Uni­ver­zálne tipy, ako sa zlep­šiť v prog­ra­mo­vaní

Klaudia Astrabová / 19. marca 2016 / Business

Nezá­leží na tom, akú prácu robíš, aj tak sa ti vždy hodí mať aspoň základy prog­ra­mo­va­nia na svo­jom liste zruč­nosti. Ale komu by sa chcelo vra­cať spať do školy? V tomto článku sa môžeš dočí­tať, ako si zlep­šiť svoje prog­ra­má­tor­ské schop­nosti pomerne rýchlo alebo akými spô­sobmi sa naučíš základy prog­ra­mo­va­nia.

Exis­tuje mnoho kur­zov, works­ho­pov, videí, prog­ra­mov, či kníh odkiaľ môžeš čer­pať infor­má­cie v jazyku, ktorý ti je najb­ližší. Napriek tomu, učiť sa prog­ra­mo­vať nie je vôbec ľahká vec a pri štú­diu sa budeš cítiť dez­orien­to­vane. Môžeš si pre­čí­tať krát­keho sprie­vodcu, ktorý ti uľahčí roz­ho­do­va­nie a viac času môžeš veno­vať prog­ra­mo­va­niu.

Niž­šie sú uve­dené tri povo­la­nia, v kto­rých sa väč­šina a prav­de­po­dobne aj ty náj­deš. Ak nie presne, mini­málne sa k tomuto povo­la­niu a jeho popisu pri­blí­žiš. Takže nezá­leží na tom, koľko skú­se­nosti máš, alebo ako veľmi sa tvoje povo­la­nie odli­šuje. Tento stručný sprie­vodca ťa pove­die tým správ­nym sme­rom.

coding (1)

foto: thenextweb.com

Pod­ni­ka­teľ

Dostal si nový nápad, ale nevieš, ako by si tento nápad apli­ko­val do reál­neho pro­jektu? Ak si ambi­ci­ózny pod­ni­ka­teľ, ktorý však má len základnú zruč­nosť v práci s počí­ta­čom, tak by pre teba bolo samos­tatné uče­nie sa prog­ra­mo­va­niu naozaj ťažké.

Ak si nie si istý, ako začať, možno by bolo dobre uva­žo­vať o tzv. „boot­campe“.

CEO vzde­lá­va­cieho star­tupu One Month Mat­tan Grif­fel pova­žuje „boot­camp“ za skvelý nápad, pre uče­nie sa prog­ra­mo­va­nia. Sú tam pros­triedky a men­tori, ktorí zabez­pe­čia ply­nulú výučbu. Jedi­nou nevý­ho­dou je, že sú drahé a musíš sa ich zúčast­niť v pra­vi­del­nom čase od jed­ného do troch mesia­cov. Ale samoz­rejme, ak peniaze máš, je to jedna z naj­lep­ších mož­ností, ako sa naučiť prog­ra­mo­vať.

Pylyp-Matiukhin-Miami-Beach-Entrepreneur

foto: pylyp.miami.com

Naj­väč­šie boot­campy sa pri­ro­dzene konajú off­line avšak exis­tujú aj mnohé, ktoré sú online: Hack­Re­ac­tor, Coding Dojo, Bloc a mnoho ďal­ších.

Jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, ktoré sa musíš naučiť, je vedieť prog­ra­mo­vať pre mobilné zaria­de­nia. Swift je skvelý výber na začia­tok (pre vývoj apli­ká­cií na iOS zaria­de­nia), ale mnoho mobil­ných prog­ra­mov si vyža­duje vývoj v jazyku objec­tive C a ďal­ších. Grif­fel odpo­rúča začať s novým prog­ra­mom pomaly, s jas­ným vysvet­le­ním a prak­tic­kým úče­lom.

Zvy­čajne, čo odpo­rú­čam začia­toč­ní­kom je vývoj mobil­ných apli­ká­cií, ktoré sa dokážu pris­pô­so­biť mobil­ným zaria­de­niam a až neskôr vyví­jať natívne apli­ká­cie,” hovorí Grif­fel.

General-Assembly-01

foto: thenextweb.com

Skú­sený prog­ra­má­tor

Vskutku zábavná vec pri prog­ra­mo­vaní je, že sa nikdy nepres­tá­vaš učiť. V prie­behu času spo­loč­nosti upred­nost­ňujú určité jazyky a prog­ra­má­to­rov so sil­nými strán­kami. Ak už máš skú­se­nosti v počí­ta­čo­vých vedách, ale rád by si sa špe­cia­li­zo­val, alebo nado­bu­dol nejakú novú zruč­nosť, aby si bol na trhu práce atrak­tív­nejší, tak tu sú mož­nosti ako to doká­zať.

Ak sa chceš učiť prog­ra­mo­vať sám pro­stred­níc­tvom kníh, alebo online kur­zov alebo ďal­ších zdro­jov Grif­fel odpo­rúča ske­no­vať pra­covné ponuky, sle­do­vať, ktoré jazyky sú naj­žia­da­nej­šie na trhu a tiež, ktoré budú prav­de­po­dobne naj­žia­da­nej­šie v blíz­kej budúc­nosti.

