Veci, ktoré majú mate­ma­tika a život spo­ločné

Henrieta Balázsová / 15. november 2016 / Tools a produktivita

Napriek tomu, že mate­ma­tiku pou­ží­vame v našich živo­toch denne, možno ste sa nikdy neza­mys­leli nad tým, čo majú tieto dve oblasti naozaj spo­ločné.

Obe sú neisté

Zmä­tok, nie­kedy frus­trá­cia. To sú pocity, ktoré môžeš pre­ží­vať ako pri rie­šení nároč­nej mate­ma­tic­kej, tak aj život­nej rov­nice. Stojí pre tebou prob­lém, ktorý je potrebné vyrie­šiť, no ty vôbec netu­šíš, ako začať. Prvé kroky ťa môžu pri­viesť bliž­šie k cieľu, no ak zvo­líš nesprávny postup, aj ťa od neho oddia­liť. To je však na tvo­jej ceste to najvz­ru­šu­jú­cej­šie.

Podobne ako v situ­áciách, keď začí­naš v novej práci, pre­sťa­hu­ješ sa, alebo začí­naš vycho­vá­vať dieťa – každá z týchto situ­ácií obsa­huje pri­veľké množ­stvo nezná­mych pre­men­ných. Kľú­čom k tvojmu úspe­chu je usi­lov­nosť.

Prijmi neis­totu ako niečo pozi­tívne a ber ju ako dar, ktorý ti umož­ňuje roz­ví­jať svoju kre­a­ti­vitu. Čo teda robí mate­ma­tiku a život tak zau­jí­ma­vými je pre­dov­šet­kým cesta, ktorú musíš zdo­lať na pre­ko­na­nie urče­ných pre­ká­žok. Preto si ju uži so všet­kým, čo k nej patrí.

Zjed­no­du­šo­va­nie mate­ma­tiky aj života

Sku­točný génius pre­tvára zlo­žité myš­lienky na jed­no­du­ché, nie jed­no­du­ché na zlo­žité.“ – Albert Eins­tein

Dru­hou podob­nos­ťou medzi mate­ma­ti­kou a živo­tom je to, že nie­kedy sa dajú tie naj­väč­šie prob­lémy vyrie­šiť tým naj­jed­no­duch­ším vzor­com. Každý z nás má však ten­den­ciu veci a uda­losti nie­kedy až prí­liš ana­ly­zo­vať a hod­no­tiť. Hľa­díme až prí­liš do budúc­nosti a tá zasle­puje našu prí­tom­nosť.

Ak chceš byť v „rie­šení“ úspešný, rada znie nasle­dovne: postu­puj krok po kroku. Tré­nu­ješ na mara­tón? Zabehni najprv 2 kilo­metre, potom 3, potom 4… neus­tále viac. Učíš sa hrať na gitaru? Choď nato postupne, nechci začí­nať na Stair­way to hea­ven. Píšeš knihu? Pri písaní prvých strá­nok vôbec nemu­síš vedieť, ako sa skončí. Myš­lienky si len zapi­suj a spo­jíš ich potom. Vždy začni so základmi, od toho naj­jed­no­duch­šieho. Ďal­šie kroky ťa potom pri­vedú k vytú­že­nému cieľu.

pexels-photo-167682

Zdroj: pexels.com

Ani v mate­ma­tike, ani v živote neus­pe­ješ sám

Ak vôbec je možné naučiť sa mate­ma­tiku úplne sám, bez aké­ho­koľ­vek uči­teľa, či lek­tora, určite je to maxi­málne náročné. Rov­nako, ako náročné je krá­čať živo­tom sám. Napriek tomu sa o to mno­ho­krát sna­žíme – „odhá­ňame“ od seba ľudí, či už vo svo­jom osob­nom, alebo v pra­cov­nom živote.

Špe­ciálne v pra­cov­nej oblasti ľudia ľahko pre­pa­dajú pred­stave, že naj­lep­šie sa im bude dariť, keď zvládnu všetko sami. Úspešní ľudia však vedia, že to tak nie je. V prí­pade potreby radi dele­gujú pra­covné úlohy na iných – či už pre nedos­ta­tok času, alebo preto, že iní ľudia dokážu danú úlohu spra­co­vať lep­šie.

