V Trnave nájdeš bistro Forky’s, ktoré robí z mäsožravcov závislákov na vegánskom jedle

Linda Cebrová / 8. decembra 2018 / Food biznis

  • 80 päť hviez­dič­ko­vých re­cen­zií na­po­vedá, že v bis­tre Forky’s ve­dia ako na svo­jich zá­kaz­ní­kov na­ozaj za­pô­so­biť
  • Ich jedlo hrá far­bami a skve­lými in­gre­dien­ciami za­ba­le­nými len v eko­lo­gic­kých oba­loch
  • Ak by nie­kto chcel pre­sved­čiť za­ry­tého mä­sož­ravca o skve­lej chuti ve­gán­skeho jedla, Forky’s je ide­ál­nym mies­tom
zdroj: Forky's, Forky's Trnava
  • 80 päť hviez­dič­ko­vých re­cen­zií na­po­vedá, že v bis­tre Forky’s ve­dia ako na svo­jich zá­kaz­ní­kov na­ozaj za­pô­so­biť
  • Ich jedlo hrá far­bami a skve­lými in­gre­dien­ciami za­ba­le­nými len v eko­lo­gic­kých oba­loch
  • Ak by nie­kto chcel pre­sved­čiť za­ry­tého mä­sož­ravca o skve­lej chuti ve­gán­skeho jedla, Forky’s je ide­ál­nym mies­tom

Za­kla­da­te­ľom úspeš­ného kon­ceptu Forky’s, ktorý vzni­kol v roku 2015 v Brne, je Lu­boš Vid­lička. Do Tr­navy ho však pri­niesla Mar­tina Do­mo­rá­ková, ktorá je ma­ji­teľ­kou ne­dávno ot­vo­re­nej slo­ven­skej fran­čízy.

Ma­ji­teľ Lu­boš Vid­lička sa vo svo­jom ži­vote ve­no­val množ­stvu rôz­nych obo­rov, no k vy­tvo­re­niu Forky’s ho pri­viedlo po­zna­nie o na­ozaj­st­nom stave chovu, pre­pravy a ko­neč­nom za­bití zvie­rat v dobe, kedy pre jednu gas­tro pre­vádzku pri­pra­vo­vali po­nuku zo su­ro­vín od lo­kál­nych far­má­rov. Ne­dalo mu to a na trh pri­nie­sol uni­kátny kon­cept bis­tra, ktorý žne veľký úspech nie­len u ve­gá­nov či ve­ge­ta­riá­nov.

Na­roz­diel od množ­stva sú­čas­ných pod­ni­kov, Forky’s po­núka 100 % rast­linné a chu­ťovo bo­haté jedlá, ktoré uspo­koja aj ľudí hol­du­jú­cim ste­a­kom. Toto ve­gán­ske bis­tro sa ne­sie v zna­mení mo­der­ného štýlu, ktorý sa od­ráža nie­len na in­te­ri­éri, ale aj na pre­ve­dení je­dál, ktoré člo­veka lá­kajú už na prvý po­hľad.

Forky’s fi­lo­zo­fiu do­pĺňa aj eko­lo­gické sme­ro­va­nie a plas­tové obaly tu bu­deš hľa­dať len márne. Všetko jedlo sa balí len do bio­lo­gicky roz­lo­ži­teľ­ných oba­lov vy­ro­be­ných z rast­lín. Ide o uni­kátny PLA ma­te­riál z rast­lin­nej bio­masy, na kto­rých kú­pou by mali uva­žo­vať všetky uve­do­melé re­štau­rá­cie.

„Je dô­le­žité vy­ví­jať tlak na všetky pod­niky, ktoré sa as­poň tro­chu zau­jí­majú o prí­rodu, aby tieto obaly po­u­ží­vali. Až po­tom môžu kles­núť ich ceny, práve vďaka roz­ší­re­niu bio-plas­to­vých oba­lov. Sme na za­čiatku veľ­kých zmien, tie sa ale dejú krok po kroku a toto je pre nás ďalší z nich. K jej re­a­li­zá­cii však po­tre­bu­jeme pod­poru ľudí.“

 

Po Brne či Prahe prišlo For­kys do Tr­navy vo veľ­kom štýle. Pl­no­chutné ve­gán­ske špe­cia­lity si tu vy­žia­dali ľu­dia.

„Zá­u­jem­co­via o fran­čízu nás kon­tak­to­vali sami a spo­ločne sme si zdô­vod­nili, že je toto miesto pre našu značku veľmi vhodné. Na Slo­ven­sku za­čí­name jed­nať s nie­kto­rými ďal­šími zá­u­jem­cami,“ opi­suje expan­ziu Vid­lička pre Star­ti­tup.

„Po­dobný kon­cept nám už dávno lie­tal po mysli z osob­ných dô­vo­dov a zá­ro­veň sme cí­tili, že ľu­dia v Tr­nave sú priaz­nivo na­klo­není nie­čomu po­dob­nému. Keď sme však spoz­nali myš­lienku čes­kého bis­tra Forky’s, voľba bola jasná,“ ho­vorí Mar­tina.

 

Mo­men­tálne asi naj­väč­ším hi­tom, ktorý ne­po­teší len za­ry­tého ve­gána, sú takz­vané Su­per­bo­wls – veľká miska plná nut­rične hod­not­ných in­gre­dien­cií. V tomto prí­pade si do­konca mô­žeš zvo­liť aj vlastnú kom­bi­ná­ciu rôz­nych prí­sad a chutí.

A čo je podľa ma­ji­te­ľov Forky’s kľú­čo­vým fak­to­rom úspe­chu v gas­tro biz­nise?

„Rov­nako ako v akom­koľ­vek inom obore, pre­fe­ru­jeme ot­vo­rené a fé­rové sprá­va­nie a do­hody pod­po­rené v na­šom prí­pade úžas­nou myš­lien­kou, ktorá má za cieľ zme­niť mys­le­nie a zod­po­ved­nosť v mno­hých ne­ča­ka­ných sú­vis­los­tiach.“

Pridať komentár (0)