V Česku testovali balenú vodu. Nedostatky našli aj u značiek, ktoré pijú Slováci

Linda Cebrová / 8. decembra 2018 / Food biznis

  • Ak si fa­nú­ši­kom ba­le­ných vôd, od­ha­lené hod­noty ne­žia­dú­cich lá­tok hneď v nie­koľ­kých z nich ťa ur­čite ne­po­te­šia
  • Tie podľa ofi­ciál­nych vy­hlá­šok ne­majú čo hľa­dať na pul­toch pre­dajní, av­šak aj tak ich tam nie je prob­lém nájsť
zdroj: stream.cz/ADOST!
  • Ak si fa­nú­ši­kom ba­le­ných vôd, od­ha­lené hod­noty ne­žia­dú­cich lá­tok hneď v nie­koľ­kých z nich ťa ur­čite ne­po­te­šia
  • Tie podľa ofi­ciál­nych vy­hlá­šok ne­majú čo hľa­dať na pul­toch pre­dajní, av­šak aj tak ich tam nie je prob­lém nájsť

Nie­ktoré ba­lené vody, ktoré náj­deš aj v na­šich ob­cho­doch ob­sa­hujú nad­li­mitné hod­noty pes­ti­cí­dov a týka sa to do­konca aj ko­je­nec­kej vody. Po­tvr­dili to testy re­lá­cie Jána Tuny s náz­vom “A dosť!” V teste sa od­bor­níci za­me­rali na pra­me­nité, mi­ne­rálne aj spo­mí­nané ko­je­necké vody.

Išlo o 29 dru­hov ba­le­ných vôd, ktoré tes­to­valo špič­kové la­bo­ra­tó­rium firmy Aqu­atest. Ak ne­zá­vislé testy ob­ja­vili nad­li­mitné alebo po­doz­rivé hod­noty, boli pre­ve­dené aj kon­trolné testy, aby ne­vznikli aké­koľ­vek po­chyb­nosti. Uká­zalo sa, že nie­ktoré vody ne­spl­nili li­mity podľa da­ných vy­hlá­šok.

Od­bor­níci sa pri tes­toch za­me­rali na pa­ra­metre, ktoré sa bežný spot­re­bi­teľ ne­doz­vie z eti­kiet. To zna­mená, že sa usku­toč­nil mik­ro­bi­olo­gický roz­bor pes­ti­cíd­nych lá­tok, ťaž­kých ko­vov, pr­cha­vých lá­tok, ako aj ďal­ších cu­dzo­ro­dých lá­tok, ktoré by sa v pod­state v ba­le­ných vo­dách ne­mali vô­bec vy­sky­to­vať.

Plas­tová smršť

Ka­pi­to­lou sa­mou o sebe je aj plast, do kto­rého sa balí dr­vivá väč­šina pre­dá­va­ných vôd. V teste sa ob­ja­vili len dve vody ba­lené v skle, no obe po­chá­dzali z Ta­lian­ska.

Zau­jí­mavé je, že za­tiaľ čo my našu kra­jinu (a nie len ju) za­hl­cu­jeme enorm­ným množ­stvom plas­tov, v Ne­mecku nie je ni­čím vý­ni­moč­ným kú­piť si vodu ba­lenú v skle. Na­vyše tu už bez prob­lé­mov fun­guje zá­lo­ho­va­nie nie­len sk­le­ne­ných, ale aj plas­to­vých fliaš, kto­rého sa dú­fajme čo­skoro doč­káme aj na Slo­ven­sku.

Podľa ria­di­teľky úseku la­bo­ra­tó­ria Aqu­atest a.s. je plast prob­le­ma­tický, pre­tože sa z neho do vody pri ne­vhod­nej tep­lote a sl­neč­nom žia­rení uvoľ­ňujú ne­bez­pečné látky, kon­krétne bis­fe­nol. Ten sa ob­ja­vil hneď v 19-tich z 29 vzo­riek, aj keď nie vo veľ­kom množ­stve. Cit­livé la­bo­ra­tórne me­tó­dy ob­ja­vili aj stopy alebo nad­li­mitné hod­noty pes­ti­cíd­nych lá­tok v 11 z 29 tes­to­va­ných vôd. 

TES­TAMI NE­PREŠLI
Ra­jec pra­me­nitá
Sed­mi­horka pra­me­nitá z Čes­kého ráje, ne­sý­tená
Nar­tes Aqua Sport ne­per­livá
Crys­ta­lis Wa­ter pra­me­nitá
Nar­tes ko­je­necká voda
Ko­je­necká voda Aqua anna

 

Ví­ťazi testu spl­nili všetky po­ža­do­vané kri­té­ria a ne­mali ani tro­chu bis­fe­nolu či pr­cha­vých lá­tok. Pr­chavé látky sa však ob­ja­vili v prí­pade ne­per­li­vej vody Mat­toni a vody Agu­ila (ne­per­livá, ko­je­necká.) Ma­xi­málny po­vo­lený li­mit na pes­ti­cídne látky pre­kro­čili pa­ra­metre vody Ra­jec a Sed­mi­horka. Voda Ra­jec – ko­je­necká síce li­mit na ob­sah pes­ti­cíd­nych lá­tok spl­nila, no len veľmi tesne.

Mik­ro­bi­olo­gické li­mity ne­spl­nila ani Nar­tes aqua sport ne­per­livá, ako aj ko­je­necké vody Nar­tes a Aqua anna. Z hľa­diska ob­sahu škod­li­vých bak­té­rií do­padla naj­hor­šie Crys­ta­lis Wa­ter, v tomto prí­pade ide o ba­re­lovú vodu, ktorú mô­žeme nájsť v ča­kár­ňach alebo v kan­ce­lá­riách. Táto voda do­konca ob­sa­ho­vala aj ko­li­formné bak­té­rie.

VÍ­ŤAZI TES­TOV
Toma na­tura ne­per­livá
San Terra Aqua Bella pra­me­nitá ne­pre­livá
Bonny kor­rekt pra­me­nitá ne­per­livá
Mag­ne­sia ne­per­livá
Evian na­tu­ral mi­ne­ral wa­ter
Acqua Panna Tos­cana Ita­lia prí­rodná pra­me­nitá

 

Kom­pletné vý­sledky ne­zá­vis­lých tes­tov ba­le­ných vôd náj­deš TU.

Pridať komentár (0)