Uži­točné Appky pre iPhone, ktoré musíš skú­siť

Tatiana Rumanovská / 19. novembra 2015 / Business

O apli­ká­ciách sa toho už tiež dosť popí­salo. Jedna lep­šia ako druhá, tá je naj­vy­chy­ta­nej­šia, tamtá zasa najob­ľú­be­nej­šia.

1Pas­sword

V dneš­nom svete nedô­ver­či­vej e-rea­lity sú bez­pečné heslá na ochranu súkrom­ných dát nevy­hnutné ako soľ. Prob­lé­mom ale často­krát býva práve ľud­ská zábud­li­vosť. 1Pas­sword je jed­no­značne najv­hod­nej­šou apli­ká­ciou na ria­de­nie webo­vých pri­hlá­sení. Dis­po­nuje user-friendly roz­hra­ním a je dostupný na akom­koľ­vek zaria­dení od počí­ta­čo­vej obra­zovky po Apple Watch. Správca hesiel fun­guje na prin­cípe gene­ro­va­nia, ktorá uľah­čuje pri­hla­so­va­nie do rôz­nych slu­žieb a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, robí to bez­pečne.

Scan­ner Pro

Scan­ner Pro je presne to čo potre­bu­ješ, ak sa chceš zba­viť papie­rov. Vďaka využi­tiu iPhone foto­apa­rátu ske­nuje doku­menty a vytvára z nich čisté a edi­to­va­teľné PDFká. Tie sa dajú potom pekne ulo­žiť alebo zdie­ľať pro­stred­níc­tvom ďal­ších appiek ako naprí­klad Drop­box. Pre­nosný ske­ner je ale spo­plat­nený, vyjde ťa na necelé 3 €.

Wun­der­list

Napriek tomu, že na trhu je veľa podob­ných „to-do“ apli­ká­cii, Wun­der­list sa radí medzi najob­ľú­be­nej­šie. Ľahko sa pou­žíva, ponúka široké spek­trum úprav podľa požia­da­viek zákaz­níka a zvládne aj nároč­nej­šiu úlohu v podobe spo­lu­práce s inými kole­gami alebo pria­teľmi. Naj správca úloh je dostupný na väč­šine plat­fo­riem a čo je na ňom najp­rí­ťaž­li­vej­šie, je zadarmo. Na výber je ale aj pla­tená pro ver­zia, vhodná najmä pre nároč­nej­ších biz­nis­me­nov.

Dark Sky

Poetický názov pre­zrá­dza čo to aj o ďal­šej obľú­be­nej appke. Dark Sky je na roz­diel od ostat­ných pred­po­vedí o krok vpred špe­ciál­nou fun­kciou. Dokáže pred­po­ve­dať dážď alebo sneh pre kon­krétne miesto, na kto­rom sa práve nachá­dzaš. A to všetko podľa najak­tu­ál­nej­ších mete­oro­lo­gic­kých správ. Poteší aj milov­ní­kov dizajnu svo­jim štý­lo­vým mini­ma­lis­tic­kým vku­som. Jej cena sa ale pohy­buje do roviny 4 €.

Day One

Day One patrí medzi apli­ká­cie s krás­nou myš­lien­kou. Umožní ti zapí­sať si všetky významné spo­mienky pomo­cou fotiek, videí, lin­kov a čoho­koľ­vek ďaľ­šieho. Synch­ro­ni­zá­cia s i Cloud a Drop­bo­xom ti zabez­pečí mož­nosť zdie­ľať ich so svo­jimi blíz­kymi. Všetko pekné ale niečo stojí, v prí­pade Day One sa pri­prav na sumu okolo 5 €.

Paper

Apli­ká­cia Paper od Fif­tyTh­ree je dnes žia­da­nou app­kou na tvorbu ilus­trá­cii. Od začiatku roka je novin­kou aj free ver­zia, kto­rej súčas­ťou sú aj Draw, Out­line, Sketch a Color a Write nástroje pre kaž­dého. Tvorba vizu­ál­nych pozná­mok, zápis­kov a spon­tán­nych náčr­tov, ich zdie­ľa­nie a následný feed­back od kama­rá­tov, ktorí Paper tiež vlast­nia. Roz­hodne ťa s ňou čaká veľa tvo­ri­vej zábavy.

iTrans­late

Áno, v dneš­nom svete sa bez zna­losti cudzieho jazyka neza­obí­deš. iTrans­late je záchra­nou aj pre menej zdat­ných, pri­čom rúca jazy­kové bari­éry. Stačí len zadať žia­danú vetu alebo slovo a iTrans­late ti vyhodí rýchly a správny výsle­dok vo vyše ako 90tich jazy­koch sveta. 

Gal­lery Doc­tor

S Gal­lery Doc­to­rom budeš mať vždy dosta­tok pries­toru pre svoje dáta. Postará sa o to, aby všetky nevy­da­rené a nekva­litné súbory boli zma­zané a neza­be­rali tým možné voľné miesto ostat­ným.

Workf­low

Domé­nou Workf­low je jed­no­značne to, že ti dovo­ľuje robiť na iOS všetko to, čo na indi­vi­du­ál­nych app­kách nie je možné. Spá­ja­nie akcii na prin­cípe „drag ’n drop“ vedie k výsled­nej kre­a­tív­nej spo­lu­práci via­ce­rých apli­ká­cii. Chceš si z vyda­re­ných zábe­rov uro­biť ani­mo­vané GIFko? Podob­ných prí­kla­dov je veľa no odpo­veď je jed­no­du­chá. Workf­low je presne to, čo k potre­bu­ješ.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)