Ako uspieť na pra­cov­nom poho­vore

Kristína Šuvadová / 28. februára 2016 / Business

Ukon­čil si vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie a chcel by si sa nie­kde zamest­nať? Alebo ťa hne­vajú kole­go­via a rád by si zme­nil pro­stre­die v kto­rom pra­cu­ješ? Len smelo do toho! Ale najprv by si sa mal poriadne pri­pra­viť na prí­ji­mací poho­vor.

Zhá­ňa­nie nového pra­cov­ného miesta nie je až také jed­no­du­ché, ako to vyzerá. Najmä vtedy, ak chceš pra­co­vať v obore, ktorý ťa baví, mať dobrý kolek­tív, plat a pri­me­ranú pra­covnú dobu. Ak aj konečne náj­deš nejakú ponuku, ktorá spĺňa aspoň nie­ktoré z tvo­jich požia­da­viek, musia ťa tam chcieť aj oni.

Pracovný pohovor

foto: businessinsider.com

Prísť na poho­vor bez akej­koľ­vek príp­ravy teda v žiad­nom prí­pade nepri­chá­dza do úvahy. Pra­cov­ných miest je málo, preto maj na pamäti, že tvoj (možno) budúci zamest­ná­va­teľ má určite z čoho vybe­rať. Ako teda vyčnie­vať z radu?

Pra­covný poho­vor je vlastne obchod. Aku­rát, že namiesto tovaru pre­dá­vaš seba samého. Inak platí v pod­state to isté — musíš u “kupu­jú­ceho” vyvo­lať záu­jem a odlí­šiť sa od kon­ku­ren­cie. Presne preto by si sa mal pri­pra­viť na všetky možné situ­ácie, ktoré sa na poho­vore môžu vyskyt­núť. Nie­ktorí per­so­na­listi dávajú naozaj prek­va­pu­júce otázky, nie­kedy len preto, aby videli tvoju reak­ciu v neča­ka­ných situ­áciách. Tu sú nie­ktoré z nich:

Čo je vaša naj­väč­šia sla­bosť?

  1. Tra­dičná odpo­veď: Mys­lím, že som na seba až prí­liš tvrdý. Som totiž per­fek­ci­onista. (To vážne? Per­so­na­lista chce počuť tvoje slabé stránky a nie to, že si pri­veľký per­fek­ci­onista.)
  2. Revo­lučná odpo­veď: Dobrá otázka! V minu­losti som sa svo­jími chy­bami až pri­veľmi zapo­die­val. Teraz som však pri­šiel na to, že naj­lep­šie svoj čas strá­vim vylep­šo­va­ním seba samého v tom, v čom medzi ostat­nými vyni­kám.
Online pohovor

foto: blogspot.com

Prečo by sme mali vybrať práve vás?

  1. Tra­dičná odpo­veď: Som pra­co­vitý a rýchlo sa učím.
  2. Revo­lučná odpo­veď: Otázka skôr znie, či som práve ja ten, koho si pred­sta­vu­jete. Vaša výhoda je v tom, že na roz­diel odo mňa sa stret­nete aj s ostat­nými kan­di­dátmi. Môže tu byť preto nie­kto, kto vaším požia­dav­kám vyho­vuje viac, no som plne pre­sved­čený o tom, že pokiaľ som to ja, obaja to spo­známe.

Kde sa vidíte za 5 rokov?

  1. Tra­dičná odpo­veď: Vidím sa v tejto firme, možno na vyš­šej pozí­cii? Ale to je len čisto na vás.
  2. Revo­lučná odpo­veď: Asi by som kla­mal, keby som tvr­dil, že doká­žem spo­ľah­livo plá­no­vať veci aj toľko rokov dopredu. Jediná vec, ktorú som sa však naučil je, že omnoho dôle­ži­tej­šie je pris­pô­so­biť sa zme­nám, ktoré časom nastanú, ako sa stoj čo stoj držať jed­ného plánu.
Úspešný pohovor

foto: forbes.com

Ak by ste boli zviera/herec/film, ktorý by to bol?

  1. Tra­dičná odpo­veď: Vyme­nu­ješ, ktoré by to boli.
  2. Revo­lučná odpo­veď: Na túto otázku neexis­tuje nor­málna odpo­veď, no naozaj sa už na nie­kto­rých poho­vo­roch vyskytla. Odpo­vedz preto tak ako pri tra­dič­nej odpo­vedi a keď sa dosta­neš do firmy, pop­ra­cuj na tom, aby túto otázku odstrá­nili.

Ako veľmi sto­jíte o túto prácu?

  1. Tra­dičná odpo­veď: Veľmi. Určite by som tu rád pra­co­val a dúfam, že sa mi to aj podarí.
  2. Revo­lučná odpo­veď: O túto prácu naozaj sto­jím, práve preto som aj na tomto poho­vore. Mám aj nie­koľko otá­zok, je teraz vhodný čas na to, aby som vám ich polo­žil? (Tým, že máš aj ty zopár otá­zok uká­žeš, že sa o toto miesto naozaj zau­jí­maš a zau­jíma ťa aj pro­stre­die, v kto­rom budeš v budúc­nosti pôso­biť.)

Určite exis­tuje aj mnoho ďal­ších situ­ácií a otá­zok, no tieto sa vysky­tujú asi naj­čas­tej­šie. Príp­rava je preto nanaj­výš dôle­žitá a určite by si ju nemal pod­ce­ňo­vať.

Pohovor

Zdroj: forbes.cz, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ndtvimg.com

Pridať komentár (0)