V Čes­ku vymys­le­li dom­ček, kto­rý ide na drač­ku aj za veľ­kou mlá­kou

Kristína Vavrová / 16. mája 2017 / Architektúra

zdroj: e-architect.co.uk

Archi­tekt nadi­zaj­no­val níz­ko­ná­kla­do­vý dom­ček, kto­rý sa dá posta­viť za 1 deň a sto­jí menej ako rodin­ná let­ná dovo­len­ka.

Voj­těch Vala­da v pod­sta­te vymys­lel sta­veb­ni­cu pre veľ­kých. Prvý pro­to­typ posta­vil sám autor kúsok od Pra­hy a stál ho „len zopár šupiek“ – zmes­til sa do roz­poč­tu 30-tisíc čes­kých korún. Mož­no si pomys­líš, že je to malá ška­tuľ­ka, kde sa led­va oto­číš, dom­ček však v sebe skrý­va prek­va­pi­vo veľa pries­to­ru.

zdroj: e-architect.co.uk

Sám archi­tekt nazval dom­ček „Malé Fran­cúz­sko“ lebo fareb­nos­ťou pri­po­mí­na vlaj­ku prá­ve tej­to kra­ji­ny. Far­by nie sú len na okra­su, ale majú aj funkč­nú hod­no­tu a názor­ne odde­ľu­jú rôz­ne čas­ti prí­byt­ku. Voj­těch tie­to far­by však nevyb­ral kvô­li tomu, že má rád Eif­fe­lo­vu vežu, ale nechal si pora­diť od psy­cho­ló­gov.

zdroj: e-architect.co.uk

Spál­ňa je ozna­če­ná mod­rou, pre­to­že to je far­ba vhod­ná pre odpo­či­nok a spá­nok. Obý­vač­ka je ako sve­tel­ná den­ná časť domu vhod­ná pre stret­nu­tia s pria­teľ­mi či rodi­nou ozna­če­ná bie­lou. Kuchy­ňa je čer­ve­ná – tu bol vhod­ný tep­lý odtieň, keď­že v kuchy­ni sa z hrn­cov len tak parí a vytvá­ra­jú sa tu rôz­ne dob­ro­ty.

zdroj: e-architect.co.uk

Na dom­ček bolo doko­py pou­ži­tých 21 pane­lov, kto­ré sú spo­je­né pro­stred­níc­tvom závi­to­vých tyčí. Vďa­ka tomu je prí­by­tok veľ­mi ľah­ké a rých­le zmon­to­vať. Sám autor tvr­dí, že vychá­dzal z dlho­roč­ných skú­se­nos­tí, kto­ré vôkol neho panu­jú, a z jed­no­du­chých návo­dov pre domá­cich kuti­lov.

zdroj: e-architect.co.uk

Ten­to chut­ný prí­by­tok si pre­ra­zil svo­ju ces­tu do sve­ta a v Ame­ri­ke majú v plá­ne vyrá­bať ho séri­ovo. Všet­ci sa ale zrej­me zhod­ne­me na tom, že to nebu­de zrej­me naji­de­ál­nej­šia voľ­ba do tor­ná­do­vých oblas­tí.

Zdroj: objevit.cz

Pridať komentár (0)