V Bratislave vznikol nový mestský park, za ktorý sa vôbec nemusíme hanbiť

Veronika Bartošová / 2. decembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Ze­lená plo­cha v bra­ti­slav­skom Sta­rom meste. Pro­jekt s kom­pli­ko­va­nou ge­né­zou. Vý­sled­kom je pre­hľadný od­dy­chový pries­tor
  • Na území vy­me­dze­nom uli­cami Dob­ro­vi­čova, Ga­jova a Alž­be­tín­ska s roz­lo­hou bez­mála osem­ti­síc met­rov štvor­co­výh zmi­zol as­falt, na­hra­dila ho ze­leň a dláž­dené plo­chy
zdroj: fbcc architecture / Marek Velček
  • Ze­lená plo­cha v bra­ti­slav­skom Sta­rom meste. Pro­jekt s kom­pli­ko­va­nou ge­né­zou. Vý­sled­kom je pre­hľadný od­dy­chový pries­tor
  • Na území vy­me­dze­nom uli­cami Dob­ro­vi­čova, Ga­jova a Alž­be­tín­ska s roz­lo­hou bez­mála osem­ti­síc met­rov štvor­co­výh zmi­zol as­falt, na­hra­dila ho ze­leň a dláž­dené plo­chy
Podľa článku od au­tora Mar­tina Ťažká, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Dipl. Ing. Arch. F. H. Hans-Mi­chael Föl­deak, spo­lu­práca: Ju­liette Gu­ichard, Mar­gaux Ker­va­rec, Mi­guel Se­go­via, Ju­raj Mi­šak

Sú­časná po­doba pries­toru vzišla z ot­vo­re­nej ar­chi­tek­to­nic­kej sú­ťaže, v kto­rej tím ar­chi­tekta Föl­de­aka spo­lu­pra­cu­júci s Bo­ri­som Hr­bá­ňom ob­sa­dil druhé miesto (zví­ťa­zili ate­li­éry 2021 a LA­BAK). Ví­ťazný ko­lek­tív sa však so Sta­rým mes­tom ne­do­hod­lol na pod­mien­kach ďal­šej spo­lu­práce a do re­a­li­zá­cie išiel ná­vrh, ktorý skon­čil na dru­hom mieste.

Vy­hlá­se­niu sú­ťaže pred­chá­dzal pro­ces par­ti­ci­pa­tív­neho plá­no­va­nia, ktorý do znač­nej miery de­fi­no­val lo­ka­litný prog­ram. Sú­ťaž bola za­me­raná na dve ob­lasti – re­vi­ta­li­zá­ciu časti náb­re­žia Du­naja a Ša­fá­ri­kovho ná­mes­tia. Re­a­li­zo­vaná re­vi­ta­li­zá­cia Lan­de­re­rovho parku sa týka len časti pries­toru rie­še­ného v sú­ťaži. Druhá etapa – ar­chi­tek­to­nické rie­še­nie náb­re­žia, bola od­lo­žená, pri­čom dá­tum jej re­a­li­zá­cie za­tiaľ nie je známy.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: fbcc ar­chi­tec­ture / Ma­rek Vel­ček

Aj na­priek tomu, že ide o pro­jekt men­šieho roz­sahu, je v na­šich kon­či­nách je zau­jí­mavá jeho ge­néza. Ná­vrh bol od úvod­nej fázy, po­čas kto­rej boli sfor­mu­lo­vané zá­kladné po­žia­davky ve­rej­nosti a až po ko­nečnú re­a­li­zá­ciu pred­me­tom ot­vo­re­nej kon­zul­tá­cie. Ide o vý­sle­dok spo­lu­práce me­dzi ve­rej­nou sprá­vou, ar­chi­tek­tom a sú­krom­ným in­ves­to­rom.

