V Bratislave si otvorila bistro. Má byť miestom, kde si na svoje prídu gurmáni

Ema Stanovská / 17. februára 2019 / Rozhovory

  • Za ka­viar­ňou Cof­fee Brown Bean stojí Lu­cie Cho­va­nová, ktorá opus­tila rodnú Prahu a roz­hodla sa pod­ni­kať na Slo­ven­sku
  • S tvor­bou menu jej po­máha šéf­ku­chár Ma­rek Ort, kto­rého Slo­váci po­znajú zo zná­mej ku­chár­skej šou
  • Am­bí­ciou ma­ji­teľky je vy­tvo­riť po­ho­dové bis­tro, kde si prídu od­dých­nuť nie­len Petr­žal­ča­nia, ale aj gur­máni z ce­lého mesta
zdroj: Facebook Coffee Brown Bean
  • Za ka­viar­ňou Cof­fee Brown Bean stojí Lu­cie Cho­va­nová, ktorá opus­tila rodnú Prahu a roz­hodla sa pod­ni­kať na Slo­ven­sku
  • S tvor­bou menu jej po­máha šéf­ku­chár Ma­rek Ort, kto­rého Slo­váci po­znajú zo zná­mej ku­chár­skej šou
  • Am­bí­ciou ma­ji­teľky je vy­tvo­riť po­ho­dové bis­tro, kde si prídu od­dých­nuť nie­len Petr­žal­ča­nia, ale aj gur­máni z ce­lého mesta

Po­chá­dzate z Prahy, no na Slo­ven­sku ži­jete už 13 ro­kov. Čo vás sem pri­viedlo a prečo ste sa roz­hodli za­čať pod­ni­kať práve tu?

Na Slo­ven­sku som sa zo­zná­mila s mo­jím sú­čas­ným man­že­lom a po spo­loč­nom roz­ho­do­vaní, kde bu­deme žiť, sme si obaja vy­brali Bra­ti­slavu. Jed­nou z mo­jich veľ­kých tú­žob bolo vlast­niť svoju vlastnú ka­via­reň, no dlho som sa ne­ve­dela roz­hod­núť, ako a kde za­čať. Na­ko­niec som na­šla vhodné miesto a na­šli sa aj fi­nan­cie, a tak som od­štar­to­vala svoj vlastný biz­nis.

Mali ste už pred­tým skú­se­nosti s gas­tro­nó­miou či gas­tro biz­ni­som?

Osobne som ne­mala žiadne, a preto som si ne­chala po­ra­diť od ľudí, ktorí sa tomu roz­umejú a v tejto ob­lasti majú bo­haté skú­se­nosti. Zá­ro­veň som re­a­li­zo­vala aj svoje vlastné pred­stavy tak, aby som v ko­neč­nom vý­sledku do­siahla presne to, o čom som sní­vala.

Ako ste prišli s ná­pa­dom za­lo­žiť si ka­via­reň v Petr­žalke? S kým ste tento pro­jekt re­a­li­zo­vali?

Toto miesto, na sa­mom okraji Petr­žalky, sa mi vždy veľmi pá­čilo. Preto som sa aj jed­ného dňa roz­hodla, že s pod­ni­ka­ním za­čnem práve tu. Tento pro­jekt som re­a­li­zo­vala s po­mo­cou ar­chi­tektky a môjho otca, ktorý sa dlhé roky ve­no­val mon­tá­žam gas­tro­no­mic­kých prí­stro­jov a za­ria­dení.

Prečo ste sa roz­hodli práve pre Petr­žalku? Ne­uva­žo­vali ste nad luk­ra­tív­nej­šími mies­tami na­prí­klad v Sta­rom meste?

Nad Sta­rým mes­tom sme prá­veže ni­kdy ani ne­uva­žo­vali. Chceli sme ka­via­reň, ktorá bude vy­tvá­rať po­ho­dovú at­mo­sféru pre mladé ro­diny a ľudí, ktorí si chcú v kľude vy­chut­nať dobrú kávu a ľahké ob­čerstve­nie.

Aké pre­kážky ste mu­seli pri bu­do­vaní vlast­ného pod­niku pre­ko­nať?

Tým, že sa pod­nik bu­do­val úplne od nuly, veľa prob­lé­mov sa na­skytlo najmä pri sta­veb­nej čin­nosti, ale to je bežné pri kaž­dej no­vej stavbe. Aj keď s mier­nym omeš­ka­ním, na­po­kon sa nám to všetko po­da­rilo.

