V Dubaji otvorili plávajúci supermarket. Slúžiť má majiteľom jácht

Richard Vítkovský / 7. decembra 2018 / Lifehacking

  • Du­baj je prav­de­po­dobne je­di­ným mies­tom na svete, kde sa ne­boja expe­ri­men­to­vať vo všet­kých ob­las­tiach
  • Naj­nov­šie sa vo vo­dách pri Du­baji plaví zmen­še­nina su­per­mar­ketu Car­re­four, kde do­sta­neš po­tra­viny od vý­myslu sveta
  • Ma­ji­te­lia lodí a jácht tak ne­mu­sia späť do prí­stavu, ak do­stanú po­čas plavby chuť dať si niečo pod zub
zdroj: Majid Al Futtaim
  • Du­baj je prav­de­po­dobne je­di­ným mies­tom na svete, kde sa ne­boja expe­ri­men­to­vať vo všet­kých ob­las­tiach
  • Naj­nov­šie sa vo vo­dách pri Du­baji plaví zmen­še­nina su­per­mar­ketu Car­re­four, kde do­sta­neš po­tra­viny od vý­myslu sveta
  • Ma­ji­te­lia lodí a jácht tak ne­mu­sia späť do prí­stavu, ak do­stanú po­čas plavby chuť dať si niečo pod zub

Pred­stav si si­tu­áciu, že plá­vaš na svo­jej lu­xus­nej jachte po mori a do­sta­neš hlad. Škvŕka ti v ža­lúdku, a tak ti ne­zos­táva nič iné než oto­čiť kor­mid­lom sme­rom k po­bre­žiu, za­par­ko­vať loď a do­stať sa k najb­liž­ším po­tra­vi­nám. Ak by sa ti toto isté stalo v Du­baji je tu is­tota, že sa nut­nosti ná­vratu na pev­ninu vyh­neš. Vo vo­dách okolo mesta sa to­tiž plaví prvý mi­nia­túrny su­per­mar­ket Car­re­four.

carrefourZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Ma­jid Al Fut­taim

Vý­ber je aj na­priek veľ­kosti po­merne pes­trý. Čaká tu na teba viac ako 300 dru­hov chut­ných po­tra­vín a po­chu­tín. Biele pla­vidlo s ná­pismi Car­re­four tak po­teší hlavne ma­ji­te­ľov čl­nov, skút­rov a jácht. Každý, kto sa plaví okolo si tak môže svoj ná­kup vy­z­dvi­hnúť priamo pri okienku. Ob­jed­nať si to­var je možné za po­moci te­le­fo­nic­kého ho­voru alebo mo­der­nej­šie pro­stred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie.

Su­per­mar­ket bude fun­go­vať po­čas ce­lého roka

Čo však v prí­pade ob­rov­ských lodí, ktoré nie je možné bez­pečne pri­sta­viť pri mi­nia­túr­nom su­per­mar­kete? V tomto prí­pade je tu mož­nosť do­ru­če­nia ob­jed­na­ného to­varu priamo na pa­lubu. Smú­tiť nad ne­prá­vos­ťou však ne­mu­sia ani ľu­dia na pev­nine. V prí­pade zá­ujmu si môžu to­var ob­jed­nať tiež pro­stred­níc­tvom ap­li­ká­cie a ten bude ná­sledne bude do­ru­čený na pláž za po­moci mo­to­ro­vého člna.

loďZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Ma­jid Al Fut­taim

Kto má tento ne­ty­pický su­per­mar­ket na sve­domí? Keďže Car­re­four fun­guje aj na prin­cípe fran­šízy, práva na po­u­ží­va­nie značky si za­kú­pil miestny su­per­mar­ket Ma­jid Al Fut­taim. Prečo si vy­bral pre plá­va­júci su­per­mar­ket práve ná­zov Car­re­four a ne­fun­guje pod vlast­nou znač­kou nie je známe. Ria­di­teľ su­per­mar­ketu Ma­jid Al Fut­taim Hani We­iss sa na margo plá­va­jú­ceho ob­chod­ného domu vy­jad­ril na­sle­dovne: „Zá­me­rom ce­lého tohto pro­jektu je to, že môžme ob­slu­ho­vať svo­jich zá­kaz­ní­kov nie­len na po­breží, ale vždy a všade.“

Bude mať plá­va­júci su­per­mar­ket dl­ho­dobý prí­sun zá­kaz­ní­kov? Hani We­iss verí v úspech pro­jektu. Vý­robu špe­ciál­neho pla­vidla malo na sta­rosti Aqu­atic Ar­chi­tects De­sign Stu­dio. Pri ná­vrhu bolo pri­hlia­dané na ma­xi­málnu eko­ló­giu. Na pa­lube sa do­konca na­chá­dza špe­ciálny vy­sá­vač na­sá­va­júci oko­litý od­pad, ktorý je možné ná­sledne spra­co­vať na po­breží.

zdroj: cnn.com

Pridať komentár (0)