V roku 1965 vykonali tento šialený experiment: 16-ročný chlapec skúšal, koľko vydrží bez spánku

Psych, Interez.sk / 16. mája 2018 / Zaujímavosti

zdroj: atchuup.com
  • Spo­meň si, ako sa cí­tiš, keď pre­bdieš jednu je­dinú noc.
  • Si una­vený, po­dráž­dený, do ni­čoho sa ti nechce a pri­dať sa môžu aj ne­voľ­nosť či bú­še­nie srdca.
  • Stále však ho­vo­ríme o je­di­nej noci.
  • Do­ká­žeš si pred­sta­viť, že by si ne­spal ce­lých 11 dní?

Dr­ži­teľ sve­to­vého re­kordu

Há­dam niet člo­veka, ktorý by sa nie­kedy ne­za­mys­lel nad otáz­kou, koľko by vy­dr­žal bez spánku. Čo si mys­líš ty? 2 dni? 3 dni? 5 dní? Či do­konca viac?

Randy Gard­ner sa to v roku 1965 roz­ho­dol vy­skú­šať na vlast­nej koži. Možno tomu ne­bu­deš ve­riť, ale bez spánku vy­dr­žal ce­lých 11 dní aj 24 mi­nút. Po­cho­pi­teľne, Randy je do dneš­ného dňa dr­ži­te­ľom sve­to­vého re­kordu v po­čte dní, ktoré člo­vek vy­dr­žal bez spánku (bez po­u­ži­tia akých­koľ­vek sti­mu­lan­tov).

Zdra­votné ná­sledky

Možno si mys­líš, že na Ran­dyho zdra­vie mal tento expe­ri­ment de­vas­tačné ná­sledky. Predsa len, pre väč­šinu ľudí je ab­surdné čo i len si pred­sta­viť, že 11 dní bez spánku by nie­kto do­ká­zal zvlád­nuť bez väč­šej ujmy na fy­zic­kom či psy­chic­kom zdraví.

Prek­va­pivé však je, je to na­ozaj tak. Na Ran­dyho tele boli po­čas 11 dní spo­zo­ro­vané len mierne ná­sledky. Za všetko svedčí fakt zo zá­ve­reč­nej správy, v kto­rej sa uvá­dza, že chla­pec do­ká­zal v 10. deň zví­ťa­ziť nad vý­skum­ným pra­cov­ní­kom v pin­balle.

Zau­jí­mavé však je tiež to, že za­tiaľ čo Randy mal po­cit, že je ab­so­lútne v po­riakdu, J. Ross, ktorý po­čas ce­lého expe­ri­mentu dô­sledne mo­ni­to­ro­val jeho stav, ta­kýto po­cit ne­mal.

Pa­ra­noia, ha­lu­ci­ná­cie či náhle zmeny ná­lad

J. Ross v zá­ve­reč­nej správe uvá­dza, že v tretí deň za­čali na Ran­dym po­zo­ro­vať vý­razné zmeny ná­lad. Veľmi jed­no­du­cho ho niečo za­čalo iri­to­vať, ne­do­ká­zal sa sú­stre­diť, za­čí­nal mať prob­lémy s krát­ko­do­bou pa­mä­ťou a za­čí­nal byť pa­ra­no­idný.

Už po dvoch dňoch za­čal mať prob­lémy s ovlá­da­ním svo­jich očí a zo­pár­krát bol za­zna­me­naný tak­tiež sa­mo­voľný po­hyb jeho kon­ča­tín.

Na piaty deň sa u Ran­dyho za­čali ob­ja­vo­vať už aj ha­lu­ci­ná­cie. V po­sledný, teda v je­de­násty deň, ho J. Ross po­žia­dal, aby za­čal od čís­lice 100 od­po­čí­ta­vať 7. Po­maly teda za­čal – 100, 93, 86… Pri 65 však za­stal a ďa­lej už ne­pok­ra­čo­val. Keď sa ho J. Ross opý­tal, čo sa stalo, Randy ne­ve­del, o čom je reč. Za­bu­dol to­tiž, čo pred chví­ľou za­čal ro­biť.

V rov­naký deň, teda v deň, kedy sa Randy expe­ri­ment roz­ho­dol ukon­čiť, však vy­stú­pil na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii. Ab­so­lútne prek­va­pu­júce je to, že vy­ze­ral byť ab­so­lútne fit a roz­prá­val bez toho, aby sa ako­koľ­vek za­mo­tal či za­kok­tal.

Zo­ta­vo­va­nie

Ak ťa zau­jíma, či mal Randy prob­lémy s ne­ja­kými trva­lým ná­sled­kami, od­po­veď znie: nie. Po do­kon­čení expe­ri­mentu spal chla­pec 14 ho­dín a 40 mi­nút. Ná­sledne bol hore asi 12 ho­dín a po­tom zase za­spal na 10 ho­dín aj 30 mi­nút. Ná­sledne sa dal jeho spán­kový re­žim do po­riadku a opäť fun­go­val, ako do­vtedy.

Na­priek tomu, že u Ran­dyho ne­boli za­zna­me­nané žiadne dl­ho­dobé psy­cho­lo­gické či fy­zické ná­sledky, po­dobný expe­ri­ment sám ur­čite ne­skú­šaj.

Zdroj: Psych.In­te­rez.sk

Pridať komentár (0)