Veci, ktoré si musíš odstrá­niť zo svojho živo­to­pisu

Timotej Vančo / 8. augusta 2016 / Tools a produktivita

Potre­bu­ješ sa dostať na dobrú pozí­ciu? Časť úspe­chu je aj dobrý živo­to­pis. Daj si tam veci, ktoré kaž­dého zaujmú a nie nepot­rebné infor­má­cie.

V prie­mere na jednu pra­covnú pozí­ciu dostane firma až 75 živo­to­pi­sov. Samoz­rejme na každý jeden nemajú čas, a preto nad nimi strá­via pri­bližne 6 sekúnd. Ak za tento čas zauj­meš, roz­hodne si tvoj živo­to­pis posunú do ďal­šieho kola. Takže aké veci by sa v živo­to­pise nemali nachá­dzať?

 1. Objek­tív­nosť

1-an-objective

Ak sa zau­jí­maš o prácu, je zrejmé, že tam chceš aj pra­co­vať.

 1. Ire­le­vantné pra­covné skú­se­nosti

2-irrelevant-work-experiences

Áno, môžeš byť krá­ľom v mie­šaní drin­kov zo stred­nej školy, ale pri hľa­daní práce naprí­klad ako prog­ra­má­tor, je táto skú­se­nosť úplne zby­točná. Do živo­to­pisu si píš len pra­covné skú­se­nosti, ktoré priamo súvi­sia s ponú­ka­nou prá­cou a pre­hl­bujú tvoje zame­ra­nie.

 1. Osobné infor­má­cie

3-personal-stuff

Do živo­to­pisu nepat­ria infor­má­cie ako rodinný stav, nábo­žen­ské pre­sved­če­nie alebo rodný kód. To je hádam kaž­dému jasné. Dnes je dokonca aj zaká­zané sa na tieto témy pri poho­vore pýtať.

 1. Tvoje záľuby 

4-your-hobbies

Nikoho to nezau­jíma. Ak to nie je rele­vantné pre prácu, o ktorú sa uchá­dzaš, je to strata miesta na papieri a čas, ktorý tomu spo­loč­nosť venuje.

 1. Tvoj vek

6-your-age

Ak nech­ceš byť dis­kri­mi­no­vaný kvôli svojmu veku, je na čase ho odstrá­niť zo živo­to­pisu.

 1. Mnoho textu

7-too-much-text

Ak sa sna­žíš toho vtes­nať na papier čo naj­viac, aj za cenu pou­ži­tia malého písma vo worde, nazýva sa to ‚epické zly­ha­nie‘, hovorí J.T. O’Donnel, expertka na kari­éru a pra­covné pozí­cie, zakla­da­teľka kari­ér­neho webu careerealism.com a autorka knihy „Care­e­re­a­lism: The Smart App­ro­ach to a Satis­fy­ing Career.“

Odpo­rúča pou­ží­vať mnoho bie­leho miesta a veľ­kosť písma 0.8 mar­gin.

 1. Voľný čas

8-time-off

Infor­má­cie o tom ako si pre­stal pra­co­vať kvôli ces­to­va­niu alebo zalo­že­niu rodiny tam rad­šej nepíš. V neja­kých kra­ji­nách je ces­to­va­nie tole­ro­vané ako dobrá infor­má­cia v živo­to­pise, naprí­klad v USA to nikoho moc nezau­jíma.

 1. Odpo­rú­ča­nia

9-references

Ak tvoj nový zamest­ná­va­teľ bude chcieť o tebe viac infor­má­cií a hlavne odpo­rú­ča­nia na teba, rád sa ťa to spýta. Bude to chcieť počuť od teba, a keď tak aj od pre­doš­lého zamest­ná­va­teľa. Preto je vhodné ho vopred pri­pra­viť, že prav­de­po­dobne majú oča­ká­vať tele­fo­nát.

 1. Osobné zámená

11-personal-pronouns

Živo­to­pis by nemal obsa­ho­vať zámená ako „ja, mne, môj…“, hovorí Tina Nico­lai. Nepíš živo­to­pis v prvej alebo tre­tej osobe. Kaž­dému je jasné, že tento živo­to­pis je práve o tebe.

 1. Pou­ži­tie prí­tom­ného času pre minulú prácu

12-present-tense-for-a-past-job

Nepo­pi­suj svoje minulé pra­covné skú­se­nosti v prí­tom­nom čase, ale v minu­lom. Iba súčasné pra­covné pozí­cie, píš v prí­tom­nom čase.

 1. Nepro­fe­si­onálny email

13-a-less-than-professional-email-address

Ak stále pou­ží­vaš adresu ako lamacSrd123@azet.sk, je čas, aby si si zalo­žil novú, pro­fe­si­onál­nej­šiu a dôve­ry­hod­nej­šiu, adresu.

 1. Nepot­rebné slová

14-any-unnecessary-obvious-words

Naprí­klad napí­sa­nie slova tele­fón k tele­fón­nemu číslu. Každý predsa chápe, že to bude asi tvoj tele­fón a nie číslo účtu.

 1. Viac ako 15-ročná pra­covná skú­se­nosť

20-more-than-15-years-of-experience

Ak si hľa­dáš prácu práve teraz a začneš pri­dá­vať pra­covné skú­se­nosti z roku pred 2000, ľudí vo firme rýchlo pre­stane baviť číta­nie tvojho živo­to­pisu. Naj­viac rele­vantné skú­se­nosti by mali byť z posled­ných 15 rokov, rov­nako ako dátumy cer­ti­fi­ká­tov alebo vzde­la­nia.

 1. Výška platu

21-salary-information

Nie­ktorí ľudia pri­dá­vajú aj k svo­jej minu­lej pra­cov­nej skú­se­nosti, výšku hodi­no­vej mzdy. Toto môže vyslať zlú správu do novej firmy.

 1. Dôvody, prečo si odišiel z minu­lej práce

25-reasons-you-left-a-company-or-position

Ľudia si mys­lia, že pri­da­nie tejto infor­má­cie im zlepší šance o pra­covnú pozí­ciu. Živo­to­pis však nie je miesto pre tieto infor­má­cie. Toto môžeš pove­dať na poho­vore.

 1. Vysvet­le­nie, prečo sa uchá­dzaš o novú pozí­ciu

27-an-explanation-of-why-you-want-the-job

Na toto slúži poho­vor alebo moti­vačný list, kde všetko môžeš opí­sať a vysvet­liť.

 1. Názory a nie fakty

29-opinions-not-facts

Do živo­to­pisu nepat­ria tvr­de­nia, ktoré nie sú pod­lo­žené fak­tami. Naprí­klad „Som veľmi dobrý v komu­ni­ká­cii.“ alebo „Viem moti­vo­vať dru­hých.“. Toto sú veci, ktoré sa tak­tiež dajú pove­dať na poho­vore alebo ich zamest­ná­va­teľ zistí, počas tvo­jej skú­šob­nej doby.

Zdroj článku: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com, zdroj pre­zen­tač­ného obrázku: pixabay.com

Pridať komentár (0)