Ako 22-ročný bol mili­oná­rom, potom tak­mer skra­cho­val. Teraz opäť vedie mul­ti­mi­li­ó­novú spo­loč­nosť

Dárius Polák / 8. júna 2016 / Startupy

Tomas Gorny je Poliak, ktorý si spl­nil svoj ame­rický sen.

Do USA pri­šiel v 90-tych rokov 20. sto­ro­čia. Ledva vedel roz­prá­vať po anglicky a vo svo­jich prvých dvoch rokoch musel pra­co­vať na polo­vičný úvä­zok ako poslí­ček a upra­to­vač.

Dnes je úspešný pod­ni­ka­teľ, ktorý vedie tri rôzne spo­loč­nosti. Jed­nou z nich je Nex­tiva – cloud biz­nis-mobilná služba, ktorá mieri tento rok k 100 mili­ó­no­vému zisku. Svoj pred­chá­dza­júci star­tup s náz­vom Endu­rance Inter­na­ti­onal pre­dal Gorny za tak­mer 1 miliardu dolá­rov.

tomas gorny 2

foto: busi­nes­sin­si­der

Už od mla­dého veku túžil byť pod­ni­ka­te­ľom. V 17-tich rokoch vie­dol v Európe počí­ta­čovú dis­tri­bučnú službu a po pre­sťa­ho­vaní sa do Spo­je­ných Štá­tov bol medzi prvými členmi web-hos­tin­go­vej spo­loč­nosti Inter­net Com­mu­ni­ca­ti­ons.

V tejto dobe mal nie­koľko prác na to, aby doká­zal zvlá­dať splátky za auto a nájom. No už o dva roky na to sa Inter­net Com­mu­ni­ca­ti­ons pre­dala inej spo­loč­nosti menom Inter­liant, vďaka čomu sa stal Tomas ako 22-ročný mili­oná­rom!

S plným vač­kom sa roz­ho­dol svoje nado­bud­nuté peniaze inves­to­vať do iných spo­loč­ností. Žiaľ, tesne na to nastal koniec éry dot-com a nešťas­tie v podobe tero­ris­tic­kého útoku na dvo­j­ičky, kvôli čomu pri­šiel o väč­šinu svojho ima­nia. Ostalo mu iba auto a $10 000 dolá­rov na účte. Pri­znáva, že vtedy vsa­dil všetko na jednu kartu a nevyšlo mu to.

bizj.us

foto: bizj.s

Gorny bol však tech­nicky zdatný vďaka svo­jej skú­se­nosti vo web-hos­ting pro­stredí a poda­rilo sa mu v roku 2001 zalo­žiť nový star­tup menom IPO­WER. Išlo o (prek­va­pivo) web-hos­ting službu určenú pre malých pod­ni­ka­te­ľov, a keďže to bolo lacné a rýchle, IPO­WER sa okam­žite uchy­til.

Ihneď potom, čo som v roku 2001 zly­hal, som začal budo­vať spo­loč­nosti. To bola jediná vec, ktorú som vedel.”

V roku 2007 pat­rilo IPO­WER medzi väč­ších web-hos­ting posky­to­va­te­ľov a spo­jilo sa s Endu­rance Inter­na­ti­onal. Štyri roky na to sa spo­loč­nosť pre­dala za tak­mer 1 miliardu dolá­rov, a keďže Gorny mal väč­ši­nový podiel, opäť bol v balíku.

Odvtedy sa mu poda­rilo spus­tiť tri nové star­tupy: Nex­tiva, Uni­ted Web, star­tup inku­bá­tor a Site Lock (webová bez­peč­nostná spo­loč­nosť). Ani jedna zo spo­loč­ností nemá exter­ných inves­to­rov, Gorny ich finan­cuje úplne sám.

bizj.uss

foto: Daniel Lamont, bizj.us

Za všetky tie roky sa toho naučil veľa, a zosu­ma­ri­zo­val to do šies­tich základ­ných bodov:

  1. Nemaj exit stra­té­giu — neza­čí­naj pod­ni­kať s cie­ľom pre­dať svoju spo­loč­nosť. Namiesto toho sa sústreď na vytvá­ra­nie sku­toč­nej hod­noty pre ostat­ných.
  2. Uží­vaj si pocit pod­ce­ne­nia - Gorny začal pod­ni­kať vo veľmi mla­dom veku a nikdy sa nez­ba­vil svojho poľ­ského prí­zvuku. Tvrdí, že to bola preňho v sku­toč­nosti výhoda a doká­zal pre­vý­šiť ľudí, ktorí ho pod­ce­nili.
  3. Pra­cuj iba s dob­rými ľuďmi — samotné pod­ni­ka­nie ti zože­rie veľa ner­vov, nestrá­caj preto zby­točne ďal­šie s ľuďmi, kto­rých nemáš rád.
  4. Naj­lep­šia inves­tí­cia, je inves­tí­cia do teba — po zlej skú­se­nosti s inves­to­va­ním do iných star­tu­pov sa Gorny stal kon­zer­va­tív­nej­ším s ďal­šími inves­tí­ciami. Namiesto toho trávi viac času hľa­da­ním spô­so­bov, ako inves­to­vať do seba, vďaka čomu jeho spo­loč­nosti nemajú exter­ných inves­to­rov.
  5. Nasa­dzo­vať vlastnú kožu ťa zlep­šuje — vďaka tomu, že vo všet­kých star­tu­poch má iba vlastné peniaze, uva­žuje o jed­not­li­vých kro­koch dôklad­nej­šie a zva­žuje všetky mož­nosti.
  6. Zly­ha­nie je naj­lep­šie vzde­la­nie - Gorny si užil veľa úspe­chov, no aj veľa neús­pe­chov a verí, že práve zly­ha­nia ho naučili naj­viac. I preto sa neteší vždy z kaž­dého úspe­chu.

Gorny možno nepatrí medzi smo­tánku v Sili­con Val­ley, no jeho prí­beh je hodný zdie­ľa­nia na Star­ti­tup. Doká­zal, že i napriek nepriaz­ni­vým pod­mien­kam dokáže člo­vek nako­niec dosiah­nuť to, po čom túži.

glassdoor

foto: glassdoor.com

zdroj: busi­nes­sin­si­der, zdroj titul­nej fotky: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)