prá­cu vo veľ­kej spo­loč­nos­ti. Grif­fel pou­ka­zu­je nato, že zvlád­nu­tie Gitu a Git­hu­bu sú nevy­hnut­né, aby si sa postup­ne stal lep­ším prog­ra­má­to­rom.

Samoz­rej­me, všet­ko by malo byť v pre­vádz­ke k roz­vo­ju veľ­ké­ho port­fó­lia.

Mať titul z počí­ta­čo­vých vied nie je to naj­pod­stat­nej­šie, obzvlášť keď hovo­rím o star­tu­poch. Ak máš skve­lé port­fó­lio, kto­rým sa vieš pre­zen­to­vať, to je omno­ho dôle­ži­tej­šia ces­ta, než ako keby si mal titul z počí­ta­čo­vých vied“ tvr­dí Grif­fel.

Python

foto: thenextweb.com

Výkon­ný pra­cov­ník

Posled­ná sku­pi­na, kto­rá by sa moh­la zau­jí­mať o prog­ra­mo­va­nie sú sta­rí psi, kto­rí sa učia novým tri­kom. Tými „sta­rý­mi psa­mi” roz­umej vyso­ko posta­ve­ní výkon­ní pra­cov­ní­ci v spo­loč­nos­tiach, kto­rí mož­no z času načas pra­cu­jú s prog­ra­má­tor­mi a chcú vedieť viac o vývo­jo­vom pro­ce­se, aby pomoh­li v infor­mo­va­nos­ti manaž­men­tu, čo sa týka času, oča­ká­va­ní, či roz­poč­tu.

Táto sku­pi­na je výni­moč­ná, pre­to­že nepot­re­bu­jú nut­ne vedieť prog­ra­mo­vať z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka, pre­to­že oni už sú úspeš­ní. Aby však bolo mož­né vytvo­riť spo­loč­nosť, kto­rá má cen­né inte­rak­cie medzi tech­nic­ký­mi a netech­nic­ký­mi oso­ba­mi, kto­ré majú aspoň základ­né pocho­pe­nie prog­ra­mo­va­nia je to naozaj skve­lý spô­sob ako pomôcť celé­mu tímu byť efek­tív­nej­ším.

Grif­fel hovo­ril o men­tor­ke, vyso­ko posta­ve­nej pra­cov­níč­ke vo veľ­kej spo­loč­nos­ti, kto­rá sa nauči­la prog­ra­mo­vať, len pre­to, aby sa lep­šie pre­po­ji­la so svo­jim tech­nic­kým per­so­ná­lom. Teraz môže iden­ti­fi­ko­vať a odstrá­niť prv­ky, kto­ré nie sú nevy­hnut­né, ale posky­tu­jú kom­plex­nosť. Mať tie­to zna­los­ti jej umož­ní lep­šie sa roz­ho­do­vať o pri­de­ľo­va­ní zdro­jov, hovo­riť s vývo­jár­mi a mať zmys­lu­pl­né kon­ver­zá­cie“.

business-insider-is-hiring-a-senior-manager-to-lead-our-qa-team

foto: businessinsider.com

Skve­lá vec, o uče­ní sa prog­ra­mo­vať z mana­žér­ske­ho hľa­dis­ka je, že prak­tic­ky aké­koľ­vek absol­vo­va­nie kur­zu ti dá zákla­dy. Gene­ral Assem­bly ponú­ka jed­no­dňo­vé boot­cam­py pre záu­jem­cov, kto­rí nie sú odbor­ní­ci v prog­ra­mo­va­ní, aby im pomoh­li pocho­piť zákla­dy. Onli­ne zdro­je zahŕňa­jú „Lynda´s Prog­ram­ming Foun­da­ti­ons kurz, Udemy´s Fun­da­men­tals kurz a prog­ra­mo­va­nie One Month. Ale je to voľ­ba záu­jem­cu, kto­rý z tých­to kur­zov sa roz­hod­ne absol­vo­vať.

Tak choď vpred a zlep­šuj sa! Vytvor pro­jekt, kto­rý naozaj chceš aby sa stal sku­toč­ným. Zís­kaj pod­po­ru, po kto­rej túžiš. Dolaď svoj tím. Zvlád­neš to.

??????????????

foto: thenextweb.com

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: samepageteam.com

Pridať komentár (0)