Ako uspieť na pra­cov­nom poho­vo­re

Kristína Šuvadová / 28. februára 2016 / Business

Ukon­čil si vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie a chcel by si sa nie­kde zamest­nať? Ale­bo ťa hne­va­jú kole­go­via a rád by si zme­nil pro­stre­die v kto­rom pra­cu­ješ? Len sme­lo do toho! Ale najprv by si sa mal poriad­ne pri­pra­viť na prí­ji­ma­cí poho­vor.

Zhá­ňa­nie nové­ho pra­cov­né­ho mies­ta nie je až také jed­no­du­ché, ako to vyze­rá. Naj­mä vte­dy, ak chceš pra­co­vať v obo­re, kto­rý ťa baví, mať dob­rý kolek­tív, plat a pri­me­ra­nú pra­cov­nú dobu. Ak aj koneč­ne náj­deš neja­kú ponu­ku, kto­rá spĺňa aspoň nie­kto­ré z tvo­jich požia­da­viek, musia ťa tam chcieť aj oni.

Pracovný pohovor

foto: businessinsider.com

Prí­sť na poho­vor bez akej­koľ­vek príp­ra­vy teda v žiad­nom prí­pa­de nepri­chá­dza do úva­hy. Pra­cov­ných miest je málo, pre­to maj na pamä­ti, že tvoj (mož­no) budú­ci zamest­ná­va­teľ má urči­te z čoho vybe­rať. Ako teda vyčnie­vať z radu?

Pra­cov­ný poho­vor je vlast­ne obchod. Aku­rát, že namies­to tova­ru pre­dá­vaš seba samé­ho. Inak pla­tí v pod­sta­te to isté — musíš u “kupu­jú­ce­ho” vyvo­lať záu­jem a odlí­šiť sa od kon­ku­ren­cie. Pres­ne pre­to by si sa mal pri­pra­viť na všet­ky mož­né situ­ácie, kto­ré sa na poho­vo­re môžu vyskyt­núť. Nie­kto­rí per­so­na­lis­ti dáva­jú naozaj prek­va­pu­jú­ce otáz­ky, nie­ke­dy len pre­to, aby vide­li tvo­ju reak­ciu v neča­ka­ných situ­áciách. Tu sú nie­kto­ré z nich:

Čo je vaša naj­väč­šia sla­bosť?

  1. Tra­dič­ná odpo­veď: Mys­lím, že som na seba až prí­liš tvr­dý. Som totiž per­fek­ci­onis­ta. (To váž­ne? Per­so­na­lis­ta chce počuť tvo­je sla­bé strán­ky a nie to, že si pri­veľ­ký per­fek­ci­onis­ta.)
  2. Revo­luč­ná odpo­veď: Dob­rá otáz­ka! V minu­los­ti som sa svo­jí­mi chy­ba­mi až pri­veľ­mi zapo­die­val. Teraz som však pri­šiel na to, že naj­lep­šie svoj čas strá­vim vylep­šo­va­ním seba samé­ho v tom, v čom medzi ostat­ný­mi vyni­kám.
Online pohovor

foto: blogspot.com

Pre­čo by sme mali vybrať prá­ve vás?

  1. Tra­dič­ná odpo­veď: Som pra­co­vi­tý a rých­lo sa učím.
  2. Revo­luč­ná odpo­veď: Otáz­ka skôr znie, či som prá­ve ja ten, koho si pred­sta­vu­je­te. Vaša výho­da je v tom, že na roz­diel odo mňa sa stret­ne­te aj s ostat­ný­mi kan­di­dát­mi. Môže tu byť pre­to nie­kto, kto vaším požia­dav­kám vyho­vu­je viac, no som plne pre­sved­če­ný o tom, že pokiaľ som to ja, oba­ja to spo­zná­me.

Kde sa vidí­te za 5 rokov?

  1. Tra­dič­ná odpo­veď: Vidím sa v tej­to fir­me, mož­no na vyš­šej pozí­cii? Ale to je len čis­to na vás.
  2. Revo­luč­ná odpo­veď: Asi by som kla­mal, keby som tvr­dil, že doká­žem spo­ľah­li­vo plá­no­vať veci aj toľ­ko rokov dopre­du. Jedi­ná vec, kto­rú som sa však naučil je, že omno­ho dôle­ži­tej­šie je pris­pô­so­biť sa zme­nám, kto­ré časom nasta­nú, ako sa stoj čo stoj držať jed­né­ho plá­nu.
Úspešný pohovor

foto: forbes.com

Ak by ste boli zviera/herec/film, kto­rý by to bol?

  1. Tra­dič­ná odpo­veď: Vyme­nu­ješ, kto­ré by to boli.
  2. Revo­luč­ná odpo­veď: Na túto otáz­ku neexis­tu­je nor­mál­na odpo­veď, no naozaj sa už na nie­kto­rých poho­vo­roch vyskyt­la. Odpo­vedz pre­to tak ako pri tra­dič­nej odpo­ve­di a keď sa dosta­neš do fir­my, pop­ra­cuj na tom, aby túto otáz­ku odstrá­ni­li.

Ako veľ­mi sto­jí­te o túto prá­cu?

  1. Tra­dič­ná odpo­veď: Veľ­mi. Urči­te by som tu rád pra­co­val a dúfam, že sa mi to aj poda­rí.
  2. Revo­luč­ná odpo­veď: O túto prá­cu naozaj sto­jím, prá­ve pre­to som aj na tom­to poho­vo­re. Mám aj nie­koľ­ko otá­zok, je teraz vhod­ný čas na to, aby som vám ich polo­žil? (Tým, že máš aj ty zopár otá­zok uká­žeš, že sa o toto mies­to naozaj zau­jí­maš a zau­jí­ma ťa aj pro­stre­die, v kto­rom budeš v budúc­nos­ti pôso­biť.)

Urči­te exis­tu­je aj mno­ho ďal­ších situ­ácií a otá­zok, no tie­to sa vysky­tu­jú asi naj­čas­tej­šie. Príp­ra­va je pre­to nanaj­výš dôle­ži­tá a urči­te by si ju nemal pod­ce­ňo­vať.

Pohovor

Zdroj: forbes.cz, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ndtvimg.com

Pridať komentár (0)