Úžasný park, v ktorom sa zo všetkého vyskáčeš v nádherných korunách stromov

Rudolf Nečas / 24. júna 2018 / Eko

zdroj: studiodror.com

Kla­sické parky s oby­čaj­nými hoj­dač­kami sa môžu ísť scho­vať.

Pred­stav si, že po­čas svo­jej pre­chádzky le­som by si mo­hol pre­skú­mať skryté ces­tičky me­dzi ko­ru­nami stro­mov, hoj­dať sa v ha­ma­koch a ská­kať na ob­rov­ských tram­po­lí­nach. Ar­chi­tek­to­nické štú­dio Dror pred­sta­vilo ví­ziu no­vého mest­ského parku pre tu­reckú met­ro­polu Is­tan­bul, v kto­rej exis­tuje málo ze­le­ných miest. Jeho cie­ľom je “na­vr­hnúť ľú­bostný prí­beh me­dzi ľuďmi a prí­ro­dou.” Ich park má byť pre­tkaný ces­tič­kami a náj­deš v ňom via­cero hoj­da­čiek, ha­ma­kov a tram­po­lín.

foto: stu­di­od­ror.com

foto: stu­di­od­ror.com

Di­zajn pre­mieňa exis­tu­júce ze­lené miesto umiest­nené pri­bližne 10 ki­lo­met­rov se­verne od cen­tra Is­tan­bulu. Rie­še­ním bolo za­cho­vať exis­tu­júci lesný ži­vot a do­pl­niť ho o nád­herné a ne­tra­dičné stavby, ktoré ľu­ďom pri­nesú re­lax, ale aj zá­bavu. Náv­štev­níci v parku nájdu ces­tičky a miesta na od­dych, ale aj nie­koľko prek­va­pení. Park po­zos­táva z pia­tich hlav­ných zón, z kto­rých každá do­káže po­núk­nuť niečo iné. V Lo­ope náj­deš hoj­dačky a ha­maky za­ve­sené nad ze­mou, Pool ti zas po­núkne ob­rov­ské ba­zény s lop­tami in­špi­ro­vané tu­rec­kými tr­hmi s ko­re­ním.

Chod­ník sa vlní ďa­lej po­me­dzi stromy až prí­deš do zóny s náz­vom The Chords, kde do­mi­nujú ob­rov­ské okrúhle tram­po­líny. Ces­tička v The Grove pri­po­mí­na­júca blu­disko ob­ko­le­sená so­chami má pod­po­ro­vať dob­ro­druž­ného du­cha a ob­ja­vo­va­nie no­vého. „Fon­tána Čis­toty“ má tvar kocky, z kto­rej šty­roch strán te­čie voda. Po­u­žíva sen­zor a hyd­rau­lický piest pre ot­vo­re­nie prí­stupu, vďaka čomu do nej mô­žeš vojsť, čím sa ocit­neš v miest­nosti ob­klo­pený vo­dou.

foto: stu­di­od­ror.com/stu­di­od­ror.com

“Roz­hodli sme sa vy­tvo­riť park, ktorý pro­stred­níc­tvom siete pod­mie­nok sta­ra­jú­cich sa o bez­pod­mie­nečnú lásku roz­púšťa úz­kosť a strach, ktoré často spre­vá­dzajú ne­známe pro­stre­die. Pred­sta­vili sme naj­hl­bší zá­ži­tok do­dá­vaný naj­jem­nej­ším spo­je­ním; úsi­lie, ktoré za­cho­váva bujný les a každý strom na svo­jom mieste tak, ako to mesto chcelo,” ho­vo­ria ar­chi­tekti na svo­jej stránke.

foto: stu­di­od­ror.com

zdroj: in­ha­bi­tat.com

Pridať komentár (0)