V talianskych dolomitoch vyrastú domčeky na stromoch, ktoré sa pýšia jedinečným dizajnom

Richard Vítkovský / 12. marca 2019 / Marketing/Sketcher

  • Tu­ris­tov de­líme na dve sku­piny, jedna sku­pina mi­luje po­riadne dob­ro­druž­stvo a prí­rodu, tá druhá má rada po­hod­lie nech je kde­koľ­vek
  • Pre tú ná­roč­nej­šiu sku­pinu budú ur­čené lesné dom­čeky s fu­tu­ris­tic­kým tva­rom, ktoré by mali vy­rásť v le­soch v okolí Do­lo­mi­tov
zdroj: Unsplash
  • Tu­ris­tov de­líme na dve sku­piny, jedna sku­pina mi­luje po­riadne dob­ro­druž­stvo a prí­rodu, tá druhá má rada po­hod­lie nech je kde­koľ­vek
  • Pre tú ná­roč­nej­šiu sku­pinu budú ur­čené lesné dom­čeky s fu­tu­ris­tic­kým tva­rom, ktoré by mali vy­rásť v le­soch v okolí Do­lo­mi­tov

Ta­lian­ske Do­lo­mity pat­ria veľmi ob­ľú­bené des­ti­ná­cie pre mi­lov­ní­kov po­riad­nej a mies­tami až ne­bez­peč­nej tu­ris­tiky. Ces­to­va­te­lia, ktorí tieto miesta nav­šte­vujú, sa de­lia na dve sku­piny. Tá prvá túži za­žiť di­vokú prí­rodu so všet­kým, čo k tomu patrí. Ne­vá­hajú tak no­co­vať pod ho­lým ne­bom, prí­padne v jas­ky­niach alebo le­soch. Jed­no­du­cho po­ve­dané, tú­žia za­žiť dob­ro­druž­stvo ako sa patrí.

Druhá sku­pina si po­trpí na lu­xusné a po­hodlné uby­to­va­nie nech sa na­chá­dza kde­koľ­vek. Práve pre týchto ná­roč­nej­ších tu­ris­tov bude ur­čený nový „lesný ho­tel“, ktorý budú tvo­riť lesné dom­čeky ne­ty­pic­kých tva­rov. Na prvý po­hľad vy­ze­rajú tak ako keby ani ne­boli vy­tvo­rené ľuďmi.

V sku­toč­nosti má tieto ob­jekty na sve­domí di­zaj­nér­ske štú­dio Pe­ter Pich­ler Ar­chi­tec­ture z Mi­lána. Lu­xusné lesné obyd­lia po­núknu svo­jim náv­štev­ní­kom po­hod­lie a bez­pe­čie pri­čom ich ma­xi­málne pre­pá­jajú s oko­li­tou prí­ro­dou. O týchto fan­tas­tic­kých plá­noch in­for­mo­val por­tál de­zeen.com

Pre kaž­dého mi­lov­níka lu­xus­ného bý­va­nia

O ná­vrh les­ných obydlí sa po­sta­ral ve­dúci štú­dia Pe­ter Pich­ler a jeho ko­le­gyňa Sil­vana Or­di­nas. „Ve­ríme, že bu­dúc­nosť tu­rizmu je za­lo­žená na vzťahu ľudí a prí­rody. Dobre in­teg­ro­vaná a udr­ža­teľná ar­chi­tek­túra môže po­sil­niť tento vzťah, nič iné nie je po­trebné,“ ho­vorí sa vo vy­hlá­sení štú­dia.

Po­zrime sa na tieto fan­tas­tické stavby. Lesné mini ho­tely ne­budú všetky rov­nako veľké. Budú za­be­rať plo­chu me­dzi 35 až 45 met­rami štvor­co­vými. Každý je­den z les­ných dom­če­kov bude po­sta­vený z lo­kál­neho sm­re­ko­vého a jed­ľo­vého dreva. Z von­kaj­šej strany však bude drevo na­ma­ľo­vané tma­vou far­bou, aby obyd­lia lep­šie za­padli me­dzi oko­lité stromy. Špi­caté tvary boli vy­užité preto, aby dom­čeky pri­po­mí­nali stromy.

Aby sa špi­caté stavby ne­pre­vrá­tili, budú umiest­nené na ma­lých a be­tó­no­vých zá­klad­niach. Každá stavba bude mať dve po­scho­dia a bude na­to­čená tak, aby do­vnútra do­pa­dalo čo naj­viac pri­ro­dze­ného svetla cez ob­rov­ské okná. Na prí­zemí náj­deš miest­nosť na čí­ta­nie a malý sa­ló­nik. Na dru­hom po­schodí sa bude na­chá­dzať spálňa. Po­stele budú umiest­nené tak, aby bol z nich do­ko­nalý po­hľad na fan­tas­tickú pa­no­rámu Do­lo­mi­tov. Každý dom­ček bude do­pl­nený o ná­drž na za­chy­tá­va­nie daž­ďo­vej vody. O teplo v zime sa po­sta­rajú geoter­málne te­pelné čer­padlá.

zdroj: de­zeen.com

Pridať komentár (0)