Veci, kto­ré by mal ráno pred prá­cou sti­hnúť kaž­dý

Kristína Šuvadová / 8. mája 2016 / Lifehacking

Deň je krát­ky a ty prí­liš zanep­ráz­dne­ný. Naj­mä ak máš doma tri deti, psa aj mor­ča. Tak ako máš potom stí­hať robiť nie­čo pred ôsmou, keď sa led­va doká­žeš oto­čiť aby si vypol budík?

Pat­ríš medzi ľudí, kto­rí si odrá­ta­va­jú hodi­ny do kon­ca pra­cov­nej sme­ny a dni do kon­ca týžd­ňa? Pre­staň pre­ží­vať zo dňa na deň a pre­hod­noť svoj život. S tou­to krát­kou ran­nou ruti­nou sa ti život zme­ní od zákla­dov:

  1. Dopraj si zdra­vý -aspoň sedem hodi­no­vý spá­nok

Tvoj mozog si oddých­ne a tvo­je telo sa ti poďa­ku­je. Naj­nov­šie štú­die doka­zu­jú, že exis­tu­je viac ako 70 rôz­nych ocho­re­ní s poru­chou spán­ku a nie len to, viac ako 69% ľudí tými­to ocho­re­nia­mi aj trpí. Mož­no to znie smieš­ne, no spá­nok je to naj­dô­le­ži­tej­šie, čo pre seba môžeš uro­biť. Okrem pre­byt­ku ener­gie sa vďa­ka spán­ku zlep­ší aj tvoj výzor a dokon­ca sa to odzr­kad­lí aj na tvo­jej váhe. Neho­vo­riac o množ­stve skve­lých nápa­dov a o pozi­tív­nej nála­de.

Dopraj si aspoň 7 hodín spánku

foto: elitedaily.com

  1. Mod­li sa, ale­bo medi­tuj

Hneď na to, ako si dopra­ješ poriad­ny spá­nok, začni s medi­tá­ci­ou. Vystre­le­ním z poste­le sa ti aku­rát tak zato­čí hla­va. Dopraj svoj­mu telu čas na to, aby sa pre­bu­di­lo. Pozi­tív­ne sa nalaď a uži si krás­ny deň.

  1. Cvič

Nemáš čas po prá­ci cvi­čiť, lebo musíš robiť pro­jekt do ško­ly, prí­pad­ne vyz­dvi­hnúť deti zo škôl­ky? Začni cvi­čiť ráno! Cvi­če­ním ráno (a naj­mä nalač­no) spá­liš až o polo­vi­cu viac kaló­rií. Je to vďa­ka tomu, že tvo­je telo pri cvi­če­ní nalač­no nečer­pá ener­giu z krvi, ale aj pria­mo z tukov. Pra­vi­del­ným cvi­če­ním sa zba­víš stre­su a ešte budeš aj sexy.

  1. Daj si pro­te­ín

Donald Lay­man, pro­fe­sor na uni­ver­zi­te v Illi­no­is, odpo­rú­ča ráno zjesť mini­mál­ne 30 gra­mov pro­te­ínu.

Prí­jem biel­ko­vín v prvom rade zní­ži tvo­ju chuť na bie­le sacha­ri­dy. To sú sacha­ri­dy, kto­ré sa nachá­dza­jú v bie­lom peči­ve, v rož­koch a v iných veciach, z kto­rých si potom tuč­ný. Tiež nebu­deš tak sko­ro hlad­ný, keď­že biel­ko­vi­ny sa v žalúd­ku držia dlh­šie.

Ak sa ti však nech­ce míňať penia­ze na pre­dra­že­né pro­te­íno­vé dopl­n­ky, sprav si mies­to toho na raňaj­ky naprí­klad 2 – 3 vajíč­ka, ale­bo hoci­čo s tva­ro­hom.

Ranný proteín

foto: buzzfeed.com

  1. Daj si stu­de­nú spr­chu

Tony Rob­bins (istý moti­vač­ný reč­ník), sa kaž­dé ráno kúpe v bazé­ne, v kto­rom má voda len 12 stup­ňov! A pre­čo by to robil?

Pono­re­ním do stu­de­nej vody sa otú­žiš, pre­be­rieš a zlep­ší sa ti krv­ný tlak. Tiež sa ti uzat­vo­ria póry na pokož­ke, čo zabrá­ni jej pre­mast­ne­niu a bude zdrav­šia (a tiež bude vyze­rať mlad­šie).

Štú­die v roku 2007 tiež pre­uká­za­li, že pra­vi­del­ným spr­cho­va­ním sa v stu­de­nej vode sa ti zní­ži stres a budeš sa cítiť šťast­nej­ší.

  1. Čítaj

Najús­peš­nej­ší ľudia pre­čí­ta­li kaž­dý týž­deň aspoň jed­nu kni­hu. Neus­tá­le sa uči­li, a keď­že ráno si tvoj mozog zapa­mä­tá naj­viac, naj­lep­šie je čítať naprí­klad pop­ri raňaj­kách. Ak však naozaj nemáš čas ani na to, kúp si audio kni­hu a počú­vaj ju naprí­klad v aute po ces­te do prá­ce.

Ranné čítanie

foto: businessinsider.com

  1. Opa­kuj si svo­je cie­le

Všet­ky tvo­je život­né cie­le by si si mal napí­sať a kaž­dé ráno zno­va a zno­va pre­čí­tať. Ak ich budeš čítať den­ne, budeš nad nimi aj den­ne roz­mýš­lať.

  1. To naj­hor­šie sprav ako prvé

Na začiat­ku dňa má tvo­je telo naj­viac ener­gie. Neod­kla­daj to na večer. Večer totiž prí­deš vyčer­pa­ný domov a nebu­deš vedieť, čo skôr. Nič sa ti nebu­de chcieť a tak to odlo­žíš na zaj­tra — a kolo­toč sa opa­ku­je. Tvo­ja man­tra pre­to znie: Vždy rob prvé to, na čo sa tešíš naj­me­nej.

Násled­ne na to, ako spra­víš všet­kých tých­to 8 vecí, je už úpl­ne jed­no, čo budeš robiť zvy­šok dňa. Svo­je povin­nos­ti si si spl­nil a seba si polo­žil na prvé mies­to.

Skvelé ráno

foto: elitedaily.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: elitedaily.com

Pridať komentár (0)