V bratislavskom Auparku stoja ľudia hodiny v radoch. Za všetko môže Apple

Linda Cebrová / 8. februára 2019 / Zo Slovenska

 • Bra­ti­slav­ský Au­park mo­men­tálne za­žíva ná­kupné šia­len­stvo
 • Slo­váci pod­ľahli ma­sív­nym vý­pre­da­jom z dielne m:zone
zdroj: pexels.com,fb:m:zone Apple Premium Reseller
 • Bra­ti­slav­ský Au­park mo­men­tálne za­žíva ná­kupné šia­len­stvo
 • Slo­váci pod­ľahli ma­sív­nym vý­pre­da­jom z dielne m:zone

V bra­ti­slav­skom Au­parku dnes pre­bieha sláv­nostné ot­vo­re­nie no­vej po­bočky m: zone. Spo­loč­nosť ľudí láka na ak­cie v rámci kto­rých si môžu za­kú­piť Apple pro­dukty za vý­razne lep­šie ceny. V rámci ak­cie je v po­nuke:

 • iP­hone 6s za 299 €
 • iP­hone Xs so zľa­vou 110 €
 • Air­Pods za 129 €
 • Nový Mac­Book Air s Re­tina disp­le­jom so zľa­vou 250 €
 • Mac­Book Pro 13 „s Touch Ba­rom so zľa­vou 350 €
 • iPad Pro 11 „so zľa­vou 100 €
 • Apple Watch Se­ries 4  od 389 €
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: m:zone Apple Pre­mium Re­sel­ler

Tieto ceny a li­mi­to­vaný po­čet pro­duk­tov, ktoré si dnes môžu ľu­dia v Au­parku za­kú­piť, vy­vo­lalo u mno­hých Slo­vá­kov kon­zumné šia­len­stvo. Po ulič­kách sa tvo­ria dlhé rady, v kto­rých ľu­dia stoja už ho­diny. Nová pre­dajňa m: zone svoje brány ot­vo­rila dnes ráno o 10:00.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: m:zone Apple Pre­mium Re­sel­ler

Podľa fi­nanč­ného por­tálu Fins­tat spo­loč­nosť m:zone s.r.o. je pré­mi­ový pre­dajca Apple v Slo­ven­skej re­pub­like. m:zone v roku 2017 zní­žila zisk o 15 % na 130 648 € a tržby jej na­rástli o  2 % na 15,77 mi­li­óna eur.

Za touto spo­loč­nos­ťou stojí Bra­ni­slav Rentka a Vlasta Du­dová. Obaja majú v spo­loč­nosti 50 % po­diel. Ak­tu­álne m:zone pre­vádz­kuje tri ex­klu­zívne pre­dajne so šta­tú­tom Apple Pre­mium Re­sel­ler v ná­kup­ných cen­trách Euro­vea a Au­park a Au­park Ži­lina.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: m:zone Apple Pre­mium Re­sel­ler

Dá­tum vzniku spo­loč­nosti je 11. sep­tem­ber 1996. Dl­ho­ročná práca pri­niesla spo­loč­nosti rast na trhu a sta­bi­li­zá­ciu jej po­zí­cie na úrovni pop­red­ného do­dá­va­teľa pro­duk­tov Apple a tech­no­lo­gic­kých rie­šení na tejto plat­forme. Spo­loč­nosť pri­tom za­čí­nala s dvoma pra­cov­níkmi. Dnes jej tím tvorí 34 in­ter­ných pra­cov­ní­kov a viac ako de­siatka ex­ter­ných sub­do­dá­va­te­ľov.

Pridať komentár (0)