Veci, ktoré by mal ráno pred prá­cou sti­hnúť každý

Kristína Šuvadová / 8. mája 2016 / Tools a produktivita

Deň je krátky a ty prí­liš zanep­ráz­dnený. Najmä ak máš doma tri deti, psa aj morča. Tak ako máš potom stí­hať robiť niečo pred ôsmou, keď sa ledva doká­žeš oto­čiť aby si vypol budík?

Pat­ríš medzi ľudí, ktorí si odrá­ta­vajú hodiny do konca pra­cov­nej smeny a dni do konca týždňa? Pre­staň pre­ží­vať zo dňa na deň a pre­hod­noť svoj život. S touto krát­kou ran­nou ruti­nou sa ti život zmení od zákla­dov:

  1. Dopraj si zdravý –aspoň sedem hodi­nový spá­nok

Tvoj mozog si oddýchne a tvoje telo sa ti poďa­kuje. Naj­nov­šie štú­die doka­zujú, že exis­tuje viac ako 70 rôz­nych ocho­rení s poru­chou spánku a nie len to, viac ako 69% ľudí týmito ocho­re­niami aj trpí. Možno to znie smiešne, no spá­nok je to naj­dô­le­ži­tej­šie, čo pre seba môžeš uro­biť. Okrem pre­bytku ener­gie sa vďaka spánku zlepší aj tvoj výzor a dokonca sa to odzr­kadlí aj na tvo­jej váhe. Neho­vo­riac o množ­stve skve­lých nápa­dov a o pozi­tív­nej nálade.

Dopraj si aspoň 7 hodín spánku

foto: elitedaily.com

  1. Modli sa, alebo medi­tuj

Hneď na to, ako si dopra­ješ poriadny spá­nok, začni s medi­tá­ciou. Vystre­le­ním z postele sa ti aku­rát tak zatočí hlava. Dopraj svojmu telu čas na to, aby sa pre­bu­dilo. Pozi­tívne sa nalaď a uži si krásny deň.

  1. Cvič

Nemáš čas po práci cvi­čiť, lebo musíš robiť pro­jekt do školy, prí­padne vyz­dvi­hnúť deti zo škôlky? Začni cvi­čiť ráno! Cvi­če­ním ráno (a najmä nalačno) spá­liš až o polo­vicu viac kaló­rií. Je to vďaka tomu, že tvoje telo pri cvi­čení nalačno nečerpá ener­giu z krvi, ale aj priamo z tukov. Pra­vi­del­ným cvi­če­ním sa zba­víš stresu a ešte budeš aj sexy.

  1. Daj si pro­teín

Donald Lay­man, pro­fe­sor na uni­ver­zite v Illi­nois, odpo­rúča ráno zjesť mini­málne 30 gra­mov pro­te­ínu.

Prí­jem biel­ko­vín v prvom rade zníži tvoju chuť na biele sacha­ridy. To sú sacha­ridy, ktoré sa nachá­dzajú v bie­lom pečive, v rož­koch a v iných veciach, z kto­rých si potom tučný. Tiež nebu­deš tak skoro hladný, keďže biel­ko­viny sa v žalúdku držia dlh­šie.

Ak sa ti však nechce míňať peniaze na pre­dra­žené pro­te­ínové dopl­nky, sprav si miesto toho na raňajky naprí­klad 2 – 3 vajíčka, alebo hocičo s tva­ro­hom.

Ranný proteín

foto: buzzfeed.com

  1. Daj si stu­denú spr­chu

Tony Rob­bins (istý moti­vačný reč­ník), sa každé ráno kúpe v bazéne, v kto­rom má voda len 12 stup­ňov! A prečo by to robil?

Pono­re­ním do stu­de­nej vody sa otú­žiš, pre­be­rieš a zlepší sa ti krvný tlak. Tiež sa ti uzat­vo­ria póry na pokožke, čo zabráni jej pre­mast­ne­niu a bude zdrav­šia (a tiež bude vyze­rať mlad­šie).

Štú­die v roku 2007 tiež pre­uká­zali, že pra­vi­del­ným spr­cho­va­ním sa v stu­de­nej vode sa ti zníži stres a budeš sa cítiť šťast­nejší.

  1. Čítaj

Najús­peš­nejší ľudia pre­čí­tali každý týž­deň aspoň jednu knihu. Neus­tále sa učili, a keďže ráno si tvoj mozog zapa­mätá naj­viac, naj­lep­šie je čítať naprí­klad popri raňaj­kách. Ak však naozaj nemáš čas ani na to, kúp si audio knihu a počú­vaj ju naprí­klad v aute po ceste do práce.

Ranné čítanie

foto: businessinsider.com

  1. Opa­kuj si svoje ciele

Všetky tvoje životné ciele by si si mal napí­sať a každé ráno znova a znova pre­čí­tať. Ak ich budeš čítať denne, budeš nad nimi aj denne roz­mýš­lať.

  1. To naj­hor­šie sprav ako prvé

Na začiatku dňa má tvoje telo naj­viac ener­gie. Neod­kla­daj to na večer. Večer totiž prí­deš vyčer­paný domov a nebu­deš vedieť, čo skôr. Nič sa ti nebude chcieť a tak to odlo­žíš na zaj­tra — a kolo­toč sa opa­kuje. Tvoja man­tra preto znie: Vždy rob prvé to, na čo sa tešíš naj­me­nej.

Následne na to, ako spra­víš všet­kých týchto 8 vecí, je už úplne jedno, čo budeš robiť zvy­šok dňa. Svoje povin­nosti si si spl­nil a seba si polo­žil na prvé miesto.

Skvelé ráno

foto: elitedaily.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: elitedaily.com

Pridať komentár (0)