Sčí­tané a pod­čiark­nuté: nesnaž sa za každú cenu doká­zať všetko sám, na vlastnú päsť.

Mate­ma­tika aj život si vyža­dujú obrov­skú mieru vytrva­losti

Ako už určite vieš, mate­ma­tika vie pod­ro­biť tvoju vôľu a vytrva­losť riadne zaťaž­ká­va­jú­cej skúške. Spo­mí­naš si na škol­ské testy z mate­ma­tiky? Toľko gumo­va­nia, škr­ta­nia, opi­so­va­nia pre­pi­so­va­nia… A k správ­nemu výsledku si mno­ho­krát aj tak nedos­pel.

Tak to je, žiaľ mno­ho­krát, aj v živote. Veľa­krát zly­háš. Avšak to, ako sa v týchto dňoch zacho­váš určuje to, akým sa sta­neš člo­ve­kom, a čo v živote dosiah­neš. Kým sa prie­merný člo­vek nechá odra­diť a vzdá sa, ty buď výni­močný a pokra­čuj. Ak si nene­cháš pod­lo­miť kolená neús­pe­chom a danej situ­ácii dáš ešte jednu šancu, nako­niec budeš víťa­zom.

3765c625

Zdroj: unsplash.com

Aj mate­ma­tika, aj život by mali byť nese­becké

Je úžasné, čo môžete dosiah­nuť, ak sa netrá­pite tým, kto okrem vás z toho ešte bude mať osoh.“ – Harry Tru­man

Vo svete, v kto­rom žijeme, majú ľudia ten­den­ciu niečo vytvo­riť, pri­vlast­niť si to a následne to spe­ňa­žiť. Ľudia a firmy sa neus­tále navzá­jom žalujú za vykrá­da­nie dekla­ro­va­ného vlast­níc­tva danej myš­lienky, či pro­duktu.

Vzo­rec na šťas­tie je však iný. Mate­ma­tiku si nemôže pri­vlast­niť nikto, rov­nako ako si nikto nemôže paten­to­vať rov­nicu. Albert Eins­tein vytvo­ril legen­dárnu E=mc&³2;, a to pre všet­kých. Svoj naj­väčší životný objav daro­val kaž­dému a zadarmo.

Dovoľme, aby bol Eins­tein našou inšpi­rá­ciou. Daruj aj ty dru­hým niečo zadarmo. Úsmev, pomocnú ruku, kom­pli­ment… Bez toho, aby si oča­ká­val niečo späť. Pre­tože len nese­becký život je záru­kou šťast­ného života.

Láska

Pre nie­kto­rých je to možno ťažko uve­ri­teľné, no sku­točne exis­tujú ľudia, ktorí mate­ma­tiku milujú. Úprimne. Tak, ako nie­ktorí hudob­níci milujú hudbu, aj keď vedia, že sa z nich nikdy nestanú druhí Beat­les. Tak, ako nie­ktorí autori milujú písa­nie, aj keď vedia, že z nich nebude druhý Hemin­gway. Tak, ako nie­ktorí vývo­jári milujú tvorbu nových apli­ká­cií, aj bez ambí­cie vytvo­riť nový Ins­ta­gram.

Čo by si robil ty, ak by si nebol obme­dzo­vaný otáz­kou peňazí? Čo milu­ješ naj­viac a čo ťa naj­viac napĺňa? Nene­chaj sa odra­diť stra­chom a choď si za tým.

Mate­ma­tika síce je nevi­di­teľná, no je úplne všade. Rov­nako ako nie­ktoré veci v tvo­jom živote. Opora, odvaha, tvo­ri­vosť, pod­pora, kre­a­ti­vita, vytrva­losť, láska… Všetky tieto veci sú nie­kde okolo teba, len nie­kedy sú nevi­di­teľné. Stačí ich len obja­viť.

Zdroj: learning-mind.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: timenewsfeed.com

Pridať komentár (0)