Ako úspeš­ne spus­tiť svo­ju prvú apli­ká­ciu

Dárius Polák / 6. februára 2016 / Business

Posled­né sekun­dy sa odpo­čí­ta­va­jú. 3,2,1..prihlásiš sa a zis­ťu­ješ, ako sa ti darí. Prek­va­pi­vo — nulo­vo. Žiad­ne vide­nia, žiad­ne stia­hnu­tia, žiad­ne náku­py.

Vytvo­ril si per­fekt­ný pro­dukt no neuro­bil si svo­ju domá­cu úlo­hu — mar­ke­ting. Nápad vytvo­riť si apli­ká­ciu si dostal 2 týžd­ne pred spus­te­ním. Vôbec si si to nepre­mys­lel a nezau­jal si niko­ho so svo­jim uni­kát­nym nápa­dom.

Spus­te­nie pro­duk­tu je dlho­do­bý pro­ces — poc­ti­vý výskum trhu, defi­no­va­nie cie­ľo­vej sku­pi­ny, pred­po­kla­da­nie budú­cich potrieb tvo­jich pou­ží­va­te­ľov a tes­to­va­nie, tes­to­va­nie, tes­to­va­nie. A zno­vu, ešte raz, dooko­la. Vyža­du­je si to kon­štant­né uče­nie, veľ­kú inves­tí­ciu času, roz­ši­ro­va­nie vedo­mos­tí a to naj­dô­le­ži­tej­šie — byť vytrva­lý.

Deve­lo­pe­ri radi trá­via svoj čas prog­ra­mo­va­ním. Zabud­nú však na to, že i keď vytvo­ria tú naj­lep­šiu apli­ká­ciu na sve­te, nikto o nich nebu­de vedieť pokiaľ nevyt­vo­ria dosta­toč­ný buzz. Toto je prí­beh o apli­ká­cii, Proud a jej uži­toč­ných lek­ciách, kto­ré sa zís­ka­li pro­stred­níc­tvom uče­nia z chýb počas mar­ke­tin­gu.

image20140520_0048

foto: mhall199.com

Sprav si pries­kum trhu

Prvá časť skla­dač­ky. Bez toho aby si vedel, kto je tvoj poten­ciál­ny pou­ží­va­teľ a kon­ku­rent, tvo­ja prá­ca nebu­de mať význam. Pamä­taj si — nevyt­vá­raš pro­dukt pre seba. Vytvá­raš ho pre svo­jich budú­cich zákaz­ní­kov, a pre­to musí byť uži­toč­ný. Pokiaľ sa sústre­díš na potre­by a vyrie­še­nie frus­trá­cie dru­hých, si na dob­rej ces­te.

Tvo­je úlo­hy:

 • defi­nuj svoj niche (sku­pi­na ľudí pre­po­je­ná prob­lé­mom, kto­rý rie­šiš)
 • zis­ti čo naj­viac o svo­jej kon­ku­ren­cii — kto je ich cie­ľov­ka, ceny, koľ­ko pou­ží­va­te­ľov majú, aké sú ich úspe­chy a odme­ny
 • tes­tuj ich pro­duk­ty, pre­čí­taj si recen­zie a názo­ry ľudí (pre­dov­šet­kým tie zlé, odtiaľ sa odraz)
 • odhaľ ich mar­ke­ting — ako komu­ni­ku­jú na sociál­nych médiach
 • spoz­naj ich komu­ni­tu — pre­dov­šet­kým, aké majú túž­by
 • vytvor doku­ment so záver­mi
 • pre­meň svoj záver na akciu — táto ana­lý­za ti umož­ní imple­men­to­vať tvo­ju vlast­nú stra­té­giu a nápa­dy

App Quest 3.0 Developer Day held at NYU Center for Urban Science and Progress in Downtown Brooklyn on Sat., November 22, 2014. Sponsored by the MTA and AT&T, the event challenged developers to design apps using open source data that could be used to assist public transportation customers. Three teams received prizes of $500. Photo: Marc A. Hermann / MTA New York City Transit

foto: commons.wikimedia.org

Pred­veď sa na sociál­nych sie­ťach

Vytvor face­bo­ok strán­ku, účet na Twit­te­ri, pop­rí­pa­de you­tu­be kanál a ukáž svoj prog­res a vývoj, zdie­ľaj svo­je nápa­dy. Bez toho aby si uká­zal na čom pra­cu­ješ, nezis­tíš, či tvoj inves­to­va­ný čas stál za to.

Na začiat­ku prav­de­po­dob­ne nebu­deš mať ľudí, kto­rí budú tvo­ji­mi úprim­ný­mi fanú­šik­mi. Nene­chaj sa však zne­chu­tiť, je to pred­sa výzva! Na začiat­ku sa podeľ so svo­ji­mi najb­liž­ší­mi, povedz na čom pra­cu­ješ, ukáž svo­je myš­lien­ky, fot­ky a pros­te hoci­čo, čo súvi­sí s tvo­jou apli­ká­ci­ou. Naj­ľah­ší spô­sob, ako vytvo­riť komu­ni­tu je krok po kro­ku.

