Stan­for­dova uni­ver­zita – miesto, kde začalo viac ako 20 mili­ó­no­vých star­tu­pov

Dárius Polák / 17. mája 2016 / Tech a inovácie

USA má jedno z naj­lep­ších škols­tiev na svete, z kto­rých si Slo­ven­sko môže brať prí­klad. Stan­ford je doko­na­lým prí­kla­dom.

Dlho­dobo sa radí medzi naj­lep­šie uni­ver­zity, ktoré kaž­do­ročne pro­du­kujú mla­dých a schop­ných ľudí, kto­rým nerobí prob­lém pre­sa­diť sa, prí­padne vytvo­riť vlastný star­tup v Sili­con Val­ley. Larry Page, Ser­gey Brin (Google), Marissa Mayer (Yahoo), Evan Spie­gel (Snap­chat) sú jed­nými z mno­hých, ktorí udr­žujú repu­tá­ciu Stan­fordu v obla­koch. Veľa štu­den­tov tvrdí, že pre­stíž tejto školy si pýta daň v podobe neus­tá­leho tlaku oko­lia, ktoré vyža­duje od kaž­dého len to naj­lep­šie.

Zalo­žený v roku 1891, Stan­ford má repu­tá­ciu ako záso­bo­va­teľ Sili­con Val­ley.

titulna

Veľa čle­nov súčas­nej tech elity nav­šte­vo­valo Stan­ford a vybu­do­valo star­tup v jeho posvät­ných halách. Nie­ktorí uni­ver­zitu ani nedo­kon­čili a išli rovno za kari­é­rou.

2

V kaviarni CoHo sa nachá­dzajú por­tréty zná­mych absol­ven­tov. Areál Stan­fordu má cez 33 km&³2;, vďaka čomu je jeden z naj­väč­ších. Zmes­tilo by sa doňho 96 Dis­ne­y­lan­dov.

3

Stan­ford má viac bicyk­lov ako štu­den­tov. Každý ich pou­žíva pre pre­pravu. Denne je v are­ály 13 000 bicyk­lov a náj­deš v ňom štu­do­vať pri­bližne 6 500 štu­den­tov.

5

Rezi­denčná hala sa nachá­dza v are­áli. Flo­rence Moore Hall (FloMO) je jedna z naj­nav­šte­vo­va­nej­ších budov.

6

Out­door oblasť určená pre sede­nie, ktorá ponúka rela­xačnú oázu pre napí­sa­nie domá­cich úloh.

7

Náklady na uby­to­va­nie sa pohy­bujú okolo $9 000 dolá­rov na aka­de­mický rok. Žiad­nemu intráku nechýba náby­tok s nády­chom 70-tych rokov a elek­tro­nická tabuľa.

8

Sigma Nu je spo­lok, v kto­rom figu­ro­val Kevin Systrom (spo­lu­za­kla­da­teľ Ins­ta­gramu) alebo aj Lucas Dup­lan (zakla­da­teľ pla­tob­nej spo­loč­nosti Clinkle). Clinkle zís­kal $25 mili­ó­nov dolá­rov v seed rounde, čo je naj­viac v his­tó­rii Sili­con Val­ley (Dup­lan mal 21 rokov).

9

Na tej istej ulici je Kappa Sigma, ktorý nav­šte­vo­vali CEO a CTO Snap­chatu (Evan Spie­gel a Bobby Murphy), a s kto­rým neskôr viedli súd o vlast­níc­tvo Snap­chatu.

10

Thai Cafe – kan­tína, v kto­rej kura­cie kari stojí 6 dolá­rov. Platba iba v hoto­vosti.

11

Štu­dent­ská atmo­sféra sa dá zo vzdu­chu nasá­vať.

12

Stan­ford je miesto, ktoré sa hemží wan­nabe-tech-guru ľuďmi. V celom are­ály chy­tíš Wifinu.

13

Cen­trum pod­ni­ka­nia v School of Engi­ne­e­ring hostí semi­náre pod náz­vom „Myš­lienky líd­rov”. Tento semes­ter boli reč­níkmi aj Astro Tel­ler (Alp­ha­bet X) a Wil­liam Perry (ame­rický minis­ter obrany).

14

Štu­denti môžu tvo­riť vlastné pro­dukty v „The Pro­duct Rea­li­za­tion Lab”. Vo výbave je rezačka lase­rom, 3D ske­no­va­nie, tla­čia­reň, a viac.

15

Uni­ver­zita má vlastný star­tup akce­le­rá­tor StartX, ktorý mieri k iden­ti­fi­ko­va­niu sľub­ných pod­ni­ka­te­ľov. Na fotke sú zakla­da­te­lia star­tupu Nurep (prvej plat­formy tele­chi­rur­gie, ktorá umožní chi­rur­gom a prí­sluš­ným leká­rom vyko­ná­vať asis­ten­ciu pri ope­rá­ciách for­mou Face­Time).

16

StartX star­tupy zís­kali dokopy finan­cie vo výške $1,5 miliardy dolá­rov. Naroz­diel od iných, neberú si žiadny podiel na vlast­níc­tve.

17

Nikdy nebu­deš roz­umieť všet­kému,” tvr­dia štu­denti triedy vir­tu­ál­nej rea­lity. “Musíš si zvyk­núť na pocit, že ničomu nero­zu­mieš. Nezna­mená to totiž, že si hlúpy.”

19

Štu­denti Stan­fordu sú jed­nými z naj­lep­ších na svete. Taký pre­stíž sa podľa štu­den­tov často­krát spája s poci­tom, že musíš skrý­vať svoje nedos­tatky.

4

zdroj: busi­nes­sin­si­der, zdroj všet­kých fotiek: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)