Väč­šina Petr­žal­ča­nov chodí za kva­lit­nou ká­vou do cen­tra mesta. Čím by ste ich pre­sved­čili, aby na­miesto toho za­ví­tali do va­šej ka­viarne?

Ur­čite by som ich pri­lá­kala vý­bor­nou ká­vou a prí­jem­nou at­mo­sfé­rou. Ta­kisto po­nú­kame vy­ni­ka­júce ra­ňajky a ce­lo­denné menu, máme tiež po­nuku svie­žich zdra­vých po­lie­vok a gril­led che­ese send­vi­čov. Ve­čer si u nás môžu ľu­dia po­se­dieť pri dob­rom víne a chu­ťov­kách.

Vaše ra­ňaj­kové menu vám po­mo­hol zo­sta­viť známy šéf­ku­chár Ma­rek Ort. Ako vznikla vaša spo­lu­práca? Čím je pre vás jeho ku­chyňa zau­jí­mavá?

S Ma­re­kom sme ko­mu­ni­ko­vali už dl­h­šie. Máme spo­ločnú ví­ziu pre­me­niť ka­via­reň na mo­derné po­ho­dové bis­tro s rých­lou a jed­no­du­chou ku­chy­ňou, no zá­ro­veň miesto, kde si člo­vek príde len tak po­se­dieť pri ká­vičke a od­dých­nuť si. Kon­cept nášho pod­niku sme vy­mýš­ľali spolu. Ma­rek je mladý, mo­derný ku­chár, má vý­borné myš­lienky. Spo­ločnú reč sme na­šli veľmi rýchlo.

Aké rôzne ra­ňajky či zá­kusky si u vás môže zá­kaz­ník ob­jed­nať? Viete vy­ho­vieť aj zá­kaz­ní­kom so špe­ciál­nymi stra­vo­va­cími po­tre­bami?

Zá­kaz­ník u nás nájde ši­roký vý­ber ra­ňa­jok, ako na­prí­klad va­ječnú frit­tatu, čo je ta­lian­ska ome­leta, špal­dovo-po­ma­ran­čové lie­vance a rôzne druhy gril­led che­ese to­as­tov. Ta­kisto máme v po­nuke množ­stvo do­má­cich zá­kus­kov a de­zer­tov. Naše menu je vždy se­zónne, čiže ho ob­mie­ňame podľa roč­ného ob­do­bia.

Kva­litnú ka­via­reň cha­rak­te­ri­zuje pre­dov­šet­kým vy­ni­ka­júca káva. Čo by ste nám ve­deli po­ve­dať o tej va­šej?

U nás v ka­viarni po­nú­kame ne­tra­dičnú značku kávy. Vy­be­rali sme ju dlho a na­ozaj sme si dá­vali zá­le­žať na kva­lite. Je to jedna z najd­rah­ších káv, no naši zá­kaz­níci to ne­po­cí­tia. Ide o kávu To­nino Lam­borg­hini, ktorá patrí vo svete me­dzi lu­xusné značky. Je zme­sou pia­tich dru­hov kávy ara­bica a dvoch dru­hov kávy ro­busta v po­mere 70:30, pri­čom z ara­bík tvorí hlavnú zložku bra­zíl­sky San­tos, ro­busta je za­stú­pená hlavne in­dic­kou Cherry. Káva sa praží v se­ver­nom Ta­lian­sku.

Ako vní­mate Bra­ti­slavu z hľa­diska ka­via­ren­skej kul­túry v po­rov­naní s va­ším rod­ným mes­tom Pra­hou? Sú z tohto po­hľadu me­dzi nimi ne­jaké dia­met­rálne roz­diely?

Vzhľa­dom na to, že Praha je veľ­ko­mesto, mys­lím si, že s hlav­ným mes­tom Slo­ven­ska sa veľmi po­rov­nať nedá. Av­šak, v po­sled­nej dobe sa v Bra­ti­slave toto od­vet­vie za­čalo roz­ví­jať rých­lym tem­pom, člo­vek tu nájde veľké množ­stvo kva­lit­ných pod­ni­kov a už v mno­hých ka­viar­ňach si do­ká­žete dať na­ozaj dobrú kávu. My dú­fame, že bu­deme nie­čím iní a do­ká­žeme po­stupne pri­lá­kať viac a viac zá­kaz­ní­kov. Ve­ríme, že keď nie­kto raz ochutná našu kávu a ob­čerstve­nie, bude sa k nám vra­cať pra­vi­delne.

Pridať komentár (0)