Ako úspešne spus­tiť svoju prvú apli­ká­ciu

Dárius Polák / 6. februára 2016 / Business

Posledné sekundy sa odpo­čí­ta­vajú. 3,2,1..prihlásiš sa a zis­ťu­ješ, ako sa ti darí. Prek­va­pivo — nulovo. Žiadne vide­nia, žiadne stia­hnu­tia, žiadne nákupy.

Vytvo­ril si per­fektný pro­dukt no neuro­bil si svoju domácu úlohu — mar­ke­ting. Nápad vytvo­riť si apli­ká­ciu si dostal 2 týždne pred spus­te­ním. Vôbec si si to nepre­mys­lel a nezau­jal si nikoho so svo­jim uni­kát­nym nápa­dom.

Spus­te­nie pro­duktu je dlho­dobý pro­ces — poc­tivý výskum trhu, defi­no­va­nie cie­ľo­vej sku­piny, pred­po­kla­da­nie budú­cich potrieb tvo­jich pou­ží­va­te­ľov a tes­to­va­nie, tes­to­va­nie, tes­to­va­nie. A znovu, ešte raz, dookola. Vyža­duje si to kon­štantné uče­nie, veľkú inves­tí­ciu času, roz­ši­ro­va­nie vedo­mostí a to naj­dô­le­ži­tej­šie — byť vytrvalý.

Deve­lo­peri radi trá­via svoj čas prog­ra­mo­va­ním. Zabudnú však na to, že i keď vytvo­ria tú naj­lep­šiu apli­ká­ciu na svete, nikto o nich nebude vedieť pokiaľ nevyt­vo­ria dosta­točný buzz. Toto je prí­beh o apli­ká­cii, Proud a jej uži­toč­ných lek­ciách, ktoré sa zís­kali pro­stred­níc­tvom uče­nia z chýb počas mar­ke­tingu.

image20140520_0048

foto: mhall199.com

Sprav si pries­kum trhu

Prvá časť skla­dačky. Bez toho aby si vedel, kto je tvoj poten­ciálny pou­ží­va­teľ a kon­ku­rent, tvoja práca nebude mať význam. Pamä­taj si — nevyt­vá­raš pro­dukt pre seba. Vytvá­raš ho pre svo­jich budú­cich zákaz­ní­kov, a preto musí byť uži­točný. Pokiaľ sa sústre­díš na potreby a vyrie­še­nie frus­trá­cie dru­hých, si na dob­rej ceste.

Tvoje úlohy:

 • defi­nuj svoj niche (sku­pina ľudí pre­po­jená prob­lé­mom, ktorý rie­šiš)
 • zisti čo naj­viac o svo­jej kon­ku­ren­cii — kto je ich cie­ľovka, ceny, koľko pou­ží­va­te­ľov majú, aké sú ich úspe­chy a odmeny
 • tes­tuj ich pro­dukty, pre­čí­taj si recen­zie a názory ľudí (pre­dov­šet­kým tie zlé, odtiaľ sa odraz)
 • odhaľ ich mar­ke­ting — ako komu­ni­kujú na sociál­nych médiach
 • spoz­naj ich komu­nitu — pre­dov­šet­kým, aké majú túžby
 • vytvor doku­ment so závermi
 • pre­meň svoj záver na akciu — táto ana­lýza ti umožní imple­men­to­vať tvoju vlastnú stra­té­giu a nápady

App Quest 3.0 Developer Day held at NYU Center for Urban Science and Progress in Downtown Brooklyn on Sat., November 22, 2014. Sponsored by the MTA and AT&T, the event challenged developers to design apps using open source data that could be used to assist public transportation customers. Three teams received prizes of $500. Photo: Marc A. Hermann / MTA New York City Transit

foto: commons.wikimedia.org

Pred­veď sa na sociál­nych sie­ťach

Vytvor face­book stránku, účet na Twit­teri, pop­rí­pade you­tube kanál a ukáž svoj prog­res a vývoj, zdie­ľaj svoje nápady. Bez toho aby si uká­zal na čom pra­cu­ješ, nezis­tíš, či tvoj inves­to­vaný čas stál za to.

Na začiatku prav­de­po­dobne nebu­deš mať ľudí, ktorí budú tvo­jimi úprim­nými fanú­šikmi. Nene­chaj sa však zne­chu­tiť, je to predsa výzva! Na začiatku sa podeľ so svo­jimi najb­liž­šími, povedz na čom pra­cu­ješ, ukáž svoje myš­lienky, fotky a proste hocičo, čo súvisí s tvo­jou apli­ká­ciou. Naj­ľahší spô­sob, ako vytvo­riť komu­nitu je krok po kroku.