Pamä­taj, že po čase sa mož­no dosta­neš so svo­jou apli­ká­ci­ou na Star­ti­tup, tvo­ja face­bo­ok strán­ka bude pre teba skve­lý social pro­of :)

Proud vytvo­ri­lo zopár videí, kto­ré zave­si­lo na You­tu­be. Ľudia si ich zami­lo­va­li. Pra­vi­del­ne pri­dá­va­li fresh con­tent, kto­rý umož­nil ľuďom sle­do­vať ich prog­res a umož­ni­lo im to zís­kať aktív­nych pou­ží­va­te­ľov.

Neza­bud­ni:

 • sta­raj sa o kva­li­tu svo­jich fotiek/videí
 • neku­puj si like-y — nesto­jí to za tvo­je penia­ze a ener­giu
 • vytvor si svo­ju komu­ni­tu a pra­vi­del­ne s nimi komu­ni­kuj — odpo­ve­daj na ich otáz­ky, ďakuj im a daj im dob­rý pocit
 • skú­šaj, skú­šaj, skú­šaj, aj keď na začiat­ku nemáš výsled­ky. Začať mar­ke­ting je veľ­mi nároč­né na čas a ener­giu a len tvo­ja výdrž pri­ne­sie výsled­ky. Skú­šaj.
1

foto: businessinsider.com

Inter­ný mar­ke­ting

Tvo­ja web­strán­ka ťa pre­zen­tu­je v onli­ne sve­te, pre­to ju neza­ned­bá­vaj, rov­na­ko ako neza­ned­bá­vaš svoj zovňaj­šok. Blo­guj, blo­guj a ukáž novin­ky. Dávaj hod­no­tu zadar­mo. Taký Proud vytvo­ril moc­kup so svo­jim pro­duk­tom a uve­rej­nil ho na Dribbb­le. Vide­lo ho 12 000 ľudí. To je poten­ciál­nych 12 000 zákaz­ní­kov. Podob­ne vytvo­ri­li i E-book. Opäť nie­čo uži­toč­né a zadar­mo pre pro­pa­gá­ciu tvoj­ho pro­duk­tu.

DSC_0096-02

foto: metova.com

Hľa­daj ďal­šie mies­ta, kde náj­deš svo­jich prvých pou­ží­va­te­ľov

Okrem sociál­nych sie­tí, je potreb­né pozrieť sa po iných spô­so­boch ako oslo­viť ľudí, kto­rí ti dajú cen­ný feed­back, kto­rý potre­bu­ješ ako soľ.

R.E.D.D.I.T.

6 pís­men, kto­ré ťa posu­nú vpred. Vyhľa­daj rele­vant­né sub­red­dits (pod­sku­pi­ny), v kto­rých môžeš nájsť ľudí zau­jí­ma­jú­cich sa o tvoj pro­dukt. Red­dit má vlast­né pra­vid­lá a spô­so­by cho­va­nia, kto­ré si musíš osvo­jiť. Ľudia oko­lo Proud strá­vi­li hodi­ny času číta­ním prís­pev­kov a odpo­ve­dí. Neskôr sa im poda­ri­lo nájsť ľudí, kto­rí hľa­da­li rady o time manaž­men­te, tvo­re­ní návy­kov a cie­ľov. Keď­že rie­ši­li prá­ve toto, tra­fi­li kli­niec po hla­vič­ke.

reddit-web-moto-x-pure-hero

foto: androidcentral.com

Pro­duct Hunt

Je to jed­no z naj­lep­ších miest, kto­ré pre­po­ju­je zau­jí­ma­vých ľudí, kto­rí hľa­da­jú veci na kto­rých naozaj zále­ží.

Stra­té­gia:

 1. PH je pre­po­je­ný s Twit­te­rom, vďa­ka čomu môžeš ostať s ostat­ný­mi rých­lo pre­po­je­ný.
 2. Vyplň svoj pro­fil dôklad­ne.
 3. Zdie­ľaj skve­lé pro­duk­ty, kto­ré pova­žu­ješ za zau­jí­ma­vé.
 4. Spoj sa s ostat­ný­mi CEO a zakla­da­teľ­mi.
 5. Posky­tuj hod­not­ný feed­back ale­bo sa pri­poj k beta komu­ni­te. Je veľa star­tu­pov a pro­duk­tov, kto­ré potre­bu­jú zlep­šiť. Ukáž ako moc sa zau­jí­maš o ich nápa­dy. Urob to úprim­ne. Kaž­dý chce byť uzna­ný. Tvoj čas a ener­gia sa ti vrá­ti.

Jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí sú kone­xie. Kto ich nemá je nula.

product-hunt-app

foto: businessinsider.com

Ďal­šie zau­jí­ma­vé služby/skupiny:

App Entrep­re­ne­urs and Mar­ke­ters Group

iPho­ne App Deve­lop­ment & Mar­ke­ting

Indy App & Game Deve­lo­pers Group

App Deve­lop­ment Mas­ter­mind

Tou­char­ca­de

Učí­me sa pod­ni­kať

Star­tu­pis­ti & Star­tu­pis­ti

Roz­beh­ni sa!
header_team-in-line

foto: x-team.com

Zdroj: Medium & Medium, zdroj titul­nej foto­gra­fie: media.idtech.com

Pridať komentár (0)