V Bratislave chcú otvoriť reštauráciu, ktorá má ponúkať jedlá zo psa, očividne to je len vtip

Lenka Sidorová / 10. februára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Pri­ná­šame kon­cept psej re­štau­rá­cie na Slo­ven­sko. Vý­ťa­žok z tržby pôjde na pod­poru útul­kom, tak sa píše v po­pise na fa­ce­bo­oko­vej stránke značky Dog Cor­ner
  • Prav­de­po­dobne sa jedná len o vý­stre­lok, keďže meno re­štau­rá­cie ne­fi­gu­ruje ni­kde inde na in­ter­nete ok­rem Fa­ce­bo­oku
  • Via­ce­rých po­u­ží­va­te­ľov však re­klama na­hne­vala a priamo na stránku píšu svoje roz­po­ru­plné re­ak­cie
zdroj: Facebook.com/dogcornerbratislava
  • Pri­ná­šame kon­cept psej re­štau­rá­cie na Slo­ven­sko. Vý­ťa­žok z tržby pôjde na pod­poru útul­kom, tak sa píše v po­pise na fa­ce­bo­oko­vej stránke značky Dog Cor­ner
  • Prav­de­po­dobne sa jedná len o vý­stre­lok, keďže meno re­štau­rá­cie ne­fi­gu­ruje ni­kde inde na in­ter­nete ok­rem Fa­ce­bo­oku
  • Via­ce­rých po­u­ží­va­te­ľov však re­klama na­hne­vala a priamo na stránku píšu svoje roz­po­ru­plné re­ak­cie

V Bra­ti­slave na Ka­men­nom ná­mestí ne­ďa­leko Tesca, v blíz­kosti za­stávky elek­tri­čiek, by sa mala v marci ot­vo­riť re­štau­rá­cia Dog Cor­ner, ktorá má po­nú­kať jedlá pri­pra­vené zo psov. Pre Slo­vá­kov je to veľmi ne­tra­dičná ku­chyňa, ktorá je však v iných kon­či­nách úplne bežná a do­konca po­pu­lárna. Psie mäso je aj podľa za­kla­da­te­ľov stránky vraj veľká de­li­ka­tesa. 

Na so­ciál­nej sieti Dog Cor­ner pri­búda čo­raz viac prís­pev­kov, pri­čom ad­min sa oči­vidne za­báva na tom, ako nie­ktorí ľu­dia re­a­gujú. V ko­men­tá­roch sa im ne­bojí od­po­ve­dať a zá­ro­veň vcelku promptne re­a­guje aj pro­stred­níc­tvom chatu.

„Do­stali sme už aj via­cero ne­ga­tív­nych re­cen­zií a ohla­sov, ale ve­ríme, že je to iba pr­votná emó­cia, a ča­som to ľu­dia prídu vy­skú­šať. Čo sa týka ochut­ná­vok, bolo to za­tiaľ skôr v kruhu zná­mych, a všetci si to po­chva­ľo­vali, ak pre­ko­najú pr­votný od­por k tomu jesť zviera, ktoré sa kon­zu­mo­vať ne­zvykne,“ po­ve­dal pre Star­ti­tup.sk ad­min stránky Dog Cor­ner. 

Na to, či je to vtip alebo sku­toč­nosť, nám ne­od­po­ve­dal. Stránka má ak­tu­álne len okolo 100 fa­nú­ši­kov, av­šak množ­stvo ko­men­tá­rov. Nie­ktorí to berú s nad­hľa­dom.

Jedna z po­u­ží­va­te­liek pod vi­deo na­pí­sala, či os­tatní ne­ro­zu­mejú, že je to len vtip. „Všetci sa po­bu­rujú ako sa má ísť ad­min lie­čiť, ale pri­tom si dáte doma na obed kura, prasa, te­liatko, za­jaca, kravu a pod. Keď je v po­riadku jesť zvie­ratá, tak po­tom všetky, nie?! Alebo, keď je choré jesť aj psa, tak je choré jesť aj všetky os­tatné zvie­ratá, nie?! Tým ne­tvr­dím, že by som jedla psa, len že ste po­krytci,“ píše na stránke Dog Cor­neru. 

Ofi­ciálne vy­jad­re­nie pro­stred­níc­tvom svo­jej stránky dal aj sa­motný Dog Cor­ner, ktorý ho­vorí, že by rád uvie­dol veci na pravú mieru a vy­jad­ril sa ku všet­kému, čo ľu­dia na in­ter­nete na­pí­sali. V pr­vom rade nás mrzí po­hor­še­nie mno­hých z vás. Chá­peme, že na to nie ste zvyk­nutí, a že pes je vní­maný ako spo­lo­čen­ské zviera. Ve­ríme však, že po opad­nutí pr­vot­nej emó­cie náš kon­cept oce­níte a ne­jakú zo špe­cia­lít aj vy­skú­šate,“ tvrdí.

Re­štau­rá­cia tvrdí, že jej ví­ziou a cie­ľom je pri­niesť na Slo­ven­sko niečo nové a ich cie­ľo­vou sku­pi­nou sú najmä ľu­dia, ktorí sa ne­boja skú­šať nové veci či chute.

Je možné, že táto stránka chce po­u­ká­zať na to, akí otu­pení sme voči hos­po­dár­skym zvie­ra­tám, ktoré máme bežne na ta­nieri a v prí­pade, že ide o psa, ktorý je do­má­cim mi­lá­či­kom mno­hých ľudí, vní­mame úplne inak, aj keď je to zviera rov­nako ako krava či prasa. Po­dob­ným spô­so­bom sa bú­ria aj mnohé ve­gán­ske or­ga­ni­zá­cie vo svete, ktoré po­u­ka­zujú na veľké po­kry­tec­tvo dneš­nej kon­zum­nej spo­loč­nosti. 

 

Pridať komentár (0)