Pamä­taj, že po čase sa možno dosta­neš so svo­jou apli­ká­ciou na Star­ti­tup, tvoja face­book stránka bude pre teba skvelý social proof :)

Proud vytvo­rilo zopár videí, ktoré zave­silo na You­tube. Ľudia si ich zami­lo­vali. Pra­vi­delne pri­dá­vali fresh con­tent, ktorý umož­nil ľuďom sle­do­vať ich prog­res a umož­nilo im to zís­kať aktív­nych pou­ží­va­te­ľov.

Neza­budni:

 • sta­raj sa o kva­litu svo­jich fotiek/videí
 • neku­puj si like-y — nestojí to za tvoje peniaze a ener­giu
 • vytvor si svoju komu­nitu a pra­vi­delne s nimi komu­ni­kuj — odpo­ve­daj na ich otázky, ďakuj im a daj im dobrý pocit
 • skú­šaj, skú­šaj, skú­šaj, aj keď na začiatku nemáš výsledky. Začať mar­ke­ting je veľmi náročné na čas a ener­giu a len tvoja výdrž pri­ne­sie výsledky. Skú­šaj.
1

foto: businessinsider.com

Interný mar­ke­ting

Tvoja web­stránka ťa pre­zen­tuje v online svete, preto ju neza­ned­bá­vaj, rov­nako ako neza­ned­bá­vaš svoj zovňaj­šok. Blo­guj, blo­guj a ukáž novinky. Dávaj hod­notu zadarmo. Taký Proud vytvo­ril moc­kup so svo­jim pro­duk­tom a uve­rej­nil ho na Dribbble. Videlo ho 12 000 ľudí. To je poten­ciál­nych 12 000 zákaz­ní­kov. Podobne vytvo­rili i E-book. Opäť niečo uži­točné a zadarmo pre pro­pa­gá­ciu tvojho pro­duktu.

DSC_0096-02

foto: metova.com

Hľa­daj ďal­šie miesta, kde náj­deš svo­jich prvých pou­ží­va­te­ľov

Okrem sociál­nych sietí, je potrebné pozrieť sa po iných spô­so­boch ako oslo­viť ľudí, ktorí ti dajú cenný feed­back, ktorý potre­bu­ješ ako soľ.

R.E.D.D.I.T.

6 pís­men, ktoré ťa posunú vpred. Vyhľa­daj rele­vantné sub­red­dits (pod­sku­piny), v kto­rých môžeš nájsť ľudí zau­jí­ma­jú­cich sa o tvoj pro­dukt. Red­dit má vlastné pra­vidlá a spô­soby cho­va­nia, ktoré si musíš osvo­jiť. Ľudia okolo Proud strá­vili hodiny času číta­ním prís­pev­kov a odpo­vedí. Neskôr sa im poda­rilo nájsť ľudí, ktorí hľa­dali rady o time manaž­mente, tvo­rení návy­kov a cie­ľov. Keďže rie­šili práve toto, tra­fili kli­niec po hla­vičke.

reddit-web-moto-x-pure-hero

foto: androidcentral.com

Pro­duct Hunt

Je to jedno z naj­lep­ších miest, ktoré pre­po­juje zau­jí­ma­vých ľudí, ktorí hľa­dajú veci na kto­rých naozaj záleží.

Stra­té­gia:

 1. PH je pre­po­jený s Twit­te­rom, vďaka čomu môžeš ostať s ostat­nými rýchlo pre­po­jený.
 2. Vyplň svoj pro­fil dôkladne.
 3. Zdie­ľaj skvelé pro­dukty, ktoré pova­žu­ješ za zau­jí­mavé.
 4. Spoj sa s ostat­nými CEO a zakla­da­teľmi.
 5. Posky­tuj hod­notný feed­back alebo sa pri­poj k beta komu­nite. Je veľa star­tu­pov a pro­duk­tov, ktoré potre­bujú zlep­šiť. Ukáž ako moc sa zau­jí­maš o ich nápady. Urob to úprimne. Každý chce byť uznaný. Tvoj čas a ener­gia sa ti vráti.

Jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí sú kone­xie. Kto ich nemá je nula.

product-hunt-app

foto: businessinsider.com

Ďal­šie zau­jí­mavé služby/skupiny:

App Entrep­re­ne­urs and Mar­ke­ters Group

iPhone App Deve­lop­ment & Mar­ke­ting

Indy App & Game Deve­lo­pers Group

App Deve­lop­ment Mas­ter­mind

Tou­char­cade

Učíme sa pod­ni­kať

Star­tu­pisti & Star­tu­pisti

Roz­behni sa!
header_team-in-line

foto: x-team.com

Zdroj: Medium & Medium, zdroj titul­nej foto­gra­fie: media.idtech.com

Pridať komentár (0)