Exis­tuje nie­koľko horú­cich oblasti na zvá­že­nie. Podľa slov Grif­fela:Pove­dal by som, že momen­tálne ľudia hľa­dajú ľudí, ktorí majú skú­se­nosti s Ama­zon Web Ser­vi­ces alebo prá­cou s apli­kač­nými roz­hra­niami. Dáta sú v teraz v kurze, či už uče­nie o roz­siah­lych výpoč­toch ako Hadoop, ktorý umož­ňuje spúš­ťať výpočty dát cez tisíce počí­ta­čov, alebo zame­ra­nie sa na Big Data do budúc­nosti“.

foto: businessinsider.com

Hneď ako určíš svoj ďalší jazyk, či už je to Ruby, Pyt­hon, ktorý je podľa Grif­fela veľké plus pre ľudí, ktorí hľa­dajú prácu vo veľ­kých spo­loč­nos­tiach ako Google alebo tiež Django. Dôle­žité sú aj neprog­ra­mové zruč­nosti, ktoré ti umož­nia zís­kať prácu vo veľ­kej spo­loč­nosti. Grif­fel pou­ka­zuje nato, že zvlád­nu­tie Gitu a Git­hubu sú nevy­hnutné, aby si sa postupne stal lep­ším prog­ra­má­to­rom.

Samoz­rejme, všetko by malo byť v pre­vádzke k roz­voju veľ­kého port­fó­lia.

Mať titul z počí­ta­čo­vých vied nie je to naj­pod­stat­nej­šie, obzvlášť keď hovo­rím o star­tu­poch. Ak máš skvelé port­fó­lio, kto­rým sa vieš pre­zen­to­vať, to je omnoho dôle­ži­tej­šia cesta, než ako keby si mal titul z počí­ta­čo­vých vied“ tvrdí Grif­fel.

Python

foto: thenextweb.com

Výkonný pra­cov­ník

Posledná sku­pina, ktorá by sa mohla zau­jí­mať o prog­ra­mo­va­nie sú starí psi, ktorí sa učia novým tri­kom. Tými „sta­rými psami” roz­umej vysoko posta­vení výkonní pra­cov­níci v spo­loč­nos­tiach, ktorí možno z času načas pra­cujú s prog­ra­má­tormi a chcú vedieť viac o vývo­jo­vom pro­cese, aby pomohli v infor­mo­va­nosti manaž­mentu, čo sa týka času, oča­ká­vaní, či roz­počtu.

Táto sku­pina je výni­močná, pre­tože nepot­re­bujú nutne vedieť prog­ra­mo­vať z prak­tic­kého hľa­diska, pre­tože oni už sú úspešní. Aby však bolo možné vytvo­riť spo­loč­nosť, ktorá má cenné inte­rak­cie medzi tech­nic­kými a netech­nic­kými oso­bami, ktoré majú aspoň základné pocho­pe­nie prog­ra­mo­va­nia je to naozaj skvelý spô­sob ako pomôcť celému tímu byť efek­tív­nej­ším.

Grif­fel hovo­ril o men­torke, vysoko posta­ve­nej pra­cov­níčke vo veľ­kej spo­loč­nosti, ktorá sa naučila prog­ra­mo­vať, len preto, aby sa lep­šie pre­po­jila so svo­jim tech­nic­kým per­so­ná­lom. Teraz môže iden­ti­fi­ko­vať a odstrá­niť prvky, ktoré nie sú nevy­hnutné, ale posky­tujú kom­plex­nosť. Mať tieto zna­losti jej umožní lep­šie sa roz­ho­do­vať o pri­de­ľo­vaní zdro­jov, hovo­riť s vývo­jármi a mať zmys­lu­plné kon­ver­zá­cie“.

business-insider-is-hiring-a-senior-manager-to-lead-our-qa-team

foto: businessinsider.com

Skvelá vec, o učení sa prog­ra­mo­vať z mana­žér­skeho hľa­diska je, že prak­ticky aké­koľ­vek absol­vo­va­nie kurzu ti dá základy. Gene­ral Assem­bly ponúka jed­no­dňové boot­campy pre záu­jem­cov, ktorí nie sú odbor­níci v prog­ra­mo­vaní, aby im pomohli pocho­piť základy. Online zdroje zahŕňajú „Lynda´s Prog­ram­ming Foun­da­ti­ons kurz, Udemy´s Fun­da­men­tals kurz a prog­ra­mo­va­nie One Month. Ale je to voľba záu­jemcu, ktorý z týchto kur­zov sa roz­hodne absol­vo­vať.

Tak choď vpred a zlep­šuj sa! Vytvor pro­jekt, ktorý naozaj chceš aby sa stal sku­toč­ným. Zís­kaj pod­poru, po kto­rej túžiš. Dolaď svoj tím. Zvlád­neš to.

??????????????

foto: thenextweb.com

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: samepageteam.com

Pridať komentár (0)