Ar­chi­tekti vstu­po­vali do zlo­ži­tého ur­bán­neho kon­textu s množ­stvom his­to­ric­kých vrs­tiev. Pro­jekt v prie­behu dvoch ro­kov pre­šiel via­ce­rými fá­zami ve­rej­ných a po­li­tic­kých dis­ku­sií a vý­razne sa me­nil s cie­ľom vy­ho­vieť ak­té­rom za­po­je­ným do pro­cesu, ako aj oby­va­te­ľom mesta. Park bol po dvoj­roč­nom pro­cese pro­jek­to­va­nia v spo­lu­práci s miest­nymi ak­térmi a troch me­sia­coch sta­veb­ných prác ot­vo­rený v sep­tem­bri 2018.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

O názve parku sa roz­hodlo vo fáze pro­jek­to­va­nia. Je po­me­no­vaný podľa Lan­de­re­rovho pa­láca, ba­ro­ko­vej stavby s prv­kami kla­si­cizmu, ktorá na tomto území ke­dysi stála. Pa­lác bol po­čas dru­hej sve­to­vej vojny po­ško­dený a ná­sledne zbú­raný. Nový ná­vrh parku bral do úvahy exis­tu­júci po­ten­ciál pries­toru – fon­tánu v strede parku, so­chár­ske dielo Ti­bora Bart­faya, ako aj stro­mo­ra­die po­zdĺž Alž­be­tín­skej ulice.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: fbcc ar­chi­tec­ture / Ma­rek Vel­ček

Kos­tru parku tvorí pô­vodná ve­ge­tá­cia, ktorá je pod­po­rená no­vou vý­sad­bou. Roz­siahly a ho­mo­génny pries­tor je do mest­skej štruk­túry za­čle­nený prieč­nymi, na­vzá­jom sa pre­tí­na­jú­cimi dláž­de­nými chod­níkmi. Úsek parku bol pre­pra­co­vaný a roz­ší­rený o pri­bližne 600m2, as­falt a be­tón sa zme­nili na ve­rejný pries­tor s mest­skou ze­le­ňou.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: fbcc ar­chi­tec­ture / Ma­rek Vel­ček

V pô­vod­nom ná­vrhu au­tori po­čí­tali so štyrmi typmi po­vr­chov, ktoré vy­me­dzujú jed­not­livé zóny a ich spô­sob vy­uži­tia: dva typy tráv­nika (ko­sený a voľne ras­túci) a dva typy chod­ní­kov (dlažba a mla­tový po­vrch). „Lúčna“ časť s voľne ras­tú­cim tráv­ni­kom (ko­se­ným len raz za rok) ne­bola na­ko­niec zre­a­li­zo­vaná.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: fbcc ar­chi­tec­ture / Ma­rek Vel­ček

Dve priečne pe­šie trasy s dlaž­bou z prí­rod­ného ka­meňa pre­tí­najú pol­kru­hovú pro­me­nádu so spev­ne­ným po­vr­chom. Sto­päť­de­siat met­rov dlhá pol­kru­hová trasa vy­tvára miesto pre sku­točnú pre­chádzku vo vnútri parku.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: fbcc ar­chi­tec­ture / Ma­rek Vel­ček

V cen­trál­nom pries­tore parku os­tala za­cho­vaná pô­vodná fon­tána, na ktorú nad­vä­zuje pri­ľahlá zhro­maž­ďo­va­cia plo­cha. Práve na tomto mieste by mal  v bu­dúc­nosti pri­bud­núť ľahký pa­vi­lón. Drobná stavba má slú­žiť pre kul­túrne po­du­ja­tia, v lete v nej bude ka­via­reň.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: fbcc ar­chi­tec­ture / Ma­rek Vel­ček
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: fbcc ar­chi­tec­ture / Ma­rek Vel­ček

Mest­ský mo­bi­liár od mm­cité2 do­pĺňa sys­tém osvet­le­nia sú­stre­dený najmä po­zdĺž pol­kru­ho­vej pro­me­nády. Nový ve­rejný park možno de­fi­no­vať hlavne ako mest­ský pries­tor vďaka ab­sen­cii hra­níc, oplo­te­nia a stá­leho prí­stupu cez deň aj v noci.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: fbcc ar­chi­tec­ture / Ma­rek Vel­ček
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: fbcc ar­chi­tec­ture / Ma­rek Vel­ček
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: fbcc ar­chi­tec­ture / Ma­rek Vel­ček
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: fbcc ar­chi­tec­ture / Ma­rek Vel­ček
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: fbcc ar­chi­tec­ture / Ma­rek Vel­ček
Zdroj: Ar­chinfo.sk
Pridať komentár (0)